HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Informacije javnega značaja (leto 2017)

Kontaktni osebi

Lidija Pavlovčič, vodja Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE, T: +386 (0)1 47 04 100, E: lidija.pavlovcic@hse.si

mag. Petja Rijavec, strokovna sodelavka Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE
; T: +386 (0)1 47 04 100, E: petja.rijavec@hse.si 


Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor od 19. 4. 2017 (začasni) in od 2. 8. 2017 dalje s 4-letnim mandatom Matjaž Marovt Osnovno plačilo generalnega direktorja se določi v višini 10.830,00 € bruto mesečno. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
- največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
- največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
Finančni direktor Stojan Nikolić Osnovno plačilo finančnega direktorja je določeno v višini 10.730,00 € bruto. Velja od 1. 6. 2015 dalje. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika povprečja osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih treh mesecih. 61.309,01 €
Generalni direktor od 16. 7. 2016 do 28. 3. 2017 Gorazd Skubin Osnovno plačilo generalnega direktorja je določeno v višini 10.830,00 € bruto. Velja od 16. 7. 2016 dalje. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oziroma razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
Če je generalni direktor razrešen iz krivdnih razlogov ali če mu funkcija preneha po njegovi lastni volji, mu ne gre pravica do odpravnine, v primeru, da je razrešen iz krivdnih razlogov pa tudi ne pravica do odpovednega roka, iz prejšnjih točk tega člena.
21.386,68 € (kot generalni direktor, od 16. 7. 2016 - 28. 3. 2017)
17.953,90 € (kot tehnični direktor, od 1. 4. 2016 - 16. 7. 2016)

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016* Dogovorjena višina odpravnine
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)

