Javni podatki / Informacije javnega značaja

Kontaktna oseba

mag. Petja Rijavec
Strokovna sodelavka za korporativno komuniciranje skupine HSE
T: 01 47 04 118
E: [email protected]

Etični kodeks skupine HSE

Pooblaščenka za razlago Etičnega kodeksa je Maša Šega, Upravljanje s človeškimi viri, Holding Slovenske elektrarne d.o.o

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

 

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor od 8. 11. 2022 dr. Tomaž Štokelj 14.005,00 EUR Če je generalni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta generalnega direktorja.
81.246,00 €
Poslovni direktor od 3. 11. 2020 Uroš Podobnik 12.604,50 EUR Če je član poslovodstva – poslovni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila člana poslovodstva – poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Član poslovodstva – poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta člana poslovodstva – poslovnega direktorja.

 

80.171,25 €

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2023 (v EUR)
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)
Predsednica NS od 27. 9. 2022 (članica NS od 22. 9. 2022) dr. Nevenka Hrovatin 1.625,00 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
15.782,48
Namestnik predsednice NS od 27. 9. 2022 (član NS od 22. 9. 2022) David Valentinčič 1.191,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
12.000,38
Član NS od 22. 9. 2022 Miha Šebenik 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.054,91
Članica NS od 22. 9. 2022 Nevenka Hrovatin 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 22. 9. 2022 Boštjan Grešak 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.054,89
Članica NS od 22. 9. 2022 Barbara Gorjup 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.054,91
Član NS od 2. 9. 2021

 

Denis Bele

 

1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.054,89
Predstavnik zaposlenih v NS od 3. 11. 2023 Matej Kovač  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
709,12
Predstavnik zaposlenih v NS od 3. 11. 2023 Rok Rožman  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
709,12
Predstavnica zaposlenih v NS od 3. 11. 2023 Blanka Povh  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
709,12
 
REVIZIJSKA KOMISIJA NS
Predsednica revizijske komisije od 27. 9. 2022 mag. Barbara Gorjup 406,25 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
5.241,58
Član revizijske komisije od 27. 9. 2022 Miha Šebenik 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
4.059,85
Član revizijske komisije od 3. 11. 2023 Matej Kovač  

 

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
177,28
Zunanji član revizijske komisije od 26. 11. 2020 dr. Marko Hočevar  

1.083,37 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
11.574,94
KOMISIJA ZA TRŽENJE IN INVESTICIJE NS
Predsednik komisije za trženje in investicije od 3. 10. 2022 Miha Šebenik 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
4.505,58
Član komisije za trženje in investicije od 4. 7. 2022 Rok Rožman  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
177,28
Član komisije za trženje in investicije od 3. 10. 2022 David Valentinčič 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.323,79
Članica komisije za trženje in investicije od 3. 10. 2022 mag. Barbara Gorjup 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.323,79
 
KADROVSKA KOMISIJA NS
Predsednica kadrovske komisije od 3. 10. 2022 dr. Nevenka Hrovatin 406,25 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.865,54
 Član kadrovske komisije od 3. 10. 2022 (predsednik kadrovske komisije od 30. 11. 2021 do 3. 10. 2022) Denis Bele  

406,25 €

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

2.486,78
Članica kadrovske komisije NS od 3. 11. 2023 Blanka Povh  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
177,28
Član kadrovske komisije od 3. 10. 2022 Boštjan Grešak 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.683,75
ČLANI NS IN KOMISIJ, KI SO ODSTOPILI ALI SO BILI NA NJIHOVA MESTA IZVOLJENI DRUGI ALI SO IMELI ZAČASNE FUNKCIJE:
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 3. 10. 2022 do 12. 5. 2023 Boštjan Grešak 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.751,69
Član komisije za prestrukturiranje od 4. 7. 2022 do 12. 5. 2023 Peter Cerkvenik  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.221,16
Član komisije za prestrukturiranje od 3. 10. 2022 do 12. 5. 2023 David Valentinčič 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.221,16
Član komisije za prestrukturiranje  od 13. 10. 2021 do 12. 5. 2023 Denis Bele  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.024,18
Predstavnik zaposlenih v NS od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Jernej Otič  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.345,80
Predstavnik zaposlenih v NS od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Peter Cerkvenik  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.345,73
Predstavnik zaposlenih v NS od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Dejan Kolarič  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.145,75
Član komisije za trženje in investicije od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Peter Cerkvenik 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.146,49
Član revizijske komisije od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Jernej Otič 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.882,52
Član kadrovske komisije od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Dejan Kolarič 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.346,48

 

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Druge intelektualne storitve AGILIA, svetovalno izobraževalni center, d.o.o., Kraška ulica 012, 1000 LJUBLJANA 2.400,00 EUR 17.06.2024 16.06.2025
Sponzoriranje UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 025, 1000 LJUBLJANA 2.500,00 EUR 12.06.2024 19.06.2024
Sponzoriranje Britansko-slovenska gospodarska zbornica, Cankarjeva cesta 011, 1000 LJUBLJANA 2.000,00 EUR 24.05.2024 24.05.2024
Druge intelektualne storitve PRISTOP družba za komunikacijski management d.o.o., Vilharjeva cesta 036, 1000 LJUBLJANA 37.260,00 EUR 06.05.2024 31.12.2024
Sponzoriranje ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE, Karlovška cesta 003, 1000 LJUBLJANA 2.400,00 EUR 30.04.2024 10.05.2024
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 49.984,00 EIR brez DDV 24.04.2024 01.06.2024
Druge intelektualne storitve GLOTTA NOVA center za novo znanje, d.o.o., Ljubljana, Ulica Carla Benza 001, 1000 LJUBLJANA 15.005,00 EUR 23.04.2024 30.06.2025
Svetovanje NETIS, računalniški inženiring d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 LJUBLJANA 39.850,00 EUR 19.04.2024 31.05.2025
Donacija ZDRUŽENJE INVALIDOV - FORUM SLOVENIJE, Linhartova cesta 003, 1000 LJUBLJANA 1.000,00 EUR 10.04.2024 31.12.2024
Sponzoriranje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 016, 1000 LJUBLJANA 18.000,00 EUR 08.04.2024 31.12.2024
Druge intelektualne storitve AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 11.900,00 EUR 04.04.2024 28.02.2025
Sponzoriranje ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Dimičeva ulica 013, 1000 LJUBLJANA 3.000,00 EUR 04.04.2024 14.05.2024
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE, Koprska ulica 092, 1000 LJUBLJANA 45.000,00 EUR 04.04.2024 31.12.2024
Druge intelektualne storitve PRO ACTA, svetovanje in storitve, d.o.o., Spodnje Laze 001A, 4247 Zgornje Gorje 2.330,00 EUR 04.04.2024 12.04.2024
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 40.260,00 EUR brez DDV 04.04.2024 31.07.2024
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 8.065,09 EUR 26.03.2024 20.08.2024
Svetovanje INTERES - informacijska tehnologija, razvoj in svetovanje, d.o.o., Vojkovo nabrežje 023, 6000 KOPER/CAPODISTRIA 1.680,00 EUR 19.03.2024 31.03.2024
Avtorsko delo TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 002, 1000 LJUBLJANA 3.900,00 EUR 18.03.2024 25.04.2024
Intelektualna storitev GLOTTA NOVA center za novo znanje, d.o.o., Ljubljana Ulica Carla Benza 1, Ljubljana 29.100,00 EUR (najvišja ocenjena vrednost) 15.3.2024 30.6.2025
Druge intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 15.200,00 EUR 13.03.2024 30.04.2024
Druge intelektualne storitve SM gradbeno svetovanje, marketing d.o.o., Banja loka 007A, 1336 Vas 720,00 EUR 13.03.2024 14.03.2024
Sponzoriranje ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 030, 1000 LJUBLJANA 26.000,00 EUR 11.03.2024 31.12.2024
Avtorsko delo EUROLINGUA prevajanje, jezikovno izobraževanje in druge storitve d.o.o., Koroška cesta 009, 2000 Maribor 4.239,44 EUR 08.03.2024 10.07.2024
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 10.622,00 EUR brez DDV 07.03.2024 15.04.2024
Sponzoriranje PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK d.o.o., Mednarodni prehod 006, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI 500,00 EUR 07.03.2024 04.04.2024
Svetovanje MD SVETOVANJE, poizvedbe in storitve, d.o.o., Proletarska cesta 004, 1000 LJUBLJANA 11.700,00 EUR 05.03.2024 31.12.2027
Sponzoriranje AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO, Kongresni trg 012, 1000 LJUBLJANA 7.500,00 EUR 05.03.2024 01.06.2024
Sponzoriranje AVTO MOTO DRUŠTVO GORICA, Cesta IX. korpusa 048, 5250 SOLKAN 5.000,00 EUR 04.03.2024 02.03.2024
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 26.000,00 EUR brez DDV 04.03.2024 01.12.2026
Donacija Kulturni zavod Slovenski nacionalni mladinski orkester, Maribor, Raičeva ulica 003, 2000 Maribor 10.000,00 EUR 26.02.2024 31.12.2024
Druge intelektualne storitve AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 5.491,80 EUR 26.02.2024 29.02.2024
Sponzoriranje DRUŠTVO ŠTUDENTOV VODARSTVA, Jamova cesta 002, 1000 LJUBLJANA 500,00 EUR 22.02.2024 03.03.2024
Druge intelektualne storitve April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 LJUBLJANA 350,00 EUR 20.02.2024 26.02.2024
Svetovanje JKPS poslovno svetovanje d.o.o., Mavčiče 083A, 4211 Mavčiče Najvišja ocenjena vrednost je 30.000 EUR. 20.02.2024 31.12.2024
Druge intelektualne storitve BIC, Center poslovne inteligence, Slamnikarska cesta 003, 1230 Domžale 3.700,00 EUR 15.02.2024 15.02.2024
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor sprememba pogodbenega roka 14.02.2024 31.12.2024
Druge intelektualne storitve KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 7.907,40 EUR 13.02.2024 13.03.2024
Druge intelektualne storitve O.K. CONSULTING družba za izobraževanje in transformacijski management, d.o.o., Celovška cesta 291, 1000 LJUBLJANA 580,00 EUR 09.02.2024 16.02.2024
Druge intelektualne storitve Mikeji, Informacijske Tehnologije, d.o.o., Brezje pri Grosupljem 074, 1290 Grosuplje 45.000,00 EUR 01.02.2024 31.12.2024
Druge intelektualne storitve NOTAR JERNEJ JEROMEN, Trg Osvobodilne fronte 013, 1000 LJUBLJANA 4.000,00 EUR 24.01.2024 31.12.2024
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 LJUBLJANA 8.900,00 EUR 17.01.2024 30.06.2024
Svetovanje PRO.ASTEC podjetje za sistemsko programsko podporo, svetovanje in zastopanje d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 LJUBLJANA 8.280,00 EUR 16.01.2024 29.03.2024
Svetovanje Resultant poslovno svetovanje d.o.o., Franca Pirca ulica 008, 1241 Kamnik 0 08.01.2024 29.02.2024
Sponzoriranje EESTEC, DRUŠTVO ŠTUDENTOV ELEKTROTEHNIKE IN RAČUNALNIŠTVA, Pivovarniška ulica 006, 1000 LJUBLJANA 1.500,00 EUR 08.01.2024 08.01.2024
Druge intelektualne storitve SINT- podjetje za trgovino, servis in inženiring za varstvo pri delu in požarno varnost d.o.o., Medlog 007B, 3000 Celje 360,00 EUR 05.01.2024 31.01.2024

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

 

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor od 8. 11. 2022 dr. Tomaž Štokelj 14.005,00 EUR Če je generalni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta generalnega direktorja.
5.653,05 €
Poslovni direktor od 3. 11. 2020 Uroš Podobnik 12.604,50 EUR Če je član poslovodstva – poslovni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila člana poslovodstva – poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Član poslovodstva – poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta člana poslovodstva – poslovnega direktorja.

 

 79.041,94 €
         
Generalni direktor od 3. 11. 2020 do 7. 11. 2022 dr. Viktor Vračar 12.600,00 EUR Če je generalni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta generalnega direktorja.
76.555,82 €
Poslovni direktor od 1.12. 2020 do 22.11.2022 mag. Marko Štrigl 11.340,00 EUR Če je član poslovodstva – poslovni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila člana poslovodstva – poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Član poslovodstva – poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta člana poslovodstva – poslovnega direktorja.
 73.428,24 €  

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2022
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)
Predsednica NS od 27. 9. 2022 (članica NS od 22. 9. 2022) dr. Nevenka Hrovatin 1.625,00 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
4.118,33 €
Namestnik predsednice NS od 27. 9. 2022 (član NS od 22. 9. 2022) David Valentinčič 1.191,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
3.393,47 €
Član NS od 22. 9. 2022 Miha Šebenik 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
3.212,24 €
Članica NS od 22. 9. 2022 Nevenka Hrovatin 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 22. 9. 2022 Boštjan Grešak 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
3.212,22 €
Članica NS od 22. 9. 2022 Barbara Gorjup 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
3.212,22 €
Član NS od 2. 9. 2021

 

Denis Bele

 

1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
13.135,03 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 3. 11. 2023 Matej Kovač  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 3. 11. 2023 Rok Rožman  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnica zaposlenih v NS od 3. 11. 2023 Blanka Povh  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
 
REVIZIJSKA KOMISIJA NS
Predsednica revizijske komisije od 27. 9. 2022 mag. Barbara Gorjup 406,25 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
790,32 €
Član revizijske komisije od 27. 9. 2022 Miha Šebenik 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
580,23 €
Član revizijske komisije od 3. 11. 2023 Matej Kovač  

 

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Zunanji član revizijske komisije od 26. 11. 2020 dr. Marko Hočevar  

1.083,37 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
11.182,93 €
KOMISIJA ZA TRŽENJE IN INVESTICIJE NS
Predsednik komisije za trženje in investicije od 3. 10. 2022 Miha Šebenik 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
571,86 €Član
Član komisije za trženje in investicije od 4. 7. 2022 Rok Rožman  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za trženje in investicije od 3. 10. 2022 David Valentinčič 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
381,25 €
Članica komisije za trženje in investicije od 3. 10. 2022 mag. Barbara Gorjup 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
381,25 €
 
KADROVSKA KOMISIJA NS
Predsednica kadrovske komisije od 3. 10. 2022 dr. Nevenka Hrovatin 406,25 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
891,88 €
 Član kadrovske komisije od 3. 10. 2022 (predsednik kadrovske komisije od 30. 11. 2021 do 3. 10. 2022) Denis Bele  

406,25 €

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

3.853,17 €
Članica kadrovske komisije NS od 3. 11. 2023 Blanka Povh  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovske komisije od 3. 10. 2022 Boštjan Grešak 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
701,26 €
ČLANI NS IN KOMISIJ, KI SO ODSTOPILI ALI SO BILI NA NJIHOVA MESTA IZVOLJENI DRUGI ALI SO IMELI ZAČASNE FUNKCIJE:
Član komisije za prestrukturiranje NS od 28.9.2017 do 4.7.2022 Jernej Otič  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.391,53 €
Članica komisije za prestrukturiranje NS od 16.3.2022 do 21.9.2022 Tjaša Prinčič  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.224,00 €
Članica kadrovske komisije NS od 16.3.2022 do 21.9.2022 Tjaša Prinčič  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.544,46 €
Član kadrovske komisije NS od 26. 11. 2020 do 21. 9. 2022 mag. Franc Dover  

270,83 €

2.390,71 €
Član komisije za trženje in investicije od 1. 12. 2020 do 21. 9. 2022 Andrej Janša  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.193,72 €
Član komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020 do 21. 9. 2022 dr. Robert Celec  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.390,71 €
Predsednik komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020 do 21. 9 2022 Janez Gutnik  

406,25 €

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

3.050,53 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 13. 10. 2021 do 21. 9. 2022 dr. Robert Celec 406, 25 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

2.865,97 €
Član revizijske komisije od 28. 10. 2020 do 21. 9. 2022

 

Janez Gutnik  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.993,77 €
Predsednik revizijske komisije od 28. 10. 2020 do 3. 11. 2020 in od 1. 12. 2020 do 21. 9. 2022 Andrej Janša

 

 

406,25 €

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

3.850,59 €
Članica NS od 3. 2. 2022 do 21. 9. 2022 Tjaša Prinčič 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.662,51 €
Član NS od 23. 10. 2020 do 21. 9. 2022 Janez Gutnik  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
9.922,79 €
Član NS od 23. 10. 2020 do 21. 9. 2022 dr. Robert Celec  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
9.922,76 €
Namestnik predsednika NS od 28. 10. 2020 do 21. 9. 2022

 

Andrej Janša  

1.191,67 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.687,13 €
Predsednik NS od 28. 10. 2020 do 21. 9. 2022

 

mag. Franc Dover  

1.625,00

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
13.744,14 €
Članica kadrovske komisije od 2. 7. 2018 do 1. 7.2022 mag. Petja Rijavec  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.871,54 €
Član komisije za trženje in investicije od 2. 7. 2018 do 1. 7. 2022 Boštjan Jančar 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.711,49 €
Član revizijske komisije od junija 2014 in od 2. 7. 2018 do 1. 7. 2022 Boštjan Jančar  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.351,62 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 2. 7. 2018 do 1. 7. 2022 mag. Petja Rijavec  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.486,26 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018 do 1. 7. 2022 Boštjan Jančar  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.486,24 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 3. 10. 2022 do 12. 5. 2023 Boštjan Grešak 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
571,86 €
Član komisije za prestrukturiranje od 4. 7. 2022 do 12. 5. 2023 Peter Cerkvenik  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za prestrukturiranje od 3. 10. 2022 do 12. 5. 2023 David Valentinčič 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
381,25
Član komisije za prestrukturiranje  od 13. 10. 2021 do 12. 5. 2023 Denis Bele  

270,83 €

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.166,77 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Jernej Otič  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
13.135,01 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Peter Cerkvenik  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
5.423,35 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Dejan Kolarič  

1.083,33 €

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
5.623,36 €
Član komisije za trženje in investicije od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Peter Cerkvenik 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.125,80 €
Član revizijske komisije od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Jernej Otič 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.445,82 €
Član kadrovske komisije od 4. 7. 2022 do 3. 11. 2023 Dejan Kolarič 270,83 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.285,81 €

 

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor sprememba pogodbenega roka 27.12.2023 1.10.2024
Druge intelektualne storitve IN516HT, poslovno in informacijsko svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 022, 1000 LJUBLJANA 14.520,00 EUR 27.12.2023 29.02.2024
Druge intelektualne storitve CARBONSEC, svetovanje s področja kibernetske varnosti, d.o.o., Hacquetova ulica 008, 1000 LJUBLJANA 12.980,77 EUR 27.12.2023 31.12.2024
Druge intelektualne storitve ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, Efenkova cesta 061, 3320 VELENJE 23.108,40 EUR 27.12.2023 31.12.2026
Sponzoriranje SMUČARSKO SKAKALNI KLUB LJUBNO BTC, Savina 025, 3333 Ljubno ob Savinji 3.000,00 EUR 27.12.2023 28.01.2024
Donacija REPUBLIKA SLOVENIJA- PRORAČUN, Gregorčičeva 29 , 1000 LJUBLJANA 1.000.000,00 EUR 27.12.2023 28.12.2023
Sponzoriranje KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskoškova cesta 012, 1000 LJUBLJANA 100.000,00 EUR 19.12.2023 31.12.2025
Svetovanje P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 2.000,00 EUR 18.12.2023 30.04.2024
Svetovanje P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 2.000,00 EUR 18.12.2023 30.04.2024
Svetovanje P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 3.800,00 EUR 18.12.2023 30.04.2024
Svetovanje BV Finančna Skupina, finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 LJUBLJANA 1.560,00 EUR 12.12.2023 12.01.2024
Svetovanje SUZANA BONČINA JAMŠEK - ODVETNICA, Slovenska cesta 054, 1000 LJUBLJANA 9.300,00 EUR 08.12.2023 12.01.2024
Sponzorstvo KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška cesta 025 1000 LJUBLJANA 6.000,00 EUR 1.12.2023 31.12.2023
Sponzoriranje KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA, Kajuhova cesta 008, 3325 Šoštanj 5.000,00 EUR 30.11.2023 30.06.2024
Svetovanje E-ZAVOD Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 005, 2250 Ptuj 10.000,00 EUR 30.11.2023 01.09.2029
Sponzoriranje ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KAJUH ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta 008, 3325 Šoštanj 5.000,00 EUR 29.11.2023 30.09.2024
Sponzoriranje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 016, 1000 LJUBLJANA 1.500,00 EUR 27.11.2023 31.12.2023
Sponzoriranje NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ, Metleče 003, 3325 Šoštanj 5.000,00 EUR 20.11.2023 31.05.2024
Sponzoriranje ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA, Trg svobode 012, 3325 Šoštanj 5.000,00 EUR 20.11.2023 30.06.2024
Druge intelektualne storitve VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 LJUBLJANA 1.400,00 EUR 17.11.2023 13.10.2023
Svetovanje M projekti in inovacije, družba za poslovne storitve, d.o.o., Dimičeva ulica 016, 1000 LJUBLJANA 14.160,00 EUR 07.11.2023 30.06.2025
Druge intelektualne storitve SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 010, 1000 LJUBLJANA 1.050,00 EUR 06.11.2023 22.11.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor sprememba pogodbenega roka 25.10.2023 22.09.2024
Svetovanje Penko Boštjan - Odvetnik, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana 40.000,00 EUR 19.10.2023 Nedoločen čas
Svetovanje INTERES - informacijska tehnologija, razvoj in svetovanje, d.o.o., Vojkovo nabrežje 023, 6000 KOPER/CAPODISTRIA 14.560,00 EUR 19.10.2023 29.12.2023
Druge intelektualne storitve AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 LJUBLJANA 4.540,99 EUR 12.10.2023 30.11.2023
Svetovanje Odvetniška pisarna Golobič - prejšnji, Osterman d.o.o., Slovenska cesta 047, 1000 LJUBLJANA 750,00 EUR 11.10.2023 11.10.2023
Svetovanje AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 14.000,00 EUR 11.10.2023 31.12.2023
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 1.350,00 EUR 11.10.2023 31.10.2023
Svetovanje Resultant poslovno svetovanje d.o.o., Franca Pirca ulica 008, 1241 Kamnik 10.599,20 EUR 09.10.2023 15.12.2023
Svetovanje KISIK Komunikacije, komunikacijske storitve in svetovanje, Biserka Kišić s.p., Čopova ulica 005, 3310 ŽALEC 70,00 EUR 09.10.2023 09.10.2023
Sponzoriranje AVTO MOTO DRUŠTVO GORICA, Cesta IX. korpusa 048, 5250 SOLKAN 3.000,00 EUR 25.09.2023 25.09.2023
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE, Koprska ulica 092, 1000 LJUBLJANA 35.000,00 EUR 21.09.2023 31.12.2023
Sponzoriranje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 010A, 1000 LJUBLJANA 3.500,00 EUR 19.09.2023 04.10.2023
Druge intelektualne storitve ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 006, 1260 Ljubljana Polje 180,00 EUR 18.09.2023 29.09.2023
Donacija USTANOVA RADIO 1 (ENA) - FUNDACIJA PREPROSTO BLIZU, Stegne 011B, 1000 LJUBLJANA 100.000,00 EUR 15.09.2023 15.09.2023
Sponzoriranje DRUŠTVO VODARJEV SLOVENIJE, Šipkova ulica 010, 1241 Kamnik 1.500,00 EUR 29.08.2023 20.10.2023
Druge intelektualne storitve TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 002, 1000 LJUBLJANA 35.529,00 EUR 24.08.2023 31.12.2024
Sponzoriranje KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskoškova cesta 012, 1000 LJUBLJANA 15.000,00 EUR 20.07.2023 31.12.2023
Druge intelektualne storitve EPISCENTER, tržne raziskave in direktni marketing d.o.o., Bravničarjeva ulica 013, 1000 LJUBLJANA 7.590,00 EUR 13.07.2023 08.09.2023
Donacija GASILSKA ZVEZA ŽALEC, Ulica heroja Staneta 001, 3310 ŽALEC 2.500,00 EUR 11.07.2023 10.10.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 32.445,00 EUR 10.07.2023 30.09.2023
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - VIČ, Viška cesta 041, 1000 LJUBLJANA 1.000,00 EUR 10.07.2023 30.09.2023
Sponzoriranje DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Likozarjeva ulica 001, 1000 LJUBLJANA 5.000,00 EUR 10.07.2023 12.10.2023
Sponzoriranje DRUŠTVO RUDARSKA GODBA HRASTNIK, Cesta padlih borcev 001, 1430 Hrastnik 3.500,00 EUR 10.07.2023 31.12.2023
Svetovanje DCEC, poslovno svetovanje in digitalizacija, d.o.o., Ulica Milana Majcna 012, 1000 LJUBLJANA 54.510,00 EUR 05.07.2023 31.12.2024
Donacija SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI, Luize Pesjakove ulica 009, 1000 LJUBLJANA 1.500,00 EUR 04.07.2023 31.12.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 2.752,74 EUR 27.06.2023 18.06.2023
Svetovanje DELOITTE SVETOVANJE d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 LJUBLJANA 34.500,00 EUR 22.06.2023 31.12.2023
Svetovanje FINUM FI, družba za poslovno svetovanje in cenitve, d.o.o., Ulica Metoda Mikuža 018, 1000 LJUBLJANA 770,00 EUR 19.06.2023 12.06.2023
Sponzoriranje ECUBES tehnologije d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 049, 5000 NOVA GORICA 2.000,00 EUR 16.06.2023 31.07.2023
Druge intelektualne storitve AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 12.000,00 EUR 06.06.2023 31.12.2023
Donacija TURISTIČNO DRUŠTVO SOLKAN, Trg Jožeta Srebrniča 007, 5250 SOLKAN 2.000,00 EUR 02.06.2023 17.06.2023
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE, Partizanska cesta 078, 3320 VELENJE 5.000,00 EUR 30.05.2023 10.06.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 31.876,00 EUR brez DDV 27.05.2023 24.08.2023
Svetovanje HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 347.100,00 EUR 24.05.2023 31.12.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 29.122,00 EUR 19.05.2023 15.02.2024
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 24.986,67 EUR 16.05.2023 31.07.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor sprememba pogodbenega roka 12.05.2023 01.10.2025
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor spremembe pogodbenega roka 12.05.2023 13.11.2025
Svetovanje DCEC, poslovno svetovanje in digitalizacija, d.o.o., Ulica Milana Majcna 012, 1000 LJUBLJANA 13.600,00 EUR 11.05.2023 30.06.2023
Druge intelektualne storitve SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 010, 1000 LJUBLJANA 24.442,00 EUR 04.05.2023 31.12.2025
Druge intelektualne storitve AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 901,93 EUR 03.05.2023 28.04.2023
Svetovanje HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 21.163,00 EUR 25.04.2023 18.08.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 8.802,22 EUR 25.04.2023 18.06.2023
Avtorsko delo EUROLINGUA prevajanje, jezikovno izobraževanje in druge storitve d.o.o., Koroška cesta 009, 2000 Maribor 943,25 EUR 25.04.2023 05.05.2023
Svetovanje Ekvilib Inštitut, zavod, Šišenska cesta 089, 1000 LJUBLJANA 3.900,00 EUR 21.04.2023 15.10.2025
Svetovanje ZDOLŠEK STOJAN - ODVETNIK, Miklošičeva cesta 005, 1000 LJUBLJANA 48.000,00 EUR 12.04.2023 31.12.2023
Svetovanje RSM ROMANIA SRL , 16 Frumoasă Street, Bucharest 010987, Romania , 10987 10987 3.000,00 EUR 11.04.2023 25.11.2023
Svetovanje Poslovno svetovanje, Uroš Kozina s.p., Dergomaška ulica 017, 1000 LJUBLJANA Najvišja pogodbena vrednost 29.500 EUR 03.04.2023 30.06.2023
Svetovanje CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 2.400,00 EUR 30.03.2023 05.04.2023
Druge intelektualne storitve OUTPUT, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, DEJAN ŠMID S.P., Ljubljanska ulica 100, 2000 Maribor 3.000,00 EUR 30.03.2023 31.03.2024
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 24.768,00 EUR 28.03.2023 31.03.2026
Druge intelektualne storitve P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 5.000,00 EUR 24.03.2023 28.03.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 13.566,00 EUR 23.03.2023 30.03.2024
Avtorsko delo KOFEIN DIZAJN, razvoj vidnih sporočil, d.o.o., Beethovnova ulica 009, 1000 LJUBLJANA 11.200,00 EUR 23.03.2023 12.06.2023
Sponzoriranje ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 030, 1000 LJUBLJANA 6.000,00 EUR 20.03.2023 31.10.2023
Svetovanje Dentons Europe (London) Limited , Dentons Europe , EC4P 4GD EC4P 4GD 5.000,00 EUR 16.03.2023 16.03.2023
Druge intelektualne storitve EUROLINGUA prevajanje, jezikovno izobraževanje in druge storitve d.o.o., Koroška cesta 009, 2000 Maribor 3.152,00 EUR 03.03.2023 19.05.2023
Druge intelektualne storitve KOMPETENCA, središče za razvoj kompetenc, d.o.o., Zgornja Bela 012, 4205 Preddvor Najvišja ocenjena vrednost: 5.000,00 EUR 23.02.2023 31.12.2023
Svetovanje BLAŽ KOVAČIČ MLINAR – ODVETNIK, Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana 7.500,00 € 15.2.2023 31.12.2023
Druge intelektualne storitve TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 015, 1000 LJUBLJANA 237.510,00 EUR 15.02.2023 30.09.2027
Druge intelektualne storitve SRC sistemske integracije d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana 59.000,00 EUR 15.02.2023 30.09.2027
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Podaljšanje pogodbenega roka 03.02.2023 28.02.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Podaljšanje pogodbenega roka 03.02.2023 31.03.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 419.160,00 EUR 03.02.2023 20.11.2023
Svetovanje CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 897,00 EUR 03.02.2023 20.01.2023
Svetovanje Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje 12.000,00 € (ocenjena najvišja vrednost) 26.1.2023 31.12.2025
Druge intelektualne storitve CREATIV SAP, informacijske rešitve in storitve, d.o.o., Ručigajeva cesta 023, 4000 Kranj 56.000,00 EUR 25.01.2023 30.09.2027
Druge intelektualne storitve KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 7.907,40 EUR 12.01.2023 31.01.2023
Druge intelektualne storitve NOTAR JERNEJ JEROMEN, Trg Osvobodilne fronte 013, 1000 LJUBLJANA 4.000,00 EUR 10.01.2023 31.12.2023
Svetovanje Dentons Europe (London) Limited , Dentons Europe , EC4P 4GD EC4P 4GD 5.000,00 EUR 03.01.2023 15.11.2022

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

 

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor od 8. 11. 2022 dr. Tomaž Štokelj 14.005,00 EUR Če je generalni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta generalnega direktorja.
Poslovni direktor od 3. 11. 2020 Uroš Podobnik 12.604,50 EUR Če je član poslovodstva – poslovni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila člana poslovodstva – poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Član poslovodstva – poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta člana poslovodstva – poslovnega direktorja.

