PROJEKTI / Plavajoča sončna elektrarna Družmirje

Pomemben del zelenega prehoda Slovenije

Načrtovana PSE na Družmirskem jezeru v občini Šoštanj je predvidena na do 50 odstotkov razpoložljive površine jezera. Ocenjena moč elektrarne, ki bo električno energijo proizvajala na okolju prijazen način, bo do 140 megavatov, letna proizvodnja pa do 140 GWh električne energije. Z njo bi torej lahko oskrbovali približno 35.000 gospodinjstev letno.

Republika Slovenija sledi zavezam EU na področju zelenega prehoda, ki pomeni postopno razogljičenje družbe, njene infrastrukture in gospodarstva.

Eden od projektov, ki bo ta prehod pomembno pospešil, je plavajoča sončna elektrarna (PSE) na vodni površini Družmirskega jezera. PSE Družmirje je del Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Gre za učinkovit in okoljsko sprejemljiv način rabe obnovljivega vira energije, ki je v evropskih državah, pa tudi drugod po svetu, že uveljavljen ter zagotavlja racionalno in večnamensko rabo prostora.

Delujoča PSE Družmirje bo pomembno prispevala k doseganju zastavljenih ciljev NEPN, ki so:

  • doseči 27 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 43 % delež v sektorju električne energije do leta 2030,
  • z opustitvijo rabe premoga in prehodom k rabi obnovljivih virov energije prispevati k doseganju neto ničelnih emisij toplogrednih plinov na ravni EU do leta 2050,
  • doseči 75 % oskrbo z električno energijo iz virov v Sloveniji,
  • zagotoviti konkurenčno, zanesljivo in trajnostno oskrbo z električno energijo.
Vodilo
Okoljsko in družbeno sprejemljivo
Osnovno vodilo projekta je okoljsko in družbeno sprejemljiva prostorska ureditev, zato je zaželeno in pričakovano aktivno in tvorno sodelovanju lokalne skupnosti.
Zelena
preobrazba
PSE Družmirje je prvi korak v smeri zelene preobrazbe Šaleške doline. Je ključnega pomena za izvedbo ostalih projektov in nova, zelena delovna mesta.
Gradnja
Hitra in enostavna
Ne zahteva večjih gradbenih posegov in tako ohranja tudi kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

Ohranjamo kakovost življenja lokalne skupnosti …

PSE Družmirje ne bo spreminjala kakovosti življenja lokalne skupnosti in ne bo omejevala dostopa občanov do jezera. Občina bo lahko neovirano načrtovala razvoj Družmirskega jezera skladno z že zastavljenimi razvojnimi strategijami. Ves čas izgradnje PSE Družmirje in po začetku njenega delovanja si bomo prizadevali za reden, odprt in tvoren dialog z lokalno skupnostjo.

… in energetsko tradicijo doline

Z izgradnjo PSE Družmirje se, ob hkratnem prehodu v ekološko sprejemljivo in trajnostno pridobivanje električne energije iz zelenega vira, ohranja energetska tradicija doline in regije ter v sozvočju z ostalimi projekti zagotavlja toplotno energijo za prebivalke in prebivalce Šoštanja in Velenja. Plavajoča sončna elektrarna je, upoštevajoč postopno opuščanje premoga, tudi ena od pomembnih rešitev za zagotavljanje sprejemljive cene toplotne energije v Šaleški dolini.

Brez vpliva na vodni in obvodni živelj

PSE Družmirje sledi dobrim praksam iz tujine in ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje. Ekološko in kemijsko stanje vode bo po izgradnji PSE ostalo nespremenjeno, zagotovljeni bodo tudi vsi pogoji za ohranjanje ugodnega stanja vodnega in obvodnega rastlinstva in živalstva.

PSE z več kot 10 MW nazivne moči sodi med prostorske ureditve državnega pomena, za katere umeščanje je pristojna država. Postopek umeščanja poteka skladno z zakonodajo s področja urejanja prostora. Trenutno je projekt v začetni fazi umeščanja. V okviru javno objavljene pobude so nosilci urejanja prostora pozvani k podaji smernic s področja okolja in prostora, lokalna skupnost in zainteresirana javnost pa k podaji konstruktivnibh predlogov in pripomb. Vse našteto bo osnova za nadaljnje faze načrtovanja in oblikovanje končnih rešitev.

Postopek državnega prostorskega načrtovanja

Pobuda za državno prostorsko načrtovanje

PS (NUP) javnost

Analiza podatkov in usmeritev Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja

Strokovne podlage

Študija variant s predlogom najustreznejše variante (ŠV), Okoljsko poročilo (OP), Uredba o najustreznejši varianti (UNV

PS: projektni in drugi pogoji

Javna objava ŠV, OP, UNV in javna obravnava

Javnost, lokalna skupnost

Stališča do pripomb, usklajevanja interesov, dopolnitev ŠV, OP, UNV

 

 

Sprejetje UNV - uredba

 

 

Dokumentacija za celovito dovoljenje (CD)

 

 

Vloga za izdajo CD

 

 

Odločba o izdaji CD, Uredba o državnem prostorskem ureditvenem načrtu

 

 

Sporočila za javnost

Card image cap

ODZIV NA PETICIJO ŠALEŠKEGA EKO GIBANJA: PROJEKT PSE DRUŽMIRJE OHRANJA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN NARAVNEGA OKOLJA

Slovenija z vrsto načrtovanih projektov zelenega prehoda, mednje sodi tudi plavajoča sončna elektrarna (PSE) Družmirje, zasleduje cilje povečanja deleža električne energije iz obnovljivih...

Card image cap

Vzpostavljamo informacijsko točko z informacijami o Plavajoči sončni elektrarni Družmirje

Šoštanj, 17. junij 2024 – V okviru projekta Plavajoča sončna elektrarna (PSE) Družmirje bo s tem tednom v upravni stavbi Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) začela delovati informacijska...

V projektu sodelujemo:

Pobudnik:
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
Direktorat za energijo
Pripravljalec:
Ministrstvo za naravne vire in prostor,
Direktorat za prostor in graditev s projektno skupino
Investitor:
HSE d. o. o.

Vprašajte nas podrobneje o:
Razlogih za pobudo in vlogi v EE sistemu Slovenije:
[email protected]
Postopku priprave DPN:
[email protected]
Tehničnih informacijah:
[email protected]

floater