Predsednik NS od 21. 2. 2014 do 12. 5. 2016 / član NS od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
6.332,17 €
Predsednik NS od 13. 5. 2016 Milan Perović 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
9.605,39 €
Namestnik predsednika NS od 28. 1. 2014 dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
12.812,34 €
Član NS HSE od 21. 1. 2014 do 6.3. 2017 Črt Slokan 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.654,73 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 941,67 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
7.337,38 €
Član NS od 21. 1. 2014 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
12.481,44 €
Član NS od 5. 4. 2016 dr. Viktor Vračar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.151,96 €
Član NS od 5. 4. 2016 do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.151,95 €
Članica NS od 5. 4. 2016 mag. Barbara Gorjup 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.351,96 €
Članica NS od 2. 9. 2017 Vesna Cukrov 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.990,54 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016) Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.854,75 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.351,96 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 Damjan Lipušček 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.351,96 €
Predsednik kadrovske komisije od 13. 5. 2016 Milan Perović 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.306,41 €
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.740,29 €
Član Kadrovske komisije Nadzornega sveta HSE d. o. o. od 31. 3. 2017 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 6.3. 2017 Črt Slokan 235,42 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.740,28 €
Članica Kadrovske komisije Nadzornega sveta HSE d. o. o. od 31. 3. 2017 mag. Barbara Gorjup 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovsko-nominacijske skupine od 13. 5. 2016 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.575,72 €
Član kadrovsko-nominacijske skupine od 13. 5. 2016 do 6.3. 2017 Črt Slokan 235,42 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.575.72 €
Predsednik komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.601,57 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.121,04 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.430,14 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.441,04 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 Damjan Lipušček 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.772,30 €
Predsednica revizijske komisije od 16. 6. 2016 mag. Barbara Gorjup 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.330,13 €
Član revizijske komisije od junija 2014 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.174,52 €
Zunanja članica revizijske komisije od 16. 6. 2016 Maja Zaman Groff 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
4.355,80 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.498,43 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.772,30 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 16. 10. 2017 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 9. 2017 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev PANTEON COLLEGE šola za tuje jezike d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva ulica 031, LJUBLJANA,
5.952,00 €
22.12.2017
31.12.2019
Intelektualna storitev Zasebni zdravstveni delavec specialist medicine dela, prometa in športa - Dušanka Janežič - Ambulanta Janežič Blatnik Dušanka, Stanetova cesta 45, 3320 Velenje ocenjena vrednost 12.000,00 € 19. 12. 2017 nedoločen čas
Intelektualna storitev Tory Nevenka - notarka, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana ocenjena vrednost 4.000,00 € 18. 12. 2017 31. 12. 2018
Intelektualna storitev Emerging Markets Consulting OOD, "Chemi Vrah" Blvd 103, 1047 Sofia, BG ocenjena vrednost 11.400,00 € 18. 12. 2017 2. 2. 2018
Intelektualna storitev O.K. CONSULTING družba za izobraževanje in transformacijski management, d. o. o., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana 1.440,00 € 15. 12. 2017 31. 12. 2017
Intelektualna storitev Elektroinštitut Milan Vidmar inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 19.900,00 € 13. 12. 2017 15. 1. 2018
Intelektualna storitev Transformacija, razvoj človeških potencialov, d. o. o., Stegne 7, 1000 Ljubljana 12.391,80 € 12. 12. 2017 15. 1. 2018
Intelektualna storitev Ernst & Young Svetovanje, Dunajska cesta 111 1000 Ljubljana
4.850,00 €
08.12.2017
12.01.2018
Intelektualna storitev ADVANT računalniški inženiring, komunikacije, svetovanje in distribucija d.o.o. Cesta na Brdo 119A 1000 Ljubljana
5.866,56 €
06.12.2017
05.01.2018
Intelektualna storitev ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. Chengdujska cesta 25 1260 Ljubljana - Polje
ocenjena vrednost 12.000,00 € 04.12.2017
nedoločen čas
Intelektualna storitev CARDIAL specialistična ambulantna dejavnost d.o.o. Zaloška cesta 69 1000 Ljubljana
