HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: 2011

20. 12. 2011
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je na štirinajsti redni seji seznanil z rezultati poslovanja družbe in skupine HSE v desetih mesecih letošnjega leta.
30. 11. 2011
29. 11. 2011
Včeraj so bili javnosti predstavljeni izsledki študije, ki so jo po naročilu slovenskega društva Focus izdelali analitiki nizozemskega podjetja CE Delft.
25. 11. 2011
V zadnjem času se v medijih pojavlja izredno veliko tekstov in novic na temo nadomestnega bloka 6 TEŠ, ki je v določeni meri postal tudi tema predvolilnih soočenj. Ugotavljamo, da predstavniki strank vede ali nevede posredujejo enostranske, velikokrat tudi zavajajoče informacije.
25. 11. 2011
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) , GEN energija d.o.o. in Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. so danes v prostorih Termoelektrarne Trbovlje podpisale družbeno pogodbo, s katero so se zavezale k skupnemu nastopu pri projektu izgradnje HE na srednji Savi.
23. 11. 2011
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je na trinajsti redni seji seznanil z rezultati poslovanja družbe in skupine HSE v prvih devetih mesecih letošnjega leta, ki je ocenjeno kot uspešno, še posebej ob upoštevanju slabih hidroloških razmer.
21. 11. 2011
Na 16. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 21. novembra 2011, so člani NS pregledali prijave, ki so do 17. 11. 2011 prispele na javni razpis za imenovanje člana uprave Premogovnika Velenje.
5. 10. 2011
V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) in Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) smo s presenečenjem sprejeli rezultat glasovanja na današnji seji Odbora DZ za finance in monetarno politiko.
16. 9. 2011
Po predhodnem soglasju nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj je direktor TEŠ z dobaviteljem družbo Alstom podpisal dodatek štev. 3 k pogodbi za dobavo glavne tehnološke opreme.
13. 9. 2011
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je na enajsti redni seji seznanil s šestmesečnimi rezultati poslovanja družbe, kar je bila tudi osrednja točka dnevnega reda. HSE je v obdobju januar – junij 2011 posloval dobro oziroma celo nad pričakovanji. Večin...
8. 9. 2011
Društvo Focus je na svoji spletni strani na »znameniti« sramotilni steber znova obesilo TEŠ. Tega smo sicer že vajeni, kot smo vajeni tudi nenehnih podtikanj in neresničnih trditev, ki ne s stroko ne s splošno razgledanostjo žal nimajo prav nič skupnega. Zato se čuti...
7. 9. 2011
Holding Slovenske elektrarne (HSE), GEN energija in Savske elektrarne Ljubljana so podpisali Dogovor o sodelovanju pri projektu izgradnje HE na srednji Savi. Osnove prihodnjega sodelovanja so partnerji pri tem pomembnem projektu danes na delovnem sestanku predstavili...
2. 9. 2011
V projekt izgradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj je vključena vrsta slovenskih podjetij s področja gradbene operative in inženiringa. Potencial za domačo participacijo v projektu je že danes 21-odstoten. Skupna vrednost  pogodbenih del projekta izgr...
1. 9. 2011
V Soških elektrarnah Nova Gorica smo ob mali hidroelektrarni Možnica, slavljenki, kjer že stoletje proizvajajo elektriko, pripravili novinarsko konferenco, na kateri je direktor Vladimir Gabrijelčič poudaril: »V Soških elektrarnah pozdravljamo širšo javno razpravo, k...
31. 8. 2011
18. Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v sredo, 31. avgusta 2011, se je udeležilo 81,6 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico.   Delničarji so se na Skupščini najprej seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim por...
31. 8. 2011
29. avgusta 2011 je potekala skupščina Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE). Na njej je predstavnik lastnika, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN), sprejel vrsto sklepov, pri čemer sta najpomembnejša gotovo dva: da sta poslovods...
29. 8. 2011
Mag. Darja Radić, bivša ministrica za gospodarstvo RS, je danes sklicala novinarsko konferenco, na kateri je komentirala aktualna dogajanja, povezana z izgradnjo nadomestnega bloka 6 s poudarkom na Noveliranem investicijskem programu – verzija 4. Njena ocena je, da n...
26. 8. 2011
V prihodnjem tednu, 31. avgusta 2011, bo potekala skupščina Premogovnika Velenje (PV), na kateri bo večinski lastnik PV, torej Holding Slovenske elektrarne (HSE), predlagal spremembe statuta, ki pomenijo razširitev dosedanje enočlanske uprave PV na tričlansko. Omenje...
19. 8. 2011
S ciljem, da ohranijo mesto vodilnega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, Dravske elektrarne Maribor (DEM) svojo dejavnost pridobivanja električne energije iz energije vode, širijo še na druga področja obnovljivih virov energije (OVE), ...