 

 78.901,71 €
         
Generalni direktor od 3. 11. 2020 do 7. 11. 2022 dr. Viktor Vračar 12.600,00 EUR Če je generalni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta generalnega direktorja.
76.539,05 €
Poslovni direktor od 1.12. 2020 do 22.11.2022 mag. Marko Štrigl 11.340,00 EUR Če je član poslovodstva – poslovni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila člana poslovodstva – poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Član poslovodstva – poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta člana poslovodstva – poslovnega direktorja.
 67.080,21 €  

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2021
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)
Predsednica NS od 27. 9. 2022 (članica NS od 22. 9. 2022) dr. Nevenka Hrovatin 1.625,00 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Namestnik predsednice NS od 27. 9. 2022 (član NS od 22. 9. 2022) David Valentinčič 1.191,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 22. 9. 2022 Miha Šebenik 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Članica NS od 22. 9. 2022 Nevenka Hrovatin 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 22. 9. 2022 Boštjan Grešak 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Članica NS od 22. 9. 2022 Barbara Gorjup 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 2. 9. 2021

 

Denis Bele

 

1.083,33 € (od 14. 7. 2021) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
3.297,48 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 4. 7. 2022 Peter Cerkvenik 941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,33 € (od 14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 4. 7. 2022 Dejan Kolarič 941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,33 € (od 14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016, od 2. 7. 2018 do 1. 7. 2022 in od 4. 7. 2022 Jernej Otič 941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,33 € (od 14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.770,52 €
 
REVIZIJSKA KOMISIJA NS
Predsednica revizijske komisije od 27. 9. 2022 mag. Barbara Gorjup 406,25 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član revizijske komisije od 4. 7. 2022 Jernej Otič  

235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Zunanji član revizijske komisije od 26. 11. 2020 dr. Marko Hočevar 941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,37 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
10.332,13 €
KOMISIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE NS
Član komisije za prestrukturiranje od 4. 7. 2022 Peter Cerkvenik 235,42 € (do 13. 7.2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za prestrukturiranje  od 13. 10. 2021 Denis Bele 235,42 € (do 13. 7.2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
311,36 €
KOMISIJA ZA TRŽENJE IN INVESTICIJE NS
Član komisije za trženje in investicije od 4. 7. 2022 Peter Cerkvenik 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
 
KADROVSKA KOMISIJA NS
Predsednik kadrovske komisije od 30. 11. 2021 Denis Bele 353,13 € (do 13. 7. 2021)

406,25 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

/
Član kadrovske komisije NS od 4. 7. 2022 Dejan Kolarič  

235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
ČLANI NS IN KOMISIJ, KI SO ODSTOPILI ALI SO BILI NA NJIHOVA MESTA IZVOLJENI DRUGI ALI SO IMELI ZAČASNE FUNKCIJE:
Članica kadrovske komisije NS Tjaša Prinčič 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovske komisije NS od 26. 11. 2020 do 21. 9. 2022 mag. Franc Dover 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.652,65 €
Član komisije za trženje in investicije od 1. 12. 2020 do 21. 9. 2022 Andrej Janša 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.775,68 €
Član komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020 do 21. 9. 2022 dr. Robert Celec 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.972,65 €
Predsednik komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020 do 21. 9 2022 Janez Gutnik 353,13 € (do 13. 7. 2021)

406,25 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

3.979,88 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 13. 10. 2021 do 21. 9. 2022 dr. Robert Celec 406, 25 € (od 14. 7. 2021) 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

549,62 €
Član revizijske komisije od 28. 10. 2020 do 21. 9. 2022

 

Janez Gutnik 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.671,71 €
Predsednik revizijske komisije od 28. 10. 2020 do 3. 11. 2020 in od 1. 12. 2020 do 21. 9. 2022 Andrej Janša

 

353,13 € (do 13. 7. 2021)

406,25 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

4.907,92 €
Članica NS od 3. 2. 2022 do 21. 9. 2022 Tjaša Prinčič 1.083,33 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 23. 10. 2020 do 21. 9. 2022 Janez Gutnik 941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,33 € (od 14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.898,56 €
Član NS od 23. 10. 2020 do 21. 9. 2022 dr. Robert Celec 941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,33 € (od 14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.898,56 €
Namestnik predsednika NS od 28. 10. 2020 do 21. 9. 2022

 

Andrej Janša 1.035,83 € (do 13. 7. 2021)

1.191,67 € (od 14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
12.767,76 €
Predsednik NS od 28. 10. 2020 do 21. 9. 2022

 

mag. Franc Dover 1.412,50 € (do 13. 7. 2021)

1.625,00 (od14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
16.115,79 €
Članica kadrovske komisije od 2. 7. 2018 do 1. 7.2022 mag. Petja Rijavec 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.652,62 €
Član komisije za trženje in investicije od 2. 7. 2018 do 1. 7. 2022 Boštjan Jančar 235,42 € (do 13. 7. 2021)270,83 € (od 14. 7. 2021) 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.812,63 €
Član revizijske komisije od junija 2014 in od 2. 7. 2018 do 1. 7. 2022 Boštjan Jančar 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.740,69 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 2. 7. 2018 do 1. 7. 2022 mag. Petja Rijavec 941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,33 € (od 14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.770,52 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018 do 1. 7. 2022 Boštjan Jančar 941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,33 € (od 14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.538,50 €
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 10. 2020 do 12. 10. 2021 dr. Robert Celec 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

1.938,68 €
Predsednik kadrovske komisije od 26. 11. 2020 do 30. 11. 2021 mag. Damjan Seme 353,13 € (do 13. 7. 2021)

406,25 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

3.659,86 €
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 10. 2020 do 30. 11. 2021 mag. Damjan Seme 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član NS od 23. 10. 2020 do 30. 11. 2021 mag. Damjan Seme 941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,33 € (od 14. 7.2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.770,52 €
Namestnica predsednika kadrovske komisije od 26. 11. 2020 do 2. 9. 2021 Vesna Cukrov 235,42 € (do 13. 7. 2021)

270,83 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.163,30 €
Predsednica komisije za prestrukturiranje od 28. 10. 2020 (in članica KP od 16. 10. 2017) do 2. 9. 2021 Vesna Cukrov 353,13 € (do 13. 7. 2021)

406,25 € (od 14. 7. 2021)

220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

2.542,38 €
Članica NS od 2. 9. 2017 do 2. 9. 2021

 

Vesna Cukrov

 

941,67 € (do 13. 7. 2021)

1.083,33 € (od 14. 7. 2021)

275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.113,06 €
   
DOPLAČILA ZA POSEBNE NALOGE Obdobje opravljanja posebnih nalog
Predsednik NS HSE mag. Franc Dover Za obdobje od novembra 2020 do marca 2021 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec: 470,83 € 1.712,18 €
Namestnik predsednika NS HSE Andrej Janša Za obdobje od novembra 2020 do marca 2021 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec: 470,83 € 1.712,18 €
Član NS HSE Janez Gutnik Za obdobje od novembra 2020 do marca 2021 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec: 470,83 € 1.712,18 €
Član NS HSE dr. Robert Celec Za obdobje od novembra 2020 do marca 2021 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec: 470,83 € 1.712,18 €
Član NS HSE mag. Damjan Seme Za obdobje od novembra 2020 do marca 2021 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec: 470,83 € 1.712,18 €
Član NS HSE Jernej Otič Za obdobje od novembra 2020 do marca 2021 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec: 470,83 € 1.712,18 €
Član NS HSE Boštjan Jančar Za obdobje od novembra 2020 do marca 2021 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec: 470,83 € 1.712,18 €
Članica NS HSE mag. Petja Rijavec Za obdobje od novembra 2020 do marca 2021 50 % mesečnega osnovnega plačila za opravljanje funkcije za vsak posamezni mesec: 470,83 € 1.712,18 €

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Druge intelektualne storitve CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 2.000,00 EUR 29.12.2022 28.04.2023
Druge intelektualne storitve CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 2.000,00 EUR 29.12.2022 28.04.2023
Druge intelektualne storitve CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 13.815,00 EUR 29.12.2022 28.04.2023
Druge intelektualne storitve CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 13.815,00 EUR 20.12.2022 28.04.2023
Druge intelektualne storitve PRIMA KOMUNIKACIJE, Agencija za odnose z javnostmi in marketing, d.o.o., Stritarjeva ulica 022, 3000 Celje 4.000,00 EUR 20.12.2022 20.12.2022
Druge intelektualne storitve AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o., Stegne 019, 1000 LJUBLJANA 893.760,00 EUR 12.12.2022 31.12.2027
Druge intelektualne storitve KVIZUM, računalniško programiranje in storitve, d.o.o., Nade Ovčakove ulica 021, 1000 LJUBLJANA 690,00 EUR 07.12.2022 17.11.2022
Svetovanje Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij, Brnčičeva ulica 013, 1231 Ljubljana Črnuče 9.000,00 EUR 30.11.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 2.990,00 EUR 30.11.2022 18.11.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 94.700,00 EUR 24.11.2022 31.12.2023
Intelektualna storitev Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško 245,90 EUR 15.11.2022 15.11.2022
Intelektualna storitev Infinitas, družba za raziskave, razvoj in svetovanje, d.o.o., Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana 245,90 EUR 15.11.2022 15.11.2022
Svetovanje SAPPHIR MANAGEMENT CONSULTING d.o.o. 9.000 EUR 14.11.2022 31.12.2022
Sponzoriranje ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE, Poljanski nasip 002, 1000 LJUBLJANA 2.500,00 EUR 14.11.2022 13.11.2023
Sponzoriranje INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 002, 1000 LJUBLJANA 2.500,00 EUR 10.11.2022 31.10.2023
Svetovanje O.K. CONSULTING družba za izobraževanje in transformacijski management, d.o.o., Celovška cesta 291, 1000 LJUBLJANA 1.352,40 EUR 02.11.2022 07.11.2022
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRAPRETNO, Prapretno pri Hrastniku - del 037, 1430 Hrastnik 5.000,00 EUR 02.11.2022 30.12.2022
Svetovanje Mentalni trener, psihološko svetovanje, Matej Lunežnik s.p., Marčičeva ulica 008, 2000 Maribor 15.528,00 EUR 24.10.2022 30.09.2024
Sponzoriranje ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA, Trg svobode 012, 3325 Šoštanj 28.000,00 EUR 24.10.2022 23.10.2023
Donacija SLOVENSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO - Mati Domovina - Festival slovenske domoljubne pesm, Parmova ulica 043, 1000 LJUBLJANA 5.000,00 EUR 21.10.2022 31.12.2022
Svetovanje ZDOLŠEK STOJAN - ODVETNIK, Miklošičeva cesta 005, 1000 LJUBLJANA 20.000,00 EUR 20.10.2022 nedoločen čas
Sponzoriranje NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE, Cesta na Jezero 007, 3320 VELENJE 50.000,00 EUR 19.10.2022 18.10.2023
Druge intelektualne storitve CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 2.000,00 EUR 12.10.2022 31.10.2022
Svetovanje Advensys engineering d.o.o. , Baštijanova ulica 52A, 10000 ZAGREB 11.400,00 EUR 12.10.2022 20.12.2022
Svetovanje Advensys engineering d.o.o. , Baštijanova ulica 52A, 10000 ZAGREB 11.400,00 EUR 12.10.2022 20.12.2022
Druge intelektualne storitve SITEL napajalne naprave in sistemi d.o.o., Ljubljana, Savlje 89, Savlje 089, 1000 LJUBLJANA 4.900,00 EUR 07.10.2022 06.10.2022
Druge intelektualne storitve HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 078, 3320 VELENJE 608,00 EUR 05.10.2022 27.10.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 15.954,60 EUR 4.10.2022 31.05.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 50.999,00 EUR 04.10.2022 02.01.2023
Svetovanje Odvetniška družba Peček Škrbec, o.p. d.o.o., Dunajska cesta 022, 1000 LJUBLJANA 8.000,00 EUR 26.09.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve ENERDAT - S, sistemski inženiring, razvoj in svetovanje, d.o.o., Poslovna cona A 002, 4208 Šenčur 720,00 EUR 23.09.2022 31.10.2022
Sponzoriranje UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 025, 1000 LJUBLJANA 1.000,00 EUR 22.09.2022 15.12.2022
Svetovanje DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 LJUBLJANA 153.000,00 EUR 21.09.2022 31.03.2025
Druge intelektualne storitve M projekti in inovacije, družba za poslovne storitve, d.o.o., Latinski trg 006, 1000 LJUBLJANA 4.900,00 EUR 19.09.2022 15.09.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 37.970,00 EUR 05.09.2022 30.11.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 32.321,00 EUR 05.09.2022 12.11.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 10.380,00 EUR 05.09.2022 12.11.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 19.032,00 EUR 05.09.2022 12.11.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 27.096,50 EUR 05.09.2022 12.01.2023
Svetovanje DCEC, poslovno svetovanje in digitalizacija, d.o.o., Ulica Milana Majcna 012, 1000 LJUBLJANA 21.000,00 EUR 01.09.2022 28.02.2022
Sponzoriranje Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik, Log 003, 1430 Hrastnik 1.500,00 EUR 29.08.2022 29.08.2022
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE, Koprska ulica 092, 1000 LJUBLJANA 35.000,00 EUR 29.08.2022 31.08.2023
Sponzoriranje KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 025, 1000 LJUBLJANA 18.000,00 EUR 25.08.2022 24.08.2023
Druge intelektualne storitve TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 002, 1000 LJUBLJANA 16.469,63 EUR 23.08.2022 30.09.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 110.000,00 EUR 16.08.2022 30.10.2022
Sponzoriranje SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG, Podutiška cesta 146, 1000 LJUBLJANA 27.000,00 EUR 27.07.2022 20.07.2023
Druge intelektualne storitve AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 12.000,00 EUR 21.07.2022 31.05.2025
Sponzoriranje JUDO ZVEZA SLOVENIJE, Partizanska ulica 035, 2310 Slovenska Bistrica 5.000,00 EUR 21.07.2022 20.07.2023
Sponzoriranje SREDIŠČE ROTUNDA, primorski družbeni center, Koper, so.p. SREDIŠČE ROTUNDA, Centro Sociale del Litorale, Capodistria, so.p., Destradijev trg 011, 6000 KOPER/CAPODISTRIA 8.500,00 EUR 20.07.2022 19.07.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 47.800,00 EUR 18.07.2022 31.12.2022
Svetovanje INŠTITUT ZA KORPORATIVNE VARNOSTNE ŠTUDIJE, LJUBLJANA, Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 LJUBLJANA 15.600,00 EUR 07.07.2022 30.07.2022
Sponzoriranje DRUŠTVO RUDARSKA GODBA HRASTNIK, Cesta padlih borcev 001, 1430 Hrastnik 8.000,00 EUR 05.07.2022 04.07.2023
Sponzoriranje GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje, Efenkova cesta 004, 3320 VELENJE 1.000,00 EUR 04.07.2022 20.08.2022
Svetovanje SAPPHIR MANAGEMENT CONSULTING d.o.o., informacijsko in poslovno svetovanje, Rožna dolina, cesta I 015, 1000 LJUBLJANA 46.800,00 EUR 29.06.2022 30.09.2022
Druge intelektualne storitve KOMPAS XNET družba za računalniški in informacijski inženiring d.o.o., Stegne 007, 1000 LJUBLJANA 37.800,00 EUR 28.06.2022 15.06.2023
Druge intelektualne storitve PAIDEIA, poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Gosposka ulica 004, 1000 LJUBLJANA 11.760,00 EUR 28.06.2022 09.09.2022
Sponzoriranje OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Ameriška ulica 002, 1000 LJUBLJANA 0,00 EUR 27.06.2022 28.02.2026
Sponzoriranje Boksarska zveza Slovenije, Črtomirova ulica 009, 2000 Maribor 5.000,00 EUR 24.06.2022 30.06.2023
Druge intelektualne storitve CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 650,00 EUR 23.06.2022 17.06.2022
Svetovanje Odvetniška Družba Ilić & Partnerji o.p.d.o.o., Davčna ulica 001, LJUBLJANA 9.500,00 EUR 17.06.2022 30.06.2022
Svetovanje BV Finančna Skupina, finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 LJUBLJANA 2.186,00 EUR 17.06.2022 10.06.2022
Druge intelektualne storitve Infinitas, družba za raziskave, razvoj in svetovanje, d.o.o., Štefanova ulica 009, 1000 LJUBLJANA 12.400,00 EUR 13.06.2022 23.09.2022
Druge intelektualne storitve ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA Podaljšanje pogodbenega roka 06.06.2022 31.07.2022
Svetovanje Amrop Adria, družba za kadrovanje, vodenje in svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 005, 1000 LJUBLJANA 22.500,00 EUR 06.06.2022 30.06.2023
Druge intelektualne storitve ATEU, projektiranje in inženiring, d.o.o., Šentpavel 032B, 1261 Ljubljana-Dobrunje 0,00 EUR 06.06.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 010, 1000 LJUBLJANA 4.302,20 EUR 06.06.2022 31.10.2022
Druge intelektualne storitve CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 0,00 EUR 06.06.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve FINUM FI, družba za poslovno svetovanje in cenitve, d.o.o., Ulica Metoda Mikuža 018, 1000 LJUBLJANA 0,00 EUR 31.05.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve KAPITALSKA GENETIKA, korporativne finance in razvoj, d.o.o., Strossmayerjeva ulica 020, 1000 LJUBLJANA 0,00 EUR 31.05.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve SM gradbeno svetovanje, marketing d.o.o., Banja loka 007A, 1336 Vas 0,00 EUR 31.05.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve SVING KONZULTANTI, družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., Savska cesta 010, 1000 LJUBLJANA 0,00 EUR 31.05.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 0,00 EUR 31.05.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 LJUBLJANA 0,00 EUR 31.05.2022 30.06.2026
Sponzoriranje OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Ameriška ulica 002, 1000 LJUBLJANA 320.000,00 EUR 30.05.2022 28.02.2026
Druge intelektualne storitve UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 025, 1000 LJUBLJANA 2.900,00 EUR 27.05.2022 29.07.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 34.288,00 EUR 20.05.2022 17.11.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 7.072,00 EUR 20.05.2022 31.07.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 20.383,28 EUR 19.05.2022 01.08.2022
Svetovanje ČISTE BILANCE, računovodsko in poslovno svetovanje, podizvajalske storitve pri izvedbi revizijskih poslov, Boštjan Mertelj, s.p., Prepolje 100B, 2206 Marjeta na Dravskem polju 45.000,00 EUR 16.05.2022 31.12.2024
Sponzoriranje HOKEJSKO DRSALNO DRUŠTVO JESENICE, Ledarska ulica 004, 4270 Jesenice 12.000,00 EUR 10.05.2022 30.04.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 26.175,00 EUR 09.05.2022 20.08.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 26.366,00 EUR 09.05.2022 20.08.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 22.254,00 EUR 03.05.2022 20.10.2022
Druge intelektualne storitve SINT- podjetje za trgovino, servis in inženiring za varstvo pri delu in požarno varnost d.o.o., Medlog 007B, 3000 Celje 1.000,00 EUR 03.05.2022 30.06.2022
Druge intelektualne storitve ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 006, 1260 Ljubljana Polje 680,00 EUR 26.04.2022 31.05.2022
Svetovanje UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 025, 1000 LJUBLJANA 39.000,00 EUR 25.04.2022 25.04.2026
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 194.994,00 EUR 22.04.2022 21.12.2022
Intelektualna storitev FT PRETIUM, zavarovalno posredovanje, d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in ADVISIO, zavarovalno posredovanje d.o.o., Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana brez vrednosti 19.04.2022 01.07.2025
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 24.504,12 EUR 15.04.2022 30.06.2022
Svetovanje ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova ulica 002, 1000 LJUBLJANA 25.200,00 EUR 15.04.2022 30.04.2022
Donacija DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJAVNOSTI TRBOVLJE, Savinjska cesta 035, 1420 TRBOVLJE 500,00 EUR 13.04.2022 30.06.2022
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 8.991,00 EUR 12.04.2022 30.06.2022
Svetovanje VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 LJUBLJANA 9.800,00 EUR 11.04.2022 30.06.2022
Druge intelektualne storitve CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 20.100,00 EUR 10.04.2022 25.05.2022
Druge intelektualne storitve ELEKTROTEHNIČNI BIRO EB, ANDREJ ZDOVC S.P., Trg Franca Fakina 003A, 1420 TRBOVLJE 1.680,00 EUR 07.04.2022 28.04.2022
Sponzoriranje ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 030, 1000 LJUBLJANA 6.000,00 EUR 05.04.2022 20.10.2022
Sponzoriranje KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DELAVSKA GODBA TRBOVLJE, Trg svobode 009, 1420 TRBOVLJE 1.500,00 EUR 04.04.2022 01.03.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 169.342,00 EUR 04.04.2022 31.05.2023
Druge intelektualne storitve ANFIMA, televizijska in filmska produkcija, d.o.o., Babnogoriška cesta 033A, 1291 Škofljica 2.160,00 EUR 01.04.2022 31.12.2022
Donacija BELETRINA, ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST, Kersnikova ulica 4 , 1000 LJUBLJANA 2.500,00 EUR 28.03.2022 12.04.2022
Sponzoriranje KARATE KLUB TRBOVLJE, Ulica 1. junija 004, 1420 TRBOVLJE 1.000,00 EUR 28.03.2022 31.10.2022
Avtorsko delo AMIKUM, lektoriranje, prevajanje, izobraževanje in poslovno svetovanje, Adam Šuligoj s.p., Ferkova ulica 015, 2000 Maribor 822,78 EUR 25.03.2022 26.04.2022
Svetovanje Infinitas, družba za raziskave, razvoj in svetovanje, d.o.o., Štefanova ulica 009, 1000 LJUBLJANA 6.400,00 EUR 24.03.2022 31.08.2022
Avtorsko delo EUROLINGUA prevajanje, jezikovno izobraževanje in druge storitve d.o.o., Koroška cesta 009, 2000 Maribor 4.462,00 EUR 21.03.2022 27.05.2022
Avtorsko delo KOFEIN DIZAJN, razvoj vidnih sporočil, d.o.o., Beethovnova ulica 009, 1000 LJUBLJANA 10.000,00 EUR 18.03.2022 30.06.2022
Sponzoriranje NAMIZNOTENIŠKI KLUB HRASTNIK, Cesta 1. maja 076, 1430 Hrastnik 500,00 EUR 17.03.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve BIC, Center poslovne inteligence, Slamnikarska cesta 003, 1230 Domžale 9.800,00 EUR 14.03.2022 31.03.2022
Donacija DRUŠTVO JASLIČARJEV "ANTON KRAVANJA" IZ STOŽIC, Godeževa ulica 001, 1000 LJUBLJANA 1.000,00 EUR 14.03.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve NOTAR JERNEJ JEROMEN, Trg Osvobodilne fronte 013, 1000 LJUBLJANA 5.000,00 EUR 14.03.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve B2 izobraževalni center, d.o.o., Tržaška cesta 042, 1000 LJUBLJANA 5.965,00 EUR 09.03.2022 30.04.2022
Druge intelektualne storitve Edes računalniške storitve in svetovanje, Toni Pihlar, s.p., Ojstriška vas 050B, 3304 Tabor 14.000,00 EUR 03.03.2022 01.08.2022
Donacija KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA DOL PRI HRASTNIKU, Trg borcev NOB 012, 1431 Dol pri Hrastniku 3.000,00 EUR 02.03.2022 31.08.2022
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEMŠENIK, Čemšenik 016, 1413 Čemšenik 1.000,00 EUR 01.03.2022 02.09.2022
Druge intelektualne storitve ZIMAT d.o.o., posredovanje zavarovanj, svetovanje in ocenjevanje vrednosti, Obrezija 017, 1411 Izlake 0,00 EUR 28.02.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve ZIMAT d.o.o., posredovanje zavarovanj, svetovanje in ocenjevanje vrednosti, Obrezija 017, 1411 Izlake 0,00 EUR 28.02.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve SAMPS svetovanje, inženiring, cenitve, d.o.o., Hrastova ulica 005, 4260 BLED 0,00 EUR 28.02.2022 30.06.2026
Druge intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 LJUBLJANA 0,00 EUR 28.02.2022 30.06.2026
Sponzoriranje SMUČARSKO SKAKALNI KLUB LJUBNO BTC, Savina 025, 3333 Ljubno ob Savinji 5.000,00 EUR 21.02.2022 28.02.2022
Donacija GLASBENI CENTER EDGAR WILLEMS, zasebni zavod za glasbeno vzgojo in izobraževanje, Ob dolenjski železnici 182, 1000 LJUBLJANA 6.000,00 EUR 21.02.2022 07.04.2022
Sponzoriranje ŽENSKI ROKOMETNI KLUB Z`DEŽELE, Dečkova cesta 001, 3000 Celje 10.000,00 EUR 21.02.2022 20.02.2023
Druge intelektualne storitve BESEDA, IZOBRAŽEVANJE, VESNA SODNIK S.P., Zgornja Bela 082, 4205 Preddvor 4.560,00 EUR 17.02.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 24.868,00 EUR 17.02.2022 11.06.2022
Avtorsko delo RADIO OGNJIŠČE, ustvarjanje in predvajanje radijskega in televizijskega programa d.o.o. Koper, Trg Brolo 011, 6000 KOPER/CAPODISTRIA 2.540,00 EUR 14.02.2022 17.02.2022
Druge intelektualne storitve ANFIMA, televizijska in filmska produkcija, d.o.o., Babnogoriška cesta 033A, 1291 Škofljica 8.640,00 EUR 11.02.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve Pro Acta d.o.o., Sp. Laze 1a, 4247 Zg. Gorje 2.197,56 EUR 11.02.2022 31.12.2022
Svetovanje Significa, podjetniške finance d.o.o., Vošnjakova ulica 001, 1000 LJUBLJANA 1.390,00 EUR 10.02.2022 28.02.2022
Svetovanje HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 198.000,00 EUR 10.02.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve Trescon d.o.o., Vodnikova 211, 1000 Ljubljana 4.560,00 EUR 10.02.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve Pristop d.o.o., Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana 2.790,00 EUR 10.02.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve Inspiris d.o.o., Ulica Bratov Učakar 132, 1000 Ljubljana 6.300,00 EUR 10.02.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve Edvard Kadič s.p., Stegne 3, 1000 Ljubljana 3.600,00 EUR 10.02.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve VIDEO CENTER d.o.o., Sostrska cesta 2a, 1261 Ljubljana-Dobrunje 3.600,00 EUR 10.02.2022 31.12.2022
Sponzoriranje UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 004, 6320 Portorož/Portorose 2.000,00 EUR 09.02.2022 24.05.2022
Sponzoriranje NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ, Metleče 003, 3325 Šoštanj 12.000,00 EUR 09.02.2022 08.02.2023
Sponzoriranje ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KAJUH ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta 008, 3325 Šoštanj 10.000,00 EUR 09.02.2022 08.02.2023
Sponzoriranje ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA, Trg svobode 012, 3325 Šoštanj 28.000,00 EUR 03.02.2022 02.03.2023
Druge intelektualne storitve OUTPUT, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, DEJAN ŠMID S.P., Ljubljanska ulica 100, 2000 Maribor 5.000,00 EUR 02.02.2022 30.12.2022
Svetovanje CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 1.389,96 EUR 31.01.2022 21.02.2022
Svetovanje CSA, svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 008, 1000 LJUBLJANA 1.389,96 EUR 31.01.2022 21.02.2022
Druge intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 LJUBLJANA 19.952,00 EUR 31.01.2022 28.02.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 51.694,00 EUR 27.01.2022 24.07.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 51.703,00 EUR 27.01.2022 24.07.2022
Druge intelektualne storitve KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 5.666,60 EUR 27.01.2022 04.03.2022
Druge intelektualne storitve Significa, podjetniške finance d.o.o., Vošnjakova ulica 001, 1000 LJUBLJANA 1.480,00 EUR 25.01.2022 28.02.2022
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 013A, 3327 Šmartno ob Paki 2.000,00 EUR 24.01.2022 10.03.2022
Sponzoriranje SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE, Škale 097, 3320 VELENJE 4.000,00 EUR 24.01.2022 23.01.2023
Sponzoriranje Športno društvo Martinko, Rečica ob Paki 019, 3327 Šmartno ob Paki 2.000,00 EUR 24.01.2022 23.01.2023
Sponzoriranje ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki 10.000,00 EUR 24.01.2022 23.01.2023
Sponzoriranje JUDO KLUB ''Z' DEŽELE'' SANKAKU CELJE, Lopata 012, 3000 Celje 5.000,00 EUR 24.01.2022 23.01.2023
Druge intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 LJUBLJANA 19.952,00 EUR 20.01.2022 28.02.2022
Avtorsko delo HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 37.869,00 EUR 17.01.2022 04.06.2022
Druge intelektualne storitve CRMT svetovanje in rešitve d.o.o., Ukmarjeva ulica 002, 1000 LJUBLJANA 26.855,60 EUR 14.01.2022 31.12.2022
Druge intelektualne storitve ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova ulica 002, 1000 LJUBLJANA 13.950,00 EUR 13.01.2022 10.01.2022
Druge intelektualne storitve P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 1.400,00 EUR 13.01.2022 28.02.2022
Sponzoriranje TRIATLON KLUB VELENJE, Gubčeva cesta 020, 3320 VELENJE 5.000,00 EUR 10.01.2022 31.12.2022
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PAŠKA VAS, Paška vas 009B, 3327 Šmartno ob Paki 1.000,00 EUR 10.01.2022 24.02.2022
Sponzoriranje MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI kultura, izobraževanje in šport Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 013, 3327 Šmartno ob Paki 5.000,00 EUR 10.01.2022 09.01.2023
Druge intelektualne storitve ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, Efenkova cesta 061, 3320 VELENJE 30.002,68 EUR 10.01.2022 31.12.2022
Sponzoriranje ECUBES tehnologije d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 049, 5000 NOVA GORICA 1.500,00 EUR 07.01.2022 31.01.2022

