HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

ČISTA ENERGIJA ZA VSE EVROPEJCE – zimski sveženj ukrepov

Stališče skupine HSE, februar 2017

Evropska komisija (EK) je konec novembra 2016 predlagala obsežen sveženj ukrepov, ki zahtevajo bistvene spremembe na vseh področjih energetske zakonodaje v Evropski uniji (EU). Tako obsežna prenova evropske energetske zakonodaje je po mnenju EK potrebna zaradi:

  1. neučinkovitega delovanja energetskega trga,
  2. prehoda v nizkoogljično družbo, ki zahteva novo zasnovo elektroenergetskega trga po letu 2020.

Sveženj »Čista energija za vse Evropejce« (imenovan tudi zimski sveženj) zato za okrepitev delovanja trga in doseganje podnebno energetskih ciljev EU predlaga vzpostavitev nove zasnove elektroenergetskega trga na malo- in veleprodajnem področju,

Predlogi zimskega svežnja tako bistveno spreminjajo pravila delovanja v vseh segmentih elektroenergetskega trga EU in pomembno vplivajo na delovanje skupine HSE, zato se v skupini HSE aktivno vključujemo v dokončno oblikovanje nove zakonodaje s predlogi dopolnitev predlaganih ukrepov, ki so po našem mnenju nujne za učinkovito delovanje elektroenergetskega trga v EU po letu 2020.

Prenova obstoječe zakonodaje je vsekakor potrebna, saj se je spremenilo poslovno okolje, v katerem energetska podjetja delujemo. Veleprodajne cene električne energije so močno padle, medtem ko cene za končne odjemalce rastejo, k čemur so pripomogle tudi neučinkovite podporne sheme OVE. OVE so vplivali tudi na (ne)delovanje sistema EU ETS. Energetski trg se zaradi večjega deleža variabilnih OVE srečuje s potrebo po zanesljivih zmogljivostih, ki so vedno na voljo, trg pa ne omogoča pravih spodbud za takšne zmogljivosti.

Investicije v energetiki, ki so potrebne za doseganje ambicioznih predlaganih ciljev do leta 2030, se bodo izvajale samo pod predpostavko tržne izvedljivosti ob hkratnem zagotavljanju varne in zanesljive dobave električne energije. Pri doseganju ekonomske upravičenosti projektov, brez katere se investitor ne bi odločil za investicijo, lahko država z določenimi mehanizmi pripomore k izboljšanju investicijskih pogojev, pod katerimi se bodo investicije lažje izvedle: mehanizmi zmogljivosti, učinkovita podporna shema, sorazmerna obremenitev tržnih akterjev, izboljšanje učinkovitosti postopkov umeščanja v prostor. Pri tem je še posebnega pomena zagotavljanje stabilne politike in regulatornega okvira, ki sta ključna za investitorje.

Skupina HSE si bo prizadevala, da se bodo pri prenovi energetske zakonodaje EU upoštevala naslednja načela:

  • zagotavljanje enake obravnave in pravil za vse udeležence na trgu;
  • zagotavljanje tehnološke nevtralnosti na vseh področjih delovanja elektroenergetskega trga;
  • pospešena integracija OVE na trg po letu 2020;
  • mehanizmi zmogljivosti so ukrep za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe - zmogljivosti, ki so vanj vključene, naj izpolnjujejo enake okoljske in druge pogoje, kot veljajo za ostale zmogljivosti na trgu;
  • sistem EU ETS mora postati ključni mehanizem za doseganje ciljev podnebno energetske politike EU;
  • zagotavljanje stabilnega in previdljivega okvirja za udeležence na trgu;
  • ne-retroaktivnost predlaganih ukrepov.