SavaEN / 10 pridobitev za lokalno okolje

10 pridobitev za lokalno okolje

Ob energetskih so na srednji Savi pričakovani tudi drugi koristni učinki izgradnje hidroelektrarn, od povečane zaščite lokalnih okolij pred škodljivim delovanjem voda, izboljšanja vodooskrbe, čiščenja odpadnih voda, ureditve prometnega in energetskega omrežja, do razvojnih gospodarskih učinkov in povečanja možnosti razvoja rekreacijskih potencialov.

Hidroelektrarne igrajo pomembno vlogo v zagotavljanju stabilnih odtočnih razmer v vodotoku. Pri načrtovanju teh objektov sledimo zagotavljanju poplavne varnosti, varovanju kakovosti in količine podtalne vode in varovanju vodnega režima in rečne dinamike. Zato načrtujemo tudi prehodnost jezovnih zgradb za vodne organizme, ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov ter ohranjanje in varovanje naravnih vrednot. Z akumulacijami kot večnamenskimi objekti bomo rešili probleme oskrbe prebivalstva s pitno vodo, namakanja kmetijskih površin, zaščite pred škodljivim delovanjem vodotoka ter urejanje vodnega in obvodnega prostora za turistično-rekreacijske dejavnosti. Z ureditvami v vplivnem območju akumulacij pa je predvideno celovito urejanje objektov javne in lokalne infrastrukture v regiji, kot so: reguliranje pritokov, urejanje prometne infrastrukture, zagotavljanje prehodnosti pregradnih objektov, urejanje komunalne in energetske infrastrukture ter gradnja čistilnih naprav. Odnos med posameznimi deležniki bo predvidoma definiran v koncesijski pogodbi.

10 izboljšav,
ki jih hidroelektrarne prinašajo lokalnemu okolju:

1. Zaščita pred poplavljanjem

Na območju koncesije bomo pri Holdingu Slovenske elektrarne skladno s predpisi zagotavljal varnost pred poplavami. Z obratovanjem bomo zagotavljali poplavno varnost objektov in naprav koncesije za pretoke do vključno 100-letnih visokih voda na poseljenih območjih oziroma za druge pretoke visokih voda skladno z državnim prostorskim načrtom.

Predvidena je ureditev struge reke Save na način, da se prepreči poplavljanje. K izgradnji posameznih hidroelektrarn sodijo tudi ureditev struge pred pretočnimi polji in podslapju ter premostitveni objekti v sklopu jezovne zgradbe za potrebe energetskega upravljanja hidroelektrarne.

V okviru ukrepov za zagotovitev varnosti pred poplavami bomo redno odstranjevali plavje in ga predeloval ali odlagal na deponijo, v okviru rednega vzdrževanja odstranjevali naplavine in redno vzdrževali vodna in priobalna zemljišča ter redno sodelovali pri vzdrževanju struge reke Save na območju, ki ga opredeljuje državni prostorski načrt za posamezno hidroelektrarno.

2. Izboljšana podtalnica

Pri Holdingu Slovenske elektrarne bomo med izvajanjem vodne pravice zagotovili izvedbo ukrepov, s katerimi bo zagotovil varstvo podzemne vode in ustreznega kontakta podzemne in površinske vode v času gradnje in v času obratovanja objektov. Že v času pred gradnjo objektov je investitor zavezan k monitoringu in preveritvi naravnega medsebojnega količinskega vpliva površinske in podzemne vode, med gradnjo in po njej pa zagotoviti obratovalni monitoring podzemnih voda na območju vpliva.

Po potrebi bomo izvedeli tudi ukrepe bogatenja podtalnice na ravninskem delu litijsko-ljubljanskega območja.

3. Ureditev področij, kjer se nahajajo avtohtone živalske in rastlinske vrste

V času izvajanjem vodne pravice bomo zagotavljali izvedbo ukrepov, s katerimi bomo zagotovili varstvo biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot na območju koncesije v skladu s predpisi na področju ohranjanja narave.

