Javni podatki / Informacije v skladu z ZSDH-1

Javna objava informacij in dokumentov v skladu s 64. čl. Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

Javna objava revizijskih poročil

Revizorjevo poročilo je del Letnega poročila družbe in skupine HSE.

Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo HSE d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1

 • Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
 • Premogovnik Velenje, d.o.o.
 • INNOVISER d.o.o.
 • Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o.
 • VTZ Podjetje za security, storitve in trgovino d.o.o.
 • DRUŽBA RIS, raziskovalne, izobraževalne in svetovalne storitve, d. o. o.
 • Sipro inženiring d.o.o.
 • Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
 • Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
 • Lekarna Melisa Škofije do.o.o.

Objave skladno s 4. odst. 60 člena ZSDH-1

SKLEP št. 1888/18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev Aneksa št. 1 h Kupoprodajni pogodbi št. 154/15/HSE/P z dne, 16. 3. 2015, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo.

SKLEP št. 1924/19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev Pogodbe št. 133/16/HSE/P, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o.

Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1925/19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev aneksa št. 2 k pog. 154/15/HSE/P, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1961/18 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1962/18 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 16. 3. 2015 z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1988/14 i.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev:

 • Sporazuma o poslovnem sodelovanju pri izvajanju storitev z družbo Premogovnik Velenje d.d. kot naročnikom,
 • Sporazuma o poslovnem sodelovanju pri izvajanju storitev z družbo Premogovnikom Velenje d.d. kot izvajalcem,
 • Sporazuma o poslovnem sodelovanju pri izvajanju storitev z družbo Srednjesavske elektrarne d.o.o. kot naročnikom,  saj je sklenitev vseh treh sporazumov v skladu s strategijo HSE d.o.o. glede dosege večjega deleža notranje realizacije (izvedbe storitev znotraj skupine HSE, kjer ima skupina HSE primerne notranje izvajalce), ki je obenem tudi v skladu s priporočili Računskega sodišča o popravljalnih ukrepih, ustrezno so obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
 • Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2064/22: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev Aneksa št. 1 k Pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 5.2.2010 z družbo Premogovnik Velenje d.d., saj je sklenitev aneksa potrebna zaradi formalne ureditve vsebine najema, brez vpliva na pogodbeno vrednost, ustrezno so obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2182/27: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 4. 3. 2016 z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev aneksa št. 1 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2183/27: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 4. 3. 2016 z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev aneksa št. 2 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2199/28: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o prodaji električne energije za leto 2017 s strani družbe HSE d.o.o. družbi Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2202/24 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev pravnega posla o najemu sistemskih računalniških kapacitet na lokacijah L1 (PV) in L2 (TEŠ) ter o izvajanju storitev sistemske in aplikativne podpore končnim uporabnikom z družbo Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev Dodatka št. 2 k pogodbi VIN- HSE- PV- 2011/2 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2203/24 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev pravnega posla o najemu varnega sistemskega prostora na lokaciji najemodajalca, o izvajanju storitev sistemske podpore in o izvajanju storitev podpore uporabnikom z družbo Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev Dodatka št. 2 k pogodbi VIN-PV-HSE-2011/3 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2220/29: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev Aneksa št. 3 k Pogodbi št. 1/16/HSE/N v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.  Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2399/36:Sklep Nadzornega svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. št. 2366/35, sprejet na 35. redni seji Nadzornega sveta HSE d. o. o. dne 11. 9. 2017 se spremeni, da se po novem glasi:»Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1/17/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije (ver. 2), saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2440/16 i. s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev Pogodbe št. 155/18/HSE/P, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2445/16 i. s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev aneksa št. 1 k Posojilni pogodbi o dolgoročnem posojilu št. 01/HSE/PV/15 z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., skladno z 4. odstavkom 60. člena ZSDH-1, saj je sklenitev aneksa št. 1 k Posojilni pogodbi o dolgoročnem posojilu št. 01/HSE/PV/15 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2468/39: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/17/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2469/39: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1/18/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo  notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2541/27 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o vzdrževanju/pravici uporabe programske opreme Microsoft, saj je sklenitev v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2542/27 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o prekinitvi pogodbe VIN-PV-HSE-2011/3, saj je sklenitev v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2553/42: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/18/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2554/42: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 155/18/HSE/P, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.  Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-47-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu  moči in nakupu  električne energije (Pogodba št. 1/19/HSE/N) z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in  zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-47-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla prodaje, dobave, nakupa in prevzema električne energije za leta 2019, 2020 in 2021 (pogodba št. 153/19/HSE/P) z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-47-17:  Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 01/18/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-17-9: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 2 k Pogodbi št. 1/18/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-59-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla,  Aneksa št. 1 k Sporazumu o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 01/18/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev Aneksa št. 1 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-61-12: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1367/19/HSE/N, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-61-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Okvirne pogodbe št. 15/19/HSE/CO2 med družbama HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o., saj je sklenitev Okvirne pogodbe št. 15/19/HSE/CO2 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-63-7: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o dolgoročnem posojilu št. 1/HSE/PV/19, ki ga daje družba HSE d.o.o. družbi PV d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-63-8: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnih poslov o naknadnem vplačilu terjatev v kapitalske rezerve z družbo TEŠ d.o.o. in Aneksa  št. 1 k Posojilni pogodbi o okvirnem posojilu št. 1/HSE/TEŠ/19, saj je sklenitev poslov v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s posloma ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-64-7: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem kreditu, ki ga sklepajo HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in BKS banka, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-64-8: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 86/20/HSE/N, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-66-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije (Pogodba št. 1/20/HSE/N) z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-66-18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju kadrovskih storitev z dne 12. 11. 2018, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem okvirnem posojilu št. 1/HSE/TEŠ/20, ki ga daje družba HSE d.o.o. družbi TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/19/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, ki se sklepa med HSE d.o.o., Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. in Premogovnikom Velenje d.o.o., saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kupoprodaji št. 1/20/HSE/CO2, ki se sklepa med HSE d.o.o. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 1/19/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev pravnega posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 5 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 30. 11. 2016 z družbo TEŠ d.o.o. saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-76-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnih poslov z družbo TEŠ d.o.o.:

