Javni podatki / Informacije v skladu z ZSDH-1

Javna objava informacij in dokumentov v skladu s 64. čl. Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

Javna objava revizijskih poročil

Revizorjevo poročilo je del Letnega poročila družbe in skupine HSE.

Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo HSE d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1

 • Baklus d.o.o.
 • Odvetniška družba Grešak o.p., d.o.o.
 • Finančno izvedenstvo Barbara Gorjup s.p.
 • DRUŽBA RIS, raziskovalne, izobraževalne in svetovalne storitve, d. o. o.
 • Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
 • Premogovnik Velenje d. o. o.
 • Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.
 • Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
 • Lekarna Melisa Škofije do.o.o.
 • Poslovne storitve, Nevenka Hrovatin s.p.
 • ECE, energetska družba, d.o.o.

 

Objave skladno s 4. odst. 60 člena ZSDH-1

SKLEP št. 1888/18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev Aneksa št. 1 h Kupoprodajni pogodbi št. 154/15/HSE/P z dne, 16. 3. 2015, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo.

SKLEP št. 1924/19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev Pogodbe št. 133/16/HSE/P, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o.

Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1925/19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev aneksa št. 2 k pog. 154/15/HSE/P, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1961/18 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1962/18 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 16. 3. 2015 z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 1988/14 i.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev:

 • Sporazuma o poslovnem sodelovanju pri izvajanju storitev z družbo Premogovnik Velenje d.d. kot naročnikom,
 • Sporazuma o poslovnem sodelovanju pri izvajanju storitev z družbo Premogovnikom Velenje d.d. kot izvajalcem,
 • Sporazuma o poslovnem sodelovanju pri izvajanju storitev z družbo Srednjesavske elektrarne d.o.o. kot naročnikom,  saj je sklenitev vseh treh sporazumov v skladu s strategijo HSE d.o.o. glede dosege večjega deleža notranje realizacije (izvedbe storitev znotraj skupine HSE, kjer ima skupina HSE primerne notranje izvajalce), ki je obenem tudi v skladu s priporočili Računskega sodišča o popravljalnih ukrepih, ustrezno so obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
 • Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2064/22: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev Aneksa št. 1 k Pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 5.2.2010 z družbo Premogovnik Velenje d.d., saj je sklenitev aneksa potrebna zaradi formalne ureditve vsebine najema, brez vpliva na pogodbeno vrednost, ustrezno so obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2182/27: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 4. 3. 2016 z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev aneksa št. 1 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2183/27: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z dne 4. 3. 2016 z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev aneksa št. 2 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2199/28: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o prodaji električne energije za leto 2017 s strani družbe HSE d.o.o. družbi Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.
Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2202/24 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev pravnega posla o najemu sistemskih računalniških kapacitet na lokacijah L1 (PV) in L2 (TEŠ) ter o izvajanju storitev sistemske in aplikativne podpore končnim uporabnikom z družbo Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev Dodatka št. 2 k pogodbi VIN- HSE- PV- 2011/2 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2203/24 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev pravnega posla o najemu varnega sistemskega prostora na lokaciji najemodajalca, o izvajanju storitev sistemske podpore in o izvajanju storitev podpore uporabnikom z družbo Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev Dodatka št. 2 k pogodbi VIN-PV-HSE-2011/3 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2220/29: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spremembi pogojev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje, d.d., saj je sklenitev Aneksa št. 3 k Pogodbi št. 1/16/HSE/N v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.  Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2399/36:Sklep Nadzornega svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. št. 2366/35, sprejet na 35. redni seji Nadzornega sveta HSE d. o. o. dne 11. 9. 2017 se spremeni, da se po novem glasi:»Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1/17/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije (ver. 2), saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2440/16 i. s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev Pogodbe št. 155/18/HSE/P, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2445/16 i. s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev aneksa št. 1 k Posojilni pogodbi o dolgoročnem posojilu št. 01/HSE/PV/15 z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., skladno z 4. odstavkom 60. člena ZSDH-1, saj je sklenitev aneksa št. 1 k Posojilni pogodbi o dolgoročnem posojilu št. 01/HSE/PV/15 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2468/39: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/17/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2469/39: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1/18/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo  notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2541/27 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o vzdrževanju/pravici uporabe programske opreme Microsoft, saj je sklenitev v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2542/27 k.s.: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o prekinitvi pogodbe VIN-PV-HSE-2011/3, saj je sklenitev v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d. o. o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d. o. o. se objavi na spletni strani HSE d. o. o.

