AKTUALNO / Obrazci

Prijava nepravilnosti v družbah skupine HSE

V skupini HSE ne dopuščamo neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja. Na tovrstna ravnanja smo dolžni opozoriti vsi, saj s tem pripomoremo k zagotavljanju skladnosti poslovanja skupine HSE z zakonskimi določbami in etičnimi načeli. Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepravilnosti v katerikoli družbi skupine HSE, vključno z družbami skupine HSE v tujini, jo prijavite.

Vse prijave nepravilnosti bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali.  V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega domnevnega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala k razjasnitvi in dobrem razumevanju nepravilnosti.

Kako prijaviti nepravilnost?

Vse vrste prijav sumov nepravilnosti v družbah skupine HSE se lahko podajo:

 • osebno v pisarni Službe za skladnost poslovanja HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana,
 • po telefonu (+386 1 470 4292),
 • pisno na naslov HSE d.o.o., Služba za skladnost poslovanja, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana,
 • po elektronski pošti na naslov [email protected] ali
 • preko spletnega obrazca na spletni strani družbe HSE in/ali posamezne družbe skupine HSE (https://www.hse.si/sl/aktualno/obrazci/).

Vse prijete prijave, ne glede na način ali obliko, prejme oziroma preizkusi Služba za skladnost poslovanja HSE. Služba prijave pregleda in oceni skladno z internimi postopki ter določi način nadaljnje obravnave. Služba za skladnost poslovanja HSE obravnava prijave nepravilnosti, ki se nanašajo na družbo HSE ter prijave, ki se nanašajo na poslovodstvo ali nadzorni svet družbe skupine HSE. Prijave domnevnih nepravilnosti zaposlenih v družbi skupine HSE Služba za skladnost poslovanja HSE lahko dodeli v obravnavo imenovanemu zaupniku odvisne družbe.

Vsem prijaviteljem priporočamo, da v primeru želje po popolni anonimnosti pri posredovanju prijave uporabljate spletni obrazec. Če se odločite za podrobnejša razkritja, priporočamo uporabo elektronskega naslova. Prijave, poslane na omenjeni elektronski naslov, bo prejela Služba za skladnost poslovanja HSE.  Če boste kot prijavitelj razkrili svojo identiteto, kar je zaželeno z vidika morebitne komunikacije med prijaviteljem in Službo za skladnost poslovanja, boste skupaj s Službo za skladnost poslovanja lahko dogovorili tudi način nadaljnjega razkrivanja oz. nerazkrivanja identitete drugim osebam v HSE ali družbi skupine HSE, ali način zaščite zaupnosti identitete.

Postopek prijave nepravilnosti in obravnave prijav nepravilnosti

Podrobni postopki za ravnanje s prejetimi prijavami nepravilnosti so opredeljeni v internem aktu »Pravilnik o obravnavanju prijav sumov nepravilnosti v skupini HSE in zaščiti prijaviteljev«.

Pogoji za uveljavljanje pravice do zaščite

Prijavitelj je upravičen do zaščite po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), če:

 • je zaposlen v subjektu, v katerem prijavlja kršitev, oziroma je v njem prostovoljec, pripravnik, vajenec, pogodbeni delavec, študent, sodeluje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, opravlja funkcijo, je delničar, član nadzornega ali upravnega organa oziroma drugače sodeluje v dejavnosti pravne ali fizične osebe, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, oziroma dela pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali pogajanji pred podpisom pogodbe (7. točka 4. člena ZZPri);
 • je prijavil kršitev oziroma sum o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v subjektu iz prve alineje;
 • na podlagi utemeljenih razlogov meni, da so bile prijavljene informacije o kršitvah ob prijavi resnične;
 • prijavljena kršitev še traja oziroma je prenehala pred manj kot dvema letoma (tretji odstavek 5. člena ZZPri);
 • je s strani subjekta iz prve alineje deležen povračilnih ukrepov.