ocenjena vrednost 12.000,00 € 04.12.2017
nedoločen čas
Intelektualna storitev Almaj & Albu SCA Temisana Street, Ground floor, App. 1 48 010016 Bucharest
ocenjena vrednost 34.000,00 € 04.12.2017
nedoločen čas
Intelektualna storitev BARSOS d.o.o. Gregorčičeva ulica 11 1000 Ljubljana
ocenjena vrednost 12.000,00 €
01.12.2017
nedoločen čas
Sponzorstvo KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA Kajuhova cesta 8 3325 Šoštanj
30.000,00 € 01.12.2017
15.05.2018
Intelektualna storitev ZDRUŽENJE NADZORNIKOV SLOVENIJE Dunajska cesta 128A 1000 Ljubljana
4.455,00 €
29.11.2017
29.12.2017
Intelektualna storitev HSC SKUPINA poslovno svetovanje d.o.o. Franca Pirca ulica 8 1241 Kamnik
ocenjena vrednost 5.125,6 €
20.11.2017
31.12.2017
Sponzorstvo ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA Trg svobode 12 Šoštanj
20.000,00 €
16.11.2017
15.08.2018
Donacija ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG Litostrojska cesta 40 1000 Ljubljana
1.000,00 €
10.11.2017
31.12.2018
Avtorsko delo TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o. Stoženska ulica 2 1000 Ljubljana
15.352,50 €
07.11.2017
22.11.2017
Avtorsko delo ARA, post produkcija in vgradnja elektronske opreme v motorna vozila, Žiga Debenec s.p. Cesta 8. maja 3 1358 Log pri Brezovici
440,00 €
09.11.2017
15.12.2017
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o. Koroška cesta 55 3320 Velenje
1.467,72 €
07.11.2017
27.11.2017
Avtorsko delo LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Krekov trg 2 1000 Ljubljana
1.600,00 €
07.11.2017
09.12.2017
Avtorsko delo SEAL BOŽO ŠTUCL S.P. Veselova ulica 12 3000 Celje
290,00 €
07.11.2017
15.12.2017
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana 55.200,00 € 23. 10. 2017 1. 12. 2017
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 408,00 € 23. 10. 2017 31. 3. 2018
Sponzorstvo Nogometni klub Šoštanj, Metleče 3, 3325 Šoštanj 10.000,00 € 23. 10. 2017 15. 8. 2018
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 27.105,00 € 16. 10. 2017 30. 3. 2018
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 27.105,00 € 16. 10. 2017 30. 3. 2018
Sponzorstvo ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KAJUH ŠOŠTANJ Kajuhova cesta 8 3325 Šoštanj
10.000,00 €
06.10.2017
15.08.2018
Intelektualna storitev Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. Trg republike 3 1000 Ljubljana
12.100,00 €
06.10.2017
15.04.2018
Sponzorstvo OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj
3.000,00 €
06.10.2017
31.12.2018
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor
3.696,00 €
03.10.2017
17.10.2017
Intelektualna storitev ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2 1000 Ljubljana
29.400,00 €
03.10.2017
03.01.2018
Intelektualna storitev NINAMEDIA d.o.o. Parmova 41 1000 Ljubljana
8.100,00 €
29.09.2017
14.11.2017
Intelektualna storitev ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE Gospodarsko interesno združenje, Dimičeva 9,1000 Ljubljana
31,96 €
14.09.2017
20.09.2017
Sponzorstvo KAJAK KANU KLUB NIVO CELJE Kettejeva ulica 15 3000 Celje
1.000,00 €
13.09.2017
26.08.2017
Donacija KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE Stari trg 19 3320 Velenje
200,00 €
11.09.2017
26.08.2017
Intelektualna storitev StormGeo AS St Olavs Plass 0130 Oslo NO
5.000,00 €
05.09.2017
26.09.2017
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor
108.208,00 €
07.08.2017
07.10.2018
Intelektualna storitev TREF, Podjetje za svetovanje, inženiring in trgovinsko posredovanje, d.o.o., Cesta 20. junija 2, 1410 Zagorje ob Savi delež HSE: fiksni del 5.238,00 € in variabilni del (intelektualna storitev) - ocenjena vrednost 1.262,00 € 26.07.2017 31.12.2018
Svetovanje Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana Ostaja vrednost po osnovni pogodbi 21.07.2017 nedoločen čas
Sponzorstvo ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE Dimičeva ulica 013 1000 Ljubljana
3.300,00 €
20.07.2017
05.06.2018
Intelektualna storitev PROFIL, management consulting d.o.o. Parmova ulica 053 1000 Ljubljana
9.360,00 €
17.07.2017
31.12.2017
Sponzorstvo GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje Efenkova cesta 4 3320 Velenje
500,00 € 14.07.2017
26.08.2017
Intelektualna storitev KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje, Teharska 4 3000 Celje
2.385,00 €
14.07.2017
31.10.2017
Sponzorstvo
OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
5.000,00 €
13.07.2017
15.09.2017
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 408,00 € 16.06.2017 30.06.2017
Donacija Zveza prijateljev mladine Slovenije Dimičeva ulica 009 1000 Ljubljana
1.000,00 €
15.06.2017
30.06.2017
Intelektualna storitev Racio razvoj d.o.o. Lava 2 b 3000 Celje
Ocenjena vrednost 15.000,00 € 09.06.2017
31.12.2017
Intelektualna storitev ADD trgovina, inženiring, vzdrževanje d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana
Ocenjena vrednost 43.200,00 €
06.06.2017
31.05.2018

