PROJEKTI / Zaključeni projekti

OSMOSE

Projekt OSMOSE je mednarodni raziskovalni projekt, financiran v sklopu evropskega programa Obzorje 2020. Sodelujoči v okviru projekta iščejo in preizkušajo nove rešitve za uspešen prehod na večji delež proizvodnje električne energije iz nestabilnih obnovljivih virov energije. V projektu, ki bo trajal štiri leta, sodeluje 33 partnerjev iz devetih evropskih držav in različnih panog (sistemski operaterji, raziskovalne institucije ter tržni udeleženci). Projekt je ocenjen na 28,3 mio €, delež EU pa znaša 21,9 mio €.

Pri iskanju rešitev je rdeča nit prepoznavanje in razvoj prožnosti znotraj obstoječega elektroenergetskega sistema, ki bosta omogočala stroškovno učinkovito podporo konvencionalnih elektrarn ter hranilnikov energije nestabilnim obnovljivim virom električne energije. V tem smislu je bil sestavljen tudi akronim OSMOSE, ki je okrajšava za »Optimal System-Mix Of flexibility Solutions for European Electricity«.

V sklopu projekta bodo izvedene štiri demonstracije, podprte s predhodnimi raziskavami in simulacijami. HSE je udeležen v eni izmed demonstracijskih skupin, ki išče prožnosti v obliki sodelovanja dveh sosednjih sistemov ter konvencionalnih proizvodnih enot. Gre za iskanje priložnosti trgovanja blizu realnega časa s pomočjo t. i. »FlexEnergy« ponudb, katerih izvajanje bi nadzorovali sistemski operaterji.

HSE kot lastnik in upravljalec proizvodnih virov električne energije, med katerimi je približno polovica iz obnovljivih virov, vidi v projektu velik potencial, kako lahko v Sloveniji z izkoriščanjem inovativnih pristopov pripomore k ohranjanju sigurnosti, stabilnosti in zanesljivosti domačega sistema, ki smo jih vajeni, ob vključevanju čim večjega deleža nestabilnih obnovljivih virov energije.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n° 773406.

FARCROSS

Za doseganje svojih energetskih ciljev mora Evropska unija vzpostaviti izboljšanje čezmejnih elektroenergetskih povezav na svojem geografsko velikem trgu, ki temelji na uvozu in izvozu električne energije. S tem bi lahko povečal raven konkurence, povečal varnost EU za oskrbo z električno energijo in vključil več obnovljivih virov energije na energetske trge.

Električna energija bi morala, kolikor je mogoče, teči med državami članicami tako enostavno, kot trenutno teče znotraj držav članic, da bi povečala trajnostni potencial in resnično konkurenco ter spodbudila gospodarsko učinkovitost energetskega sistema. S projektom FARCROSS želimo rešiti ta izziv s povezovanjem glavnih zainteresiranih deležnikov energetske verige in demonstriranjem vgrajenih strojnih in programskih rešitev, ki bodo olajšale „odklepanje“ čezmejnih kapacitet pretoka električne energije in regionalno sodelovanje. Projekt bo spodbujal uvajanje najsodobnejše tehnologije za povečanje izkoriščenosti / zmogljivosti / učinkovitosti prenosnih omrežij, bodisi na ravni proizvodnje ali prenosa. Strojne in programske rešitve bodo omogočale boljši nadzor nad omrežjem, kar bo olajšalo operacije v sistemu na regionalni ravni, povečale izkoriščenost prenosnih koridorjev, vse skupaj pa bo olajšalo regionalno prilagodljivost trga.

Za izboljšano prognozo obnovljive proizvodnje in odziva na povpraševanje bo prikazana inovativna regionalna platforma za napovedovanje, preizkušeno bo orodje za optimizacijo rezerv za čim večje čezmejne tokove. Preučila se bo neusklajenost nacionalnih predpisov in priporočili se bodo ukrepi za preprečevanje izkrivljanja tehnoloških koristi.

Ob upoštevanju konfiguracije čezmejnih povezav in specifiki IKT in ostale omrežne infrastrukture bo v okviru projekta načrtovanih več različnih pristopov za zagotavljanje varne integracije obnovljivih virov v obstoječa omrežja, ki bodo ublažili motnje in povečali stabilnost elektroenergetskega sistema.

Razvita bo tudi inovativna regionalna platforma za napoved vremenskih pojavov, ki bo omogočala načrtovanje učinkovitejše in racionalnejše proizvodnje obnovljivih virov, ki so odvisni od vremena. Prav tako bo razvito in testirano orodje za optimiziranje energetskih rezerv, ki bodo omogočale maksimalne čezmejne prenose.

Ena izmed nalog projekta je tudi preučevanje usklajenosti nacionalnih predpisov ter podajanje priporočil, ki bodo onemogočala izkoriščanje tehnoloških prednosti.

Vloga HSE v projektu FARCROSS

HSE in UNI (UNI-Uniper Hungary Energetikai Kft) sta mednarodna proizvajalca električne energije, ki imata neposredno povezavo s slovenskim in madžarskim trgom električne energije. V projektu FARCROSS imata enako vlogo vsak na svojem trgu:

  • Glavni poudarek bo na čezmejnem trgovanju z uporabo skupne trgovalne platforme.
  • Za potrebe testiranja bo potrebno zagotoviti podatke za prožnost trga in osnovne podatke o slovenskih proizvajalcih električne energije. Na podlagi rezultatov in izkušenj bo HSE uspel zagotoviti prihodnjo regulativo in politiko priporočil za proizvajalce.
  • Testiranje in ocenjevanje predlaganih vmesnikov, IT rešitev (platforma za trgovanje).
  • Gen GenCos bo na podlagi rezultatov in izkušenj podal prihodnja priporočila glede regulativne politike in politike proizvajalcev energije.

Več informacij o projektu: https://cordis.europa.eu/project/rcn/225176/factsheet/en

Uradna spletna predstavitev: https://farcross.eu

floater