SavaEN / Časovnica

Časovnica

junij 2020

Podpis koncesijske pogodbe

2020

Okoljsko poročilo in dokumentacija za celovito presojo vplivov na okolje

+ 3,5 do 4,5 let od pravnomočnosti celovitega dovoljenja v združenem postopku za zadnjo od prvih treh

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Zgodovina projekta

2014

Novelacija dokumenta »Predinvesticijska zasnova: Izgradnja HE na srednji Savi (HSE Invest)«, ki upošteva celotno do takrat znano problematiko in vse do tedaj izdelane strokovne podlage na območju Save.

2013

2013 sprejet sklep Vlade Republike Slovenije o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za rabo vodnega potenciala srednje Save z izgradnjo HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, h kateri so bile pridobljene smernice državnih nosilcev urejanja prostora za načrtovanje teh treh hidroelektrarn.

2013

Dana pobuda za pričetek DPN-ja za izgradnjo HE za objekte od Medvod do Litije.

2013

Podana pobuda za pričetek DPN-ja za izgradnjo HE za objekte od Litije do Zidanega Mosta.

2009

Podana pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za rabo vodnega potenciala srednje Save.

2007

Izdelana »Predinvesticijska zasnova: Izgradnja HE na srednji Savi (HSE Invest)« za potrebe HSE.
Tega leta se prične tudi z izdelavo različnih strokovnih podlag z različnih področji (narave, kmetijstva, arheologije, ihtiologije, projektne in investicijske dokumentacije…)

1979

Izdelan dokument »Energetska izraba Save od Medvod do Mokricv katerem je zasnovan osnovni koncept verige HE na srednji Savi, ki je še danes osnova za načrtovanje verige

floater