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

 

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor od 3. 11. 2020 dr. Viktor Vračar 12.600,00 EUR Če je generalni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta generalnega direktorja.
5.723,26 €
Poslovni direktor od 3. 11. 2020 Uroš Podobnik 11.340,00 EUR Če je član poslovodstva – poslovni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila člana poslovodstva – poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Član poslovodstva – poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta člana poslovodstva – poslovnega direktorja.

 

 5.711,77 €
Poslovni direktor od 1.12. 2020 mag. Marko Štrigl 11.340,00 EUR Če je član poslovodstva – poslovni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila člana poslovodstva – poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Član poslovodstva – poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta člana poslovodstva – poslovnega direktorja.
 
OSTALI PODATKI ZA LETO 2020 /ODPOKLICI, PRENEHANJA FUNKCIJ ITD./        
Začasni poslovni direktor od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 Andrej Janša  5.670,00 EUR    3.982,04 €
Generalni direktor

(od 1. 4. 2019 do 3. 11. 2020)

mag. Stojan Nikolić  10.830,00 EUR   Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
Neto prejemki od 1.1.2020 do 3.11.2020: 67.644,80 €
Poslovni direktor

(od 1. 5. 2019 do 3. 11. 2020)

dr. Viktor Vračar  10.730,00 EUR  Če je poslovni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
60.920,87 €
Poslovni direktor

(od 15. 7. 2019 do 3. 11. 2020)

mag. Mirko Marinčič  10.730,00 EUR Če je poslovni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
Neto prejemki od 1.1.2020 do 3.11.2020: 61.987,22 €

+

16.448,52 € (drug prejemek)

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)
Predsednik NS od 28. 10. 2020

(član NS od 23. 10. 2020)

mag. Franc Dover 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
1.925,56 €
Namestnik predsednika NS od 28. 10. 2020

(Član NS od 23. 10. 2020. Od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 ni deloval kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS)

Andrej Janša 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
468,93 €
Član NS od 2. 9. 2021

 

Denis Bele

 

941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 23. 10. 2020 dr. Robert Celec 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
1.483,75 €
Član NS od 23. 10. 2020 Janez Gutnik 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
1.483,75 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.054,81 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
9.963,44 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018 Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.206,82 €
 
REVIZIJSKA KOMISIJA NS
Predsednik revizijske komisije od 28. 10. 2020 do 3. 11. 2020 in od 1. 12. 2020 dalje (Od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 ne deluje kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS) Andrej Janša

 

353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

50,25 €
Član revizijske komisije od 28. 10. 2020

 

Janez Gutnik 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
22,11 €
Član revizijske komisije od junija 2014 in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.943,93 €
Zunanji član revizijske komisije od 26. 11. 2020 dr. Marko Hočevar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
114,15 €
KOMISIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE NS
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 10. 2020 dr. Robert Celec 253,42 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

193,33 €
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 9. 2017 in od 2. 7. 2018 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.151,94 €
 
KOMISIJA ZA TRŽENJE IN INVESTICIJE NS
Predsednik komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020 Janez Gutnik 353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

289,96 €
Član komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020 dr. Robert Celec 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
193,33 €
Član komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020

(Funkcija v mirovanju od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020)

Andrej Janša 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
33,53 €
Član komisije za trženje in investicije od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.623,91 €
 
KADROVSKA KOMISIJA NS
Predsednik kadrovske komisije od 30. 11. 2021 Denis Bele 353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

Član kadrovske komisije NS od 26. 10. 2020 mag. Franc Dover 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
28,54 €
Članica kadrovske komisije od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.271,90 €
ČLANI NS IN KOMISIJ, KI SO ODSTOPILI ALI SO BILI NA NJIHOVA MESTA IZVOLJENI DRUGI ALI SO IMELI ZAČASNE FUNKCIJE:
Predsednik kadrovske komisije od 26. 11. 2020 do 30. 11. 2021 mag. Damjan Seme 353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

42,80 €
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 10. 2020 do 30. 11. 2021 mag. Damjan Seme 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
193,33 €
Član NS od 23. 10. 2020 do 30. 11. 2021 mag. Damjan Seme 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
1.483,75 €
Namestnica predsednika kadrovske komisije od 26. 11. 2020 do 2. 9. 2021 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
31,39 €
Predsednica komisije za prestrukturiranje od 28. 10. 2020 (in članica KP od 16. 10. 2017) do 2. 9. 2021 Vesna Cukrov 353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

727,22 €
Članica NS od 2. 9. 2017 do 2. 9. 2021

 

Vesna Cukrov

 

941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.969,91 €
Začasna namestnica predsednika NS od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 Vesna Cukrov

 

1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
988,85 €
Začasni član revizijske komisije od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 dr. Robert Celec 235,42 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

Namestnik predsednika revizijske komisije od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 Janez Gutnik

 

353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

251,11 €
Predsednik NS od 12. 6. 2019 do 23. 10. 2020 Tomaž Besek 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
12.290,19 €

(kot član in predsednik NS skupaj)

Namestnica predsednika NS od 25. 3. 2019 do 23. 10. 2020 mag. Barbara Gorjup 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
9.165,78 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) do 23. 10. 2020 dr. Boštjan Markoli 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.468,43 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) do 23. 10. 2020 dr. Miloš Pantoš 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.340,39 €
Član NS od 29. 3. 2019 do 23. 10. 2020 Tomaž Besek

(od 5. 4. 2019 do 30. 4. 2019 ni smel delovati kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS)

941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 29. 3. 2019 do 23. 10. 2020 do 23. 10. 2020 mag. Goran Brankovič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.806,12 €
Predsednik kadrovske komisije od 5. 4. 2019 do 23. 10. 2020 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.916,46 €
Član kadrovske komisije od 16. 12. 2019 do 23. 10. 2020 Tomaž Besek 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.968,25 €
Član Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 do 23. 10. 2020 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.051,07 €
Članica Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 do 23. 10. 2020 mag. Barbara Gorjup 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.051,07 €
Predsednik komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 23. 10. 2020 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.300,42 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 23. 10. 2020 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.435,07 €
Član komisije za trženje in investicije od 8. 4. 2019 do 23. 10. 2020 mag. Goran Brankovič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.563,09 €
Predsednica revizijske komisije od 16. 6. 2016 do 23. 10. 2020 mag. Barbara Gorjup 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.620,41 €
Član revizijske komisije od 16. 6. 2016 do 23. 10. 2020 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.755,06 €
Član komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 do 23. 10. 2020 dr. Miloš Pantoš 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.691,77€
Članica komisije za prestrukturiranje od 16. 10. 2017 do 23. 10. 2020 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.489,47 €
Zunanja članica revizijske komisije od 16. 6. 2016 do 23. 10. 2020 Maja Zaman Groff 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.109,28 €
ODPOVED PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA HSE IN ZUNANJE ČLANICE REVIZIJSKE KOMISIJE NAZORNEGA SVETA
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. je prejel pisna soglasja vseh članov nadzornega sveta ter zunanje članice revizijske komisije nadzornega sveta HSE k odpovedi 30 % prejemkov,  do katerih so upravičeni z naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, za čas od vključno marca 2020 pa do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. 
Premogovnik Velenje d.o.o. je prejel pisna soglasja vseh članov nadzornega sveta odpovedi 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni z naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, za čas od vključno marca 2020 pa do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Sponzoriranje KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA, Kajuhova cesta 008, 3325 Šoštanj 15.000,00 EUR 30.12.2021 30.12.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 33.330,00 EUR 28.12.2021 17.08.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 45.702,00 EUR 28.12.2021 10.06.2022
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-VIČ, Viška cesta 041, 1000 LJUBLJANA 1.000,00 EUR 28.12.2021 31.12.2021
Donacija Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Mencingerjeva ulica 065, 1000 LJUBLJANA 1.500,00 EUR 24.12.2021 08.01.2022
Druge intelektualne storitve SINT- podjetje za trgovino, servis in inženiring za varstvo pri delu in požarno varnost d.o.o., Medlog 007B, 3000 Celje 375,00 EUR 24.12.2021 31.01.2022
Druge intelektualne storitve MEDIJSKA PRODUKCIJA, TADEJ ŽIVKO S.P., Kosovelova ulica 002B, 3320 VELENJE 900,00 EUR 22.12.2021 28.12.2021
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 LJUBLJANA 9.390,00 EUR 22.12.2021 15.03.2022
Druge intelektualne storitve Siemens AG Österreich , Siemensstrasse 90 , 1210 Vienna 874.583,86 EUR 13.12.2021 31.12.2029
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 LJUBLJANA 15.000,00 EUR 09.12.2021 31.12.2022
Avtorsko delo April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 LJUBLJANA 396,00 EUR 08.12.2021 09.12.2021
Druge intelektualne storitve SINT- podjetje za trgovino, servis in inženiring za varstvo pri delu in požarno varnost d.o.o., Medlog 007B, 3000 Celje 1.184,00 EUR 08.12.2021 31.01.2022
Svetovanje Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB , Viersener Straße 16 , 41061 41061 50.000,00 EUR 07.12.2021 31.12.2022
Druge intelektualne storitve LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje, Bojan Krajnc s.p., Thalerjeva ulica 010, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah 880,00 EUR 06.12.2021 31.12.2021
Druge intelektualne storitve ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova ulica 002, 1000 LJUBLJANA 6.700,00 EUR 06.12.2021 31.12.2021
Avtorsko delo HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 078, 3320 VELENJE 300,00 EUR 23.11.2021 01.12.2021
Avtorsko delo HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 25.621,90 EUR 12.11.2021 09.01.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 33.486,00 EUR 12.11.2021 09.04.2022
Avtorsko delo ECONLAB Consulting, poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 LJUBLJANA 39.350,00 EUR 10.11.2021 31.12.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 0,00 EUR 05.11.2021 30.11.2021
Druge intelektualne storitve KOMPETENCA, središče za razvoj kompetenc, d.o.o., Zgornja Bela 012, 4205 Preddvor 5.000,00 EUR 05.11.2021 31.12.2022
Avtorsko delo FOTO IMAGO, fotografske storitve, Žiga Intihar s.p. Berčičeva ulica 008B, Ljubljana Polje 500,00 EUR 28.10.2021 03.12.2021
Avtorsko delo OBAJDIN DAVORIN - TRGOVINSKE STORITVE S.P. ''VZTRAJNOST'' 800,00EUR 28.10.2021 03.12.2021
Druge intelektualne storitve S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 006, 1000 LJUBLJANA 282.839,13 EUR 25.10.2021 30.09.2023
Druge intelektualne storitve April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 LJUBLJANA 1665,00EUR 20.10.2021 29.10.2021
Druge intelektualne storitve Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 073, 2000 Maribor 799,90EUR 15.10.2021 31.10.2021
Druge intelektualne storitve Output, vizualne komunikacije, Dejan Šmid s.p., Ljubljanska ulica 100, 2000 Maribor 2.000,00 EUR 14.10.2021 31.12.2021
Druge intelektualne storitve AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o. Stegne 019, 1000 Ljubljana 49.680,00 EUR 11.10.2021 31.12.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 13.728,00 EUR 07.10.2021 08.06.2022
Avtorsko delo ABC NEPREMIČNINE agencija za posredovanje nepremičnin, d.o.o., Tivolska cesta 048, 1000 LJUBLJANA 800,00EUR 05.10.2021 04.10.2021
Avtorsko delo HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.,Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 49.822,00 EUR 30.9.2021 8.4.2022
Avtorsko delo ALTI, nepremičninske storitve, Alenka Zornada s.p., Povšetova ulica 091, 1000 LJUBLJANA 1500,00EUR 30.09.2021 04.10.2021
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor ocenjena vrednost 5.912.946,00 EUR 30.09.2021 13.07.2023
Svetovanje Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o., Trg republike 003, 1000 LJUBLJANA 45000,00EUR 27.09.2021 31.12.9999
Svetovanje DR. URŠKA KEŽMAH - ODVETNICA, Partizanska cesta 016, 2000 Maribor 20000,00EUR 27.09.2021 31.12.9999
Druge intelektualne storitve Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 014, 3000 Celje 15661,00EUR 23.09.2021 28.01.2022
Donacija OSNOVNA ŠOLA DR. SLAVKA GRUMA, Cankarjev trg 002, 1410 ZAGORJE OB SAVI vrednost donacije v materialu 392,00 EUR 22.09.2021 07.10.2021
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 11.918,00 EUR 22.09.2021 08.03.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 33.140,00 EUR 22.09.2021 13.02.2022
Avtorsko delo HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 15.454,00 EUR 22.09.2021 08.03.2022
Avtorsko delo HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 12.506,00 EUR 22.09.2021 06.02.2022
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 11.962,00 EUR 22.09.2021 06.02.2022
Svetovanje Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB , Boulevard Loius Schmidt 26 , 1040 BRUSSELS 735000,00EUR 17.09.2021 31.12.9999
Svetovanje KAMBOUROV & PARTNERS Attorneys at Law 37A Fridtjof Nansen St, 5th floor , 1142, Bolgarija ocenjena vrednost 80.000,00 (za 4 leta) 16.09.2021 nedoločen čas
Druge intelektualne storitve BELEKTRON, svetovanje in trgovina, d.o.o., Cvetkova ulica 025, 1000 LJUBLJANA 1500,00EUR 15.09.2021 11.10.2021
Druge intelektualne storitve Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 073, 2000 Maribor 2619,00EUR 15.09.2021 29.10.2021
Druge intelektualne storitve BIC, Center poslovne inteligence, Slamnikarska cesta 003, 1230 Domžale 1990,00EUR 15.09.2021 23.09.2021
Druge intelektualne storitve TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 002, 1000 LJUBLJANA 16068,00EUR 14.09.2021 22.09.2021
Druge intelektualne storitve ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 11875,00EUR 10.09.2021 28.02.2022
Druge intelektualne storitve HSC SKUPINA poslovno svetovanje d.o.o., Franca Pirca ulica 008, 1241 Kamnik 9545,60EUR 06.09.2021 31.12.2021
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 24.046,00 EUR 31.08.2021 30.03.2023
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 11.324,64 EUR 31.08.2021 30.12.2021
Druge intelektualne storitve Edes računalniške storitve in svetovanje, Toni Pihlar, s.p., Ojstriška vas 050B, 3304 Tabor 4200,00EUR 31.08.2021 01.08.2022
Donacija KRAJEVNA SKUPNOST KONJŠICA, Konjšica - del 014, 1272 Polšnik vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 30.08.2021 14.09.2021
Donacija KRAJEVNA SKUPNOST BREG - TENETIŠE, Tenetiše 002, 1270 Litija vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 30.08.2021 14.09.2021
Druge intelektualne storitve HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 51.455,00 EUR 26.8.2021 19.10.2021
Druge intelektualne storitve HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 37.150,00 EUR 26.8.2021 10.11 2022
Druge intelektualne storitve SINT podjetje za trgovino, servis in inženiring za varstvo pri delu in požarno varnost d.o.o., Medlog 7B, 3000 Celje 4.160,04 € 25.8.2021 28.2.2022
Svetovanje AVB, zavarovalno posredovanje, d.o.o., Erjavčeva ulica 010, 1234 Mengeš 0,00EUR 20.08.2021 20.08.2024
Sponzoriranje KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 025, 1000 LJUBLJANA 25000,00EUR 19.08.2021 30.06.2022
Druge intelektualne storitve AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 1185,84EUR 10.08.2021 16.08.2021
Donacija Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje vrednost donacije v materialu 2.800,00 EUR 09.08.2021 24.08.2021
Donacija Mestna skupnost Litija, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 09.08.2021 24.08.2021
Donacija Krajevna skupnost Vače, Vače 28, 1252 Vače vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 09.08.2021 24.08.2021
Donacija OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje vrednost donacije v materialu 280,00 EUR 09.08.2021 24.08.2021
Donacija Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "Vesele Nogice", Trubarjevo nabrežje 1A, 3270 Laško vrednost donacije v materialu 560,00 EUR 09.08.2021 24.08.2021
Donacija Zveza Taborniških društev Šaleška zveza tabornikov – regionalna Skavtska zveza, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje vrednost donacije v materialu 1.120,00 EUR 09.08.2021 24.08.2021
Donacija DRUŠTVO UPOKOJENCEV sloga Jevnica, Jevnica 29, 1281 Kresnice vrednost donacije v materialu 112,00 EUR 09.08.2021 24.08.2021
Druge intelektualne storitve PAIDEIA, poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Gosposka ulica 004, 1000 LJUBLJANA 14520,00EUR 06.08.2021 03.09.2021
Druge intelektualne storitve SM gradbeno svetovanje, marketing d.o.o., Banja loka 007A, 1336 Vas 1750,00EUR 26.07.2021 30.07.2021
Druge intelektualne storitve POSSI d.o.o., Poslovno svetovanje in izobraževanje, Bevče 009E, 3320 VELENJE 8360,66EUR 23.07.2021 30.06.2022
Druge intelektualne storitve SFERA IT Storitve d.o.o., Beloruska ulica 007, 2000 Maribor 28800,00EUR 23.07.2021 24.09.2021
Donacija DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLE PRI LITIJI, Dole pri Litiji 8a, 1273 Dole pri Litiji vrednost donacije v materialu 112,00 EUR 13.07.2021 28.07.2021
Donacija KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIK, Polšnik 025B, 1272 Polšnik vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 13.07.2021 28.07.2021
Donacija ŽUPNIJA LIBELIČE, Libeliče 034, 2372 Libeliče vrednost donacije v materialu 140,00 EUR 13.07.2021 28.07.2021
Donacija OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LITIJA, Trg na Stavbah 001, 1270 Litija vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 13.07.2021 28.07.2021
Donacija OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE, Gabrovka 030, 1274 Gabrovka vrednost donacije v materialu 392,00 EUR 13.07.2021 28.07.2021
Druge intelektualne storitve AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 3979,00EUR 13.07.2021 31.05.2022
Druge intelektualne storitve ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 16000,00EUR 13.07.2021 31.12.2021
Avtorsko delo INŠTITUT ZA STRATEŠKE REŠITVE, Parmova ulica 014, 1000 LJUBLJANA 32745,00EUR 12.07.2021 31.10.2021
Druge intelektualne storitve AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 3000,00EUR 07.07.2021 31.05.2022
Svetovanje ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA, ŽVIPELJ IN PARTNERJI d.o.o., Brdnikova ulica 044, 1000 LJUBLJANA 20000,00EUR 05.07.2021 31.12.9999
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE, Koprska ulica 092, 1000 LJUBLJANA 30000,00EUR 05.07.2021 30.06.2022
Druge intelektualne storitve OUTPUT, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, DEJAN ŠMID S.P., Ljubljanska ulica 100, 2000 Maribor 8000,00EUR 01.07.2021 20.08.2021
Druge intelektualne storitve ILTS, inovativne rešitve v turizmu, d.o.o., Gabrsko 043, 1420 TRBOVLJE 38330,00EUR 28.06.2021 03.07.2021
Donacija ŽUPNIJA LAŠKO, Aškerčev trg 003, 3270 Laško vrednost donacije v materialu 1.680,00 EUR 21.06.2021 06.07.2021
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 27200,00EUR 21.06.2021 31.12.2021
Avtorsko delo QUANTUM Consulting, Poslovno svetovanje, Andrej Androjna s.p., Zgornja Slivnica 003C, 1293 Šmarje-Sap 5090,00EUR 21.06.2021 31.12.2021
Druge intelektualne storitve P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA 12000,00EUR 21.06.2021 31.10.2021
Donacija GLEDALIŠČE KOPER TEATRO CAPODISTRIA, Verdijeva ulica 003, 6000 KOPER/CAPODISTRIA 1000,00EUR 16.06.2021 31.05.2022
Donacija GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE, Jenkova cesta 004, 3320 VELENJE Vrednost donacije v materialu 1.120,00 EUR 15.06.2021 30.06.2021
Sponzoriranje SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI, Luize Pesjakove ulica 009, 1000 LJUBLJANA 5000,00EUR 14.06.2021 31.10.2021
Sponzoriranje ROTARY KLUB LJUBLJANA, DRUŠTVO ZA VZPODBUJANJE DELOVANJA V DOBRO SKUPNOSTI IN ČLOVEKOLJUBNIH AKTIVNOSTI, Miklošičeva cesta 001, 1000 LJUBLJANA 500,00EUR 14.06.2021 30.06.2021
Sponzoriranje DRUŠTVO RUDARSKA GODBA HRASTNIK, Cesta padlih borcev 001, 1430 Hrastnik 8000,00EUR 10.06.2021 09.06.2022
Sponzoriranje Klub borilnih veščin Barada sport Hwarang, Perhavčeva ulica 020, 2000 Maribor 5000,00EUR 07.06.2021 6. 6. 2022
Sponzoriranje ZAVOD ISKRENI.NET, Zavod za kulturo življenja, Nazorjeva ulica 001, 1000 LJUBLJANA 6000,00EUR 07.06.2021 10.7.2021
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 25039,00EUR 07.06.2021 30.09.2021
Donacija DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LITIJA IN ŠMARTNO, Parmova ulica 009, 1270 Litija vrednost donacije v materialu 112,00 EUR 27.05.2021 11.06.2021
Donacija KRAJEVNA SKUPNOST KRESNICE, Kresnice 019, 1281 Kresnice vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 27.05.2021 11.06.2021
Donacija KRAJEVNA SKUPNOST DOLE PRI LITIJI, Dole pri Litiji 008A, 1273 Dole pri Litiji vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 27.05.2021 11.06.2021
Svetovanje NETS, podjetje za storitve, d.o.o., Kranj, Mlaška cesta 105, 4000 Kranj 7000,00EUR 27.05.2021 15.11.2021
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 63.950,40 EUR 25.05.2021 30.09.2022
Donacija OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA PTUJ, Natašina pot 001A, 2250 Ptuj vrednost donacije v materialu 1.400,00 EUR 24.05.2021 08.06.2021
Donacija Gasilska zveza Dravograd, Trg 4. julija 029, 2370 Dravograd vrednost donacije v materialu 560,00 EUR 24.05.2021 08.06.2021
Donacija Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Trg na Stavbah 008A, 1270 Litija vrednost donacije v materialu 112,00 EUR 24.05.2021 08.06.2021
Donacija JAVNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO, Ljubljanska cesta 003, 1270 Litija vrednost donacije v materialu 224,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE DRAVOGRAD, Trg 4. julija 007, 2370 Dravograd vrednost donacije v materialu 280,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Maribor, Ulica Pariške komune 013, 2000 Maribor vrednost donacije v materialu 4.200,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI LOG, Spodnji Log 016, 1282 Sava vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE, Trg svobode 011, 1420 TRBOVLJE vrednosr donacije v materialu 280,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija KRAJEVNA SKUPNOST HOTIČ, Spodnji Hotič 026, 1270 Litija vrednost donacije v materialu 78,40 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI, Parmova ulica 007, 1270 Litija vrednost donacije v materialu 112,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LAŠKO - RADEČE, Aškerčev trg 004B, 3270 Laško vrednost donacije v materialu 1.680,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija OSNOVNA ŠOLA GRADEC, Bevkova ulica 003, 1270 Litija vrednost donacije v materialu 560,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija GASILSKA ZVEZA HRASTNIK, Cesta 1. maja 055, 1430 Hrastnik vrednost donacije v materialu 3.920,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, Strossmayerjeva ulica 015, 2000 Maribor vrednost donacije v materialu 140,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, Strossmayerjeva ulica 015, 2000 Maribor vrednost donacije v materialu 140,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, Strossmayerjeva ulica 015, 2000 Maribor vrednost donacije v materialu 1.400,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Donacija NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, Strossmayerjeva ulica 015, 2000 Maribor vrednost donacije v materialu: 4.200 € 20.05.2021 04.06.2021
Donacija DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH KOROŠKE, Trg 4. julija 026, 2370 Dravograd vrednost donacije v materialu 140,00 EUR 20.05.2021 04.06.2021
Druge intelektualne storitve AFRY Management Consulting Austria GmbH , Kranichberggasse 2, EURO PLAZA, Building J , 1120 Vienna 19000,00EUR 18.05.2021 29.10.2021
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor ocenjena vrednost 42.720,00 14.05.2021 Nedoločen čas
Svetovanje Odvetniška družba Živko in Purg o.p. d.o.o., Slomškov trg 001, 2000 Maribor ocenjena vrednost 20.000,00 13.05.2021 28.10.2024
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 422.300,00 EUR 10.05.2021 16.01.2024
Druge intelektualne storitve HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 442.200,00 EUR 03.05.2021 25.02.2024
Donacija OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE, Mestni trg 006, 1420 TRBOVLJE vrednosr donacije v materialu 560,00 03.05.2021 18.05.2021
Donacija RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE TRBOVLJE, Ulica 1. junija 004, 1420 TRBOVLJE vrednosr donacije v materialu 560,00 03.05.2021 18.05.2021
Donacija GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE, Žarova cesta 2 , 3320 VELENJE Vrednost donacije v materialu 2.240 03.05.2021 04.05.2021
Donacija GASILSKA ZVEZA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 10.000,00 € 29.04.2021 13.05.2021
Druge intelektualne storitve PEG PODATKOVNIKI Informatika v graditeljstvu, d.o.o., Dunajska cesta 021, 1000 LJUBLJANA 250,00EUR 29.04.2021 30.04.2022
Sponzorstvo CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana 2.000,00 € 28.04.2021 11.06.2021
Sponzorstvo SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana 27.000,00 € 28.04.2021 30.04.2022
Donacija VRTEC ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 111, 1410 ZAGORJE OB SAVI vrednost donacije v materialu 1.120,00 28.04.2021 30.04.2021
Donacija VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 059C, 1410 ZAGORJE OB SAVI vrednost donacije v materialu 448,00 28.04.2021 30.04.2021
Donacija KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE, Ulica 1. junija 019, 1420 TRBOVLJE vrednost donacije v materialu 560,00 28.04.2021 30.04.2021
Donacija VRTEC TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 010A, 1420 TRBOVLJE vrednost donacije v materialu 1.680,00 28.04.2021 30.04.2021
Druge intelektualne storitve Openlink International GmbH Philip Johnson Haus , Am Hamburger Bahnhof 4, 10557 BERLIN 60000,00EUR 23.04.2021 30.04.2024
Donacija ŽUPNIJA ŠOŠTANJ, Skorno pri Šoštanju 1B, 3325 Šoštanj Vrednost donacije v materialu 560,00 € 19.04.2021 04.05.2021
Donacija OSNOVNA ŠOLA GORICA VELENJE, Goriška cesta 048, 3320 VELENJE Vrednost donacije v materialu 560,00 19.04.2021 04.05.2021
Donacija OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE, Efenkova cesta 060, 3320 VELENJE Vrednost donacije v materialu 560,00 19.04.2021 04.05.2021
Donacija CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE, Kidričeva cesta 019, 3320 VELENJE Vrednost donacije v materialu 168,00 19.04.2021 04.05.2021
Donacija DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK VELENJE, Šaleška cesta 003, 3320 VELENJE Vrednost donacije v materialu 280,00 19.04.2021 04.05.2021
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ-MESTO, Cesta Lole Ribarja 005, 3325 Šoštanj Vrednost donacije v materialu 2.800,00 19.04.2021 04.05.2021
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKOVICA, Lokovica 144B, 3325 Šoštanj Vrednost donacije v materialu 1.680,00 19.04.2021 16.04.2021
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TOPOLŠICA, Topolšica 081A, 3326 Topolšica Vrednost donacije v materialu 1.680,00 19.04.2021 16.04.2021
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABERKE, Gaberke 100, 3325 Šoštanj Vrednost donacije v materialu 1.680,00 19.04.2021 16.04.2021
Donacija DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Zimzelen Topolščica, Topolšica 078A, 3326 Topolšica Vrednost donacije v materialu 1.680,00 19.04.2021 16.04.2021
Druge intelektualne storitve AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 055, 3320 VELENJE 4564,41EUR 19.04.2021 23.04.2021
Sponzorstvo NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE, Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje 60.000,00 € 16.04.2021 15.04.2022
Druge intelektualne storitve NEPO INŽENIRING, gradbene in okoljske rešitve ter storitve, d.o.o., Kidričeva ulica 024, 3000 Celje 48.559,00 eur 13.4.2021 15.07.2021
Sponzorstvo HOKEJSKO DRUŠTVO - MLADI - JESENICE, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice 25.000,00 € 8.4.2021 31.3.2022
Intelektualna storitev RUDIS poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 25B, 1420 Trbovlje 38.703,00 € 8.4.2021 31.12.2022
Sponzorstvo ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 4.000,00€ 29.03.2021 31.10.2021
Intelektualna storitev Dentons Europe (London) Limited, Dentons Europe EC4P 4GD, London, GB 5.000,00€ 26.03.2021 31.03.2021
Intelektualna storitev PSD prevajalske storitve d.o.o.,Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 2.754,00 € 23.03.2021 03.05.2021
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje ocenjena vrednost 7.340,54 € 23.03.2021 24.05.2021
Sponzorstvo INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana 7.000,00€ 22.03.2021 22.03.2021
Sponzorstvo HOKEJSKO DRSALNO DRUŠTVO JESENICE, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice 12.000,00€ 22.03.2021 31.03.2022
Sponzorstvo MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje 10.000,00€ 19.03.2021 30.09.2021
Sponzorstvo KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 160.000,00€ 18.03.2021 28.05.2025
Intelektualna storitev AVB, zavarovalno posredovanje, d.o.o., Erjavčeva ulica 10, 1234 Mengeš 18.000,00€ 18.03.2021 02.05.2021
Intelektualna storitev Odvetniška družba Kac in odvetniki o.p. d.o.o., Partizanska cesta 11, 2000 Maribor ocenjena vrednost 20.000,00 € 15.03.2021 nedoločen čas
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU, Trg borcev NOB 1, 1431 Dol pri Hrastniku 5.000,00€ 12.03.2021 31.03.2022
Intelektualna storitev Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 150.000,00 € 05.03.2021 31.03.2023
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO TIKITEAM.SI, Stanežiče 3A, 1210 Ljubljana - Šentvid 5.000,00€ 05.03.2021 28.02.2022
Sponzorstvo NAŠ ČAS časopisno-založniška in RTV družba, d.o.o., Kidričeva cesta 2A, 3320 Velenje 10.000,00€ 05.03.2021 04.03.2022
Sponzorstvo MONTEL ENERGETIKA.NET, Založništvo in organizacija konferenc, d.o.o.,Krašnja 63, 1225 Lukovica 600,00€ 05.03.2021 05.03.2021
Intelektualna storitev SIIPS AD, Splošno izobraževanje, inženiring in poslovno svetovanje d.o.o., Potoška vas 20, 1410 Zagorje ob Savi 15.425,00€ 03.03.2021 01.03.2021
Intelektualna storitev KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana 4.050,00€ 03.03.2021 02.04.2021
Intelektualna storitev ENERDAT - S, sistemski inženiring, razvoj in svetovanje, d.o.o., Poslovna cona A, 2, 4208 Šenčur 1.900,00€ 01.03.2021 15.03.2021
Intelektualna storitev NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 2.025,31€ 02.02.2021 31.12.2021
Intelektualna storitev NOTAR JERNEJ JEROMEN, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 4.000,00 € 02.02.2021 31.12.2021
Svetovanje Odvetniška pisarna Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor ocenjena vrednost 100.000,00 € (za dve leti) 28.01.2021 nedoločen čas
Sponzorstvo RADIO OGNJIŠČE, ustvarjanje in predvajanje radijskega in televizijskega programa d.o.o. Koper, Trg Brolo 11, 6000 Koper 10.000,00€ 25.01.2021 24.01.2022
Sponzorstvo Kolesarsko društvo Litijski Tempomat, Kidričeva cesta 1B, 1270 Litija 2.000,00€ 25.01.2021 31.12.2021
Sponzorstvo AGENCIJA MARIBOR 24, oglaševanje in razvoj, d.o.o., Koroška cesta 33, 2000 Maribor 10.000,00€ 22.01.2021 21.01.2022
Sponzorstvo RADIO FM komercialne in propagandne storitve, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje 10.000,00€ 22.01.2021 21.01.2022
Donacija ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU, Trubarjeva cesta 76A, 1000 Ljubljana 3.000,00€ 18.01.2021 31.12.2021
Intelektualna storitev ŠPICA INTERNATIONAL sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana - Črnuče 241,00€ 18.01.2021 12.02.2021
Intelektualna storitev CRMT svetovanje in rešitve d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana 26.245,55€ 11.01.2021 31.12.2021
Svetovanje INŠTITUT STOPINJE za logoterapijo, mediacijo, izobraževanje in raziskovanje, Trubarjeva cesta 57, 1000 Ljubljana 6.950,00€ 08.01.2021 08.01.2021
Svetovanje PATENTNA PISARNA družba za zastopanje in svetovanje s področja intelektualne lastnine d.o.o., Čopova ulica 14, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 5.000,00 € 08.01.2021 nedoločen čas
Intelektualna storitev F. DVOR, storitve in trgovina d.o.o., Ob železnici 14, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 2.000,00 € 30.12.2020 31.12.2021

