Javni podatki / Informacije v skladu z ZSDH-1

Javna objava informacij in dokumentov v skladu s 64. čl. Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

Javna objava revizijskih poročil

Revizorjevo poročilo je del Letnega poročila družbe in skupine HSE.

Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo HSE d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1

 • Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
 • Premogovnik Velenje, d.o.o.
 • Infinitas d.o.o.
 • INNOVISER d.o.o.
 • 360ECM d.o.o.
 • BAKLUS d.o.o.
 • KLOPTIMUM d.o.o.
 • Milos Pantos s.p.
 • Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o.
 • KENIR d.o.o.

Objave skladno s 4. odst. 60 člena ZSDH-1

SKLEP št. 1888/18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev Aneksa št. 1 h Kupoprodajni pogodbi št. 154/15/HSE/P z dne, 16. 3. 2015, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo.

SKLEP št. 1924/19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev Pogodbe št. 133/16/HSE/P, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o.

Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1925/19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev aneksa št. 2 k pog. 154/15/HSE/P, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1961/18 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1962/18 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 16. 3. 2015 z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1988/14 i.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev:

 • Sporazuma o poslovnem sodelovanju pri izvajanju storitev z družbo Premogovnik Velenje d.d. kot naročnikom,
 • Sporazuma o poslovnem sodelovanju pri izvajanju storitev z družbo Premogovnikom Velenje d.d. kot izvajalcem,
 • Sporazuma o poslovnem sodelovanju pri izvajanju storitev z družbo Srednjesavske elektrarne d.o.o. kot naročnikom,  saj je sklenitev vseh treh sporazumov v skladu s strategijo HSE d.o.o. glede dosege večjega deleža notranje realizacije (izvedbe storitev znotraj skupine HSE, kjer ima skupina HSE primerne notranje izvajalce), ki je obenem tudi v skladu s priporočili Računskega sodišča o popravljalnih ukrepih, ustrezno so obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
 • Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2064/22: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev Aneksa št. 1 k Pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 5.2.2010 z družbo Premogovnik Velenje d.d., saj je sklenitev aneksa potrebna zaradi formalne ureditve vsebine najema, brez vpliva na pogodbeno vrednost, ustrezno so obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2182/27: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 4. 3. 2016 z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev aneksa št. 1 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2183/27: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 4. 3. 2016 z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev aneksa št. 2 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2199/28: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o prodaji električne energije za leto 2017 s strani družbe HSE d.o.o. družbi Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2202/24 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev pravnega posla o najemu sistemskih računalniških kapacitet na lokacijah L1 (PV) in L2 (TEŠ) ter o izvajanju storitev sistemske in aplikativne podpore končnim uporabnikom z družbo Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev Dodatka št. 2 k pogodbi VIN- HSE- PV- 2011/2 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2203/24 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev pravnega posla o najemu varnega sistemskega prostora na lokaciji najemodajalca, o izvajanju storitev sistemske podpore in o izvajanju storitev podpore uporabnikom z družbo Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev Dodatka št. 2 k pogodbi VIN-PV-HSE-2011/3 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2220/29: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev Aneksa št. 3 k Pogodbi št. 1/16/HSE/N v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.  Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2399/36:Sklep Nadzornega svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. št. 2366/35, sprejet na 35. redni seji Nadzornega sveta HSE d. o. o. dne 11. 9. 2017 se spremeni, da se po novem glasi:»Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1/17/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije (ver. 2), saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2440/16 i. s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev Pogodbe št. 155/18/HSE/P, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2445/16 i. s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev aneksa št. 1 k Posojilni pogodbi o dolgoročnem posojilu št. 01/HSE/PV/15 z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., skladno z 4. odstavkom 60. člena ZSDH-1, saj je sklenitev aneksa št. 1 k Posojilni pogodbi o dolgoročnem posojilu št. 01/HSE/PV/15 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2468/39: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/17/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2469/39: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1/18/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo  notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2541/27 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o vzdrževanju/pravici uporabe programske opreme Microsoft, saj je sklenitev v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2542/27 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o prekinitvi pogodbe VIN-PV-HSE-2011/3, saj je sklenitev v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2553/42: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/18/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2554/42: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 155/18/HSE/P, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.  Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-47-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu  moči in nakupu  električne energije (Pogodba št. 1/19/HSE/N) z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in  zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-47-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla prodaje, dobave, nakupa in prevzema električne energije za leta 2019, 2020 in 2021 (pogodba št. 153/19/HSE/P) z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-47-17:  Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 01/18/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-17-9: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 2 k Pogodbi št. 1/18/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-59-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla,  Aneksa št. 1 k Sporazumu o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 01/18/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev Aneksa št. 1 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-61-12: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1367/19/HSE/N, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-61-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Okvirne pogodbe št. 15/19/HSE/CO2 med družbama HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o., saj je sklenitev Okvirne pogodbe št. 15/19/HSE/CO2 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-63-7: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o dolgoročnem posojilu št. 1/HSE/PV/19, ki ga daje družba HSE d.o.o. družbi PV d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-63-8: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnih poslov o naknadnem vplačilu terjatev v kapitalske rezerve z družbo TEŠ d.o.o. in Aneksa  št. 1 k Posojilni pogodbi o okvirnem posojilu št. 1/HSE/TEŠ/19, saj je sklenitev poslov v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s posloma ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-64-7: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem kreditu, ki ga sklepajo HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in BKS banka, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-64-8: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 86/20/HSE/N, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-66-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije (Pogodba št. 1/20/HSE/N) z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-66-18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju kadrovskih storitev z dne 12. 11. 2018, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem okvirnem posojilu št. 1/HSE/TEŠ/20, ki ga daje družba HSE d.o.o. družbi TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/19/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, ki se sklepa med HSE d.o.o., Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. in Premogovnikom Velenje d.o.o., saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kupoprodaji št. 1/20/HSE/CO2, ki se sklepa med HSE d.o.o. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 1/19/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev pravnega posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 5 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 30. 11. 2016 z družbo TEŠ d.o.o. saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Javna objava seznama subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami (60. čl. ZSDH-1)