 • o naknadnem vplačilu terjatev v kapitalske rezerve, in
 • ustreznih aneksov k pogodbam št. 1/HSE/TEŠ/20, št. 1/HSE/TEŠ/15, št. 3/HSE/TEŠ/16, št. 1/HSE/TEŠ/17, št. 1/HSE/TEŠ/18, št. 1/HSE/TEŠ/16, št. 2/HSE/TEŠ/16, št. 2/HSE/TEŠ/15,

saj je sklenitev poslov v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s posli ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-76-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem okvirnem posojilu št. 1/HSE/PV/20, ki ga daje družba HSE d.o.o. družbi Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o

Sklep št. NS-76-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnih poslov z družbo Premogovnik Velenje d.o.o.:

 • o naknadnem vplačilu terjatev v kapitalske rezerve in
 • ustreznih aneksov k pogodbam št. 1/HSE/PV/19,  01/HSE/PV/15 in 1/HSE/PV/20,

saj je sklenitev poslov v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s posli ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-3-26: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 6 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 30. 11. 2016 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-9: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla za vplačilo in prevzem novih vložkov v družbi HSE INVEST d.o.o. in nove družbene pogodbe HSE INVEST d.o.o. z družbo TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., saj je sklenitev zadevnih pravnih poslov v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-12: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem kreditu med  HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in BKS banko, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-14: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije (Pogodba št. 1/21/HSE/N) z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o obveznostih in pravicah v zvezi z obratovanjem plinskih enot (Pogodba št. 116/21/HSE/N) med HSE d.o.o. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla glede pravic in obveznosti v zvezi s prodajo in nakupom emisijskih kuponov CO2 potrebnih za proizvodnjo toplotne energije (Okvirna pogodba št. 1/21/HSE/CO2) med HSE d.o.o. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št. 153/19/HSE/P med HSE d.o.o. in Premogovnikom Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o storitvah v zvezi z varstvom pri zdravju pri delu in požarni varnosti med HSE in TEŠ, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-8-10: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, skladno s sklepoma NS2-8-8 in NS2-8-9, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-9-11: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kupoprodaji št. 2/21/HSE/CO2, ki se sklepa med HSE d.o.o. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-9-12: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/20/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

 Sklep št. NS2-9-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 1/20/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. se objavi na spletni strani Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.