SKLEP št. 2553/42: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/18/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. 2554/42: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 155/18/HSE/P, saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.  Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-47-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu  moči in nakupu  električne energije (Pogodba št. 1/19/HSE/N) z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in  zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-47-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla prodaje, dobave, nakupa in prevzema električne energije za leta 2019, 2020 in 2021 (pogodba št. 153/19/HSE/P) z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-47-17:  Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 01/18/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-17-9: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 2 k Pogodbi št. 1/18/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije z družbama TEŠ d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-59-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla,  Aneksa št. 1 k Sporazumu o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 01/18/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev Aneksa št. 1 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-61-12: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1367/19/HSE/N, saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-61-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Okvirne pogodbe št. 15/19/HSE/CO2 med družbama HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o., saj je sklenitev Okvirne pogodbe št. 15/19/HSE/CO2 v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-63-7: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o dolgoročnem posojilu št. 1/HSE/PV/19, ki ga daje družba HSE d.o.o. družbi PV d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

SKLEP št. NS-63-8: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnih poslov o naknadnem vplačilu terjatev v kapitalske rezerve z družbo TEŠ d.o.o. in Aneksa  št. 1 k Posojilni pogodbi o okvirnem posojilu št. 1/HSE/TEŠ/19, saj je sklenitev poslov v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s posloma ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-64-7: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem kreditu, ki ga sklepajo HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in BKS banka, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-64-8: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 86/20/HSE/N, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-66-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije (Pogodba št. 1/20/HSE/N) z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-66-18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju kadrovskih storitev z dne 12. 11. 2018, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem okvirnem posojilu št. 1/HSE/TEŠ/20, ki ga daje družba HSE d.o.o. družbi TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/19/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, ki se sklepa med HSE d.o.o., Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. in Premogovnikom Velenje d.o.o., saj je sklenitev aneksa v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kupoprodaji št. 1/20/HSE/CO2, ki se sklepa med HSE d.o.o. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 1/19/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev pravnega posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-67-19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 5 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 30. 11. 2016 z družbo TEŠ d.o.o. saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-76-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnih poslov z družbo TEŠ d.o.o.:

 • o naknadnem vplačilu terjatev v kapitalske rezerve, in
 • ustreznih aneksov k pogodbam št. 1/HSE/TEŠ/20, št. 1/HSE/TEŠ/15, št. 3/HSE/TEŠ/16, št. 1/HSE/TEŠ/17, št. 1/HSE/TEŠ/18, št. 1/HSE/TEŠ/16, št. 2/HSE/TEŠ/16, št. 2/HSE/TEŠ/15,

saj je sklenitev poslov v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s posli ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS-76-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem okvirnem posojilu št. 1/HSE/PV/20, ki ga daje družba HSE d.o.o. družbi Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o

Sklep št. NS-76-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnih poslov z družbo Premogovnik Velenje d.o.o.:

 • o naknadnem vplačilu terjatev v kapitalske rezerve in
 • ustreznih aneksov k pogodbam št. 1/HSE/PV/19,  01/HSE/PV/15 in 1/HSE/PV/20,

saj je sklenitev poslov v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s posli ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep nadzornega sveta se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-3-26: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 6 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 30. 11. 2016 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-9: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla za vplačilo in prevzem novih vložkov v družbi HSE INVEST d.o.o. in nove družbene pogodbe HSE INVEST d.o.o. z družbo TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., saj je sklenitev zadevnih pravnih poslov v ekonomskem interesu HSE d. o. o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-12: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem kreditu med  HSE d.o.o., TEŠ d.o.o. in BKS banko, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-14: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije (Pogodba št. 1/21/HSE/N) z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o obveznostih in pravicah v zvezi z obratovanjem plinskih enot (Pogodba št. 116/21/HSE/N) med HSE d.o.o. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla glede pravic in obveznosti v zvezi s prodajo in nakupom emisijskih kuponov CO2 potrebnih za proizvodnjo toplotne energije (Okvirna pogodba št. 1/21/HSE/CO2) med HSE d.o.o. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št. 153/19/HSE/P med HSE d.o.o. in Premogovnikom Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-5-18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o storitvah v zvezi z varstvom pri zdravju pri delu in požarni varnosti med HSE in TEŠ, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-8-10: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, skladno s sklepoma NS2-8-8 in NS2-8-9, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-9-11: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kupoprodaji št. 2/21/HSE/CO2, ki se sklepa med HSE d.o.o. in Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-9-12: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/20/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

 Sklep št. NS2-9-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 1/20/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. se objavi na spletni strani Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.

