Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZA PROJEKTIRANJE AKUMULACIJSKEGA BAZENA HE KRŠKO DANES PODPISANE TRI POMEMBNE POGODBE

ZA PROJEKTIRANJE AKUMULACIJSKEGA BAZENA HE KRŠKO DANES PODPISANE TRI POMEMBNE POGODBE

Projekt izgradnje HE na spodnji Savi poteka skladno z zastavljenim časovnim načrtom. Za HE Boštanj in HE Blanca se dela selijo v občino Krško, kjer je v teku izgradnja že tretje od petih novih spodnjesavskih hidroelektrarn.
V dvorani v parku v Krškem so bile danes podpisane tri pogodbe s projektanti za »Izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško, v skupni vrednosti  1.662.565,09 EUR (brez DDV). Gre za projektiranje akumulacijskega bazena z vsemi komunalnimi vodi, ki služi primarno kot akumulacija hidroelektrarni ter hkrati zagotavlja poplavno varnost pred stoletnimi vodami. Investitorja del sta j.p. Infra d.o.o. in HSE d.o.o. Skupni podvig.

Dela na izgradnji HE Krško so se zaradi lokacije jezovne zgradbe v ozki dolini ter s tem povezane tehnologije gradnje začela predčasno, v letu 2007 s poglabljanjem struge dolvodno od HE, z izgradnjo mostu in krožišča na desnem bregu ter z izgradnjo obvoznice na levem bregu reke Save. S pripravljalnimi deli pri izgradnji jezovne zgradbe se je pričelo v letu 2007. Trenutno potekajo intenzivna dela na postavitvi obodne stene prve gradbene jame na levem bregu. Dela na levem bregu bodo predvidoma končana leta 2009, nato se prične z deli na desnem bregu.

Dela za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško obsegajo štiri sklope. Za izvedbo storitev iz prvega sklopa – Zavarovanje železniškega omrežja – je bila podpisana pogodba s projektantom del, družbo IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring.
Pogodbo za sklop 2, ki obsega izvedbo storitev – Izkopi, transporti in deponije v spodnji strugi in bazenu in za sklop 3 – Urejanje izlivnih odsekov pritokov, sta investitorja del podpisala z družbama HSE Invest d.o.o. in Vodnogospodarski biro d.o.o.
Za dela iz sklopa 4, ki zajemajo storitve za zavarovanje brežin reke Save, pa je bila podpisana pogodba z družbo Inženiring za vode d.o.o.
Storitve iz danes podpisanih pogodb morajo biti izvedene do konca letošnjega leta.

Poleg danes podpisanih pogodb je v polnem teku tudi projektiranje cestne infrastrukture, kamor sodi Projektiranje lokalne ceste Brestanica-Sotelsko-Videm. Tehnične rešitve se usklajujejo s predstavniki Občine Krško. Izvedbena dela se bodo izvajala v koordinaciji z deli na cesti G1-5 v takem zaporedju, da bo čim manjši vpliv na prometne tokove in v soglasju z Občino Krško. Glavnina del naj bi bila zaključena v letu 2008. Sklenjena je bila že tudi pogodba za projektiranje cestnega odseka G1-5 oziroma deviacije pri jezovni zgradbi HE Krško. Predvideno je, da se v letu 2008 izvede javni razpis za izvedbo del ter prične z izvedbo gradbenih del.

Ob že sklenjenih pogodbah za izvajanje gradbenih del na mostu, krožišču, obvoznici in jezovni zgradbi so sklenjene tudi že pogodbe za izdelavo in dobavo ključne energetske opreme za HE Krško, in sicer za turbine, generatorje, hidromehansko opremo in ostalo opremo. Tako so sklenjene praktično vse pogodbe za dobavo opreme in izvedbo del na HE Krško. Zemljišča za izgradnjo mostu, krožišča in jezovne zgradbe so pridobljena, intenzivno pa se dela na pridobivanju zemljišč za obvoznico in za akumulacijski bazen.
Intenzivno se zaradi čim prejšnjega pričetka proizvodnje električne energije iz obnovljivega vira dela na skrajšanju prvotno postavljenega roka izgradnje HE Krško.

Župan občine Krško Franc Bogovič je izrazil zadovoljstvo, da v času izgradnje HE Krško gradnja dovoznega mostu poteka brez večjih težav. Dodal je, da verjame, da bodo izvajalci uspeli slediti predvidenemu roku in s tem čimprej zagotovili razbremenitev dovozne ceste iz Vidma do gradbišča. Poudaril je pomembnost  konstruktivnih mesečnih usklajevanj Direkcije RS za ceste z odgovornimi na tej investiciji s pomočjo katerih se spremlja in sledi izgradnja mostu. Prav tako spremljamo pridobitev gradbenega dovoljenja za obvoznico in postopkov izgradnje spodnjega mostu v Krškem, je poudaril župan in dodal, da bo v roku zgrajena HE Krško skupaj z obvoznico najpomembnejša pridobitev mesta.

floater