 

Skupaj sponzorstva: 380.100,00 €

Skupaj donacije: 89.083,20 €

Skupaj intelektualne storitve: 8.732.191,71 €

Skupaj svetovalske storitve: 983.950,00 €

Skupaj avtorska dela: 171.982,90 €

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

 

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor od 3. 11. 2020 dr. Viktor Vračar 12.600,00 EUR Če je generalni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta generalnega direktorja.
 
Poslovni direktor od 3. 11. 2020 Uroš Podobnik 11.340,00 EUR Če je član poslovodstva – poslovni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila člana poslovodstva – poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Član poslovodstva – poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta člana poslovodstva – poslovnega direktorja.

 

 
Poslovni direktor od 1.12. 2020 mag. Marko Štrigl 11.340,00 EUR Če je član poslovodstva – poslovni direktor predčasno odpoklican in ne gre za enega od primerov, ko mu odpravnina po tej pogodbi ne pripada, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila člana poslovodstva – poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe. Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste. Član poslovodstva – poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po tej pogodbi:

 • če je odpoklican iz krivdnih razlogov ali ker ni sposoben voditi poslov,
 • če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE ali če se po prenehanju te pogodbe ponovno zaposli v družbi,
 • če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata, za katerega je bil imenovan,
 • če sam odstopi z mesta člana poslovodstva – poslovnega direktorja.
 
OSTALI PODATKI ZA LETO 2020 /ODPOKLICI, PRENEHANJA FUNKCIJ ITD./        
Začasni poslovni direktor od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 Andrej Janša  5.670,00 EUR    
Generalni direktor

(od 1. 4. 2019 do 3. 11. 2020)

mag. Stojan Nikolić  10.830,00 EUR   Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
50.466,35 €
Poslovni direktor

(od 1. 5. 2019 do 3. 11. 2020)

dr. Viktor Vračar  10.730,00 EUR  Če je poslovni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
38.403,71 €
Poslovni direktor

(od 15. 7. 2019 do 3. 11. 2020)

mag. Mirko Marinčič  10.730,00 EUR Če je poslovni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
 26.405,37 €
Podatki pred 1. 4. 2019      
Finančni direktor (do 31. 3. 2019) mag. Stojan Nikolić Osnovno plačilo finančnega direktorja je določeno v višini 10.730,00 € bruto. Velja od 1. 6. 2015 dalje. Če je član poslovodstva – finančni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:

 • največ 3-kratnika osnovnega plačila člana poslovodstva – finančnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat člana poslovodstva – finančnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
 • največ 6-kratnika osnovnega plačila člana poslovodstva – finančnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat člana poslovodstva – finančnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,

pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.

Član poslovodstva – finančni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku,  če se zaposli v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.

Član poslovodstva – finančni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.

16.618,21 €  
Generalni direktor do 31. 3. 2019 Matjaž Marovt Osnovno plačilo generalnega direktorja se določi v višini 10.830,00 € bruto mesečno. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.       
21.918,27 €

 

13.436,94 (odpravnina)

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2019
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)
Predsednik NS od 28. 10. 2020

(član NS od 23. 10. 2020)

mag. Franc Dover 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Namestnik predsednika NS od 28. 10. 2020

(Član NS od 23. 10. 2020. Od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 ni deloval kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS)

Andrej Janša 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Članica NS od 2. 9. 2017

 

Vesna Cukrov

 

941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 23. 10. 2020 mag. Damjan Seme 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 23. 10. 2020 dr. Robert Celec 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 23. 10. 2020 Janez Gutnik 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnica zaposlenih v NS od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.725,38 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.104,27 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018 Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.504,27 €
 
REVIZIJSKA KOMISIJA NS
Predsednik revizijske komisije od 28. 10. 2020 do 3. 11. 2020 in od 1. 12. 2020 dalje (Od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 ne deluje kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS) Andrej Janša

 

353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

Član revizijske komisije od 28. 10. 2020

 

Janez Gutnik 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član revizijske komisije od junija 2014 in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Zunanji član revizijske komisije od 26. 11. 2020 dr. Marko Hočevar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
KOMISIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE NS
Predsednica komisije za prestrukturiranje od 28. 10. 2020 (in članica KP od 16. 10. 2017) Vesna Cukrov 353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

Član komisije za prestrukturiranje od 28. 10. 2020 dr. Robert Celec 253,42 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

Član komisije za prestrukturiranje od 28. 10. 2020 mag. Damjan Seme 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 9. 2017 in od 2. 7. 2018 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
 
KOMISIJA ZA TRŽENJE IN INVESTICIJE NS
Predsednik komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020 Janez Gutnik 353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

Član komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020 dr. Robert Celec 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za trženje in investicije od 28. 10. 2020

(Funkcija v mirovanju od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020)

Andrej Janša 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za trženje in investicije od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
 
KADROVSKA KOMISIJA NS
Predsednik kadrovske komisije od 26. 11. 2020 mag. Damjan Seme 353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

Namestnica predsednika kadrovske komisije od 26. 11. 2020 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovske komisije NS od 26. 10. 2020 mag. Franc Dover 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Članica kadrovske komisije od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.782,70 €
ČLANI NS IN KOMISIJ, KI SO ODSTOPILI ALI SO BILI NA NJIHOVA MESTA IZVOLJENI DRUGI ALI SO IMELI ZAČASNE FUNKCIJE:
Začasna namestnica predsednika NS od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 Vesna Cukrov

 

1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Začasni član revizijske komisije od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 dr. Robert Celec 235,42 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

Namestnik predsednika revizijske komisije od 3. 11. 2020 do 1. 12. 2020 Janez Gutnik

 

353,13 € 220,00 € redna seja

176,00 € korespondenčna seja

Predsednik NS od 25. 3. 2019 do 12. 6. 2019 dr. Boštjan Markoli 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
3.922,96 €
Predsednik NS od 13. 5. 2016 do 25. 3. 2019 Milan Perović 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
4.795,71 €
Članica NS od 5. 4. 2016 do 25. 3. 2019 mag. Barbara Gorjup 941,67€ 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
2.540,30 €
Namestnik predsednika NS od 28. 1. 2014 do 25. 3. 2019 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
2.926,90 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 do 28. 3. 2019 Milan Perović 941,67 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
66,71 €
Član NS od 5. 4. 2016 do 28. 3. 2019 dr. Viktor Vračar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
3.398,88 €
Predsednik kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 28. 3. 2019 Milan Perović 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.610,45 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 28. 3. 2019 dr. Viktor Vračar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
796,29 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 do 28. 3. 2019 dr. Viktor Vračar 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.162,42 €
Predsednik NS od 12. 6. 2019 Tomaž Besek 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.458,24 €
Namestnica predsednika NS od 25. 3. 2019 mag. Barbara Gorjup 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.247,27 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Boštjan Markoli 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
4.234,84 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Miloš Pantoš 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
 11.205,35 €
Član NS od 29. 3. 2019 Tomaž Besek

(od 5. 4. 2019 do 30. 4. 2019 ni smel delovati kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS)

941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 29. 3. 2019 mag. Goran Brankovič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.848,90 €
Predsednik kadrovske komisije od 5. 4. 2019 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.812,20 €
Član kadrovske komisije od 16. 12. 2019 Tomaž Besek 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
/
Član Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.622,69 €
Članica Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 mag. Barbara Gorjup 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.622,65 €
Predsednik komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.369,93 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.054,58 €
Član komisije za trženje in investicije od 8. 4. 2019 mag. Goran Brankovič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.772,12 €
Predsednica revizijske komisije od 16. 6. 2016 mag. Barbara Gorjup 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
4.153,94 €
Član revizijske komisije od 16. 6. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.982,60 €
Član komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.374,61 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 16. 10. 2017 do 28. 10. 2020 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.054,60 €
Zunanja članica revizijske komisije od 16. 6. 2016 do 27. 10. 2020 Maja Zaman Groff 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.074,17 €
ODPOVED PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA HSE IN ZUNANJE ČLANICE REVIZIJSKE KOMISIJE NAZORNEGA SVETA
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. je prejel pisna soglasja vseh članov nadzornega sveta ter zunanje članice revizijske komisije nadzornega sveta HSE k odpovedi 30 % prejemkov,  do katerih so upravičeni z naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, za čas od vključno marca 2020 pa do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. 
Premogovnik Velenje d.o.o. je prejel pisna soglasja vseh članov nadzornega sveta odpovedi 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni z naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, za čas od vključno marca 2020 pa do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Donacija ŽUPNIJSKA KARITAS IZLAKE, Zgornje Izlake 2, 1411 Izlake 1.000,00 € 28.12.2020 12.01.2021
Intelektualna storitev JRS družba za razsvetljavo, signalizacijo, inženiring in proizvodnjo električne energije d.d., Ljubljana, Litijska 263, Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana – Dobrunje 2.205,00 € 24.12.2020 20.01.2021
Donacija DRUŠTVO RUDARSKA GODBA HRASTNIK, Cesta padlih borcev 1, 1430 Hrastnik 2.000,00 € 23. 12. 2020 6. 1. 2021
Donacija Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi 2.000,00 € 21. 12. 2020 5. 1. 2021
Donacija ZAVOD ISKRENI.NET, Zavod za kulturo življenja, Nazorjeva ulica 1, 1000 Ljubljana 5.000,00 € 21. 12. 2020 5. 1. 2021
Donacija DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE, Trg svobode 11, 1420 Trbovlje 2.000,00 € 21. 12. 2020 5. 1. 2021
Donacija RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE LAŠKO – RADEČE, Aškerčev trg 4B, 3270 Laško 2.000,00 € 21. 12. 2020 5. 1. 2021
Donacija SONČEK ZGORNJE GORENJSKE – DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO, Cesta železarjev 2, 4270 Jesenice 300,00 € 21. 12. 2020 5. 1. 2021
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 7.700,00 € 21.12.2020 15.03.2021
Intelektualna storitev PRISTOP družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana 29.377,19 €

 

21.12.2020 15.01.2021
Intelektualna storitev F. DVOR, storitve in trgovina d.o.o., Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
117,00
22.12.2020
25.12.2020
117,00 € 22. 12. 2020 25. 12. 2020
Intelektualna storitev CSA, svetovanje, d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana 17.900,01 € 15.12.2020 29.01.2021
Avtorsko delo ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje ocenjena vrednost 23.484,00 € 08.12.2020 31.12.2023
Intelektualna storitev IBT SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o., Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje 28.700,00 € 10.12.2020 28.02.2021
Intelektualna storitev SM gradbeno svetovanje, marketing d.o.o., Banja loka 7A, 1336 Kostel 1.600,00 € 10.12.2020 26.11.2020
Intelektualna storitev CS CONSULTING, svetovanje, d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana 5.200,00 € 10.12.2020 15.01.2021
Avtorsko delo TOŠ, umetniško uprizarjanje, d.o.o., Kicar 78D, 2250 Ptuj 1.300,00 € 04.12.2020 18.12.2020
Avtorsko delo Spletni portal, Primož Lavre, s.p., Tomaška vas 2, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ocenjena vrednost 4.300,00 € 27.11.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev PRISTOP družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana kapica 11.000,00 € 24.11.2020 23.12.2020
Intelektualna storitev Significa, podjetniške finance d.o.o., Vošnjakova ulica 1,1000 Ljubljana 1.608,00 € 17.11.2020 04.12.2020
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 4.870,00 € 26.10.2020 09.11.2020
Sponzorstvo ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje 20.000,00 € 26.10.2020 30.09.2021
Avtorsko delo HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje 410,00 € 26.10.2020 30.10.2020
Intelektualna storitev ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 5.200,00 € 19.10.2020 18.11.2020
Svetovanje Mentalni trener, psihološko svetovanje, Matej Lunežnik s.p., Marčičeva ulica 8, 2000 Maribor 14.328,00 € 13.10.2020 30.09.2022
Sponzorstvo ŽENSKI ROKOMETNI KLUB VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje 5.000,00 € 05.10.2020 30.09.2021
Donacija TAM-TAM INŠTITUT, zavod za vizualno kulturo, Slomškova ulica 9, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 05.10.2020 23.10.2020
Donacija Društvo Trbovlje novomedijsko mesto, Trg svobode 11A, 1420 Trbovlje 2.000,00 € 05.10.2020 31.12.2020
Sponzorstvo KONJENIŠKI KLUB VELENJE, Škale 111, 3320 Velenje 3.000,00 € 06.10.2020 30.09.2021
Sponzorstvo ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ – TOPOLŠICA, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 30.000,00 € 07.10.2020 30.09.2021
Sponzorstvo ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE, Titov trg 2, 3320 Velenje 10.000,00 € 08.10.2020 30.09.2021
Sponzorstvo ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KAJUH ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj 15.000,00 € 08.10.2020 30.09.2021
Sponzorstvo NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ, Metleče 3, 3325 Šoštanj 15.000,00 € 08.10.2020 30.09.2021
Sponzorstvo KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj 20.000,00 € 09.10.2020 30.09.2021
Sponzorstvo NAMIZNOTENIŠKI KLUB TEMPO VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje 3.000,00 € 09.10.2020 30.09.2021
Intelektualna storitev BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana 5.000,00 € 28.09.2020 30.11.2020
Sponzorstvo ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE,Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 32.500,00 € 28.09.2020 27.09.2021
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje 10.000,00 € 01.10.2020 20.10.2020
Sponzorstvo NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE, Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje brez vrednosti 21.09.2020 30.05.2021
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 29.955,00 € 21.09.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev Novinarstvo, David Buovski, s.p., TIT, Cesta zmage 14, 1410 Zagorje ob Savi 200,00 € 25.09.2020 02.10.2020
Sponzorstvo DRUŠTVO JEDRSKIH STROKOVNJAKOV SLOVENIJE, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 17.09.2020 17.09.2020
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO LUDUS, Zgornje Gameljne 16A, 1211 Ljubljana – Šmartno 10.000,00 € 07.09.2020 01.06.2021
Intelektualna storitev TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana 15.901,88 €

(ocenjena vrednost)

04.09.2020 30.11.2020
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 60.994,00 € 28.08.2020 30.12.2020
Intelektualna storitev MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 4.900,00 € 28.08.2020 31.01.2022
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o.,Koroška cesta 55, 3320 Velenje 315,00 € 27.08.2020 31.03.2021
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana 10.000,00 27.08.2020 11.09.2020
Sponzorstvo VTV VELENJSKI TELEVIZIJSKI STUDIO d.o.o., Žarova cesta 10, 3320 Velenje 7.564,00 € 25.08.2020 30.09.2020
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 59.603,00 € 24.08.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 2.329,10 € 03.08.2020 24.08.2020
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor do 30.000,00 € 15.07.2020 30.09.2021
Intelektualna storitev CS CONSULTING, svetovanje, d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana 17.760,00 € 13.07.2020 17.08.2020
Svetovanje Svetovanje in storitve, Luka Boštjan Brzin, s.p., Medvedova cesta 13, 1000 Ljubljana kapica 25.600,00 € 13.07.2020 31.03.2021
Intelektualna storitev HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje 121,25 € 14.07.2020 21.07.2020
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki 10.000,00 € 09.07.2020 08.07.2021
Intelektualna storitev FlawlessCode, informacijski inženering, d.o.o., Partizanska cesta 13A, 2000 Maribor 43.600,00 € 02.07.2020 30.11.2020
Intelektualna storitev OPENLINK FINANCIAL LLC 1502 RexCorp Plaza, 15th floor West Tower, Uniondale 11556 NEW YORK, US 111.600,00 € 26.06.2020 nedoločen čas
Sponzorstvo Medijsko oglaševanje, Jože Brus – Burggraf s.p., Podskrajnik 8A, 1380 Cerknica 7.980,00 € 30.06.2020 29.06.2021
Intelektualna storitev Dentons Europe (London) Limited, Dentons Europe EC4P 4GD London, GB ocenjena vrednost 7.000,00 € 09.06.2020 19.06.2020
Sponzorstvo SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE, Stari trg 3, 3320 Velenje 3.000,00 € 17.06.2020 30.03.2021
Donacija RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE LAŠKO – RADEČE, Aškerčev trg 4B, 3270 Laško 2.000,00 € 15.06.2020 30.06.2020
Intelektualna storitev ENERDAT – S, sistemski inženiring, razvoj in svetovanje, d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur 4.096,00 € 17.06.2020 30.09.2020
Intelektualna storitev NOTAR JERNEJ JEROMEN, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 3.500,00 € 15.06.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev EPISCENTER, tržne raziskave in direktni marketing d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 33.000,00 € 10.06.2020 15.01.2021
Intelektualna storitev PRISTOP družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana 44.500,00 € 09.06.2020 15.07.2020
Sponzorstvo MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI kultura, izobraževanje in šport Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki 10.000,00 € 04.06.2020 31.12.2020
Sponzorstvo DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana 10.000,00 € 02.06.2020 30.11.2020
Sponzorstvo Športno društvo Martinko, Rečica ob Paki 19, 3327 Šmartno ob Paki 7.000,00 € 02.06.2020 31.12.2020
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI,Šmartno ob Paki 13A, 3327 Šmartno ob Paki 5.000,00 € 01.06.2020 16.06.2020
Donacija ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje vrednost donacije v materialu 2.897,20 € 01.06.2020 05.06.2020
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PAŠKA VAS, Paška vas 9B, 3327 Šmartno ob Paki 3.000,00 € 28.05.2020 12.06.2020
Donacija MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje vrednost donacije v materialu 2.101,20 € 25.05.2020 31.05.2020
Sponzorstvo NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE, Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje 50.000,00 € 25.05.2020 30.05.2021
Donacija OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj vrednost donacije v materialu 2.520,60 € 22.05.2020 27.05.2020
Intelektualna storitev IPS Intelligent Process Solutions, podjetje za napredne procesne rešitve, d.o.o.,Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana 39.980,00 € 22.05.2020 31.05.2021
Svetovanje Herman in partnerji, poslovno svetovanje in komuniciranje, d.o.o.,Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 39.200,00 € 15.05.2020 31.12.2020
Donacija NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana 5.000,00 € 15.05.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o.,Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana 5.200,00 € 15.05.2020 31.10.2020
Sponzorstvo ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 14.05.2020 30.11.2020
Sponzorstvo ATLETSKI KLUB VELENJE,Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje 10.000,00 € 14.05.2020 31.12.2020
Donacija DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Zimzelen Topolščica, Topolšica 78 A, 3326 Topolšica vrednost donacije v materialu 225,00 € 14.05.2020 19.05.2020
Sponzorstvo KULTURNO DRUŠTVO GASILSKI PIHALNI ORKESTER LOČE PRI DOBOVI, Loče 21, 8257 Dobova 200,00 € 14.05.2020 20.06.2020
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje ocenjena vrednost 3.000,00 € 14.05.2020 31.03.2021
Svetovanje TEHNIČNO SVETOVANJE JANEZ TOMAŽIN S.P., Goričane 22 C, 1215 Medvode brez vrednosti 05.05.2020 31.12.2020
Sponzorstvo GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje, Efenkova cesta 4, 3320 Velenje 990,00 € 05.05.2020 22.08.2020
Intelektualna storitev Vezjak svetovanje, svetovanje pri obvladovanju tveganj in notranje revidiranje, d. o. o., Ulica Bruna Gobca 4, 2000 Maribor 16.500,00 € 29.04.2020 31.07.2020
Intelektualna storitev KUEHNE + NAGEL, globalni logistični servis, d.o.o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik – Aerodrom ocenjena vrednost 150.000,00 € 29.04.2020 06.09.2020
Intelektualna storitev Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana 421.220,00 € 20.04.2020 31.12.2025
Intelektualna storitev SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana 421.220,00 € 20.04.2020 31.12.2025
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 0,00 € 20.04.2020 30.06.2020
Donacija ALMA MATER EUROPAEA – FAKULTETA ZA HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, LJUBLJANA, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 20.04.2020 19.05.2020
Intelektualna storitev SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana 15.110,00 € 20.04.2020 03.07.2022
Svetovanje Mentalni trener, psihološko svetovanje, Matej Lunežnik s.p., Marčičeva ulica 8, 2000 Maribor 3.582,00 € 07.04.2020 06.10.2020
Donacija UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana vrednost donacije 44.296,05 EUR 02.04.2020 02.04.2020
Sponzorstvo EKSTREM Organizacija športnih dogodkov d.o.o., Ižanska cesta 303 Ljubljana 50.000,00 € 31.03.2020 02.08.2020
Intelektualna storitev Poyry Management Consulting Austria GmbH, ranichberggasse 2, EURO PLAZA, Building J, 1200 Wien AT 20.000,00 € 31.03.2020 30.10.2020
Intelektualna storitev OPENLINK FINANCIAL LLC 1502 RexCorp Plaza, 15th floor West Tower, Uniondale, 11556 NEW YORK, US 230.400,00 € 24.03.2020 nedoločen čas
Sponzorstvo SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE – ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana 9.000,00 € 16.03.2020 31.03.2020
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 7.269,93 € 16.03.2020 31.05.2020
Intelektualna storitev Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost

45.000,00 €

11.03.2020 31. 12. 2020
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-VIČ, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 10.03.2020 09.04.2020
Intelektualna storitev SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica 46.200,00 € 10.03.2020 nedoločen čas
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana 30.000,00 € 09.03.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev SINT- podjetje za trgovino, servis in inženiring za varstvo pri delu in požarno varnost d.o.o., Medlog 7B, 3000 Celje 1.200,00 € 09.03.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana 440,00 € 06.03.2020 13.03.2020
Intelektualna storitev TAIA INT , prevajanje in storitve, d.o.o., Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana 7.200,00 € 28.02.2020 15.05.2020
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 1.000,00 € 18.02.2020 01.02.2021
Intelektualna storitev F. DVOR, storitve in trgovina d.o.o., Ob železnici 14, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 2.000,00 € 17.02.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 7.362,36 € 14.02.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 LJUBLJANA ocenjena vrednost 24.610,00 € 13.02.2020 nedoločen čas
Intelektualna storitev SINT- podjetje za trgovino, servis in inženiring za varstvo pri delu in požarno varnost d.o.o.,Medlog 7B, 3000 Celje 487,50 € 06.02.2020 15.03.2020
Svetovanje ŠPICA INTERNATIONAL sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana – Črnuče 653,10 € 06.02.2020 06.02.2020
Intelektualna storitev CS CONSULTING, svetovanje, d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana 33.795,00 € 27.01.2020 29.01.2020
Svetovanje E-ZAVOD Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj ocenjena vrednost 5.000,00 € 27.01.2020 30.09.2023
Intelektualna storitev TORY NEVENKA – NOTARKA, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 4.000,00 € 30.01.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev TEVEL, TEVE Varnost Elektronika, d.o.o., Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec 10.679,70 € 20.01.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje ocenjena vrednost 4.840,00 € 20.01.2020 nedoločen čas
Intelektualna storitev NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 2.045,70 € 24.01.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje 7.800,00 € 14.01.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana 3.145,00 € 15.01.2020 31.01.2020
Intelektualna storitev CRMT svetovanje in rešitve d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana 26.192,09 € 09.01.2020 31.12.2019
Intelektualna storitev Didakta – izobraževanje Saša Jerman s.p., Jarška cesta 10 A, 1000 Ljubljana 1.800,00 € 09.01.2020 10.01.2020
Intelektualna storitev Meteologica, S.A., Calle Costa Brava 10, 28034 Madrid 39.000,00 € 06.01.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev TREF, Podjetje za svetovanje, inženiring in trgovinsko posredovanje, d.o.o.,Cesta 20. julija 2C, 1410 Zagorje ob Savi 6.840,00 € 07.01.2020 31.12.2020

Skupaj sponzorstva: 322.234,00 €

Skupaj donacije: 138.340,05 €

Skupaj svetovanje: 96.063,10 €

Skupaj intelektualne storitve: 1.166.708,13 €

Skupaj avtorska dela: 29.494,00 €

 

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor

(od 1. 4. 2019)

mag. Stojan Nikolić  10.830,00 EUR   Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
 
Poslovni direktor

(od 1. 5. 2019)

dr. Viktor Vračar  10.730,00 EUR  Če je poslovni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
 
Poslovni direktor

(od 15. 7. 2019)

mag. Mirko Marinčič  10.730,00 EUR Če je poslovni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila poslovnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat poslovnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Poslovni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
 
Podatki pred 1. 4. 2019
Finančni direktor (do 31. 3. 2019) mag. Stojan Nikolić Osnovno plačilo finančnega direktorja je določeno v višini 10.730,00 € bruto. Velja od 1. 6. 2015 dalje. Če je član poslovodstva – finančni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:

 • največ 3-kratnika osnovnega plačila člana poslovodstva – finančnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat člana poslovodstva – finančnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
 • največ 6-kratnika osnovnega plačila člana poslovodstva – finančnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat člana poslovodstva – finančnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,

pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.

Član poslovodstva – finančni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku,  če se zaposli v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.

Član poslovodstva – finančni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.

67.638,77 €
Generalni direktor do 31. 3. 2019 Matjaž Marovt Osnovno plačilo generalnega direktorja se določi v višini 10.830,00 € bruto mesečno. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
61.539,39 €

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018*
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)
Predsednik NS od 12. 6. 2019 Tomaž Besek 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Namestnica predsednika NS od 25. 3. 2019 mag. Barbara Gorjup 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS HSE od 13. 5. 2016 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Boštjan Markoli 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS HSE od 13. 5. 2016 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Miloš Pantoš 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
9.863,94 €
Članica NS od 2. 9. 2017 Vesna Cukrov 941,67 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.423,91 €
Član NS od 29. 3. 2019 Tomaž Besek * 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 29. 3. 2019 mag. Goran Brankovič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.456,83 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018 Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.456,87 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
4.202,30 €
Predsednik kadrovske komisije od 5. 4. 2019 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovske komisije od 16. 12. 2019 Tomaž Besek 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Članica kadrovske komisije od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
850,58 €
Član Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.374,64 €
Članica Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 mag. Barbara Gorjup 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.374,64 €
Predsednik komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.561,89 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.502,63 €
Član komisije za trženje in investicije od 2. 7. 2018 do 25. 3. 2019 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.170,60 €
Član komisije za trženje in investicije od 8. 4. 2019 mag. Goran Brankovič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Predsednica revizijske komisije od 16. 6. 2016 mag. Barbara Gorjup 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
4.521,93 €
Član revizijske komisije od junija 2014 in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.494,69 €
Član revizijske komisije od 16. 6. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.334,62 €
Zunanja članica revizijske komisije od 16. 6. 2016 Maja Zaman Groff 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.018,17 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 8. 4. 2019 mag. Goran Brankovič 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 9. 2017 in od 2. 7. 2018 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.694,68 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 16. 10. 2017 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.534,65 €
Član komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.502,61 €
od 5. 4. 2019 do 30.4.2019 ni smel delovati kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS

ČLANI NS IN KOMISIJ, KI SO ODSTOPILI ALI SO BILI NA NJIHOVA MESTA IZVOLJENI DRUGI:

Predsednik NS od 25. 3. 2019 do 12. 6. 2019 dr. Boštjan Markoli 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predsednik NS od 13. 5. 2016 do 25. 3. 2019 Milan Perović 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
14.533,22 €
Članica NS od 5. 4. 2016 do 25. 3. 2019 mag. Barbara Gorjup 941,67€ 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.253,01€
Namestnik predsednika NS od 28. 1. 2014 do 25. 3. 2019 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.845,77 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 do 28. 3. 2019 Milan Perović 941,67 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član NS od 5. 4. 2016 do 28. 3. 2019 dr. Viktor Vračar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.423,95 €
Predsednik kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 28. 3. 2019 Milan Perović 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.401,93 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 28. 3. 2019 dr. Viktor Vračar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.502,61 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 do 28. 3. 2019 dr. Viktor Vračar 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.721,95 €

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev Svetovanje in storitve, Luka Boštjan Brzin, s.p., Medvedova cesta 13, 1000 Ljubljana 10.240,00 27.12.2019 15.04.2020
Intelektualna storitev PRISTOP družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana kapica 134.400,00 24.12.2019 23.12.2020
Intelektualna storitev ENERDAT – S, sistemski inženiring, razvoj in svetovanje, d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur 640,00 23.12.2019 31.12.2019
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 7.700,00 € 19.12.2019 15.03.2020
Sponzorstvo ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana 60.000,00 € 17.12.2019 09.04.2020
Intelektualna storitev CSA, svetovanje, d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana 14.000,00 € 16.12.2019 07.02.2020
Svetovanje CUJNIK ZDENKO – ODVETNIK, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 13.12.2019 Nedoločen čas
Intelektualna storitev SVETOVARNA, družba za svetovanje, d.o.o., Ižanska cesta 38, 1000 Ljubljana 9.950,00 10.12.2019 24.01.2020
Sponzorstvo Zavod – združenje za energetsko neodvisnost – ZENS, Likozarjeva ulica 3 A, 4000 Kranj 300,00 € 09.12.2019 30.09.2020
Sponzorstvo DRUŠTVO INFORMATIKOV ENERGETIKE SLOVENIJE, Erjavčeva ulica 8A, 1233 Dob 450,00 € 05.12.2019 05.12.2019
Svetovanje Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 6.500,00 22.11.2019 nedoločen čas
Intelektualna storitev FT PRETIUM d.o.o. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in ADVISIO d.o.o. Tehnološki park 22A, 1000 Ljubljana brez vrednosti 15.10.2019 31.12.2022
Intelektualna storitev VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana 39.510,00 € 18.11.2019 31.12.2019
Sponzorstvo OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 3.000,00 € 18.11.2019 31.12.2020
Svetovanje ZIDAR KLEMENČIČ NINA – ODVETNICA, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 25.000,00 € 11.11.2019 31.12.9999
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki 5.000,00 € 12.11.2019 11.11.2020
Svetovanje HSC SKUPINA poslovno svetovanje d.o.o., Franca Pirca ulica 8, 1241 Kamnik 9.545,60 € 11.11.2019 31.01.2020
Svetovanje RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno svetovanje d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje ocenjena vrednost 12.000,00 € 08.11.2019 31.12.2022
Sponzorstvo VTV VELENJSKI TELEVIZIJSKI STUDIO d.o.o., Žarova cesta 10, 3320 Velenje 1.850,00 € 11.11.2019 11.11.2019
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica, 1000 Ljubljana 360.000,00 €

(Celotna ocenjena vrednost JN, na podlagi katerega je sklenjenih 7 okvirnih sporazumov)

05.11.2019 04.11.2023
Intelektualna storitev IN-TACT, Podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje, d.o.o., Cesta 20. julija 2C, 1410 Zagorje ob Savi 360.000,00 €

(Celotna ocenjena vrednost JN, na podlagi katerega je sklenjenih 7 okvirnih sporazumov)

05.11.2019 04.11.2023
Intelektualna storitev BV Finančna Skupina, finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 360.000,00 €

(Celotna ocenjena vrednost JN, na podlagi katerega je sklenjenih 7 okvirnih sporazumov)

05.11.2019 04.11.2023
Intelektualna storitev P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 360.000,00 €

(Celotna ocenjena vrednost JN, na podlagi katerega je sklenjenih 7 okvirnih sporazumov)

05.11.2019 04.11.2023
Intelektualna storitev BDO Svetovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana 360.000,00 €

(Celotna ocenjena vrednost JN, na podlagi katerega je sklenjenih 7 okvirnih sporazumov)

05.11.2019 04.11.2023
Intelektualna storitev CD Podjetja, ocenjevanje vrednosti podjetij in poslovno svetovanje, d.o.o., Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana 360.000,00 €

(Celotna ocenjena vrednost JN, na podlagi katerega je sklenjenih 7 okvirnih sporazumov)

05.11.2019 04.11.2023
Intelektualna storitev CSA, svetovanje, d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana 360.000,00 €

(Celotna ocenjena vrednost JN, na podlagi katerega je sklenjenih 7 okvirnih sporazumov)

05.11.2019 04.11.2023
Svetovanje Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 45.000,00 € 07.11.2019 nedoločen čas
Intelektualna storitev NINAMEDIA organizacija za raziskovalno dejavnost, založništvo in distribucijo, d.o.o., Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana 26.200,00 € 05.11.2019 31.12.2019
Donacija ŠPORTNO-KULTURNO DRUŠTVO TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj 35.500,00 € 04.11.2019 19.11.2019
Intelektualna  storitev LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana 1.600,00 € 29.10.2019 07.12.2019
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠARKARSKA ŠOLA PETER VILFAN, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 16.10.2019 15.10.2020
Sponzorstvo DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana 10.000,00 € 16.10.2019 22.10.2019
Svetovanje URBANC IRENA – ODVETNICA, Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 40.000,00 € 14.10.2019 nedoločen čas
Avtorsko delo April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 1.078,00 € 16.10.2019 25.10.2019
Intelektualna storitev STRATKOM, strateško komuniciranje, d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana 15.000,00 € 11.10.2019 15.10.2019
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 13A, 3327 Šmartno ob Paki 5.000,00 € 08.10.2019 13.10.2019
Sponzorstvo NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ, Metleče 3, 3325 Šoštanj 15.000,00 € 08.10.2019 13.10.2019
Sponzorstvo MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI kultura, izobraževanje in šport, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki 22.000,00 € 08.10.2019 13.10.2019
Sponzorstvo

KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj

20.000,00 € 08.10.2019 04.10.2019
Intelektualna storitev ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, cesta XVI 5A, 1260 Ljubljana Polje brez pogodbene vrednosti 04.10.2019 20.01.2024
Sponzorstvo ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 03.10.2019 30.11.2019
Sponzorstvo ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KAJUH ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj 15.000,00 € 03.10.2019 19.09.2020
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PAŠKA VAS, Paška vas 9B, 3327 Šmartno ob Paki 2.000,00 € 03.10.2019 03.11.2019
Intelektualna storitev ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, cesta XVI 5A, 1260 Ljubljana – Polje 1.290,00 € 04.10.2019 20.01.2024
Intelektualna storitev DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana 48.000,00 € 30.09.2019 31.03.2022
Sponzorstvo ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ – TOPOLŠICA, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 30.000,00 € 02.10.2019 01.10.2020
Intelektualna storitev ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje 19.835,04 € 01.10.2019 05.12.2019
Intelektualna storitev RETORIK, Izobraževanje in svetovanje d.o.o., Brunšvik 24, 2327 Rače 6.480,00 € 27.09.2019 30.11.2019
Intelektualna storitev SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 5.780,00 € 27.09.2019 30.11.2019
Intelektualna storitev TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 16.043,12 € 27.09.2019 30.11.2019
Intelektualna storitev Kviz, svetovanje, analiziranje, programiranje in druge storitve, d.o.o., Ulica kneza Koclja 27, 2000 Maribor ocenjena vrednost 14.080,00 € 25.09.2019 20.12.2019
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 5.437,80 € 25.09.2019 31.12.2019
Intelektualna storitev Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor 4.947,00 € 18.09.2019 31.10.2019
Sponzorstvo ČASNIK VEČER časopisno založniško podjetje d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor 7.500,00 € 19.09.2019 20.11.2019
Sponzorstvo KLUB VODNIH ŠPORTOV VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje 2.000,00 € 29.08.2019 31.05.2020
Intelektualna storitev ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov, d.o.o., Velenje, Efenkova cesta 61, 3320 Velenje 11.813,82 € 29.08.2019 24.10.2019
Intelektualna storitev DAVID A. PAWLAK LLC, P.C., 230 Park Avenue, 18th Floor , 10169 NEW YORK, US ocenjena vrednost (za 4 leta) 150.000,00 € 19.08.2019 nedoločen čas
Svetovanje TEHNIČNO SVETOVANJE JANEZ TOMAŽIN S.P., Goričane 22C, 1215 Medvode kapica 15.000,00 € 21.08.2019 20.12.2019
Sponzorstvo UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 20.08.2019 06.07.2019
Intelektualne storitve S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6,  1000 Ljubljana 33.124,00 € 14.08.2019 31.12.2019
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 9.220,00 € 13.08.2019 30.08.2019
Sponzorstvo NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE 50.000,00 € 05.08.2019 14.08.2020
Intelektualna storitev INDIGO CONSULTING, poslovno svetovanje, d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana 49.000,00 € 05.08.2019 31.10.2019
Intelektualna storitev Energy Aspects, Level 32,  Canada Square, Canary Wharf 25, E14  5LQ, London 10.000,00 € 01.08.2019 08.10.2019
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 28.000,00 € 30.07.2019 30.09.2019
Sponzorstvo MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje 10.000,00 € 18.07.2019 30.09.2019
Svetovanje E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana 16.100,00 € 12.07.2019 02.08.2019
Sponzorstvo DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana 10.000,00 € 12.07.2019 30.11.2019
Sponzorstvo UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 1.500,00 € 12.07.2019 20.09.2019
Svetovanje Dentons Europe (London) Limited, Dentons Europe, EC4P 4GD London, GB 34.000,00 € 11.07.2019 12.08.2019
Intelektualna storitev Balkan Energy AG, Bumelochstrasse 1, 4656 Starrkirch Wil , CH 1.000,00 € 11.07.2019 11.07.2019
Sponzorstvo KONJENIŠKI KLUB VELENJE, Škale111, 3320 Velenje 2.000,00 € 04. 07.  2019 31. 05. 2020
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO LUDUS, Zgornje Gameljne 16 A, 1211 Ljubljana Šmartno 5.000,00 € 01. 07. 2019 01.09. 2019
Sponzorstvo GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje, Efenkova cesta 4, 3320 Vlenje 990,00 € 20.06.2019 24.08.2019
Donacija ALPE ADRIA GREEN, MEDNARODNO DRUŠTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE,Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice 1.000,00 € 19.06.2019 31.12.2019
Sponzorstvo ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje 25.000,00 € 17.06.2019 31.05.2020
Sponzorstvo ZAVOD ISKRENI.NET, Zavod za kulturo življenja, Nazorjeva ulica 1, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 17.06.2019 24.06.2019
Sponzorstvo SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE, Stari trg 3, 3320 Velenje 3.000,00 € 17.06.2019 31.05.2020
Intelektualna storitev Balkan Energy AG, Bumelochstrasse 1, 4656 Starrkirch Wil, CH 1.000,00 € 10.06.2019 15.06.2019
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje ocenjena vrednost 3.000,00 € 07.06.2019 31.12.2019
Svetovanje MARKO ROGL – ODVETNIK, Trg republike 3, 1000 Ljubljana kapica 4.200,00 € 06.06.2019 30.06.2019
Sponzorstvo NAMIZNOTENIŠKI KLUB TEMPO, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje 3.000,00 € 05.06.2019 31.05.2020
Sponzorstvo ŽENSKI ROKOMETNI KLUB VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje 5.000,00 € 05.06.2019 31.05.2020
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 055A, 1000 Ljubljana 25.000,00 € 30.05.2019 17.06.2019
Svetovanje BV Finančna Skupina, finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 2.410,00 € 30.05.2019 20.06.2019
Intelektualna storitev METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o., Stegne 9A, 1000 Ljubljana 4.888,80 € 30.05.2019 30.06.2019
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana 30.000,00 € 30.05.2019 31.12.2019
Intelektualna storitev IPS Intelligent Process Solutions, podjetje za napredne procesne rešitve, d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana 39.971,78 € 27.05.2019 31.05.2020
Intelektualna storitev AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana 43.515,90 € 27.05.2019 31.12.2022
Sponzorstvo Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 23.05.2019 28.08.2019
Intelektualna storitev Almaj & Albu SCA, Temisana Street, Ground floor, App. 1 48, 1ST brez vrednosti – prekinitev pogodbe 17.05.2019 01.03.2019
Intelektualna storitev ALMAJ, IORDACHE SCA, Dacia Boulevard, 2nd floor, App. 4, 1st District, 42, 010415 Bucharest RO ocenjena vrednost 40.000,00 17.05.2019 nedoločen čas
Svetovanje PROFIL, management consulting d.o.o., Dimičeva ulica 13, 1000 ljubljana ocenjena vrednost 9.900,00 € 13.05.2019 17.05.2019
Intelektualna storitev Balkan Energy AG, Bumelochstrasse 1, 4656 Starrkirch Wil 1.000,00 € 13.05.2019 15.05.2019
Avtorsko delo ZUPANČIČ BLAŽ – FOTOGRAF, Gradišče 8, 1000 Ljubljana 350,00 € 10.05.2019 14.05.2019
Intelektualna storitev VERUM družba za svetovanje d.o.o., Kočenska ulica 11, 1000 Ljubljana 4.800,00 € 26.04.2019 31.05.2019
Intelektualna storitev PEDERSEN IN PARTNERJI družba za svetovanje d.o.o.
Kadilnikova ulica 001, LJUBLJANA
(znižanje vrednosti osnovne pogodbe) -17.000,00 € 24.04.2019 24.04.2019
Intelektualna storitev Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje ocenjena vrednost 3.000,00 € 04.04.2019 04.07.2019
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 25.000,00 € 04.04.2019 31.12.2019
Intelektualna storitev SEE Energy Assessment, Sloga 4, 11000 Beograd RS 1.000,00 € 04.04.2019 02.04.2019
Intelektualna storitev HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje 1.462,68 € 04.04.2019 26.04.2019
Sponzorstvo ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 29.03.2019 07.11.2019
Intelektualna storitev HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78,3320 Velenje 49.000,00 € 25.03.2019 31.10.2019
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje  7.362,36 € 27.03.2019 31.12.2019
Intelektualna storitev OPENLINK FINANCIAL LLC 1502 RexCorp Plaza, 15th floor West Tower, Uniondale 11556 NEW YORK, US ocenjena vrednost 45.000.00 € 26.03.2019 29.03.2019
Intelektualna storitev HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje ocenjena vrednost 612,00 € 25.03.2019 31.12.2019
Intelektualna storitev SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi, Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana – Črnuče 17.649,00 € 22.03.2019 21.07.2019
Intelektualna storitev E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana  13.900,00 € 22.03.2019 21.04.2019
Intelektualna storitev AVENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana 6.463,80 € 19.3.2019 10.04.2019
Sponzorstvo UNIVERZA V LJUBLJANI, NAROVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana 900,00 € 11.03.2019 13.04.2019
Sponzorstvo MONTEL ENERGETIKA.NET, Založništvo in organizacija konferenc, d.o.o., Krašnja 63, 1225 Lukovica 2.000,00 € 04.03.2019 07.03.2019
Intelektualna storitev SEE Energy Assessment, Sloga 4, 11000 Beograd 1.000,00 € 11.03.2019 11.03.2019
Sponzorstvo KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskovškova cesta 12, 1000 Ljubljana 20.000,00 € 04.03.2019 24.02.2020
Donacija KULTURNO – PROSVETNO IN ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH “KAREL JERAJ”, Jamova cesta 5, 1000 Ljubljana 300,00 € 12.03.2019 21.09.2019
Intelektualna storitev Poyry Management Consulting Austria GmbH, Laaer-Berg-Strasse 43, 1100 Wien. AT 20.000,00 € 08.03.2019 31.10.2019
Sponzorstvo KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO NARODNI DOM LJUBLJANA, Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana 300,00 € 08.03.2019 31.03.2019
Sponzorstvo KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana 20.000,00 € 04.03.2019 24.02.2020
Sponzorstvo MONTEL ENERGETIKA.NET, Založništvo in organizacija konferenc, d.o.o., Krašnja 63, 1225 Lukovica 2.000,00 € 04.03.2019 07.03.2019
Sponzorstvo DRUŠTVO JEDRSKIH STROKOVNJAKOV SLOVENIJE, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 18.02.2019 12.09.2019
Intelektualna storitev SEE Energy Assessment, Sloga 4, 11000 Beograd 1.000,00 € 14.02.2019 04.02.2019
Svetovalna storitev PROFIL, management consulting d.o.o., Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana kapica 23.400,00 € 07.02.2019 31.03.2019
Intelektualna storitev PEDERSEN in PARTNERJI družba za svetovanje d.o.o., Kadilnikova ulica 1, 1000 Ljubljana 25.000,00 € 07.02.2019 06.08.2019
Intelektualna storitev ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov d.o.o. Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje 16.426,30 € 07.02.2019 22.03.2019
Intelektualna storitev GO TEL, intelektualne storitve d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana 2.120,00 € 04.02.2019 07.03.2019
Intelektualna storitev Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana 155.000,00 € 30.01.2019 18.02.2019
Intelektualna storitev VALICON, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o. , Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana 29.750,00 € 29.01.2019 01.03.2019
Sponzorstvo ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE, Letališka cesta 033C, 1000 Ljubljana 10.000,00 € 29.01.2019 31.12.2019
Donacija ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – ZEG, Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško 1.000,00 € 25.01.2019 31.12.2019
Intelektualna storitev ADD trgovina, inženiring, vzdrževanje d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana 16.920,00 € 23.01.2019 31.03.2019
Sponzorstvo OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 3.000,00 € 16.01.2019 31.12.2019
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-VIČ, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana 500,00 € 16.01.2019 31.12.2019
Intelektualna storitev KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana 2.171,00 € 14.01.2019 22.02.2019
Intelektualna storitev ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor 60.950,00 € 15.01.2019 31.12.2019
Seštevek poslov 2019 brez DDV