Sklep št. NS2-10-13: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 7 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 30. 11. 2016 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 2 k pogodbi o  opravljanju pravnih storitev z dne 6. 2. 2018 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-20: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 3 k pogodbi o  opravljanju kadrovskih storitev z dne 12. 11. 2018 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-21: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju storitev službe financ z dne 7. 6. 2017 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-22: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju računovodskih storitev z dne 11. 8. 2017 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-23: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju svetovalnih in koordinacijskih storitev na področju korporativne varnosti z dne 20. 2. 2019 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-24: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu z dne 21. 12. 2020 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-25: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju kadrovskih storitev z dne 12. 3. 2019 z družbo DEM d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-26: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju pravnih storitev z dne 22. 11. 2019 z družbo DEM d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-27: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k pogodbi o opravljanju kadrovskih storitev z dne 10.7.2019 z družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-28: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju pravnih storitev 19.7.2019 z družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-14-29: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 1 k pogodbi o opravljanju storitve izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov skupine HSE z dne 10.3.2020 z družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-19-29: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 2/22/HSE/N o zakupu moči, sistemskih storitev ter nakupu in prodaji električne energije, ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-19-30: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 5/22/HSE/N o nakupu in prodaji električne energije proizvedene v malih hidroelektrarnah, ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-19-31: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 7/22/HSE/N o nakupu in prodaji električne energije proizvedene v sončnih elektrarnah, ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-19-32: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 3/22/HSE/N o zakupu moči, sistemskih storitev ter nakupu in prodaji električne energije, ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-19-33: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 6/22/HSE/N o nakupu in prodaji električne energije proizvedene v malih hidroelektrarnah, ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Soške elektrarne Nova gorica d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-19-34: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 17/22/HSE/N o nakupu in prodaji električne energije proizvedene v sončnih elektrarnah, ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-19-35: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 71/22/HSE/N zakupu moči, sistemskih storitev ter nakupu in prodaji električne energije proizvedene v črpalni hidroelektrarni, ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-21-10: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla glede pravic in obveznosti v zvezi s prodajo in nakupom emisijskih kuponov CO2 potrebnih za proizvodnjo toplotne energije (Okvirna pogodba št. 1/22/HSE/CO2) med družbo HSE d.o.o. in družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o..