18. 8. 2011
Nadzorni svet TEŠ je na današnji seji dal soglasje k noveliranemu investicijskemu programu »Postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj« – revizija 4 (v nadaljevanju NIP 4). Glavne poudarke so danes predstavili tudi na novinarski konferenci ...
12. 8. 2011
V družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. že od podelitve koncesije aktivno pripravljamo dokumentacijo za pričetek izgradnje verige hidroelektrarn na srednji Savi. Smo v fazi, ko je bilo za realizacijo projekta potrebno ustanoviti družbo, ki bo izvajala projekt.Ok...
10. 8. 2011
Na 14. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala 9. avgusta 2011, so nadzorniki zaključili razpisni postopek za mesto direktorja Premogovnika Velenje. Rok za prijavo je potekel v ponedeljek, 8. 8. 2011. Na razpis za direktorja družbe je prispel...
26. 7. 2011
V Soških elektrarnah pozdravljamo širšo javno razpravo, kjer se išče konsenz o energetski prihodnosti. Zavedamo se, da smo del okolja, ki ga spoštujemo in mu namenjamo veliko pozornosti.   Priprave na gradnjo in umeščanje energetskih objektov ureja več zakonov, ki...
5. 7. 2011
Premogovnik Velenje postopoma zmanjšuje obseg jamskih prostorov. V 90. letih, ko je Premogovnik proizvajal več kot 5 milijonov ton premoga letno, je bilo odprtih več kot 90 kilometrov jamskih prog, z zaključevanjem odkopavanja v jami Škale pa se je obseg zmanjšal na ...
28. 6. 2011
Nadzorni svet Termoelektrarne Trbovlje je izbral novega direktorja družbe in sicer g. Franca Blazneka, univ. dipl. ekonomista, ki bo štiriletni mandat nastopil 2. septembra letos, ko poteče mandat sedanjemu direktorju družbe mag. Marku Agrežu.   Na razpis za direk...
17. 6. 2011
Ekomobil je akcija, namenjena spodbujanju okolju prijazne mobilnosti, ki temelji na obnovljivih virih energije. Zasnovana je bila pod okriljem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in je sestavni del širšega projekta promocije e-mobilnosti. Slednji zajema sistematično ...
14. 6. 2011
O nezakonitosti stavke v TEŠ, ki je potekala v času od 12. 11. do 16. 11. 2010, je predhodno odločalo že Delovno sodišče v Celju, ki je razsodilo, da je bila stavka v organizaciji Sindikata TEŠ, ki ga vodi Branko Sevčnikar, nezakonita. Nezakonitost stavke je sedaj po...
24. 5. 2011
Danes je potekala 8. redna seja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE). Ključne točke, ki so jih obravnavali nadzorniki, so bile poslovanje družbe v prvem trimesečju leta 2011, letno poročilo družbe in skupine HSE za leto 2010 ter predlog novelir...
20. 4. 2011
Danes popoldne so v Termoelektrarni Šoštanj prejeli odločitev Delovnega sodišča v Celju, da je bila stavka, ki jo je organiziral  podjetniški sindikat TEŠ v času od 12. 11. 2010 do 16. 11. 2010,  nezakonita. Sodišče je v postopku presojalo, ali so bili spoštovani...
11. 4. 2011
V zadnjem času so se v javnosti znova pojavila ugibanja, ali naj bi bile slovenske družbe, proizvajalke električne energije oziroma trgovke z njo, naročnice po predpisih o javnem naročanju. Ker med takšne družbe sodi tudi HSE, v nadaljevanju podajamo nekaj pojasnil. ...
8. 4. 2011
Na današnji 55. redni seji nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) so se nadzorniki prvič sestali v razširjeni, petčlanski zasedbi. Osrednja točka seje je bila potrditev izbora izvajalca gradbenih del za nadomestni blok 6. Po predhodnem soglasju Evropske banke...
25. 3. 2011
PRVIČ NA SVETU PODZEMNO PRIDOBIVANJE PREMOGA PREDSTAVLJENO NA VIRTUALNI NAČIN Virtualna tehnologija doživlja v zadnjih letih silovit razmah, česar se zavedamo tudi v Premogovniku Velenje. Na spletni strani www.rlv.si smo dodali rubriko virtualna predstavitev, ki obi...
23. 3. 2011
Objavljamo prezentacije z javne predstavitve skupine in družbe HSE:
22. 3. 2011
Holding Slovenske elektrarne, ki je nosilec blagovnih znamk Modra energija in Modri Jan, je danes, na Svetovni dan vode, objavil prenovljeno interaktivno spletno stran www.modri-jan.si, namenjeno otrokom in mladostnikom, ki združuje izobraževalne in zabavne vsebine, ...