 • Intelektualne storitve: 1.647.554,40 €
 • Sponzorstva: 371.790,00 €
 • Donacije: 75.300 €
 • Svetovalske storitve: 250.755,60 €
 • Avtorska dela: 1.428,00 €

 

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor Matjaž Marovt Osnovno plačilo generalnega direktorja se določi v višini 10.830,00 € bruto mesečno. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
38.083,07 € (od 19.4.2017 začasni generalni direktor, od 2. 8. 2017 s štiriletnim mandatom
Finančni direktor Stojan Nikolić Osnovno plačilo finančnega direktorja je določeno v višini 10.730,00 € bruto. Velja od 1. 6. 2015 dalje. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika povprečja osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih treh mesecih. 64.645,86 €
Gorazd Skubin, generalni direktor HSE od 16. 7. 2016 do 28. 3. 2017: 47.011,39 €

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017* Dogovorjena višina odpravnine
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)
Predsednik NS od 13. 5. 2016 Milan Perović 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
14.687,83 €
Namestnik predsednika NS od 28. 1. 2014 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.000,44 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Miloš Pantoš 941,67 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
10.338,58 €
Član NS od 5. 4. 2016 dr. Viktor Vračar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.578,58 €
Članica NS od 5. 4. 2016 mag. Barbara Gorjup 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.578,57 €
Članica NS od 2. 9. 2017 Vesna Cukrov 941,67 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
2.432,52 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.378,54 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018) Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
9.978,62 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predsednik kadrovske komisije od 13. 5. 2016 Milan Perović 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.561,98 €
Članica kadrovske komisije od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.666,94 €
Članica Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 mag. Barbara Gorjup 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.666,94 €
Predsednik komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.850,01 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.502,62 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.822,64 €
Član komisije za trženje in investicije od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Predsednica revizijske komisije od 16. 6. 2016 mag. Barbara Gorjup 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
4.682,00 €
Član revizijske komisije od junija 2014 in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.494,71 €
Član revizijske komisije od 16. 6. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.435,77 €
Zunanja članica revizijske komisije od 16. 6. 2016 Maja Zaman Groff 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.178,40 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.722,00 €
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 9. 2017 in od 2. 7. 2018 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
524,54 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 16. 10. 2017 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
259,59 €
Član komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.694,64 €
ČLANI NS IN KOMISIJ, KI SO
ODSTOPILI ALI SO BILI NA NJIHOVA MESTA IZVOLJENI DRUGI:
Član NS HSE od 21. 1. 2014 do 6.3. 2017 Črt Slokan 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
2.187,23 €
Član NS od 21. 1. 2014 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.746,00 €
Član NS od 5. 4. 2016 do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
3.790,85 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.100,68 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 do 2. 7. 2018 Damjan Lipušček 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.578,58 €
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 2. 7. 2018 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.374,66 €
Član kadrovske komisije do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
867,72 €
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 6.3. 2017 Črt Slokan 235,42 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
706,81 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.994,50 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 2. 7. 2018 Damjan Lipušček 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.822,68 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.065,20 €
Član komisije za prestrukturiranje do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.187,71 €

* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev CREA pro, poslovne rešitve in inovacije, d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana 13.670,00 € 28.12.2018 31.03.2019
Intelektualna storitev Svetovanje in storitve, Luka Boštjan Brzin, s.p., Medvedova cesta 13, 1000 Ljubljana 11.840,00 € 28.12.2018 15.04.2019
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 664,85 € 19.12.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana 492,00 € 19.12.2018 31.01.2019
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 ljubljana 42.300,00 € 17.12.2018 08.02.2019
Intelektualna storitev PANTEON COLLEGE šola za tuje jezike d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva ulica 31, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 6.500,00 € 18.12.2018 21.12.2019
Intelektualna storitev SEE Energy Assessment, Sloga4, 11000 Beograd, RS 1.000,00 € 07.12.2018 07.12.2018
Intelektualna storitev SIRIUS AM svetovanje d.o.o.,Rimska cesta 16 H, 1358 Log pri Brezovici ocenjena vrednost 4.800,00 € 13.12.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev O.K. CONSULTING družba za izobraževanje in transformacijski management, d.o.o., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 13.12.2018 18.12.2018
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 88.212,00 € 14.12.2018 31.03.2020
Sponzorstvo SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE, Stari trg 3, 3320 Velenje 1.000,00 € 13.12.2018 30.11.2019
Intelektualna storitev KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana ni vrednostno opredeljeno 23.11.2018 29.03.2019
Intelektualna storitev KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana 28.200,00 € 23.11.2018 29.03.2019
Intelektualna storitev KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana 408,00 € 03.12.2018 31.03.2019
Intelektualna storitev GRAFIČNO OBLIKOVANJE, DESIGN KATJA GASPARI LEBEN S.P., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 55,00 € 27.11.2018 30.11.2018
Intelektualna storitev STRATKOM, strateško komuniciranje, d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 20.11.2018 26.11.2018
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 675,54 € 19.11.2018 30.11.2018
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 7.700,00 € 15.11.2018 15.03.2019
Intelektualna storitev April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 1.242,00 € 06.11.2018 12.11.2018
Intelektualna storitev INTERES – informacijska tehnologija, razvoj in svetovanje, d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper – Capodistria 11.440,00 € 06.11.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Krekov trg 2, 1000 ljubljana 1.600,00 € 06.11.2018 22.12.2018
Intelektualna storitev SEE Energy Assessment, Sloga 4, 11000 Beograd 1.000,00 € 07.11.2018 02.11.2018
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKOVICA, Lokovica 144B, 3325 Šoštanj 500,00 € 09.10.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana 19.500,00 € 05.10.2018 09.11.2018
Sponzorstvo KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE. Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 40.000,00 € 05.10.2018 27.05.2021
Intelektualna storitev GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje, Efenkova 4, 3320 Velenje 500,00 € 27.09.2018 25.08.2018
Intelektualna storitev PLAN B+, konzultiranje, Brigita Lazar Lunder s.p., Ulica Marije Hvaličeve 19, 1000 Ljubljana 1.300,00 € 26.09.2018 24.10.2018
Intelektualna storitev JURANČIČ ANDREJ S.P. – BIROCOM 2000, STORITVE NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA, IZOBRAŽEVANJE TER POSREDNIŠTVO, Krčevina pri Vurbergu 90, 2250 Ptuj 1.370,00 € 14.09.2018 01.10.2018
Intelektualna storitev TRENDNET d.o.o. računalniški inženiring, Šlandrova cesta 6A, 3320 Velenje 9.878,40 € 17.09.2018 28.09.2018
Svetovanje STRATKOM, strateško komuniciranje, d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana kapica 47.880,00 03.09.2018 31.08.2019
Intelektualna storitev S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana 632.207,66 EUR 30.08.2018 17.10.2024
Intelektualna storitev ENERGY ASPECTS; Level 32, Canada Square, Canary Wharf 25, E14 SLQ London 8.000,00 USD 31.08.2018 09.10.2018
Sponzorstvo MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI kultura, izobraževanje in šport Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki 22.000,00 € 22.08.2018 21.08.2019
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 13A, 3327 Šmartno ob Paki 4.000,00 € 22.08.2018 31.12.2018
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKOVICA, Lokovica 144B, 3325 Šoštanj 500,00 € 20.08.2018 31.12.2018
Sponzorstvo ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KAJUH ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj 15.000,00 € 20.08.2018 19.08.2019
Sponzorstvo ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ – TOPOLŠICA, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 30.000,00 € 20.08.2018 19.08.2019
Sponzorstvo KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj 20.000,00 € 20.08.2018 29.11.2019
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 5.796,00 € 06.08.2018 06.08.2018
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 9.972,00 € 31.07.2018 11.09.2018
Sponzorstvo NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ, Metleče 3, 3325 Šoštanj 15.000 € 27.7.2018 19.8.2019
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PAŠKA VAS, Paška vas 9B, 3327 Šmartno ob Paki 4.000 € 20.7.2018 31.12.2019
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki 4.000 € 20.7.2018 31.1.2019
Intelektualna storitev INCERTUS svetovanje, d.o.o., Šlandrova ulica 12, 1231 Ljubljana – Črnuče 31.980,00 € 19.7.2018 25.10.2018
Intelektualna storitev Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor, Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor 328,00 € 18.7.2018 30.9.2018
Sponzorstvo ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE – Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 1.000 € 16.7.2018 6.10.2018
Intelektualna storitev Eversheds Sutherland Nicea SLP, Paseo de Castellana 66, 28046 ocenjena vrednost 85.000,00 11.7.2018 nedoločen čas
Intelektualna storitev Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 2 rue Paul Cezanne, 75008 Paris, France ocenjena vrednost 100.000,00 € 22.06.2018 nedoločen čas
Intelektualna storitev Eversheds Sutherland Nicea SLP, Paseo de Castellana 66, 28046 Madrid, ES 8.000,00 € 29.05.2018 08.05.2018
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 24.823,30 € 30.05.2018 25.10.2019
Intelektualna storitev SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 7.940,00 € 23.05.2018 28.06.2018
Svetovanje Poslovno svetovanje, Dejan Verčič s.p., Kogovškova ulica 4, 1000 Ljubljana 18.000,00 € 17.05.2018 11.06.2018
Svetovanje Poyry Management Consulting Austria GmbH, Laaer-Berg-Strasse 43, 1100 Wien AT 20.000,00 € 16.05.2018 16.05.2018
Svetovanje MAZARS CONSULTING S.R.L., Bvd. Dimitrie Pompeiu 6E, 020335 Bucharest RO brez vrednosti 11.05.2018 03.04.2018
Intelektualna storitev ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Stegne 21 C, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 04.05.2018 15.05.2018
Intelektualna storitev “TMF Global Services (UK) Limited, St Andrew Street 6, EC4A
GB887122209”
ocenjena vrednost 7.000,00 GBP 26.04.2018 nedoločen čas
Sponzorstvo OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 20.04.2018 30.04.2018
Intelektualna storitev ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov, d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje 43.271,59 € 20.04.2018 31.08.2018
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID – LJUBLJANA, Bokalova ulica 14, 1210 Ljubljana – Šentvid 150,00 € 19.04.2018 31.12.2018
Avtorsko delo KF Finance, Verovškova 55, 1000 Ljubljana 18.500,00 € 30. 3. 2018 3. 4. 2018 oziroma do zaključka projekta
Donacija aVeleposlaništvo Republike MAkedonije, Rožna dolina, Cesta IV/2, 1000 Ljubljana 100,00 € 30. 3. 2018 12. 5. 2018
Sponzorstvo Časnik Finance časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 28. 3. 2018 8. 11. 2018
Sponzorstvo Kolesarski klub Adria Mobil Novo mesto, Zaloška 20, 8000 Novo mesto 10.000,00 € 28. 3. 2018 17. 6. 2018
Donacija UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana Ni vrednostno opredeljeno 22.03.2018 31.03.2018
Intelektualna storitev dr. Luka Tičar, pravno svetovanje, s.p., Podrečje 53B, 1230 Domžale kapica 900,00 € 15.03.2018 15.03.2018
Intelektualna storitev SuperBeta, pravno svetovanje, Elizabeta Zirnstein, s.p., Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper – Capodistria 900,00 € 15.03.2018 15.03.2018
Intelektualna storitev Victol, pravno in poslovno svetovanje d.o.o., Prušnikova ulica 17, 1210 Ljubljana – Šentvid 900,00 € 13.03.2018 15.03.2018
Intelektualna storitev JERMAN&BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o., Jarška cesta 10 A, 1000 Ljubljana 39.539,00 € 13.03.2018 04.05.2018
Intelektualna storitev HSC SKUPINA poslovno svetovanje d.o.o., Franca Pirca ulica 8, 1241 Kamnik 5.700,00 € 12.03.2018 04.04.2018
Sponzorstvo EURELECTRIC, Boulevard de l’Imperatrice 6, 1000 Brusseles 4.000,00 € 5. 3. 2018 6. 4. 2018
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova 55A, 1000 Ljubljana 48.000,00 € 28.02.2018 27.02.2019
Intelektualna storitev HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje 10.000,00 € 01.03.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 1.430,25 € 26.02.2018 30.03.2018
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 7.700,00 € 22.02.2018 15.03.2018
Intelektualna storitev FIN-to Group s.r.o., Konevova 2660/141, 130 00 PRAGUE 3 899,00 € 21.02.2018 19.03.2018
Intelektualna storitev DIALOGOS Strateške komunikacije d.o.o., Smoletova 12, 1000 Ljubljana 4.325,00 € 16. 2. 2018 26. 3. 2018
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-VIČ, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 12.02.2018 11.03.2018
Donacija ROKOMETNI KLUB KRIM, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana 5.000,00 € 12.02.2018 31.12.2018
Sponzorstvo KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana 20.000,00 € 02.02.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev AGENCIJA POTI Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana 6.320,00 € 01.02.2018 28.02.2018
Intelektualna storitev CREA pro, poslovne rešitve in inovacije, d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana 19.320,00 € 23.01.2018 30.04.2018
Intelektualna storitev KREATIVNI FOTO ATELJE, TINA RAMUJKIĆ S.P. Celovška cesta 179, 1000 Ljubljana 150,00 € 16.01.2018 01.02.2018
Sponzorstvo FOTOKOM, FOTOGRAFSKA DEJAVNOST, MATEJ VRANIČ S.P., Stantetova ulica 8, 3320 Velenje 1.000,00 € 12.01.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev GO TEL, intelektualne storitve d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana 3.250,00 € 12.01.2018 31.05.2018
Intelektualna storitev Racio razvoj d.o.o. Lava 2 b 3000 Celje 3.750,00 € 10.01.2018 31.12.2018
Sponzorstvo OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Šmartinska cesta 140 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 360.000,00 € 08.01.2018 28.02.2022
Intelektualna storitev Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor Ulica Pariške komune 13 2000 Maribor 984,00 € 04.01.2018 30.01.2018
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE Koprska ulica 92 1000 Ljubljana 20.000,00 € 04.01.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o. Ljubljanska ulica 9 2000 Maribor 65.071,00 € 04.01.2018 31.12.2018
Seštevek poslov 2018 brez DDV

 • Intelektualne storitve: 1.427.649,59 €
 • Sponzorstva: 549.000,00 €
 • Donacije: 32.250 €
 • Svetovalske storitve: 101.280,00 €
 • Avtorska dela: 18.500,00 €

 

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor od 19. 4. 2017 (začasni) in od 2. 8. 2017 dalje s 4-letnim mandatom Matjaž Marovt Osnovno plačilo generalnega direktorja se določi v višini 10.830,00 € bruto mesečno. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
– največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
– največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
Finančni direktor Stojan Nikolić Osnovno plačilo finančnega direktorja je določeno v višini 10.730,00 € bruto. Velja od 1. 6. 2015 dalje. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika povprečja osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih treh mesecih. 61.309,01 €
Generalni direktor od 16. 7. 2016 do 28. 3. 2017 Gorazd Skubin Osnovno plačilo generalnega direktorja je določeno v višini 10.830,00 € bruto. Velja od 16. 7. 2016 dalje. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oziroma razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
Če je generalni direktor razrešen iz krivdnih razlogov ali če mu funkcija preneha po njegovi lastni volji, mu ne gre pravica do odpravnine, v primeru, da je razrešen iz krivdnih razlogov pa tudi ne pravica do odpovednega roka, iz prejšnjih točk tega člena.
21.386,68 € (kot generalni direktor, od 16. 7. 2016 – 28. 3. 2017)
17.953,90 € (kot tehnični direktor, od 1. 4. 2016 – 16. 7. 20

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016* Dogovorjena višina odpravnine
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)
Predsednik NS od 21. 2. 2014 do 12. 5. 2016 / član NS od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
6.332,17 €
Predsednik NS od 13. 5. 2016 Milan Perović 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
9.605,39 €
Namestnik predsednika NS od 28. 1. 2014 dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
12.812,34 €
Član NS HSE od 21. 1. 2014 do 6.3. 2017 Črt Slokan 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.654,73 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 941,67 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
7.337,38 €
Član NS od 21. 1. 2014 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
12.481,44 €
Član NS od 5. 4. 2016 dr. Viktor Vračar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.151,96 €
Član NS od 5. 4. 2016 do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.151,95 €
Članica NS od 5. 4. 2016 mag. Barbara Gorjup 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.351,96 €
Članica NS od 2. 9. 2017 Vesna Cukrov 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.990,54 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016) Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.854,75 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.351,96 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 Damjan Lipušček 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.351,96 €
Predsednik kadrovske komisije od 13. 5. 2016 Milan Perović 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.306,41 €
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.740,29 €
Član Kadrovske komisije Nadzornega sveta HSE d. o. o. od 31. 3. 2017 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 6.3. 2017 Črt Slokan 235,42 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.740,28 €
Članica Kadrovske komisije Nadzornega sveta HSE d. o. o. od 31. 3. 2017 mag. Barbara Gorjup 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovsko-nominacijske skupine od 13. 5. 2016 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.575,72 €
Član kadrovsko-nominacijske skupine od 13. 5. 2016 do 6.3. 2017 Črt Slokan 235,42 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.575.72 €
Predsednik komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.601,57 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.121,04 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.430,14 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.441,04 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 Damjan Lipušček 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.772,30 €
Predsednica revizijske komisije od 16. 6. 2016 mag. Barbara Gorjup 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.330,13 €
Član revizijske komisije od junija 2014 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.174,52 €
Zunanja članica revizijske komisije od 16. 6. 2016 Maja Zaman Groff 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
4.355,80 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.498,43 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.772,30 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 16. 10. 2017 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 9. 2017 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja

* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev PANTEON COLLEGE šola za tuje jezike d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva ulica 031, LJUBLJANA, 5.952,00 € 22.12.2017 31.12.2019
Intelektualna storitev Zasebni zdravstveni delavec specialist medicine dela, prometa in športa – Dušanka Janežič – Ambulanta Janežič Blatnik Dušanka, Stanetova cesta 45, 3320 Velenje ocenjena vrednost 12.000,00 € 19. 12. 2017 nedoločen čas
Intelektualna storitev Tory Nevenka – notarka, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 4.000,00 € 18. 12. 2017 31. 12. 2018
Intelektualna storitev Emerging Markets Consulting OOD, “Chemi Vrah” Blvd 103, 1047 Sofia, BG ocenjena vrednost 11.400,00 € 18. 12. 2017 2. 2. 2018
Intelektualna storitev O.K. CONSULTING družba za izobraževanje in transformacijski management, d. o. o., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana 1.440,00 € 15. 12. 2017 31. 12. 2017
Intelektualna storitev Elektroinštitut Milan Vidmar inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 19.900,00 € 13. 12. 2017 15. 1. 2018
Intelektualna storitev Transformacija, razvoj človeških potencialov, d. o. o., Stegne 7, 1000 Ljubljana 12.391,80 € 12. 12. 2017 15. 1. 2018
Intelektualna storitev Ernst & Young Svetovanje, Dunajska cesta 111 1000 Ljubljana 4.850,00 € 08.12.2017 12.01.2018
Intelektualna storitev ADVANT računalniški inženiring, komunikacije, svetovanje in distribucija d.o.o. Cesta na Brdo 119A 1000 Ljubljana 5.866,56 € 06.12.2017 05.01.2018
Intelektualna storitev Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana brez vrednosti 5. 12. 2017 do izvedbe postopka
Intelektualna storitev ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. Chengdujska cesta 25 1260 Ljubljana – Polje ocenjena vrednost 12.000,00 € 04.12.2017 nedoločen čas
Intelektualna storitev CARDIAL specialistična ambulantna dejavnost d.o.o. Zaloška cesta 69 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 12.000,00 € 04.12.2017 nedoločen čas
Intelektualna storitev Almaj & Albu SCA Temisana Street, Ground floor, App. 1 48 010016 Bucharest ocenjena vrednost 34.000,00 € 04.12.2017 nedoločen čas
Intelektualna storitev BARSOS d.o.o. Gregorčičeva ulica 11 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 12.000,00 € 01.12.2017 nedoločen čas
Sponzorstvo KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA Kajuhova cesta 8 3325 Šoštanj 30.000,00 € 01.12.2017 15.05.2018
Intelektualna storitev ZDRUŽENJE NADZORNIKOV SLOVENIJE Dunajska cesta 128A 1000 Ljubljana 4.455,00 € 29.11.2017 29.12.2017
Intelektualna storitev HSC SKUPINA poslovno svetovanje d.o.o. Franca Pirca ulica 8 1241 Kamnik ocenjena vrednost 5.125,6 € 20.11.2017 31.12.2017
Sponzorstvo ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ – TOPOLŠICA Trg svobode 12 Šoštanj 20.000,00 € 16.11.2017 15.08.2018
Donacija ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – ZEG Litostrojska cesta 40 1000 Ljubljana 1.000,00 € 10.11.2017 31.12.2018
Avtorsko delo TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o. Stoženska ulica 2 1000 Ljubljana 15.352,50 € 07.11.2017 22.11.2017
Avtorsko delo ARA, post produkcija in vgradnja elektronske opreme v motorna vozila, Žiga Debenec s.p. Cesta 8. maja 3 1358 Log pri Brezovici 440,00 € 09.11.2017 15.12.2017
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o. Koroška cesta 55 3320 Velenje 1.467,72 € 07.11.2017 27.11.2017
Avtorsko delo LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Krekov trg 2 1000 Ljubljana 1.600,00 € 07.11.2017 09.12.2017
Avtorsko delo SEAL BOŽO ŠTUCL S.P. Veselova ulica 12 3000 Celje 290,00 € 07.11.2017 15.12.2017
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana 55.200,00 € 23. 10. 2017 1. 12. 2017
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 408,00 € 23. 10. 2017 31. 3. 2018
Sponzorstvo Nogometni klub Šoštanj, Metleče 3, 3325 Šoštanj 10.000,00 € 23. 10. 2017 15. 8. 2018
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 27.105,00 € 16. 10. 2017 30. 3. 2018
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 27.105,00 € 16. 10. 2017 30. 3. 2018
Sponzorstvo ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KAJUH ŠOŠTANJ Kajuhova cesta 8 3325 Šoštanj 10.000,00 € 06.10.2017 15.08.2018
Intelektualna storitev Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. Trg republike 3 1000 Ljubljana 12.100,00 € 06.10.2017 15.04.2018
Sponzorstvo OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj 3.000,00 € 06.10.2017 31.12.2018
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor 3.696,00 € 03.10.2017 17.10.2017
Intelektualna storitev ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2 1000 Ljubljana 29.400,00 € 03.10.2017 03.01.2018
Intelektualna storitev NINAMEDIA d.o.o. Parmova 41 1000 Ljubljana 8.100,00 € 29.09.2017 14.11.2017
Intelektualna storitev ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE Gospodarsko interesno združenje, Dimičeva 9,1000 Ljubljana 31,96 € 14.09.2017 20.09.2017
Sponzorstvo KAJAK KANU KLUB NIVO CELJE Kettejeva ulica 15 3000 Celje 1.000,00 € 13.09.2017 26.08.2017
Donacija KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE Stari trg 19 3320 Velenje 200,00 € 11.09.2017 26.08.2017
Intelektualna storitev StormGeo AS St Olavs Plass 0130 Oslo NO 5.000,00 € 05.09.2017 26.09.2017
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor 108.208,00 € 07.08.2017 07.10.2018
Intelektualna storitev TREF, Podjetje za svetovanje, inženiring in trgovinsko posredovanje, d.o.o., Cesta 20. junija 2, 1410 Zagorje ob Savi delež HSE: fiksni del 5.238,00 € in variabilni del (intelektualna storitev) – ocenjena vrednost 1.262,00 € 26.07.2017 31.12.2018
Svetovanje Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana Ostaja vrednost po osnovni pogodbi 21.07.2017 nedoločen čas
Sponzorstvo ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE Dimičeva ulica 013 1000 Ljubljana 3.300,00 € 20.07.2017 05.06.2018
Intelektualna storitev PROFIL, management consulting d.o.o. Parmova ulica 053 1000 Ljubljana 9.360,00 € 17.07.2017 31.12.2017
Sponzorstvo GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje Efenkova cesta 4 3320 Velenje 500,00 € 14.07.2017 26.08.2017
Intelektualna storitev KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje, Teharska 4 3000 Celje 2.385,00 € 14.07.2017 31.10.2017
Sponzorstvo OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 5.000,00 € 13.07.2017 15.09.2017
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 408,00 € 16.06.2017 30.06.2017
Donacija Zveza prijateljev mladine Slovenije Dimičeva ulica 009 1000 Ljubljana 1.000,00 € 15.06.2017 30.06.2017
Intelektualna storitev Racio razvoj d.o.o. Lava 2 b 3000 Celje Ocenjena vrednost 15.000,00 € 09.06.2017 31.12.2017
Intelektualna storitev ADD trgovina, inženiring, vzdrževanje d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 43.200,00 € 06.06.2017 31.05.2018
Intelektualna storitev PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje Kidričeva ulica 009A 5000 Nova Gorica 28.500,00 € 31.5.2017 31.10.2017
Intelektualna storitev Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 6.940,00 € 23. 5. 2017 5. 6. 2017
Avtorsko delo HIEROGLIFI, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. Ulica Angele Vode 029 1000 Ljubljana SI 5.060,00 € 17.05.2017 22.05.2017
Avtorsko delo GRAFIČNO OBLIKOVANJE, DESIGN KATJA GASPARI LEBEN S.P. Šmartinska cesta 152 1000 Ljubljana SI 44,00 € 11.05.2017 16.05.2017
Avtorsko delo AA MEDIA IUS, svetovalna družba, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana 320,00 € 26.4.2017 26.4.2017
Intelektualna storitev Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Fleet Street 65, LONDON 9015 Ocenjena vrednost 150.000,00 € 18.04.2017 nedoločen čas
Avtorsko delo ROBERT ILOVAR – SAMOZAPOSLENI V KULTURI, OBLIKOVALEC VIDNIH SPOROČIL Novakova ulica 005 1000 Ljubljana 8.880,00 € 13.04.2017 01.07.2017
Avtorsko delo RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG Am Stadtpark 9 1030 WIEN AT 4.518,41 € 21.02.2017 nedoločen čas
Intelektualna storitev KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 008A 1000 Ljubljana podaljšanje pogodbenega roka 13.04.2017 24.04.2017
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o. Verovškova ulica 055A 1000 Ljubljana kapica do 15.900,00 € 30.03.2017 30.04.2017
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor podaljšanje roka izvedbe 30.03.2017 15.04.2017
Intelektualna storitev COTING d.o.o. komercialno tehnični inženiring, trgovina, proizvodnja Lotričeva ulica 010 1000 Ljubljana podaljšanje roka izvedbe 30.03.2017 31.03.2017
Intelektualna storitev Poyry Management Consulting Austria GmbH Laaer-Berg-Strasse 43 1100 Wien AT 20.000,00 € 28.03.2017 31.10.2017
Intelektualna storitev COMPAREX, informacijski sistemi, d.o.o. Šmartinska cesta 053 1000 Ljubljana Podaljšanje roka 15.03.2017 31.03.2017
Donacija športno kulturno društvo Termoelektrarne Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj 500,00 € 2.3.2017 31.12.2017
Intelektualna storitev CMS Cameron McKenna SCA Strada Tipografilor 11-15, B3-B4 013714, Bucharesti, Romunia Ocenjena vrednost 2.500,00 € 27.2.2017 Nedoločen čas
Avtorsko delo AA MEDIA IUS, svetovalna družba, d.o.o. Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana 240,00 € 23.2.2017 28.2.2017
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 876,00 € 09.02.2017 05.12.2017
Sponzorstvo KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskoškova cesta 012, 1000 Ljubljana 20.000,00 € 06.02.2017 31.12.2017
Sponzorstvo ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 025, 1000 Ljubljana 2.000,00 € 06.02.2017 31.05.2017
Intelektualna storitev ODVETNIŠKA DRUŽBA PODJED o.p. – d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana Znižanje pogodbenega zneska 02.02.2017 31.12.2017
Sponzorstvo STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 27.01.2017 01.02.2017
Sponzorstvo ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 23.01.2017 30.11.2017
Sponzorstvo OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE-ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana znižan pogodbeni znesek 15.000,00 € 23.01.2017 31.12.2017
Intekektualna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o. Verovškova 55A, 1000 Ljubljana 7.700,00 € 12.01.2017 15.03.2017
Intelektualna storitev COTING d.o.o., komercialno tehnični inženiring, trgovina, proizvodnja, Lotričeva 10, 1000 Ljubljana 19.650,00 € 10.01.2017 11.03.2017
Svetovanje RMAN, računovodsko in poslovno svetovanje, d.o.o., Nova vas 17, 4205 Preddvor 6.000,00 € 06.01.2017 15.03.2017
Donacija ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – ZEG, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 06.01.2017 31.12.2017
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana 20.000,00 € 05.01.2017 31.12.2017
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-VIČ, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana 500,00 € 05.01.2017 31.12.2017

 

SEŠTEVEK POSLOV 2017 BREZ DDV

Intelektualne storitve: 735.548.92 €
Sponzorstva: 110.800,00 €
Donacije: 24.200,00 €
Avtorska dela: 38.212,63 €
Svetovalske storitve: 6.000,00 €

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor – do 15. 7. 2016 Blaž Košorok Osnovno plačilo generalnega direktorja je določeno v V primeru predčasnega odpoklica oz. razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja. 70.376,07 €
Generalni direktor – od 16. 7. 2016 Gorazd Skubin Osnovno plačilo generalnega direktorja je določeno v višini 10.830,00 € bruto. Velja od 16. 7. 2016 dalje. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oziroma razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
Če je generalni direktor razrešen iz krivdnih razlogov ali če mu funkcija preneha po njegovi lastni volji, mu ne gre pravica do odpravnine, v primeru, da je razrešen iz krivdnih razlogov pa tudi ne pravica do odpovednega roka, iz prejšnjih točk tega člena.
/
Finančni direktor Stojan Nikolić Osnovno plačilo finančnega direktorja je določeno v višini 10.730,00 € bruto. Velja od 1. 6. 2015 dalje. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika povprečja osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih treh mesecih. 60.895,11 €

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015* Dogovorjena višina odpravnine
Mesečno nadomestilo Sejnina
Predsednik NS od 13. 5. 2016 Milan Perović 1.412,50 € (+ 353,13 € kot predsednik komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Predsednik NS od 28. 2. 2014 do 13. 5. 2016 / član NS od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 1.412,50 € / 941,67 € (+ 353,13 € kot predsednik komisije, 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
15.527,77 € (+ 298,26 € iz naslova komisije NS)
Namestnik predsednika NS od 28. 1. 2014 dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.072,33 € (+ 4.489,50 € iz naslova komisije NS)
Član NS od 21. 1. 2014 Črt Slokan 941,67 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.687,70 € (+ 198,83 € iz naslova komisije NS)
Član NS od 21. 1. 2014 mag. Drago Štefe 941,67 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.127,68 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016 Boštjan Jančar 941,67 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.039,66 € (+ 3.462,40 € iz naslova komisije NS)
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016) Jernej Otič 941,67 € + 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.418,62 € (+ 138,08 € iz naslova komisije NS)
Član NS od 5. 4. 2016 dr. Viktor Vračar 941,67 € (+ 353,13 € kot predsednik komisije, 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Član NS od 5. 4. 2016 Matjaž Marovt 941,67 € (235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Članica NS od 5. 4. 2016 mag. Barbara Gorjup 941,67 € (+ 353,13 € kot predsednica komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Predstavnica zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 Vanja Živanić Jovanović 941,67 € (+ 235,42 € kot članica komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Predstavnik zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 Damjan Lipušček 941,67 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/

* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov
Sejnina za komisije NS znaša za člane in predsednika 220,00 €, za korespondenčno sejo 176,00 €.