Sklep št. NS2-21-11: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o obveznostih in pravicah v zvezi z obratovanjem plinskih enot (Pogodba št. 69/22/HSE/N) med družbo HSE d.o.o. in družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in o v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-21-12: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/21/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, z družbama Premogovnik Velenje d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem okvirnem posojilu št. 1/DEM/HSE/22 v višini do 30,0 mio EUR v okviru kratkoročnega upravljanja z denarnimi sredstvi znotraj skupine HSE, ki ga daje družba DEM d.o.o. družbi HSE d.o.o. Sklenitev posla je v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem okvirnem posojilu št. 1/SENG/HSE/22 v višini do 20,0 mio EUR v okviru kratkoročnega upravljanja z denarnimi sredstvi znotraj skupine HSE, ki ga daje družba SENG d.o.o. družbi HSE d.o.o. Sklenitev posla je v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-18: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o dolgoročnem okvirnem posojilu v višini do 30,0 mio EUR in ročnostjo tri (3) leta od podpisa pogodbe, ki ga daje družba DEM d.o.o. družbi HSE d.o.o., pod pogojem pridobitve potrebnih soglasij pristojnih ministrstev (MzI, MF). Sklenitev posla je v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-19: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o dolgoročnem okvirnem posojilu v višini do 20,0 mio EUR in ročnostjo tri (3) leta od podpisa pogodbe, ki ga daje družba SENG d.o.o. družbi HSE d.o.o., pod pogojem pridobitve potrebnih soglasij pristojnih ministrstev (MzI, MF). Sklenitev posla je v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-20: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Pogodbe o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki jo HSE sklene z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-21: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Pogodbe o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki jo HSE sklene z družbo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-22: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Pogodbe o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki jo HSE sklene z družbo Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-23: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Pogodbe o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki jo HSE sklene z družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-24: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla prodaje in nakupa električne energije (Kupoprodajna pogodba št. 336/22/HSE/P) med družbo HSE d.o.o. in družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-25: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev Pogodbe o opravljanju storitev in Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov med družbo HSE d.o.o. in družbo ECE d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-24-17: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla prodaje, prenosa in prevzema CO2 emisijskih kuponov (Kupoprodajna pogodba št. 2/22/HSE/CO2) med družbo HSE d.o.o. in družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-24-18: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 2 k Pogodbi št. 1/21/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, z družbama Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-22-19: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla Dogovora o spremembi EFET krovnega sporazuma z dne 1.12.2011 med družbo HSE d.o.o. in družbo ECE d.o.o. (Amendment Agreement to the EFET General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity including its Annexes and the Election Sheet thereto dated 01 December 2011 (“EFET Power”)), saj je sklenitev pravnega posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s tem ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-24-20: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla Dogovora o prenehanju Pogodbe o zastavi terjatev iz naslova pogodbe o vodenju računa z dne 29.02.2012 med HSE d.o.o. in ECE d.o.o, saj je sklenitev pravnega posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s tem ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-26-11: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 1/22/HSE/N o nakupu premoga, zakupu sistemskih storitev in nakupu električne energije v letu 2022, z družbama Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-26-12: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 1/21/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-26-13: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla EFET krovnega sporazuma za nakup in prodajo zemeljskega plina med HSE d.o.o. in ECE d.o.o. (General Agreement Concerning The Delivery And Acceptance Of Natural Gas (“EFET Gas krovni sporazum”)), saj je sklenitev pravnega posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s tem ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-26-14: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev Pogodbe o najemu poslovnih prostorov med družbo HSE d.o.o. in družbo ECE d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-28-19: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 2/21/HSE z družbo Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-28-20: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev Pogodbe o odkupu rabljene računalniške in telekomunikacijske opreme med družbo HSE d.o.o. in družbo ECE d.o.o.. Sklenitev posla je v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-31-19: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Sporazumu o organizaciji izobraževanja na ravni skupine HSE, na osnovi katerega se v sistem organizacije izobraževanj na ravni skupine vključijo tudi družbe RGP d.o.o., ECE d.o.o. in Energija plus d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-31-23: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe o nerazkrivanju in varovanju zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti med družbami HSE d.o.o., ECE d.o.o. in Energija Plus d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS2-31-14: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o dovoljenje za sklenitev pravnega posla, skladno s sklepom NS2-31-13, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-3-12: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov med družbama HSE d.o.o. in SENG d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-6-14: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla,  Pogodbe o odprodaji službenega vozila BMW 520 XD, letnik 2015, reg.št. LJ 590-KR med družbo HSE d.o.o. in družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-7-6: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla z družbo Premogovnik Velenje d.o.o. o  naknadnem vplačilu denarnih sredstev v višini 30.000.000,00 EUR v kapital družbe Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter je zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep NS se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-7-7: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Dolgoročni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije za obdobje (1.1.2015 – 31.12.2054), z družbama Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-7-8: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 1/22/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, z družbama Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-8-20: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla glede pravic in obveznosti v zvezi s prodajo in nakupom emisijskih kuponov CO2 potrebnih za proizvodnjo toplotne energije (Okvirna pogodba št. 01/23/HSE/CO2) med družbama HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-8-21: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 2/22/HSE z družbo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-8-22: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za izdajo poroštvene izjave družbi Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. za izvajanje ”Kupoprodajne pogodbe za zemeljski plin št.: 277/2023′ med TEŠ d.o.o. in Geoplin d.o.o.’, saj je izdaja poroštva v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s tem ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. se objavi na spletni strani družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-8-23: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št 8 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 30. 11. 2016 z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o. Predmetni sklep Nadzornega sveta HSE d.o.o. se objavi na spletni strani HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-9-13: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 2/23/HSE/N o zakupu moči, sistemskih storitev ter nakupu in prodaji električne energije proizvedene v energetskih objektih družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o., ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-9-14: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 3/23/HSE/N o zakupu moči, sistemskih storitev ter nakupu in prodaji električne energije proizvedene v energetskih objektih družbe Soške elektrarne Nova gorica d.o.o., ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Soške elektrarne Nova gorica d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-9-15: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 13/23/HSE/N o zakupu moči, sistemskih storitev ter nakupu in prodaji električne energije proizvedene v črpalni hidroelektrarni, ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-9-16: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 1/22/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep št. NS3-9-17: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 3/22/HSE z družbo Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-10-17: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla prodaje, prenosa in prevzema CO2 emisijskih kuponov (Kupoprodajna pogodba št. 2/23/HSE/CO2) med družbo HSE d.o.o. in družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o. 

