Medijsko središče / Sporočila za javnost / PODPISANE POGODBE O ZAČETKU DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ TE UGLJEVIK IN NAČINU IZPLAČILA 67-MILIJONSKE ODŠKODNINE

PODPISANE POGODBE O ZAČETKU DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ TE UGLJEVIK IN NAČINU IZPLAČILA 67-MILIJONSKE ODŠKODNINE

Družbe HSE, EGS-RI, RiTE Ugljevik in ERS so danes podpisale pogodbe, ki določajo začetek dobave električne energije ter način izplačila 67-milijonske odškodnine iz naslova nedobavljene električne energije med leti 2011 in 2021, ki jo je HSE dosegel v uspešno zaključenem arbitražnem postopku. Današnji sporazum predvideva, da bo Termoelektrarna Ugljevik začela izpolnjevati obveznost do družbe Elektrogospodarstvo Slovenije ter preko HSE začela tudi z dobavo električne energije, in sicer že ta četrtek, sedemletno odplačevanje odškodnine pa se začne 30. junija 2024.

Po več kot treh desetletjih premora se tako ponovno vzpostavljajo dobave dolgovane tretjine električne energije iz TE Ugljevik. Ta bo zaradi regulatorno-tehničnih razlogov potekala preko Elektroprivrede Republike Srpske (ERS), ki bo električno energijo po nalogu EGS-RI dobavila HSE. Predvidena letna količina dobavljene električne energije bo 500 GWh, kar zadošča za oskrbo 123.000 slovenskih gospodinjstev. Sklenjeni dogovor glede dobave električne energije velja do prenehanja obratovanja RiTE Ugljevik.

RiTE Ugljevik je iz naslova nedobavljene električne energije za čas do 31. 12. 2021 dolžan EGS-RI plačati tudi odškodnino v znesku 67 milijonov evrov ter pripadajoče zamudne obresti. Obročno odplačilo glavnice v višini 67 milijonov EUR se začne 30. junija 2024, izvajalo pa se bo sedem let v štirinajstih obrokih, ki so tudi dodatno pogodbeno obrestovani. Rezultat pogajanj, ki jih je vodil HSE, je, da poleg RiTE Ugljevik za predmetno plačilo solidarno odgovarja tudi Elektroprivreda Republike Srpske. Poleg tega pa je bila pogodba sklenjena v obliki, ki v primeru kršitev omogoča neposredno izvršljivost v korist EGS-RI.

Z današnjim podpisom je zaključen prvi del pogajanj med HSE, EGS-RI, RiTE Ugljevik in ERS, ki pa se nadaljujejo. Potrebno je namreč dogovoriti še vprašanja, povezana z izplačilom preostalih obresti, kot izhajajo iz izdanih arbitražnih odločb, plačilom odškodnine za nedobavljeno električno energijo po 1. 1. 2022 in plačili, vezanimi na zahtevke, ki jih EGS-RI v ICSID institucionalni arbitraži s sedežem v Washingtonu uveljavlja zoper državo BiH. Tudi na teh področjih pričakujemo konstruktivna pogajanja in sklenitev za HSE in EGS-RI ustreznih dogovorov.

Spomnimo: Družba EGS-RI je v obdobju 1981 – 1991, torej pred več kot tridesetimi leti, sodelovala pri izgradnji Rudnika in termoelektrarne Ugljevik. Začetek arbitražnega postopka zoper RiTE Ugljevik sega v junij 2014. Takrat je HSE za EGS-RI zoper družbo RiTE Ugljevik vložil zahtevo za ad hoc arbitražo s sedežem v Beogradu. Gre za spor EGS-RI v zvezi z vlaganji v izgradnjo rudnika in termoelektrarne.

Arbitražni tribunal s sedežem v Beogradu je julija 2023 izdal delno odločbo v zadevi Ugljevik o izplačilu odškodnine 67 milijonov evrov glavnice iz naslova nedobavljene električne energije iz Termoelektrarne Ugljevik skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Oktobra 2023 pa je tribunal izdal še končno arbitražno odločbo, s katero je toženi stranki naložil še izplačilo 58,2 milijona evrov obresti, natečenih do dne 31. 12. 2021. Družbo Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring (EGS-RI), ki je imetnica predmetnih terjatev, je ves čas arbitražnega postopka uspešno zastopal Holding Slovenske elektrarne (HSE).

 

(Foto: M. P.)

floater