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Račun pravne osebe Pogodbena vrednost brez DDV Višina posameznih predvidenih/dejanskih izplačil brez DDV (* z DDV) Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev Zadrga, družba za komuniciranje d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Maribor Ocenjena vrednost 64.963,00 € 30.12.2016 31.12.2017
Intelektualna storitev PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 9b, 3320 Velenje 17.994,00 € 29.12.2016 30.6.2017
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana 6.850,00 € 29.12.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana 118.160,00 € 29.12.2016 30.4.2017
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana 5.000,00 € 29.12.2016 25.1.2017
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana 23.004,00 € 29.12.2016 25.1.2017
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana 13.200,00 € 29.12.2016 25.1.2017
Intelektualna storitev TORY NEVENKA, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost
4.000,00 €
23.12.2016 31.12.2017
Sponzorstvo Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana 35.000,00 € 19.12.2016 30.9.2017
Sponzorstvo Kulturno umetniški zavod Perartum, Medvedova cesta 1, 1000 Ljubljana 200,00 € 16.12.2016 31.12.2017
Sponzorstvo Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 200.000,00 € 15.12.2016 27.5.2021
Intelektualna storitev Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica 36.900,00 € 15.12.2016 15.5.2017
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 3.002,28 € 13.12.2016 31.12.2017
Donacija Družina, družba za založništvo, časopisno in informacijsko dejavnost Ljubljana d.o.o., Krekov trg 1, 1000 Ljubljana 1.500,00 € 6.12.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev TUV SUD Sava podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana 17.826,00 € 5.12.2016 30.11.2017
Intelektualna storitev DG Media, obratovanje spletnih portalov, d.o.o., V Jami 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani 48.000,00 1.12.2016 30.9.2017
Intelektualna storitev ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, cesta XVI/5A, 1260 Ljubljana Polje 654,00 € 17.11.2016 31.12.2018
Intelektualna storitev ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, cesta XVI/5A, 1260 Ljubljana Polje Ni vrednostno opredeljena 17.11.2016 31.12.2018
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana 7.200,00 € 18.11.2016 30.11.2016
Intelektualna storitev Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana 7.986,60 € 15.11.2016 23.11.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 MAribor 15.640,00 € 15.11.2016 14.3.2017
Intelektualna storitev Beošped d.o.o. Poduzeće za usluge, Dalmatinske Zagore 113, 11080 Zemun, Srbija 7.200,00 € 14.11.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana 1.600,00 € 09.11.2016 04.12.2016
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 3.171,15 € 09.11.2016 25.11.2016
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 1.663,20 € 09.11.2016 25.11.2016
Intelektualna storitev Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana Prerazporeditev urnih postavk 28.10.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev AVTENTA, d.o.o., Stegne 29, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 204.120,00 € 26.10.2016 31.12.2022
Intelektualna storitev AVTENTA, d.o.o., Stegne 29, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 736.452,60 € 21.10.2016 31.12.2022
Sponzorstvo OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 3.000,00 € 17.10.2016 31.12.2017
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 13.900,00 € – izvedbena pogodba 10.10.2016 31.3.2017
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 13.900,00 € – krovna pogodba; realizacija bo po izvedbeni pogodbi 10.10.2016 31.3.2017
Donacija Humanitarni Soroptimist klub Maribor, Krekov trg 4, 3000 Celje 750,00 € 10.10.2016 31.10.2016
Intelektualna storitev HRM, družba za kadrovski management, izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 15.000,00 € 30.9.2016 Nedoločen čas
Svetovanje Projektni menedžment partner d.o.o., družba za poslovno svetovanje, Cesta v Mestni log 8A, 1000 Ljubljana 20.400,00 € 26.9.2016 31.10.2016
Intelektualna storitev ETREL svetovanje in druge storitve d.o.o., Pod jelšami 6, 1290 Grosuplje 18.000,00 € 26.9.2016 31.12.2016
Avtorsko delo Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana 8.208,00 € 26.9.2016 23.9.2016
Intelektualna storitev Jasmina Vajda Vrhunec s. p., Ljubljanska ulica 93, 2000 Maribor 33,40 € 22.9.2016 23.9.2016
Sponzorstvo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana 8.000,00 € 9.9.2016 31.12.2016
Donacija PGD Ljubljana Vič, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana 500,00 € 9.9.2016 31.12.2016
Sponzorsto Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana 4.000,00 € 7.9.2016 7.9.2016
Svetovanje Odvetniška družba Lukman o.p., d.o.o., Ameriška cesta 8, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 60.000,00 € 30.08.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 1.386,00 € 12.08.2016 31.08.2016
Intelektualna storitev MARAND Inženiring d.o.o., Koprska 100, 1000 Ljubljana 390,00 € 09.08.2016 31.08.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 16.932,32 € 5.8.2016 5.12.2017
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Vsebinska sprememba 4.8.2016 15.8.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Vsebinska sprememba 4.8.2016 16.7.2017
Intelektualna storitev HSE BALKAN ENERGY d.o.o., Milutina Milankovića 27, 11070 Novi Beograd, Srbija Ocenjena vrednost 20.000,00 € 4.8.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev ELEK načrtovanje, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 88, 1000 Ljubljana 17.050,00 € 27.7.2016 1.9.2016
Sponzorstvo GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje, Efenkova cesta 4, 3320 Velenje 200,00 € 25.7.2016 20.8.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 10.000,00 € 15.07.2016 30.09.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor znižanje pogodbene vrednosti na letni osnovi 15.07.2016 21.04.2021
Intelektualna storitev ENERCAST GmbH, Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Nemčija 10.800,00 € 13.07.2016 30.06.2018
Intelektualna storitev Advokat Miloš Atanasković, Golubačka 11, 1000 Beograd, Srbija ocenjena vrednost 15.000,00 € 12.7.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana samo podaljšanje pogodbenega roka 11.7.2016 30.09.2016
Intelektualna storitev CREA pro, poslovne rešitve in inovacije, d.o.o., Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana 13.140,00 € 11.7.2016 31.10.2016
Sponzorstvo OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 5.000,00 € 06.07.2016 16.09.2016
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO SONČEK SOLKAN, Ulica za spomenikom 3, 5250 Solkan 1.000,00 € 06.07.2016 21.08.2016
Donacija DRUŠTVO RUDARSKA GODBA HRASTNIK, Cesta padlih borcev 1, 1430 Hrastnik 1.000,00 € 06.07.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev VIDMAR MITJA – ODVETNIK, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 25.000,00 € 04.07.2016 31.12.2016
intelektualna storitev Balkan Energy – SEE Energy Assessment, Sloga 4, 11000 Beograd, Srbija 2.450,00 € 07.07.2016 31.08.2016
Intelektualna storitev P&S Capital naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 4.500,00 € 29.6.2016 30.9.2016
Intelektualna storitev HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 7.000,00 € 27.6.2016 27.8.2016
Intelektualna storitev KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana 0,00 € – Znižanje pogodbenega zneska 27.6.2016 Nedoločen čas
Avtorsko delo Žibert Damjan Foto s.p., Kremen 19c, 8270 Krško 420,00 € 27.6.2016 17.6.2016
Intelektualna storitev FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o., Parmova ulica 37, 1000 Ljubljana 3.650,00 € 23.6.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana 0,00 € – Sprememba pogodbenega roka 20.6.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev BDO Revizija d.o.o., Cesta v mestni log 1, 1000 Ljubljana 7.000,00 € 17.6.2016 25.6.2016
Donacija PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za terapijo s pomočjo psov, Zvezda 16, 1210 Ljubljana Šentvid 500,00 € 16.6.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 8.220,00 € 15.6.2016 9.6.2016
Intelektualna storitev PROJEKT d.d. Nova Gorica Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica 31.250,00 € 9.6.2016 13.11.2017
Intelektualna storitev Interways l.t.d. Shipping & Trading International Freight Forwarders, Etolikou 12, 18545 Piraeus, Grčija 20.000,00 € 9.6.2016 31.3.2018
Intelektualna storitev Profil Partnerji, poslovno svetovanje, d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 10.000,00 € 8.6.2016 30.6.2016
Intelektualna storitev David A. Pawlak LLC, RLR, P.C. 369 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10017 USA Ocenjena vrednost 150.000,00 € 7.6.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 300.000,00 € 25.5.2016 Do izvedbe postopka
Intelektualna storitev S&T Svetovanje d.o.o., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana 37.315,00 € 24.5.2016 23.8.2016
Intelektualna storitev BARSOS-MC, zdravstvene storitve d.o.o., Gregorčičeva ulica 11, 1000 Ljubljana 770,00 € 23.5.2016 31.5.2016
Intelektualna storitev Poyry Management Consulting Austria GmbH, Laaer-Berg Strasse 43, 1100 Wien, Avstrija 18.000,00 € 10.5.2016 31.10.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranja, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 0,00 € – Dodatek 1 k Pogodbi 12.5.2016 12.5.2018
Intelektualna storitev Projekt d.d. Nova Gorica Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica 31.250,00 € 12.5.2016 16.10.2017
Donacija INŠTITUT DR. JANEZA EVANGELISTA KREKA, Cankarjeva cesta 11, 1000 Ljubljana SI56 6100 0000 3601 278 500,00 € 500,00 € 03.05.2016 31.12.2016
Donacija Združenje staršev in otrok SEZAM, Novi trg 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0002 0145 411 500,00 € 500,00 € 19.4.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev ADM – Adria, podjetje za računalniško tehnologijo in informatiko d.o.o., Prvomajska ulica 17, 3000 Celje SI56 0311 8100 0886 152 1.657,50 € 1.657,50 € 4.4.2016 19.2.2016
Sponzorstvo Žibert Damjan Foto s.p., Kovinarska 18, 8270 Krško SI56 2900 0005 1054 546 200,00 € 200,00 € 6.4.2016 18.3.2016
Intelektualna storitev MARKO BLAŽIČ – odvetnik, Bazoviška cesta 16a, 6240 Kozina SI56 1010 0005 4705 570 42.000,00 € Višina posameznih plačil v odvisnosti od višine vsakokratne opravljene storitve 31.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev ODVETNIŠKO DRUŠTVO BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI, Miramarska 24, 10040 Zagreb, Hrvaška HR58 2330 0031 1002 07967 15.000,00 € Višina posameznih plačil v odvisnosti od višine vsakokratne opravljene storitve 31.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova 55A, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 5.000,00 € 5.000,00 € 1.4.2016 9.4.2016
Intelektualna storitev S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., , Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 0,00 € Podlajšanje pogodbenega roka 31.3.2016 3.10.2016
Intelektualna storitev HSE Adria d.o.o., Miramarska 24, 1000 Zagreb, Hrvaška HR54 2360 0001 1019 2298 7 0,00 € Krovni sporazum 30.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev HSE Balkan Energy d.o.o., Milutina Milankovića 27, 11070 Novi Beograd, Srbija RS35 1700 0300 0314 2320 43 0,00 € Krovni sporazum 30.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje SI56 0317 6100 0149 505 0,00 € Krovni sporazum 30.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE d.o.o. – v likvidaciji, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje SI56 0233 0001 2039 058 0,00 € Krovni sporazum 22.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj SI56 0242 6001 7217 937 0,00 € Krovni sporazum 18.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica SI56 0475 0000 0545 385 0,00 € Krovni sporazum 29.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Raudarska cesta 6, 3320 Velenje SI56 0242 6001 9289 178 0,00 € Krovni sporazum 16.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev PV INVEST, upravljanje naložb, institucionalno varstvo starejših in ostale storitve, d.o.o., Koroška cesta 62B, 3320 Velenje SI56 9067 2000 0732 605 0,00 € Krovni sporazum 16.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Parizanska cesta 78, 3320 Velenje SI56 0242 6008 8967 382 0,00 € Krovni sporazum 16.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0839 849 0,00 € Krovni sporazum 22.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0337 195 0,00 € Krovni sporazum 18.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. Dunjaska cesta 111, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 3089 016 47.520,00 € Višina posameznih plačil v odvisnosti od višine vsakokratne opravljene storitve 30.3.2016 31.12.2016
Donacija PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO PREMOGOVNIK VELENJE, Partozanska cesta 78, 3320 Velenje SI56 0242 6001 6008 250 2.774,28 € 2.774,28 € 31.3.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev KATJUŠA GORJAN – NOTARKA, Ulica XXX. Divizije 23, 5000 Nova Gorica SI56 0224 1008 9585 995
SI56 0444 4011 2286 143
SI56 1916 0500 8559 910
SI56 0254 4025 7530 528
SI56 3300 0000 3287 515
50,00 € 50,00 € 29.3.2016 31.3.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 0,00 € 0,00 € – podaljšanje pogodbenega roka 15.3.2016 17.2.2016
Donacija Športno društvo HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 1425 496 20.000,00 € 20.000,00 € 15.3.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev S&T Slovenija, Informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 22.095,66 € 22.095,66 € 4.3.2016 3.7.2016
Svetovanje / avtorsko delo Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 1992 781 3.500,00 € višina izplačila odvisna od obsega opravljenih storitev 29.2.2016 03.3.2016
Avtorsko delo / svetovanje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 3089 016 0,00 € podaljšanje roka 29.2.2016 23.2.2016
Sponzorstvo ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 9800 842 1.000,00 € 1.000,00 € 29.2.2016 20.4.2016
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 0,00 € Podaljšanje bančnih garancij 23.2.2016 30.9.2018
Donacija Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 0998 337 1.000,00 € 1.000,00 € 22.2.2016 31.12.2016
Sponzorstvo ENERGETIKA.NET, Založništvo in organizacija konferenc, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 2820 429 1.000,00 € 1.000,00 € 22.2.2016 11.2.2016
Intelektualna storitev ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana SI56 0292 4001 7900 956 23.166,67 € 23.166,67 € 03.2.2016 29.2.2016
Donacija DRUŠTVO STROKOVNJAKOV ZA ABA TERAPIJO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA, Rimska cesta 10, 3210 Slovenske Konjice SI56 6100 0000 6065 369 500,00 € 500,00 € 1.2.2016 31.12.2016
intelektualna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana SI56 1910 0001 0160 416 7.700,00 € 7.700,00 € 1.2.2016 15.3.2016
Intelektualna storitev COMPETO, kadrovske storitve, d.o.o., Dolenjska cesta 318, 1281 Škofljica SI56 0205 8026 0485 973 6.000,00 € Višina posameznih izplačil v odvisnosti od višine vsakokratnih opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 29.1.2016 15.2.2016
Intelektualna storitev VTB Capital plc, 14 Cornhill EC3V 3ND, London, Velika Britanija DE81 5007 0010 0964 3990 08 260.000,00 € 260.000,00 € 25.1.2016 31.3.2016
Sponzorstvo Občina Šoštanj, Trg svobode12, 3325 Šoštanj SI56 0132 6010 0018 560 1.000,00 € 1.000,00 € 25.1.2016 25.1.2016
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 1341 569
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 0510 0801 3912 314
2.500,00 € 2.500,00 € 22.1.2016 22.1.2016
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 1341 569
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 0510 0801 3912 314
0,00 € Podaljšanje pogodbenega roka 22.1.2016 22.1.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna Ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0839 849 9.640,00 € Višina posameznih izplačil v odvisnosti od višine vsakokratnih mesečno opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 18.1.2016 17.7.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna Ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0839 849 19.200,00 € 1 x 14.550,00 € 1 x 4.650,00 € 18.1.2016 31.12.2015
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna Ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0839 849 14.900,00 € 14.900,00 € 18.1.2016 28.2.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna Ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0839 849 8.978,00 € 8.978,00 € 18.1.2016 18.1.2016
Sponzoriranje ŠPORTNO DRUŠTVO STRELICA TRŽIČ, Snakovška cesta 62, 4294, Križe SI56 0510 0801 0572 992 1.000,00 € 1.000,00 € 14.1.2016 30.1.2016
Avtorsko delo ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor SI56 0430 2000 1052 628 90.565,00 € Višina posameznih izplačil v odvisnosti od višine vsakokratnih opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 13.1.2016 31.12.2016
Avtorsko delo ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor SI56 0430 2000 1052 628 0,00 € Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve 13.1.2016 12.1.2019
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje SI56 0242 6008 9076 798 0,00 € Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve 13.1.2016 12.1.2019
Svetovanje Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 4163 588 140.000,00 € Mesečno plačilo v višini mesečnih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 7.1.2016 Nedoločen čas
Sponzorstvo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana SI56 0310 0101 2238 071 0,00 € Znižanje pogodbenega zneska za leto 2016 za 15.000,00 € na 90.000,00 €. Obroki:
3 x 30.000,00 €
6.1.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 9b, 3320 Velenje SI56 0510 0801 2758 596 39.915,00 € 12 x 3.326,30 € 5.1.2016 31.12.2016
Sponzorstvo Glasbeno društvo “Nova” Nova Gorice, Ulica Gradnikove brigade 25, 5000 Nova Gorica SI56 0475 0000 1217 498 300,00 € 300,00 € 4.1.2016 25.12.2015

 

Skupna vrednost poslov po vrsti posla v EUR*

Intelektualne storitve 2.677.946,38 €
Donacije 29.524,28 €
Sponzorstva 260.900,00 €
Avtorsko delo 99.193,00 €
Svetovanje 163.900,00 €

* Sešteti so zneski pogodbenih vrednosti brez DDV.

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor Blaž Košorok Osnovno plačilo generalnega direktorja je določeno v višini 5-kratnika povprečne bruto plače v skupini HSE, izplačane v preteklem poslovnem letu. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja. 67.889,08 €
Finančni direktor Stojan Nikolić V višini 90 % osnovne bruto mesečne plače (osnovnega plačila) generalnega direktorja HSE d. o. o.. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika osnovnega plačila finančnega direktorja. 9.457,44 €

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2014*
Mesečno nadomestilo Sejnina
Predsednik NS od 21. 2. 2014 dr. Miloš Pantoš 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
14.400,8 €
Predsednik komisije NS od marca 2014 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.648,13 €
Namestnik predsednika NS od 21. 1. 2014 dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.625,55 €
Predsednik komisije NS od marca 2014 dr. Boštjan Markoli 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.258,69 €
Član NS od 21. 1. 2014 Črt Slokan 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.531,90 €
Član komisije NS od marca 2014 Črt Slokan 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.360,50 €
Član NS od 21. 1. 2014 mag. Drago Štefe 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.931,90 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
12.634,90 €
Član komisije NS od junija 2014 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.309,82 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
5.167,27 €

* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Račun pravne osebe Pogodbena vrednost brez DDV Višina posameznih predvidenih/dejanskih izplačil brez DDV (* z DDV) Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 3089 016 0,00 € (podaljšanje pogodbenega roka) 0,00 € 30.12.2015 9.2.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 0510 0800 0106 498
SI56 2900 0000 1851 102
SI56 3500 1000 0312 155
SI56 0700 0000 2637 423
SI56 3000 0000 2964 065
240,00 € 240,00 € 30.12.2015 8.1.2016
Intelektualna storitev Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj d.o.o., Bleiwisova cesta 30, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3339 820
SI56 0510 0801 3339 723
SI56 0201 0025 8115 608
SI56 0201 0025 7521 677
45.000,00 € Mesečno plačilo v odvisnosti od opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 30.12.2015 Nedoločen čas
Svetovanje Odvetniška pisarna Šuštar in Zorić d.o.o., Pražakova ulica 10, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 0644 721 41.000,00 € Mesečno plačilo v višini opravljenih ur. Dejanskih izplačil še ni. 23.12.2015 Nedoločen čas
Svetovanje IIBA Slovenija, društvo poslovnih analitikov, Sončna ulica 5, 1225 Lukovica SI56 0510 0801 2829 115 21.125,00 € Mesečno plačilo v višini opravljenih ur.
Dejanskih izplačil še ni.
21.12.2015 31.12.2016
Intelektualna storitev IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov, Sončna ulica 5, 1225 Lukovica SI56 0510 0801 2829 115 0,00 € (podaljšanje pogodbenega roka) 0,00 € 15.12.2015 15.12.2015
Intelektualna storitev Arah Metka – odvetnica, Večna pot 11, 1000 Ljubljana SI56 0201 0025 3805 316
SI56 0201 0025 8028 502
SI56 0310 0100 2816 267
54.300,00 € Mesečno plačilo v višini opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 15.12.2015 Nedoločen čas
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 18.800,00 € 18.800,00 € 11.12.2015 17.12.2015
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 19.500,00 € 19.500,00 € 11.12.2015 17.12.2015
Intelektualna storitev SKUBE, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska cesta 1c, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 80,00 € 80,00 € 11.12.2015 30.11.2015
Svetovanje KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 45.000,00 € 45.000,00 € 7.12.2015 28.2.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 39.140,00 € 1 x 11.742,00 €
1 x 23.484,00 €
1 x 3.914,00 €
30.11.2015 11.1.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 48.600,00 € 48.600,00 € 30.11.2015 31.1.2016
Intelektualna storitev HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0839 849 11.880,00 € Mesečno plačilo v višini opravljenih storitev.
1.: 8.316,00 €
27.11.2015 26.2.2016
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 0,00 € Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve 26.11.2015 25.11.2019
Intelektualna storitev AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, 2250 Ptuj SI56 0420 2000 0499 972 0,00 € Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve 26.11.2015 25.11.2019
Intelektualna storitev DODOMA podjetje za promet z nepremičninami, gradbeništvo, storitve in trgovino, Partizanska cesta 13a, 2000 Maribor SI56 0600 0010 0080 534 0,00 € Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve 26.11.2015 25.11.2019
Intelektualna storitev INŠTITUT ZA GOSPODARSKO PRAVO, Partizanska 5, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0999 220 8.700,00 € 8.700,00 € 17.11.2015 20.11.2015
Svetovanje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 3089 016 95.400,64 € 95.400,64 € 16.11.2015 15.01.2016
Svetovanje Clifford Chance Secretaries Limited, 10 Uper Bank Street, E14 5JJ, London, Velika Britanija Ni podatka 240.000,00 240.000,00 09.11.2015 31.12.2016
Intelektualna storitev ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje SI56 0242 6001 8194 824 6.865,00 € 6.865,00 € 11.11.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana SI56 0126 1603 0356 432 SI56 0201 4001 6192 465 1.600,00 € 1.600,00 € 09.11.2015 05.12.2015
Intelektualna storitev TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 5859 829 SI56 0292 3001 6271 890 17.826,00 € 17.393,82 € 09.11.2015 26.11.2015
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 26.414,00 € 2 x 13.207,00 € 4.11.2015 22.4.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 0,00 € 0,00 € 4.11.2015 22.4.2016 – krovna pogodba
Sponzorstvo MANUS, storitve in trgovina, d.o.o., Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana SI56 0203 7026 0175 535 200,00 € 200,00 € 3.11.2015 31.11.2015
Donacija Šahovska zveza Slovenije, bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana SI56 1910 0001 0000 463 200,00 € 200,00 € 2.11.2015 31.12.2015
Sponzorstvo GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Efenkova cesta 4, 3320 Velenje SI56 0242 6001 8550 523 500,00 € 500,00 € 2.11.2015 28.11.2015
Intelektualna storitev AV STUDIo tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3200 Velenje SI56 0242 6008 9076 798
SI56 1010 0005 0050 249
SI56 0317 6100 0000 125
SI56 3300 0000 2401 517
1.535,76 € 1.535,76 € 2.11.2015 15.11.2015
Avtorsko delo Andrej Zorko, Renče 101, 2313 Fram SI56 3400 0100 6597 397 1.620,00 € 1.620,00 € 27.10.2015 30.7.2015
Intelektualna storitev PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 98, 3320 Velenje SI56 0510 0801 2758 596 12.367,50 € 12,367,50 € 26.10.2015 31.1.2016
Svetovanje Jankovič, Popovič & Mitič a.o.d., Palmotićeva 16a, 11000 Beograd, Srbija RS35 2750 0102 2210 2323 88 45.000,00 € Plačilo v višini opravljenih storitev.
1.: 12.000,00 €
21.10.2015 30.9.2017
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 989.927,69 € Plačila v višini posameznih dobav licenc ter posameznih prevzetih storitev implementacije.
1.: 212.371,49 €
21.10.2015 30.9.2018
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 290.356,20 10 x 11.679,42 €
11 x 9.642,00 €
Mesečna plačila v višini opravljenih storitev.
21.10.2015 30.9.2018
Intelektualna storitev Vera Aljančič Falež, Brezje pri Dobu 6, 1233 Dob SI56 0316 1100 0028 020 1.620,00 € 1.620,00 € 13.10.2015 30.11.2015
Intelektualna storitev dr. Janja Hojnik, Borovci 59, 2281 Markovci pri Ptuju SI56 0412 4021 8472 203 2.700,00 € 2.700,00 € 12.10.2015 12.11.2015
Intelektualna storitev B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana SI56 0204 5001 2728 337 4.903,44 € Posamezno izplačilo v višini opravljene posamezne storitve.
1.: 910,88 €
2.: 1.004,88 €
3.: 270,06 €
4.: 1.808,40 €
8.10.2015 31.12.2015
Donacija DRUŠTVO RUDARSKA GODBA HRASTNIK, Cesta padlih borcev 1, 1430 Hrastnik SI56 0233 1009 2172 067 1.000,00 € 1.000,00 € 7.10.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev PRISTOP družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana SI56 0310 2100 0243 438 18.600,00 € 3.100,00 € 5.10.2015 4.4.2016
Sponzorstvo Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 2184 909
SI56 0700 0000 2568 456
0,00 € Znižanje pogodbenega zneska za leto 2016 za 15.000,00 € na 85.000,00 €. Obroki:
– 20.000,00 €
– 45.000,00 €
– 20.000,00 €
1.10.2015 31.12.2016
Intelektualna storitev ABANKA VIPA d.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana SI56 0100 0000 0500 021
SI56 1010 0004 8908 074
SI56 0291 3025 3405 661
9.000,00 € Plačilo v višini opravljenih storitev.
1.: 2.786,88 €
18.9.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev ETREL svetovanje in druge storitve d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana SI56 0310 5100 0477 158 11.700,00 € 11.700,00 € 16.9.2015 16.10.2015
Intelektualna storitev SKUBE, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska cesta 1C, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 60,00 € 60,00 € 15.9.2015 17.9.2015
Intelektualna storitev Poyry Management Consulting Austria GmbH, Aaaer-Berg Strasse 43, 1100 Wien, Austria AT05 1936 0004 5440 6925 17.000,00 € 17.000,00 € 9.9.2015 11.9.2015
Intelektualna storitev SKUBE, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska cesta 1c, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 80,00 € 80,00 € 21.8.2015 30.8.2015
Sponzorstvo Športno društvo Sonček Solkan, Ulica za spomenikom 3, 5250 Solkan SI56 0475 0000 0510 465 1.000,00 € 1.000,00 € 6.8.2015 21.8.2015
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 0,00 € 0,00 € – podaljšanje pogodbenega roka 30.7.2015 31.1.2016
Avtorsko delo Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana SI56 0201 8025 9480 879 33.400,00 € 33.400,00 € 20.7.2015 16.9.2015
Sponzorstvo KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR, Ulica Kneza Koclja 9, 2000 Maribor SI56 0127 0603 0358 416 5.000,00 € 2 x 2.500,00 € 21.7.2015 11.7.2015
Avtorsko delo CREATOOR marketing d.o.o., Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur SI56 0510 0801 3627 231 3.255,00 € 3.255,00 € 21.7.2015 26.8.2015
Intelektualna storitev ELSTAR CONSULTING, revizja d.o.o., Podkraj pri Velenju 10J, 3320 Velenje SI56 0242 6001 5522 765 1.150,00 € 1.150,00 € 13.7.2015 9.7.2015
Svetovanje Pedersen in partnerji družba za svetovanje d.o.o., Kadilnikova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0230 9025 6805 522 25.000,00 € Izplačilo v dveh delih:
1. 15.000,00 €
2. 10.000,00 €
24.6.2015 13.7.2015
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 2900 0005 1341 569
7.800,00 € 7.800,00 € 24.6.2015 30.6.2015
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 2900 0005 1341 569
0,00 € (podaljšanje pogodbenega roka) 0,00 € 22.6.2015 15.6.2015
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314 0,00 € (podaljšanje pogodbenega roka) 0,00 € 18.6.2015 12.6.2015
Intelektualna storitev P – Lingo izobraževanje, lektoriranje Petra Tomše s.p.m Stanežiče 126, 1210 Ljubljana Šentvid SI56 0201 0025 5030 329 70,00 € 70,00 € 12.6.2015 19.6.2015
Donacija Humanitarni Soroptimist klub Maribor, Partizanska cesta 39, 2000 Maribor SI56 0417 3000 1841 836 750,00 € 750,00 € 10.6.2015 31.10.2015
Intelektualna storitev Slovenski Institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 3010 461
SI56 0292 2001 2897 988
SI56 0292 2025 9106 104
8.740,00 € 8.740,00 € 1.6.2015 10.6.2015
Intelektualna storitev CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring in svetovanje d.o.o., Radvanjska cesta 87, 2000 Maribor SI56 3000 0001 1122 056 3.820,00 € V odvisnosti od števila udeležencev posameznega izobraževanja.
1.: 720,00 €
2.: 2.620,00 €
22.5.2015 30.9.2015
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 29.000,00 € 29.000,00 € 22.5.2015 18.5.2015
Intelektualna storitev Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana SI56 0201 0025 8317 465 27.000,00 € (Ocena) Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 6.076,60 €
15.5.2015 Do zaključka projekta; predvidoma do 31.5.2015
Donacija Jadralni klub Optimist, Šutna 76, 1241 Kamnik SI56 0310 6100 0346 644 300,00 € 300,00 € 15.5.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev ELSTAR CONSULTING, revizija d.o.o., Podkraj pri Velenju 10J, 3320 Velenje SI56 0242 6001 5522 765 1.400,00 € 1.400,00 € 14.5.2015 11.5.2015
Sponzorstvo Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana SI56 0292 4025 6970 939 1.000,00 € 1.000,00 € 14.5.2015 15.5.2015
Sponzorstvo Športno rekreativno društvo Max Club, Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana SI56 0205 3001 7020 389 1.500,00 € 2 x 750,00 € 12.5.2015 31.12.2015
Donacija Društvo prijateljev otrok MAvrica, Čerinova 10, 1000 Ljubljana SI56 0201 4025 4470 831 100,00 € 100,00 € 12.5.2015 31.12.2015
Svetovanje KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Hicquetova 1A, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 7.000,00 € Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 3.700,00 €
12.5.2015 31.5.2015
Intelektualna storitev Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o., Komenskega 36, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 1992 781 10.000,00 € Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve. Dejanskih izplačil še ni. 12.5.2015 1.5.2018
Intelektualna storitev SAMPS svetovanje, inženiring, cenitve d.o.o., Kajuhova 5, 1000 Ljubljana SI56 3400 0101 3540 560
SI56 0233 0001 0801 920
750,00 € 750,00 € 12.5.2015 24.4.2015
Intelektualna storitev IIBA SLOVENIJA, DRUŠTVO POSLOVNIH ANALITIKOV, Sončna ulica 5, 1225 Lukovica SI56 0510 0801 2829115 5.200,00 € Cena svetovalnega dne 650,00 € neto oz. svetovalne ure 81,25 € neto; mesečni račun je odvisen od obsega opravljenih storitev.
1.: 3.331,25 €
2.: 1.868,75 €
4.5.2015 Do zaključka projekta; vendar največ 12 mesecev
Sponzorstvo ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 9800842 1.500,00 € 1.500,00 € 4.5.2015 22.4.2015
Intelektualna storitev SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA – SOZ, Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana SI56 0201 0005 3715074, SI56 1010 0004 9546334 400,00 € 400,00 € 4.5.2015 30.4.2015
Donacija Humanitarni klub Soroptimist Celje, Krekov trg 4, 3000 Celje SI56 6100 0000 9875 716 100,00 € 100,00 € 29.4.2015 31.12.2015
Sponzorstvo Slovensko združenje elektroenergetikov Cigre-Cired, Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana SI56 0201 0001 5857 817 500,00 € 500,00 € 29.4.2015 27.5.2015
Sponzorstvo Mountain Bike klub Črni Vrh, Črni Vrh 108, 5274 Črni Vrh nad Idrijo SI56 0475 2000 0345 855 500,00 € 500,00 € 21.4.2015 22.8.2015
Svetovanje Urbanc Irena – odvetnica, Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana SI56 0222 2025 6256 594 4.500,00 € V odvisnosti od števila opravljenih svetovalnih ur.
1.: 732,00 €
2.: 1.125,00 €
3.: 900,00 €
20.4.2015 Nedoločen čas
Sponzorstvo OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 2837 704
SI56 0310 0101 2238 071
0,00 € Znižanje pogodbenega zneska za leto 2015 za 15.000,00 € na 90.000,00 €. Obroki:
– 35.000,00 €
– 2 x 27.500,00 €
13.4.2015 31.12.2015
Sponzorstvo Nogometni klub Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale SI56 0230 0001 8728 096 3.000,00 € 2 x 1.500,00 € 2.4.2015 31.12.2015
Donacija Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 0998 337 1.500,00 € 1.500,00 € 1.4.2015 31.12.2015
Svetovanje Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljan SI56 3000 0001 4163 588 35.000,00 € Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 250,00 €
2.: 1.100,00 €
3.: 1.150,00 €
4.: 1.650,00 €
5.: 2.450,00 €
6.: 2.450,00 €
7.: 3.150,00 €
8.: 2.000,00 €
9.: 2.215,00 €
10.: 2.375,00 €
11.: 400,00 €
12.: 900,00 €
31.3.2015 29.2.2016
Svetovanje ROYDS SOLICITORS, 65 Carter Lane, EC4V 5HF, London, Great Britain GB13BARC20658270785075 5.000,00 GBP – 7.500,00 GBP Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 7.500,00 €
25.3.2015 Za čas izvedbe storitev
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 2900 0005 1341 569
0,00 € 0,00 – podaljšanje pogodbenega roka 27.3.2015 15.4.2015
Intelektualna storitev P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 0289 117
SI56 0310 0108 6524 551
SI56 2900 0005 5051 916
0,00 € 0,00 – podaljšanje pogodbenega roka 25.3.2015 15.4.2015
Sponzorstvo Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 218 4909 0,00 € Znižanje pogodbenega zneska za leto 2015 za 15.000,00 € na 85.000,00 €. Obroki:
– 25.000,00 €
– 40.000,00 €
– 20.000,00 €
25.3.2015 31.12.2015
Svetovanje NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana SI56 0100 0000 0200 097 50.000,00 € Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 2.375,00 €
2.: 5.090,00 €
3.: 2.300,00 €
4.: 1.100,00 €
10.3.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev Dolžan Jurij – odvetnik, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana SI56 0201 0001 5761 496
SI56 0639 5013 0801 740
SI56 0639 5113 0801 706
80.000,00 Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 5.646,21 €
2.: 299,81 €
3.: 4.122,55 €
4.: 4.569,45 €
5.: 4.805,46 €
6.: 4.805,46 €
7.: 4.249,65 €
8.: 4.325,80 €
9.: 3.392,49 €
10.: 6.490,56 €
11.: 6.396,00 €
12.: 6.490,56 €
2.3.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor SI56 0451 5000 1227 946
SI56 0600 0011 3569 451 – podizvajalec Florjančič Tisk d.o.o.
79.770,00 Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 11.053,50 €
2.: 4.950,00 € – podizvajalcu
3.: 1.548,50 €
4.: 15.368,50 €
5.: 4.95,00 € – podizvajalcu
6.: 498,50 €
7.: 498,50 €
8.: 498,50 €
9.: 4.950,00 € – podizvajalcu
10.: 9.073,19 €
11.: 498,50 €
12.: 498,50 €
13.: 9.249,30 €
14.: 4.950,00 € – podizvajalcu
15.: 498,50 €
2.3.2015 31.12.2015
Sponzorstvo Energetika.net, Založništvo in organizacija konferenc, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 2820 429 2.000,00 € 2.000,00 € 17.2.2015 4.3.2015
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana-Vič, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana SI56 0201 8001 9896 311 500,00 € 500,00 € 12.2.2015 31.12.2015
Sponzorstvo JEZERO podjetje za turizem, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o., Most na Soči, Modrej 57, 5216 Most na Soči SI56 0475 3000 0389 844 2.600,00 € 2.600,00 € 12.2.2015 16.6.2015
Intelektualna storitev Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj SI56 0451 5000 1707 126 32.736,00 € (Ocena) Mesečno plačilo glede na dejansko opravljene storitve (Ocena 24 x 1.364,00 €).
1.: 275,00 €
2.: 685,00 €
3.: 126,00 €
4.: 3.605,00 €
5.: 1.948,00 €
6.: 1.948,00 €
10.2.2015 31.12.2016
Donacija Športno društvo HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 1425 496 20.000,00 € 20.000,00 € 10.2.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitev in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova 1a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 16.000,00 € 16.000,00 € 28.1.2015 2.3.2015
Intelektualna storitev P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 0289 117 17.900,00 € 17.900,00 € 28.1.2015 2.3.2015
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0823 849 7.205,00 € 7.205,00 € 19.1.2015 31.1.2015
Intelektualna storitev PANTEON COLLEGE šola za tuje jezike d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva 31, 1000 Ljubljana SI56 0208 5001 0161 891 0,00 € 0,00 € 13.1.2015 Podaljšanje roka do 31.5.2015
Intelektualna storitev LM VERITAS družba za računovodsko svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana SI56 0208 5001 3623 918 2.000,00 € 2.000,00 € 12.1.2015 15.1.2015
Intelektualna storitev UMER, d.o.o., Jadranska cesta 59b, 6280 Ankaran SI56 0510 0801 2215 784 1.860,00 € 1.860,00 € 8.1.2015 30.1.2015
Sponzorstvo SKLADOVNICA KREATIVNE INDUSTRIJE, poslovno komunikacijsko svetovanje, d.o.o., Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 6, 2000 Maribor SI56 0312 1100 0001 462 5.000,00 € 5.000,00 € 7.1.2015 7.5.2015
Intelektualna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1910 0001 0160 416 7.700,00 € 7.700,00 € 8.1.2015 15.3.2015

 

Skupna vrednost poslov po vrsti posla v EUR*

Intelektualne storitve 1.999.296,59 €
Donacije 24.450,00 €
Sponzorstva 199.300,00 €
Avtorsko delo 38.275,00 €
Svetovanje 618.550,64 €

* Sešteti so zneski pogodbenih vrednosti brez DDV.

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013*
Generalni direktor Blaž Košorok V višini 5-kratnika povprečne bruto plače v skupini HSE, izplačane v preteklem poslovnem letu V višini 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja 68,602,34 €
Finančni direktor Stojan Nikolić V višini 90 % osnovne bruto mesečne plače (osnovnega plačila) generalnega direktorja HSE d. o. o. V višini 6-kratnika osnovnega plačila finančnega direktorja /

* vključene bonitete, spremenljivi del plačila in ostali prejemki, brez povračil stroškov v zvezi z delom

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013*
Mesečno nadomestilo Sejnina
Predsednik NS od 21. 2. 2014 dr. Miloš Pantoš 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predsednik komisije NS od marca 2014 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Namestnik predsednika NS od 21. 1. 2014 dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predsednik komisije NS od marca 2014 dr. Boštjan Markoli 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član NS od 21. 1. 2014 Črt Slokan 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član komisije NS od marca 2014 Črt Slokan 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član NS od 21. 1. 2014 mag. Drago Štefe 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.026,67 €
Član komisije NS od junija 2014 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja

* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Račun pravne osebe Pogodbena vrednost brez DDV Višina posameznih predvidenih/dejanskih izplačil brez DDV (* z DDV) Datum sklenitve Trajanje
Intelektualne storitve PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 98, 3320 Velenje SI56 0510 0801 2758 596 15.000,00 € 14.155,60 €; realizacija je bila nižja od pogodbene vrednosti 30.12.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 0,00 € 0,00 € 23.12.2014 podaljšanje roka do 31.12.2017
Intelektualne storitve Abeceda svetovanje, d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 3310 904 3.450,00 € 3.450,00 € 17.12.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 0,00 € 0,00 € 17.12.2014 podaljšanje roka do 22.1.2015
Intelektualne storitve Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in Partnerji, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem SI56 0254 6026 0616 679 167.972,50 € 1. 40.783,50 €
2. 13.594,50 €
3. glede na ugoden izid postopka lahko še, ocenjeno, 113.594,50 €
10.12.2014 do pravnomočnosti I. stopne odločbe, ocenjeno do 31.12.2018
Donacija PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za terapijo s pomočjo psov, Zvezdna 16, 1210 Ljubljana Šentvid SI56 0203 2025 9608 039 750,00 € 750,00 € 9.12.2014 8.1.2015
Donacija SLOVENSKA KARITAS, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0214 0001 5556 761 5.000,00 € 5.000,00 € 8.12.2014 7.1.2015
Avtorsko delo RWE Power AG, Huyssenallee 2, 45128 Essen, Nemčija DE41 3708 0040 0982 3670 00 39.900,00 € 2 x 19.950,00 € 8.12.2014 28.2.2015
Intelektualne storitve ODVETNIŠKA DRUŽBA PODJED o.p.-d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana SI56 0600 0099 4069 394 ocena 98.388,00 € 5.000,00 € / mesec + stroški
Dejanska izplačila honorarja in stroškov:
– 8.744,56 €*
– 6.100,00 €*
– 6.100,00 €*
5.12.2014 predvidoma do 17.5.2016, a najdlje do zaključka postopka likvidacije
Intelektualne storitve Panteon College šola za tuje jezike d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva ulica 31, 1000 Ljubljana SI56 0208 5001 0161 891 3.920,00 € 2 x 1.960,00 € 1.12.2014 30.7.2015
Intelektualne storitve SAMPS svetovanje, inženiring, cenitve, d.o.o., Kajuhova ulica 5, 1000 Ljubljana SI56 3400 0101 3540 560 1.380,00 € 1.380,00 € 28.11.2014 29.11.2014
Intelektualne storitve SKUBE, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska 1c, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 60,00 € 60,00 € 27.11.2014 28.11.2014
Sponzorstvo PR PLUS, d.o.o., Glavni trg 19a, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0469 988 3.000,00 € 3.000,00 € 20.11.2014 3.12.2014
Sponzorstvo Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 9800 842 1.500,00 € 1.500,00 € 19.11.2014 19.11.2014
Intelektualne storitve Urbanc Irena – odvetnica, Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana SI56 0222 2025 6256 594 0,00 € 0,00 € 7.11.2014 Sprememba pogodbenega roka v nedoločen čas
Intelektualne storitve KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 28.400,00 € 2×14.200,00 € 7.11.2014 30.4.2015
Intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., HAcquetova ulica 1A, Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314 4.500,00 € 4.500,00 € 6.11.2014 Za čas izvedbe storitve
Intelektualne storitve TUD SUV SAVA, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana SI56 0292 3001 6271 890
SI56 2900 0005 5859 829
18.484,00 € 18.484,00 € 5.11.2014 12.11.2014
Donacija Mednarodni Inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije, Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0009 1078 989 4.000,00 € 4.000,00 € 29.10.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja, d. o. o., Ulica Bruna Gobca 4, 2000 Maribor SI56 0417 3000 1428 325 5.700,00 € 5.700,00 € 13.10.2014 21.11.2014
Avtorsko delo CREATOOR svetovanje razvoj in trgovina d. o. o., Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur SI56 0510 0801 1782 776 455,00 € 455,00 € 13.10.2014 13.10.2014
Intelektualne storitve Križanec&Potočnik o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana SI56 3000 0000 8435 932 35.000,00 € (Ocena) Izplačilo glede na dejansko opravljeno delo.
Dejanska izplačila:
– 793,00 €*
– 854,00 €*
– 1.403,00 €*
30.9.2014 30.9.2015
Intelektualne storitve BUREAU VERITAS, d. o. o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 3001 343 5.900,00 € 5.900,00 € 30.9.2014 24.9.2014
Donacija Mednarodna zveza društev IAHD Adriatic, Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor SI56 0600 0096 6065 882 500,00 € 500,00 € 25.9.2014 31.12.2015
Donacija Športna zveza Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje SI56 0317 6100 0006 915 1.732,37 € Donacija predmetov (SUP deska, vesla) 22.9.2014 Enkratno; 26.9.2014
Intelektualne storitve MARKEDSKRAFT ASA, Langbryggen 9, Postboks 62, 4801 Arendal, Norway NO85 7310 0541 863 27.000,00 € 10 x 2.700,00 € 22.9.2014 31.5.2015
Intelektualne storitve Pristop družba za komunikacijski management d. o. o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana SI56 0292 2025 7795 440 18.600,00 € 6 x 3.100,00 € 22.9.2014 31.1.2015
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d. o. o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje SI56 0242 6008 9076 798 2.064,00 € 2.064,00 € 17.9.2014 Za čas izvedbe storitve
Sponzoriranje Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova ulica 4, 1000 Ljubljana SI56 0201 0025 6523 838 1.500,00 € 2 x 750,00 € 11.9.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve KF FINANCE Tržne storitve, finančno svetovanje, d. o. o., Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 123.950,00 € 123.950,00 € 9.9.2014 4.11.2014
Avtorsko delo S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d. d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 124.614,00 € 2 x 62.307,00 € 9.9.2014 8.1.2015
Avtorsko delo Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana (Aneks k pogodbi!) SI56 0110 0603 0344 727 0,00 € 0,00 € 3.9.2014 Podaljšanje roka do 31.12.2014
Svetovanje CONSENSUS, komunikacije za odgovorno družbo, d. o .o., Beethovnova ulica 9, 1000 Ljubljana SI56 0201 0025 4266 939 12.000,00 € 2 x 6.000,00 € 1.9.2014 31.12.2014
Sponzoriranje Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Trg na Stavbah 8A, 1270 Litija SI56 0126 0600 0001 495 1.000,00 € 1.000,00 € 1.9.2014 29.8.2014
Sponzoriranje Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005, Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana SI56 0208 5008 9677 932 5.000,00 € 5.000,00 € 1.9.2014 31.8.2014
Svetovanje ABANKA Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana SI56 0100 0000 0500 021
SI56 0291 3025 3405 661
SI56 1010 0004 8908 074
0,00 € 0,00 € 27.8.2014 Za čas izvedbe storitev; sprememba pooblaščene osebe. Podaljšanje roka za čas izvedbe storitve, maksimalno do 31.1.2104
Sponzoriranje Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor SI56 0110 0600 0012 730 5.000,00 € 5.000,00 € 28.8.2014 26.10.2014
Intelektualne storitve HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0839 849 12.086,00 € 12.086,00 € 14.8.2014 29.8.2014
Intelektualne storitve Solvera Lynx d. d., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana SI56 0203 6009 1956 438 40.000,00 € 2 x 20.000,00 € 28.7.2014 1.3.2015
Intelektualne storitve Dr. Pendl & Dr. Piswanger d. o. o., Kržičeva 9, 1000 Ljubljana SI56 0201 0001 8151 576 34.400,00 € 33.400,00 €; realizacija je bila nižja od pogodbene vrednosti 21.7.2014 31.7.2014
Svetovanje Urbanc Irena – Odvetnica, Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana SI56 0222 2025 6256 594 19.800,00 € (Ocena) Glede na mesečno dejansko izvajanje storitev.
Dejanska izplačila:
– 4.878,05 €*
– 4.465,13 €*
– 1.073,60 €*
– 2.470,50 €*
– 9.882,00 €*
– 1.368,35 €*
– 1.125,00 € (izplačilo v letu 2015)
– 3.825,00 € (izplačilo v letu 2015)
– 2.175,00 € (izplačilo v letu 2015)
– 375,00 € (izplačilo v letu 2016)
– 300,00 € (izplačilo v letu 2016)
23.7.2014 Nedoločen čas
Intelektualne storitve Odvetniška pisarna Soršak, d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana SI56 0222 2026 0266 768 4.500,00 € (Ocena) 3.375,00 €; realizacija je bila nižja od pogodbene vrednosti 23.7.2014 Za čas izvedbe storitve
Intelektualne storitve Poyry Management Consulting Austria GmbH, Laaer-Berg Strasse 43, 1100 Wien AT05 1936 0004 5440 6925 15.000,00 € 15.000,00 € 16.7.2014 30.7.2014
Sponzoriranje KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče SI56 0129 9603 0725 692 3.000,00 € 3.000,00 € 16.7.2014 31.12.2014
Sponzoriranje Elektro Celje energija, d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje SI56 0600 0010 0121 371 1.500,00 € 1.500,00 € 16.7.2014 31.12.2014
Sponzoriranje Atletski klub Velenje, Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje SI56 0242 6001 2429 823 5.000,00 € 5.000,00 € 16.7.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 2897 988 7.060,00 € 7.060,00 € 7.7.2014 Za čas izvedbe storitve
Sponzoriranje Športno društvo Sonček Solkan, Ulica za spomenikom 3, 5250 Solkan SI56 0475 0000 0510 465 1.500,00 € 1.500,00 € 30.6.2014 22.8.2014
Avtorsko delo Creatoor svetovanje, razvoj in trgovina d.o.o., Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur SI56 0510 0801 1782 776 2.495,00 € 2.495,00 € 3.7.2014 27.8.2014
Donacija Košarkarski klub Maribor, Popovičeva ulica 14, 2000 Maribor SI56 0417 3000 0856 025 500,00 € 500,00 € 23.6.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova 1A, 1000 Ljubljana SI56 0214 0025 8206 820 5.000,00 € 5.000,00 € 23.6.2014 23.6.2014
Avtorsko delo Royds Solicitors, 65 Carter Lane, EC4V 5HF London, GB GB13 BARC 2065 8270 7850 75 3.500,00 £ 3.500,00 £ 20.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Intelektualne storitve Skube, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska cesta 1c, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 34,00 € 34,00 € 18.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Sponzoriranje Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor SI56 0127 0603 0358 416 10.000,00 € 2 x 5.000,00 € 16.6.2014 5.7.2014
Svetovanje, Avtorsko delo, Intelektualne storitve Odvetniška pisarna Schonherr – podružnica v Sloveniji, Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana SI56 3400 0101 4650 919 1. faza: do 7.500 €
2. faza: do 18.000 €
3. faza: do 28.000 €
4. faza: do 60.000 €
Dejanska izplačila:
– 10.725,78 €*
– 850,07 €*
– 1.907,52 €*
– 3.524,77 €*
– 8.166,13 €*
– 787,89 €*
10.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Sponzoriranje Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 5767 880 1.000,00 € 1.000,00 € 10.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Avtorsko delo Naš čas časopisno-založniška in RTV družba, d.o.o., Kidričeva cesta 002A, 3320 Velenje SI56 0242 6002 0133 854 395,00 € 395,00 € 9.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Intelektualne storitve Informa Echo družba za promocijske, tržne in povezovalne dejavnosti, d.o.o., Na Korošci 15, 1000 Ljubljana SI56 6100 0000 7626 196 10.000,00 € 2 x 5.000,00 € 5.6.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova 1A, 1000 Ljubljana SI56 0214 0025 8206 820 4.333,33 € 4.333,33 € 4.6.2014 Do 29.5.2014; Za čas izvedbe storitve
Donacija Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar SI56 0201 7005 1437 365 2.000,00 € 2.000,00 € 15.5.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve Dr. Pendl & Dr. Piswanger d. o. o., Kržičeva 9, 1000 Ljubljana SI56 0201 0001 8151 576 9.872,50 € 5.478,50 €; realizacija je bila nižja od pogodbene vrednosti 5.5.2104 9.5.2014; Za čas izvedbe storitve

 

Skupna vrednost poslov po vrsti posla v EUR*

Intelektualne storitve 699.990,33 €
Donacije 14.482,37 €
Sponzorstva 39.000,00 €
Avtorsko delo 174.368,00 €
Svetovanje 145.300,00 €

* Sešteti so zneski pogodbenih vrednosti brez DDV.

floater