Sklep NS3-10-18: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 5/22/HSE z družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-10-20: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Pogodbe št. 5/23/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči, sistemskih storitev in nakupu električne energije v letu 2023, z družbama Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-10-21: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za podpis Sporazuma o skupnih ukrepih za zagotavljanje VZD na skupnem delovišču med družbama HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o., saj je podpis sporazuma na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu obvezujoč in so v zvezi s podpisom sporazuma ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-10-22: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Pogodbe o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki jo HSE sklene z družbo ECE d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-10-23: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Aneksa k pogodbi o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki ga HSE sklene z družbo DEM d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-10-24: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Aneksa k pogodbi o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki ga HSE sklene z družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-10-25: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Aneksa k pogodbi o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki ga HSE sklene z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-10-26: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Aneksa k pogodbi o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki ga HSE sklene z družbo PV d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-12-23: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o najemu poslovnih prostorov z družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.

Sklep NS3-14-14: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 3 k Najemni pogodbi z dne 29.11.2012 z družbo DEM d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.

Sklep NS3-14-15: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Najemni pogodbi z dne 17.05.2023 z družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.

Sklep NS3-14-16: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla z družbo SENG d.o.o. o souporabi službenih vozil družbe SENG d.o.o. s strani zaposlenih v HSE poslovna enota Nova Gorica, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integritete HSE d.o.o.

Sklep NS3-14-17: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o opravljanju storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu z družbo TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.

Sklep NS3-17-12: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla št. 2/24/HSE/N o zakupu moči, sistemskih storitev ter nakupu in prodaji električne energije proizvedene v energetskih objektih družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o., ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo DEM d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-17-13: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla št. 3/24/HSE/N o zakupu moči, sistemskih storitev ter nakupu in prodaji električne energije proizvedene v energetskih objektih družbe Soške elektrarne Nova gorica d.o.o., ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-17-14: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla št. 12/24/HSE/N o zakupu moči, sistemskih storitev ter nakupu in prodaji električne energije proizvedene v črpalni hidroelektrarni Avče, ki se sklepa med družbo HSE d.o.o. in družbo SENG d.o.o., saj je sklenitev pogodbe v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-17-15: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla št. 65/24/HSE/GAS/P o dobavi zemeljskega plina v letu 2024, z družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o..

Sklep NS3-17-16: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev okvirnega pravnega posla št. 01/24/HSE/CO2 glede pravic in obveznosti v zvezi s prodajo in nakupom emisijskih kuponov CO2, potrebnih za proizvodnjo toplotne energije med družbama HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.

Sklep NS3-17-17: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 2/23/HSE z družbo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-17-18: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 5/23/HSE z družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-18-20: Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne daje poslovodstvu družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o kratkoročnem okvirnem posojilu v višini do 20,0 mio EUR in ročnostjo do 31.12.2024, ki ga daje družba SENG d.o.o. družbi HSE d.o.o. Sklenitev posla je v ekonomskem interesu HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.