Zakonita zastopnika/poslovodstvo, člani organa nadzora Osebno ime
Generalni direktor mag. Stojan Nikolić
Poslovni direktor dr. Viktor Vračar
Poslovni direktor mag. Mirko Marinčič
Predsednik NS Tomaž Besek*
Namestnica predsednika NS mag. Barbara Gorjup
Predstavnik zaposlenih v NS Boštjan Jančar
Predstavnik zaposlenih v NS Jernej Otič
Predstavnica zaposlenih v NS mag. Petja Rijavec
Član NS dr. Boštjan Markoli
Članica NS Vesna Cukrov
Član NS dr. Miloš Pantoš
Član NS mag. Goran Brankovič
Od 5. 4. 2019 do 30.4.2019 ni smel delovati kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in nadzora v HSE d. o. o.

Funkcija Osebno ime Pravne osnove za določitev prejemkov oziroma bonitet Postopek kadrovanja Pogodbeno dogovorjeni prejemki oziroma bonitete*
Generalni direktor mag. Stojan Nikolić Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD in sprejetimi Pravili o določanju finančnih in nefinančnih ugodnosti ter drugih pravic poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. V skladu z določili ZGD-1, 17. in 18.  člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE je NS s sklepom št. NS-49-23 z dnem 1. 4. 2018 imenoval generalnega direktorja.
Poslovni direktor dr. Viktor Vračar Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD in sprejetimi Pravili o določanju finančnih in nefinančnih ugodnosti ter drugih pravic poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. V skladu z določili ZGD-1, 17. in 18.  člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE je NS s sklepom št. NS-49-25 z dnem 1. 5. 2019 imenoval poslovnega direktorja.
Poslovni direktor mag. Mirko Marinčič Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD in sprejetimi Pravili o določanju finančnih in nefinančnih ugodnosti ter drugih pravic poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. V skladu z določili ZGD-1, 17. in 18. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE je NS s sklepom št. NS-55-7 z dnem 15. 7. 2019 imenoval poslovnega direktorja.
Predsednik NS Tomaž Besek* Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep NS-55-3 z dne 12. 6. 2019
Namestnica predsednika NS mag. Barbara Gorjup Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep NS-49-3 z dne 25. 3. 2019
Predstavnik zaposlenih v NS Boštjan Jančar Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). V skladu z ZSDU.
Predstavnik zaposlenih v NS Jernej Otič Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). V skladu z ZSDU.
Zunanji član (neodvisni strokovnjak) revizijske komisije Maja Zaman Groff Sklep NS HSE d. o. o. št. 1593/7 z dne 19.6.2014. Sklep NS HSE d. o. o. št. 2071/22 z dne 16.6.2016.
Član NS dr. Boštjan Markoli Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep ustanovitelja z dne 29. 12. 2017
Član NS dr. Miloš Pantoš Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep ustanovitelja z dne 29. 12. 2017
Članica NS Vesna Cukrov Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep ustanovitelja – SDH z dne 31. 8 .2017 s pričetkom mandata 2. 9. 2017. Na podlagi predloga akreditacijske komisije.
Član NS Tomaž Besek **

 

Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep ustanovitelja SDH z dne 28. 3. 2019 s pričetkom mandata 29. 3. 2019
Član NS mag. Goran Brankovič Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep ustanovitelja SDH z dne 28. 3. 2019 s pričetkom mandata 29. 3. 2019
Predstavnica zaposlenih v NS mag. Petja Rijavec Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). V skladu z ZSDU.
Generalni direktor (do 31. 3. 2019) Matjaž Marovt Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo z dne 1. 8. 2017 v skladu z določili ZPPOGD. V skladu z določili 273. člena ZGD -1, 17. in 18. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE je NS s sklepom št. 2341/34 z dnem 1. 8. 2017 imenoval generalnega direktorja.

*Izplačani prejemki so objavljeni v vsakoletnem letnem poročilu družbe in so javno objavljeni na spletni strani AJPES in na spletni strani HSE d.o.o.

**Od 5. 4. 2019 do 30.4.2019 ni smel delovati kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS

Življenjepisi in soglasja k objavi življenjepisov

Izjave o razkritju in izogibanju nasprotja interesov