Ukrepi za zaščito identitete in zaupnosti

Nihče izmed pristojnih oseb za obravnavo nepravilnosti v skupini HSE ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja. To velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti prijavitelja. Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s prijavo se do konca postopka ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Podatki o identiteti prijavitelja tudi po koncu postopka s prijavo niso informacija javnega značaja. To velja tudi v primeru, ko je dokumentarno gradivo odstopljeno drugemu organu v pristojno obravnavo.

Poskus ugotavljanja identitete prijavitelja in razkritje podatkov o prijavitelju predstavljata prekršek, za katerega Zakon o zaščiti prijaviteljev predpisuje globo.

Služba za skladnost poslovanja (oziroma zaupnik) lahko identiteto prijavitelja razkrije v treh primerih:

 • če se prijavitelj strinja z razkritjem (Služba za skladnost poslovanja (oziroma zaupnik) bo prosila za soglasje);
 • če to zahteva državni tožilec, kadar je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj (o razkritju identitete tožilstvu je prijavitelj predhodno obveščen);
 • če to zahteva sodišče, ko je to potrebno zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi zaščite pravice osebe, ki jo prijava zadeva (o razkritju identitete sodišču je prijavitelj predhodno obveščen).

Ne glede na navedeno ne sme nihče razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali obrambo države.

Izključitev odgovornosti glede razkritja

Prijavitelj, ki informacije o kršitvah prijavi ali javno razkrije v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev, ne krši nobene omejitve ali prepovedi glede razkritja informacij in ne nosi nobene odgovornosti, povezane s takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod pogojem, da ni prijavil ali javno razkril neresničnih informacij in je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da je bila prijava ali javno razkritje takšnih informacij nujno za razkritje kršitve na podlagi zakona.

Prijava ali javno razkritje informacij, ki vključujejo poslovne skrivnosti, ni protipravno, ne glede na določbe zakona, ki ureja poslovno skrivnost, če ju prijavitelj prijavi ali razkrije v skladu z ZZPri.

V morebitnih postopkih zoper prijavitelja zaradi obrekovanja, kršitve avtorskih pravic, kršitve zaupnosti informacij, kršitve pravil o varstvu podatkov ali odškodninskih zahtevkov, prijavitelj ne nosi nobene odgovornosti zaradi prijav ali javnih razkritij na podlagi ZZPri.

Zaščitni in podporni ukrepi

Zaščitni in podporni ukrepi za prijavitelje so:

 • sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov (22. člen ZZPri);
 • brezplačna pravna pomoč (23. člen ZZPri);
 • nadomestilo za primer brezposelnosti (24. člen ZZPri);
 • psihološka podpora (25. člen ZZPri).

Dodatno pojasnilo v zvezi s prepovedjo povračilnih ukrepov, informacije o podpornih ukrepih in pristojnostih Komisije za preprečevanje korupcije ter o pravnih sredstvih in postopkih za zaščito pred povračilnimi ukrepi je dostopno na spletnem naslovu https://www.kpk-rs.si/sl/aktivnosti-komisije/zascita-prijaviteljev

Zunanja prijava

Prijavitelj lahko informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

Organi za zunanjo prijavo so (14. člen ZZPri):

 1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve,
 2. Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 3. Agencija za varstvo konkurence,
 4. Agencija za varnost prometa,
 5. Agencija za zavarovalni nadzor,
 6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 7. Banka Slovenije,
 8. Državna revizijska komisija,
 9. Finančna uprava,
 10. Tržni inšpektorat,
 11. Urad za preprečevanje pranja denarja,
 12. Informacijski pooblaščenec,
 13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
 14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
 15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
 16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 17. Inšpektorat za delo,
 18. Inšpektorat za javni sektor,
 19. Inšpektorat za okolje in prostor,
 20. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke,
 21. Organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
 22. Zdravstveni inšpektorat,
 23. Slovenski državni holding in
 24. Komisija za preprečevanje korupcije.

 

Spletni obrazec za prijavo nepravilnosti:

floater