17. 3. 2011
Program dogodka, 23. marec 2011, v hotelu MONS v Ljubljani   Program: 09.00 – 09.40:       prihod udeležencev09.40 – 10.10:       predstavitev družbe in skupine HSE - mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE10.10 – 10.30:       predstavitev HE na spodnji Savi ...
15. 3. 2011
Premogovnik Velenje po ustaljeni praksi nadaljuje vsakoletno preverjanje svojih strateških usmeritev in tako je bilo tudi letos na 14. Strateški konferenci Skupine Premogovnik Velenje, ki je potekala 10. in 11. marca ter je bila razdeljena v dva dela. Prvi dan smo na...
14. 3. 2011
Danes se je na 6. redni seji  sestal nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Nadzorniki so se seznanili z izdelanimi študijami in poročili, povezanimi z investicijo v nadomestni blok 6 TEŠ. Obravnavali so nerevidirane poslovne rezultate družbe v letu 2010 ...
23. 2. 2011
Dne 23.2.2011 je bila na sedežu javnega podjetja Infra v Leskovcu pri Krškem podpisana pogodba za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško. Pogodbo sta v imenu naročnikov podpisala direktorja Infre d.o.o., mag.Vojko Sotošek in direktor družbe HESS d.o.o., Bogdan Bar...
18. 2. 2011
V tem tednu sta potekali dve seji nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o., in sicer peta redna (15.2.2011) in četrta korespondenčna (18.2.2011). Nadzorniki so se seznanili s celovitim poročilom HSE o investiciji v nadomestni blok 6 Termoelektrarne Šošta...
17. 2. 2011
Evropska investicijska banka (EIB) je v sredo, 16.2.2011, sprostila prvi del od skupno 550 mio € kredita, in sicer 110 mio €, za projekt gradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Sredstva so bila sproščena na osnovi dejstva, da so bili izpolnjeni vsi s st...
26. 1. 2011
Borut Pahor, predsednik vlade Republike Slovenije, in mag. Darja Radič, ministrica za gospodarstvo, sta danes z delegacijama obiskala Dravske elektrarne Maribor (DEM). Na delovnem obisku – sprejela sta jih generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) mag. M...
20. 1. 2011
Danes je potekala 5. izredna seja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), na kateri so, po včerajšnjemu odpoklicu člana nadzornega sveta, g. Jadranka Medaka, ki je bil hkrati tudi dosedanji predsednik nadzornega sveta, imenovali novega predsednika nadzornega sveta.
12. 1. 2011
Danes so na sedežu Termoelektrarne Šoštanj direktor TEŠ, mag. Simon Tot, generalni direktor HSE, mag. Matjaž Janežič, in direktorica sektorja za energetiko pri EBRD, gospa Nandita Parshad, podpisali posojilno pogodbo za posodobitev TEŠ v vrednosti 200 mio EUR. Finanč...
10. 1. 2011
Člani projektne skupine bloka 6, ki  jih je direktor TEŠ, mag. Simon Tot, povabil k nadaljnjemu sodelovanju, so se odzvali njegovemu povabilu in preklicali podane odstopne izjave iz projektne skupine Blok 6 TEŠ, z dne 24.12.2010.   V TEŠ je danes potekal sestanek ...
6. 1. 2011
V zadnjih dneh in tednih se v medijih vse bolj pojavljajo razne manipulacije, podtikanja in neresnice na račun ravnanja novega vodstva TEŠ, ki nimajo nobene povezave s prizadevanjem novega vodstva TEŠ in HSE za kvalitetno, učinkovito in transparentno vodenje TEŠ in p...
5. 1. 2011
Na današnji 15. izredni seji nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. (TEŠ) so izvolili novega predsednika in namestnika predsednika. Novi predsednik nadzornega sveta TEŠ je mag. Janez Keržan, sicer vodja Službe kontrolinga Holdinga Slovenske elektrarne (HSE)....
4. 1. 2011
Danes je Skupščina TEŠ d.o.o. zaradi bolezni razrešila predsednika nadzornega sveta TEŠ d.o.o., mag. Djordjeta Žebeljana, in za novega člana nadzornega sveta imenovala dr. Deana Besednjaka.Spremembo v sestavi nadzornega sveta je bilo potrebno opraviti zaradi pomembni...
4. 1. 2011
mag. Simon Tot, direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ d.o.o.), je danes s sklepom potrdil organizacijsko shemo projekta »Nadomestni Blok 6 TEŠ« (TEŠ 6). Organizacijska shema je plod intenzivnega sodelovanja vodstev TEŠ d.o.o. in HSE Invest d.o.o. v zadnjih dveh mesec...