Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREMOGOVNIK VELENJE ODSLEJ DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

PREMOGOVNIK VELENJE ODSLEJ DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

V četrtek, 17. avgusta 2017, je v prostorih Premogovnika Velenje potekala 27. redna seja Skupščine Premogovnika Velenje, katere se je udeležil edini delničar družbe s 100-odstotno glasovalno pravico. Delničar je na skupščini sprejel Sklep o preoblikovanju Premogovnika Velenje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Sprejet je bil Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki začne veljati od vpisa Sklepa o preoblikovanju v sodni register.

Od vpisa sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se za mandatno obdobje do 21. 9. 2019 za generalnega direktorja družbe Premogovnik Velenje, d. o. o., imenuje mag. Ludvik Golob ter za direktorico družbe za mandatno obdobje do 30. 11. 2020 mag. Mojca Letnik. Generalni direktor in direktorica zastopata družbo skupno.

Kot predstavnika kapitala sta bila v nadzorni svet družbe za mandatno obdobje, ki teče od vpisa sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register do vključno 9. julija 2019, imenovana mag. Stojan Nikolić in Uroš Podobnik ter kot predstavnik delavcev Danilo Rednjak do vključno 14. junija 2020 oz. do drugačne odločitve Sveta delavcev.

Člani nadzornega sveta družbe ter njeno poslovodstvo bodo svoje funkcije opravljali do izteka zdajšnjega mandata.

Delničar se je na seji Skupščine seznanil z revidiranim letnim poročilom družbe Premogovnik Velenje in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Premogovnik Velenje za poslovno leto 2016; poročilom o odnosih do povezanih družb; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega poročila Skupine za poslovno leto 2016 ter preveritvi poročil o odnosih do povezanih družb. Podana je bila informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za minulo poslovno leto. Ugotovljeno je bilo, da družba za leto 2016 ne izkazuje bilančnega dobička.

Upravi družbe in nadzornemu svetu je bila v skladu z 294. členom ZGD-1 za poslovno leto 2016 podeljena razrešnica.

Skupščina družbe je za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2017 imenovala družbo KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana.