DRUŽBA HSE / Naše usmeritve

Politike vodenja

Politika družbene odgovornosti skupine HSE

Skupina HSE kot največja slovenska skupina s področja elektroenergetike za svojo promocijo skrbi na več načinov. Eno izmed orodij njenega pojavljanja v javnostih so različne oblike družbene odgovornosti v obliki  finančne in materialne pomoči različnim organizacijam, idejam, projektom, dogodkom in ljudem, ki so bodisi (vsebinsko) povezani z njenim poslovanjem ali pa so kako drugače referenčni v smislu širjenja dobrega imena družbe in skupine HSE. Poleg tega skupina HSE v okviru načel družbene odgovornosti in človekoljubnosti pomaga šibkejšim, ki si sami ne morejo. Priloženi dokument obravnava osnovne pojme in z njimi povezane formalnosti, kot tudi načela in pravila umeščanja imena skupine HSE v širšo (nacionalno) in ožjo (lokalno) skupnost. Končni cilj pri tem je prepoznavanje skupine HSE ne le kot tržno uspešne družbe, temveč tudi kot odgovornega deležnika v smislu širše družbene odgovornosti.

Kodeks etike skupine HSE

Etično ravnanje je temelj delovanja človeške družbe, osnova pravnega reda in ima vedno bolj pomembno vlogo tudi v poslovnem svetu. Organe in zaposlene v skupini HSE ter vse druge osebe, ki z nami sodelujejo, k etično sprejemljivim vedenjem in ravnanjem usmerja in zavezuje leta 2024 sprejet Kodeks etike.

V primeru dvoma glede ravnanj ali vedenj, na katera ne najdete odgovora v kodeksu, se lahko zaposleni v skupini HSE obrnete na neposredno nadrejenega, vsi pa na Službo za skladnost poslovanja HSE, ki je pristojna za tolmačenje vsebine kodeksa preko elektronskega naslova [email protected].

Certifikati v skupini HSE

Vse družbe skupine HSE, ki proizvajajo električno energijo, imajo mednarodni certifikat ISO 9001 Sistem vodenja kakovosti, mednarodni certifikat ISO 14001 Sistem ravnanja z okoljem, mednarodni certifikat ISO 45001 Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter mednarodni certifikat ISO 27001 Sistem upravljanja informacijske varnosti. Z njihovim doslednim upoštevanjem je zagotovljeno varno in okolju prijazno pridobivanje električne energije v vseh hidroenergetskih objektih. Z okoljskimi sanacijami, posodobitvami in sodobnim blokom 6 je okolju prijaznejšo tehnološko raven dosegel tudi TEŠ, PV pa je bil med prvimi premogovniki na svetu, ki je dokazal celovito in odgovorno ravnanje z okoljem po zahtevah tega standarda.

Družba HSE d.o.o. ima mednarodni certifikat ISO 9001 Sistem vodenja kakovosti, mednarodni certifikat ISO 45001 Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu in mednarodni certifikat ISO 27001 Sistem upravljanja informacijske varnosti ter pri svojem poslovanju upošteva in izpolnjuje zahteve  mednarodnega standarda ISO 14001 Sistem ravnanja z okoljem.

Pridobljeni certifikati sistema vodenja v družbah skupine HSE

Pridobljeni certifikati sistema vodenja v družbah skupine HSE

 

Pridobljeni certifikati HSE DEM SENG TEŠ PV HTZ SIPOTEH PLP RGP HSE
Invest
ISO 9001
Sistem vodenja kakovosti
ISO 14001
Sistem ravnanja z okoljem
X
ISO 45001
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
ISO 27001:
Sistem upravljanja informacijske varnosti
X X X X
ISO/IEC 17025:
Zahteve za usposobljenost preizkuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
ISO 55001:
Sistem upravljanja s premoženjem
O O
EFQM:
samooceno po modelu poslovne odličnosti
EE:
Certificiranje proizvodnje EE iz obnovljivih virov
EEnew:
Generacija EE z zahtevami za nove HE
PoI:
Potrdilo o izvoru
DPP:
Družini prijazno podjetje
EN ISO 3834:3: 2005:
Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov
EN 1090-1: 2009 + A1: 2011:
ES certifikat kontrole proizvodnje

Legenda: ✓ certificiranje;   X upoštevanje obveznih zahtev in kontrol,   O v fazi priprave na implementacijo
Družbe HSE EDT, ECE, E+, HSE BH, HSE MAK, HSE BE nimajo certifikatov.

REFERENČNI DOKUMENTI

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva

Za družbo HSE d.o.o. velja Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17).  Navedena kolektivna pogodba dejavnosti velja tudi za večino družb v Skupini HSE, razen za družbe v Skupini Premogovnika Velenje, za katere je zavezujoča Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/9639/99– ZMPUPR, 73/03,100/0481/0543/06 – ZKolP, 105/0745/15 in 88/15), za družbo HTZ i.p., d.o.o. pa tudi Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo (Uradni list RS, št. 6/15,6/17in 66/17).

V posameznih družbah so sklenjene oz. veljajo tudi podjetniške kolektivne pogodbe, ki pa so interne narave, saj urejajo določena področja, ki so specifična za posamezno družbo.

floater