Hidroelektrarne, s katerimi že upravlja Holding Slovenske elektrarne, že vrsto let izvajajo ukrepe, s katerimi skrbimo za avtohtone živalske in rastlinske vrste. Hidroelektrarne, s katerimi upravljajo Dravske elektrarne Maribor, so se ribjemu življu prilagodile s tako imenovanimi ribjimi stezami.

Na področju hidroelektrarn na srednji Savi bomo v primeru nastanka mrtvic, ki bi jih povzročili s postopki gradnje, s pristojnimi organizacijami organizirali reševanje rib in poravnali neposredno dokazljivo škodo na obstoječem ribjem življu, povzročeno s posegi v strugi reke Save.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezno hidroelektrarno bomo omogočili izvajanje ribiškega gojitvenega načrta v vodnem telesu.

4. Ureditev lokalne in državne infrastrukture

Izgradnja hidroelektrarn bo pomenila tudi ureditev državne in lokalne infrastrukture. K državni infrastrukturi spadajo objekti in naprave obstoječe državne cestne, železniške, telekomunikacijske, vodne in energetske infrastrukture na območju koncesije in na vplivnem območju koncesije, ki jih je treba premestiti, preurediti oziroma dograditi ali izvesti podobne ureditve zaradi gradnje objektov in naprav koncesije.

V okviru ureditve lokalne infrastrukture bodo urejeni objekti in naprave obstoječe lokalne cestne, vodovodne, kanalizacijske infrastrukture in druge infrastrukture lokalne gospodarske javne službe na območju koncesije in na vplivnem območju koncesije, ki jih je treba premestiti, preurediti oziroma dograditi ali izvesti podobne ureditve zaradi gradnje objektov in naprav koncesije.

5. Ureditev upravljanja voda reke Save in njenega toka

Investitor bo pred pričetkom gradnje pripravil program spremljanja vplivov gradnje na površinske in podzemne vode na območju koncesije. V času gradnje bomo skrbeli, da se stanje voda in vodnega režima ne poslabša bolj kot je to nujno potrebno za izvedbo del. Gradili bomo tako, da se ne bo poslabšal kemijsko in količinsko stanja podzemne vode.

Energetske objekte in naprave bomo zgradili tako, da ne bo poslabšanja stanja površinskih voda, poslabšanja vodnega režima in bo omogočena migracija vodnih organizmov preko prehodov za vodne organizme. Skrbeli bomo za ekološko sprejemljiv pretok.

6. Izkoriščanje vodnih virov za šport in rekreacijo

Akumulacijski bazen, ki ga bomo postavili za potrebe delovanja hidroelektrarne, se bo lahko uporabljal tudi za druge namene, zlasti rekreacijsko športne, turistične in za potrebe namakanja, če to ne bo bistveno poslabšalo pogojev za izvajanje vodne pravice.

7. Možnost zadrževanja vode v času kritično nizkih tokov

Kot investitor bomo v času pred gradnjo izvedli monitoring in preverili naravni medsebojni količinski vpliv površinske in podzemne vode. Med gradnjo in po njej bomo zagotovili obratovalni monitoring podzemnih voda na območju vpliva. Z rezultati monitoringa bomo redno seznanjali pristojne službe.

8. Možnost namakanja kmetijskih površin

Poskrbeli bomo, da se na vplivnem območju hidroelektrarn ne bodo poslabšali pogoji za kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih zemljiščih v območju koncesije.

Po zaključku gradnje energetskih objektov in naprav bomo rekultiviral vsa kmetijska in gozdna zemljišča, ki bodo zaradi gradnje začasno zmanjšano uporabna, in jih usposobil za normalno gospodarjenje.

Na odseku od Tacna do akumulacijskega bazena HE Renke bomo omogočili kumulativni odvzem vode za potrebe namakanja v kmetijstvu do 2 m3/s.

9. Preprečevanje poglabljanja rečnega kanala

10. Možnost čiščenja odpadnih voda

floater