Intelektualna storitev PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje Kidričeva ulica 009A 5000 Nova Gorica
28.500,00 €
31.5.2017
31.10.2017
Intelektualna storitev Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 6.940,00 € 23. 5. 2017 5. 6. 2017
Avtorsko delo HIEROGLIFI, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. Ulica Angele Vode 029 1000 Ljubljana SI
5.060,00 € 17.05.2017
22.05.2017
Avtorsko delo GRAFIČNO OBLIKOVANJE, DESIGN KATJA GASPARI LEBEN S.P. Šmartinska cesta 152 1000 Ljubljana SI
44,00 €
11.05.2017
16.05.2017
Avtorsko delo AA MEDIA IUS, svetovalna družba, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana 320,00 € 26.4.2017 26.4.2017
Intelektualna storitev Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Fleet Street 65, LONDON 9015
Ocenjena vrednost 150.000,00 €
18.04.2017
nedoločen čas
Avtorsko delo ROBERT ILOVAR - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, OBLIKOVALEC VIDNIH SPOROČIL Novakova ulica 005 1000 Ljubljana
8.880,00 €
13.04.2017
01.07.2017
Avtorsko delo RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG Am Stadtpark 9 1030 WIEN AT
4.518,41 €
21.02.2017
nedoločen čas
Intelektualna storitev KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 008A 1000 Ljubljana
podaljšanje pogodbenega roka 13.04.2017
24.04.2017
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o. Verovškova ulica 055A 1000 Ljubljana
kapica do 15.900,00 € 30.03.2017
30.04.2017
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor
podaljšanje roka izvedbe
30.03.2017
15.04.2017
Intelektualna storitev COTING d.o.o. komercialno tehnični inženiring, trgovina, proizvodnja Lotričeva ulica 010 1000 Ljubljana
podaljšanje roka izvedbe
30.03.2017
31.03.2017
Intelektualna storitev Poyry Management Consulting Austria GmbH Laaer-Berg-Strasse 43 1100 Wien AT
20.000,00 €
28.03.2017
31.10.2017
Intelektualna storitev COMPAREX, informacijski sistemi, d.o.o. Šmartinska cesta 053 1000 Ljubljana
Podaljšanje roka 15.03.2017
31.03.2017
Donacija športno kulturno društvo Termoelektrarne Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj 500,00 € 2.3.2017 31.12.2017
Intelektualna storitev CMS Cameron McKenna SCA Strada Tipografilor 11-15, B3-B4 013714, Bucharesti, Romunia Ocenjena vrednost 2.500,00 € 27.2.2017 Nedoločen čas
Avtorsko delo AA MEDIA IUS, svetovalna družba, d.o.o. Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana 240,00 € 23.2.2017 28.2.2017
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
876,00 €
09.02.2017
05.12.2017
Sponzorstvo KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskoškova cesta 012, 1000 Ljubljana
20.000,00 €
06.02.2017
31.12.2017
Sponzorstvo ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 025, 1000 Ljubljana
2.000,00 €
06.02.2017
31.05.2017
Intelektualna storitev ODVETNIŠKA DRUŽBA PODJED o.p. - d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana
Znižanje pogodbenega zneska
02.02.2017
31.12.2017
Sponzorstvo STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana
3.000,00 €
27.01.2017
01.02.2017
Sponzorstvo ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana
3.000,00 € 23.01.2017
30.11.2017
Sponzorstvo OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE-ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
znižan pogodbeni znesek 15.000,00 € 23.01.2017
31.12.2017
Intekektualna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o. Verovškova 55A, 1000 Ljubljana
7.700,00 €
12.01.2017
15.03.2017
Intelektualna storitev COTING d.o.o., komercialno tehnični inženiring, trgovina, proizvodnja, Lotričeva 10, 1000 Ljubljana 19.650,00 € 10.01.2017 11.03.2017
Svetovanje RMAN, računovodsko in poslovno svetovanje, d.o.o., Nova vas 17, 4205 Preddvor 6.000,00 € 06.01.2017 15.03.2017
Donacija ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana 1.000,00 € 06.01.2017 31.12.2017
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
20.000,00 €
05.01.2017
31.12.2017
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-VIČ, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana
500,00 €
05.01.2017
31.12.2017

SEŠTEVEK POSLOV 2017 BREZ DDV

Intelektualne storitve: 735.548.92 €

Sponzorstva: 110.800,00 €

Donacije: 24.200,00 €

Avtorska dela: 38.212,63 €

Svetovalske storitve: 6.000,00 €