Sklep št. NS2-10-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 7 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 30. 11. 2016 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 2 k pogodbi o  opravljanju pravnih storitev z dne 6. 2. 2018 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-20: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 3 k pogodbi o  opravljanju kadrovskih storitev z dne 12. 11. 2018 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-21: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju storitev službe financ z dne 7. 6. 2017 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-22: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju računovodskih storitev z dne 11. 8. 2017 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-23: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju svetovalnih in koordinacijskih storitev na področju korporativne varnosti z dne 20. 2. 2019 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-24: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu z dne 21. 12. 2020 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-25: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju kadrovskih storitev z dne 12. 3. 2019 z družbo DEM d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-26: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju pravnih storitev z dne 22. 11. 2019 z družbo DEM d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-27: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju kadrovskih storitev z dne 10.7.2019 z družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-28: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju pravnih storitev 19.7.2019 z družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-29: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju storitve izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov skupine HSE z dne 10.3.2020 z družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

 

Javna objava seznama subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami (60. čl. ZSDH-1)

Zakonita zastopnika/poslovodstvo, člani organa nadzora Osebno ime
Generalni direktor dr. Viktor Vračar
Poslovni direktor Uroš Podobnik
Poslovni direktor mag. Marko Štrigl
Predstavnik zaposlenih v NS Boštjan Jančar
Predstavnik zaposlenih v NS Jernej Otič
Predstavnica zaposlenih v NS mag. Petja Rijavec
Predsednik NS mag. Franc Dover
Namestnik predsednika NS Andrej Janša
Član NS Denis Bele
Član NS mag. Damjan Seme
Član NS dr. Robert Celec
Član NS Janez Gutnik

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in nadzora v HSE d. o. o.

Funkcija Osebno ime Pravne osnove za določitev prejemkov oziroma bonitet Postopek kadrovanja Pogodbeno dogovorjeni prejemki oziroma bonitete*
Generalni direktor dr. Viktor Vračar Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD in sprejetimi Pravili o drugih pravicah poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. V skladu z določili ZGD-1, 17. in 18.  člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE je NS s sklepom št. NS2-2-12 z dnem 3. 11. 2020 imenoval generalnega direktorja.
Poslovni direktor Uroš Podobnik Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD in sprejetimi Pravili o drugih pravicah poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. V skladu z določili ZGD-1, 17. in 18.  člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE je NS s sklepom št. NS2-2-14 z dnem 3. 11. 2020 imenoval poslovnega direktorja.
Poslovni direktor mag. Marko Štrigl Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD in sprejetimi Pravili o drugih pravicah poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. V skladu z določili ZGD-1, 17. in 18. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE je NS s sklepom št. ___ z dnem 1. 12. 2020 imenoval poslovnega direktorja.
Predsednik NS mag. Franc Dover Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep NS HSE 2-1-4 z dne 28. 10. 2020
Namestnik predsednika NS Andrej Janša Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep NS HSE 2-1-5 z dne 28. 10. 2020
Član NS Denis Bele Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021
Član NS mag. Damjan Seme Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep SDH z dne 22. 10. 2020
Član NS dr. Robert Celec Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep SDH z dne 22. 10. 2020
Član NS Janez Gutnik Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). Sklep SDH z dne 22. 10. 2020
Predstavnik zaposlenih v NS Boštjan Jančar Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). V skladu z ZSDU.
Predstavnik zaposlenih v NS Jernej Otič Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). V skladu z ZSDU.
Predstavnica zaposlenih v NS mag. Petja Rijavec Sklep ustanovitelja in edinega družbenika (AUKN RS) z dne 29.8.2011 (št. 4-0027-2011-1302). V skladu z ZSDU.

*Izplačani prejemki so objavljeni v vsakoletnem letnem poročilu družbe in so javno objavljeni na spletni strani AJPES in na spletni strani HSE d.o.o.

 

Življenjepisi in soglasja k objavi življenjepisov

Izjave o razkritju in izogibanju nasprotja interesov