DRUŽBA HSE / Naše usmeritve

Politike vodenja

Politika družbene odgovornosti skupine HSE

Skupina HSE kot največja slovenska skupina s področja elektroenergetike za svojo promocijo skrbi na več načinov. Eno izmed orodij njenega pojavljanja v javnostih so različne oblike družbene odgovornosti v obliki  finančne in materialne pomoči različnim organizacijam, idejam, projektom, dogodkom in ljudem, ki so bodisi (vsebinsko) povezani z njenim poslovanjem ali pa so kako drugače referenčni v smislu širjenja dobrega imena družbe in skupine HSE. Poleg tega skupina HSE v okviru načel družbene odgovornosti in človekoljubnosti pomaga šibkejšim, ki si sami ne morejo. Priloženi dokument obravnava osnovne pojme in z njimi povezane formalnosti, kot tudi načela in pravila umeščanja imena skupine HSE v širšo (nacionalno) in ožjo (lokalno) skupnost. Končni cilj pri tem je prepoznavanje skupine HSE ne le kot tržno uspešne družbe, temveč tudi kot odgovornega deležnika v smislu širše družbene odgovornosti.

Etični kodeks skupine HSE

Etično ravnanje je temelj delovanja človeške družbe, osnova pravnega reda in ima vedno bolj pomembno vlogo tudi v poslovnem svetu. Organe in zaposlene v skupini HSE ter vse druge osebe, ki z nami sodelujejo, k etično sprejemljivim vedenjem in ravnanjem usmerja in zavezuje leta 2016 sprejet Etični kodeks.

Certifikati v skupini HSE


ISO 9001: 
Sistem vodenja kakovosti- zahteve;
ISO 14001: Standard za Sistem ravnanja z okoljem;
OHSAS 18001: Standard za Sistem varnosti in zdravja pri delu;
ISO/IEC 27001: Standard za Sistem vodenja varovanja in upravljanja informacij;
ISO/IEC 17025: Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev;
TÜV SÜD EE: Certificiranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (skrajšano: Generacija EE);
TÜV SÜD EE+ : Generacija EE z zagotavljanjem garancije delovanja in učinkovitosti;
TÜV SÜD EEnew: Generacija EE z zahtevami za nove hidroelektrarne;
PoI: Potrdilo o izvoru;
DPP: Družini prijazno podjetje;
DOP: Družbeno odgovorno podjetje.

REFERENČNI DOKUMENTI

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva

Za družbo HSE d.o.o. velja Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17).  Navedena kolektivna pogodba dejavnosti velja tudi za večino družb v Skupini HSE, razen za družbe v Skupini Premogovnika Velenje, za katere je zavezujoča Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/9639/99– ZMPUPR, 73/03,100/0481/0543/06 – ZKolP, 105/0745/15 in 88/15), za družbo HTZ i.p., d.o.o. pa tudi Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo (Uradni list RS, št. 6/15,6/17in 66/17).

V posameznih družbah so sklenjene oz. veljajo tudi podjetniške kolektivne pogodbe, ki pa so interne narave, saj urejajo določena področja, ki so specifična za posamezno družbo.