DRUŽBENA ODGOVORNOST / Okoljski kotiček

V skupini HSE sledimo poglavitnim strateškim smernicam države in Evropske unije na področju trajnostnega razvoja. Naše aktivnosti so usmerjene v izvedbo ekonomsko upravičenih investicij v nove proizvodne objekte, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov, bistveno zmanjšujejo izpuste CO2 na enoto proizvedene električne energije in hkrati povečujejo dodano vrednost skupine HSE.

Na področju trajnostnega razvoja energetike v skupini HSE že od samega začetka svojega delovanja sledimo začrtani okoljski politiki, ki jo lahko strnemo v nekaj osnovnih točk:

 • spoštovanje vseh zakonskih norm in priporočil,
 • zmanjševanje vpliva proizvodnje in rabe energije na okolje,
 • večanje deleža proizvodnje iz obnovljivih virov energije,
 • uvajanje najboljših tehnologij, ki so na voljo, da so vplivi na okolico čim manjši,
 • varčevanje z energijo in njena učinkovita raba ter obvladovanje stroškovno učinkovitih načinov hranjenja energije,
 • ohranjanje in nadgrajevanje optimalne strukture proizvodnih virov,
 • upoštevanje optimalne izrabe domačih energetskih virov,
 • trajnostno umeščanje velikih elektroenergetskih objektov v prostor upoštevajoč NATURE 2000,
 • zanesljivost oskrbe,
 • doseganje partnerskih odnosov z lokalnimi skupnostmi in skupno reševanje okoljskih problemov ter načrtovanje trajnostnega razvoja proizvodnje električne energije,
 • doseganje trajnostnega obratovanja in razvoja energetskih zmogljivosti,
 • redno spremljanje (monitoringom) okoljskih parametrov,
 • redno vzdrževanje akumulacijskih bazenov (odstranjevanje plavja in naplavin),
 • sonaravno urejanje vodne infrastrukture ter
 • načrtna zaščita in reševanje v primeru visokih voda (skrb za minimiziranje vplivov pridobivanja električne energije na okolje ter ščitenje prebivalcev ob vodi pred poplavami).

Vse družbe skupine HSE, ki proizvajajo električno energijo, kot tudi obvladujoča družba, imajo mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001 in mednarodni okoljski certifikat ISO 14001. Z njunim doslednim upoštevanjem je zagotovljeno varno in okolju prijazno pridobivanje električne energije v vseh hidroenergetskih objektih. Z okoljskimi sanacijami, posodobitvami in sodobnim blokom 6 je okolju prijaznejšo tehnološko raven dosegel tudi TEŠ, PV pa je bil med prvimi premogovniki na svetu, ki je dokazal celovito in odgovorno ravnanje z okoljem po zahtevah tega standarda.

floater