Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZAKLJUČKI IZREDNE SEJE NS HSE

ZAKLJUČKI IZREDNE SEJE NS HSE

Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. se je danes ponovno sestal in nadaljeval v ponedeljek prekinjeno izredno sejo. Nadzorniki so se posvetili oblikovanju odgovorov na sklepe Vlade RS, na seji 22.7.2010, ki se nanašajo na dopolnitev že posredovanega dokumenta poročila o vodenju izgradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ ter zahtevanim dopolnitvam investicijskega programa za gradnjo nadomestnega bloka 6 z deli, ki vanj domnevno še niso bili vključeni oziroma prikazani, to pomeni: predstavitvi stroškov, ki bi nastali s prekinitvijo izvajanja projekta, oceni vpliva na ekonomiko projekta, s predpostavko različnih cen kuponov CO2, oceni stroškov predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje, oceni možnosti podaljšanja obratovanja blokov 4 in 5, oceni povišanih stroškov izkopa premoga v Premogovniku Velenje zaradi razpršenih delovišč v letih 2027-2054, oceni posrednih stroškov, ki bi, oziroma bodo nastali z izgradnjo nadomestnega bloka 6, kot so terciarne rezerve in stroški novega jaška Preloge.

Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim gradivom, ki ga je poslovodstvo HSE pripravilo na zahtevo vlade RS in se nanaša na poročilo o vodenju izgradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ.

Člani nadzornega sveta so se seznanili z zaključki poslovodstva, da so ugotovitve iz poročila, ki je bilo na vlado posredovano 19.7.2010 že v veliki meri sanirane z ukrepi, ki so bili sprejeti ob izvajanju projekta.

Nadzorni svet podpira izvedbo aktivnosti in ukrepov za odpravo dvomov v projekt, odpravo prevelikih tveganj ter zahtev EBRD na način, da se pri ugledni strokovni inštituciji naroči mnenje, kakšna je bila poslovna praksa v obdobju 2007-2009 pri sklepanju pogodb za termoenergetske objekte glede na eskalacijsko klavzulo in kakšna je bila takrat običajna poslovna praksa pri obvladovanju s tem povezanih tveganj.

HSE bo spremenil akt družbe s katerim bo razširil nadzorni svet v TEŠ na šest članov in tako izpolnil zahtevo EBRD, ki bo v nadzornem svetu v času trajanja financiranja projekta imel svojega člana. Poleg tega bo akt dopolnil z možnostjo razširitve poslovodstva družbe TEŠ na veččlansko upravo.

HSE bo opredelil obvezno navodilo s katerim nalaga TEŠ, da takoj prouči načine upravljanja s finančnimi tveganji, ki izhajajo iz sklenjenih in bodočih pogodb z namenom, da se vrednosti posameznih segmentov investicije obdržijo v okvirih investicijskega programa.

Vladi RS predlaga, da aktivira projektno skupino za spremljanje investicije v nadomestni blok 6, imenovano leta 2007 s strani Vlade RS za razvoj oziroma da predlaga odgovorno osebo, ki bo spremljala projekt.

Poudariti želimo, da je svetovalna družba PÖYRY izdelala tehnični skrbni pregled projekta, poročilo izrecno navaja, da je projekt tehnološko na izjemnem nivoju, saj gre za super kritične parametre pri kurjenju lignita. Prav tako ugotavlja tudi, da je projekt ekonomsko upravičen, da pa je potrebno nameniti obvladovanju tveganj, ki izhajajo iz eskalacijske klavzule maksimalno pozornost.

Po mnenju nadzornega sveta HSE je bil projekt doslej voden, tako s strani TEŠ kot tudi HSE, skrbno, četudi so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, ki so po mnenju nadzornega sveta HSE pri vodenju tako zahtevnega projekta neizbežne.

Projektu nadomestnega bloka 6 se investicijska vrednost, ki izhaja iz noveliranega investicijskega programa, z dne 3.10.2009, ni pomembno spremenila, saj s strani Vlade navedeni razlogi za njegovo dopolnitev niso predmet investicije v nadomestni blok 6 oziroma so že ovrednoteni in primerno vključeni v investicijski program.

Stroški, ki bi nastali s prekinitvijo izvajanja projekta presegajo dve milijardi € in se v največji meri nanašajo na stroške predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje.

dr. Franc Žerdin, predsednik nadzornega sveta HSE d.o.o.