Sklep NS3-18-21: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla prodaje, prenosa in prevzema CO2 emisijskih kuponov (Kupoprodajna pogodba št. 2/24/HSE/CO2) med družbo HSE d.o.o. in družbo Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-18-22: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 1/23/HSE z družbo Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-18-23: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Sporazuma o spodbudi ukrepom učinkovite rabe energije št. 3/23/HSE z družbo Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., saj je sklenitev sporazuma v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-18-24: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Aneksa št. 1 k Sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij med TEŠ, MOV in HSE, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-18-25: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnih poslov in sicer Dogovora o zagotavljanju storitev in delitvi stroškov na področju informacijske podpore med HSE d.o.o. in PV d.o.o. in Aneksov k obstoječim Dogovorom o zagotavljanju storitev in delitvi stroškov na področju informacijske podpore z družbami SENG, DEM in TEŠ, saj je sklenitev poslov v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s posli ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE d.o.o.

Sklep NS3-19-19: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla o obdelavi osebnih podatkov z družbo PV d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-20-3: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 5/23/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, z družbama Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-20-4: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla, Aneksa št. 2 k Dolgoročni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije za obdobje (1.1.2015 – 31.12.2054), z družbama Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-20-5: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla št. 1/24/HSE/N o nakupu premoga, zakupu sistemskih storitev in nakupu električne energije v letu 2024, z družbama Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.o.o., saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

Sklep NS3-21-20: Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. daje poslovodstvu družbe HSE d.o.o. dovoljenje za sklenitev pravnega posla – Sporazuma na podlagi Sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij z dne 24.4.2019 med TEŠ, MOV in HSE, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu družbe HSE d.o.o. in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta družbe HSE d.o.o.

 

Javna objava seznama subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami (60. čl. ZSDH-1)

Zakonita zastopnika/poslovodstvo, člani organa nadzora Osebno ime
Generalni direktor dr. Tomaž Štokelj
Poslovni direktor Uroš Podobnik
Predsednica NS dr. Nevenka Hrovatin
Namestnik predsednice NS David Valentinčič
Članica NS mag. Barbara Gorjup
Član NS Boštjan Grešak
Član NS Denis Bele
Član NS Miha Šebenik
Predstavnik zaposlenih v NS Matej Kovač
Predstavnik zaposlenih v NS Rok Rožman
Predstavnica zaposlenih v NS Blanka Povh

 

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in nadzora v HSE d. o. o.

Funkcija Osebno ime Pravne osnove za določitev prejemkov oziroma bonitet Postopek kadrovanja Pogodbeno dogovorjeni prejemki oziroma bonitete*
Generalni direktor dr. Tomaž Štokelj Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD in sprejetimi Pravili o drugih pravicah poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. V skladu z določili ZGD-1, 18. in 19.  člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE je NS s sklepom št. NS3-6-5 z dnem 8. 11. 2022 imenoval generalnega direktorja.
Poslovni direktor Uroš Podobnik Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD in sprejetimi Pravili o drugih pravicah poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. V skladu z določili ZGD-1, 18. in 19.  člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE je NS s sklepom št. NS2-2-14 z dnem 3. 11. 2020 imenoval poslovnega direktorja.
Članica NS Barbara Gorjup Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021 V skladu z ZSDH-1 in pravili SDH
Član NS Boštjan Grešak Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021 V skladu z ZSDH-1 in pravili SDH
Član NS Denis Bele Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021 V skladu z ZSDH-1 in pravili SDH
Članica NS Nevenka Hrovatin Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021 V skladu z ZSDH-1 in pravili SDH
Član NS Miha Šebenik Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021 V skladu z ZSDH-1 in pravili SDH
Član NS David Valentinčič Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021 V skladu z ZSDH-1 in pravili SDH
Predstavnik zaposlenih v NS Matej Kovač Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021 V skladu z ZSDU in pravili Sveta delavcev HSE
Predstavnik zaposlenih v NS Rok Rožman Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021 V skladu z ZSDU in pravili Sveta delavcev HSE
Predstavnica zaposlenih v NS Blanka Povh Sklep ustanovitelja – SDH z dne 14. 7. 2021 V skladu z ZSDU in pravili Sveta delavcev HSE

*Izplačani prejemki so objavljeni v vsakoletnem letnem poročilu družbe in so javno objavljeni na spletni strani AJPES in na spletni strani HSE d.o.o.

 

Življenjepisi in soglasja k objavi življenjepisov

Izjave o razkritju in izogibanju nasprotja interesov

floater