Medijsko središče / Sporočila za javnost / Z odkupom deležev manjšinskih lastnikov TEB in TEŠ se nadaljuje kapitalska konsolidacija skupine HSE

Z odkupom deležev manjšinskih lastnikov TEB in TEŠ se nadaljuje kapitalska konsolidacija skupine HSE

Ljubljana

Nakup deležev manjšinskih družbenikov v družbah Termoelektrarna Brestanica d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. je pomemben korak h kapitalski konsolidaciji skupine HSE in  k enotnemu nastopu družb, ki skupino HSE sestavljajo

V družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. želimo v okviru doseganja strateških ciljev, ki nam jih je ob ustanovitvi postavila R Slovenija, zagotoviti na trgu enoten in učinkovit nastop vseh družb, ki skupino HSE sestavljajo.

HSE je popolnoma tržno orientirana gospodarska družba, ki trgu električne energije ponuja enoten produkt – kilovatno uro električne energije. Zaradi izredno dobrega komplementarnega dopolnjevanja hidro in termo proizvodnih virov, HSE lahko zagotavlja kvaliteten produkt električne energije (stroškovno ugodna hidro energija, ki je močno odvisna od hidrologije, ter zanesljiva, a stroškovno nekoliko manj ugodna termo energija, ). TEB in predvsem TEŠ s svojimi proizvodnimi zmogljivostmi in stalno razpoložljivostjo predstavljata pomemben del skupine HSE, ki omogoča zanesljivost dobav končnega enotnega produkta HSE.

Normalna praksa vodenja družb z večimi lastniki je, da se pri vodenju izkazujejo različni interesi manjšinskih in večinskega lastnika. Žal kljub številnim poskusom nismo uspeli uskladiti skupne vizije poslovanja vseh družb skupine, zaradi česar smo se znašli  v situaciji, ko so izpodbojne tožbe manjšinskih družbenikov na sklepe skupščine družb onemogočale normalno izvajanje lastniških funkcij vseh družbenikov, tako manjšinskih, kot tudi večinskega; posredno pa je njihovo obravnavanje prekomerno obremenjevalo poslovanje tako HSE kot TEB in TEŠ.

Kako pomembni sta družbi za slovenski elektroenergetski sistem in za celotno slovensko gospodarstvo, pričajo naslednji podatki:

Družba TEB:

  • v slovenskem elektrogospodarskem sistemu je predvsem zanesljiv rezervni vir napajanja v najbolj kritičnih trenutkih.
  • zaradi izjemno hitrih odzivnih časov (do polne moči 291 MW potrebuje le 15 minut) je sposobna hitro posredovati pri preobremenitvah sistema ali izpadih hidroelektrarn oziroma daljnovodov.
  • njena zasnova omogoča veliko tehnično prožnost in prilagodljivost glede pogonskih goriv – uporablja predvsem zemeljski plin in posebno lahko kurilno olje, mogoča pa je tudi kombinacija obeh virov.

Družba TEŠ je:

  • z močjo 683 MW na pragu elektrarne največji proizvodni objekt med družbami skupine HSE.
  • proizvaja približno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa lahko pokriva tudi več kot polovico njene porabe.

Zaradi dolgotrajnih in zapletenih pravnih postopkov uveljavljanja lastniških in upravljalskih pravic ter na osnovi analiz različnih možnih scenarijev doseganja za vse strani sprejemljive rešitve smo v HSE ocenili, da predstavlja v dani situaciji optimalno rešitev le odkup deleža manjšinskih družbenikov TEB in TEŠ s strani HSE.

V postopku pogajanj z vsemi manjšinskimi družbeniki TEB in TEŠ je HSE dosegel umik vseh tožb in vzpostavitev normalnih pogojev za delovanje družb TEB, TEŠ in HSE. S tem je omogočena uskladitev skupne vizije poslovanja tudi v družbah TEB in TEŠ.

Izvedeni nakup predstavlja pomemben korak h kapitalski konsolidaciji skupine HSE (kateri je s sprejemom Poslovnega načrta družbe HSE d.o.o. za leto 2006 dal soglasje tudi nadzorni svet družbe) in  k enotnemu nastopu družb, ki skupino HSE sestavljajo.
Kapitalska konsolidacija bo skupaj z načrtovano privatizacijo skupine HSE na nivoju krovne družbe do 49% omogočila:

  • optimalnejše in učinkovitejše vodenje skupine ter
  • realizacijo nujnih razvojnih projektov skupine HSE, potrebnih za vzpostavitev konkurenčnosti vseh podsistemov HSE (kot je npr. izgradnja bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj, ki bo na osnovi konkurenčne cene lignita iz Premogovnika Velenje in ob večjih izkoristkih pomembno vplival na konkurenčnost cene električne energije iz te elektrarne),

kar je ključni pogoj za doseganje osnovnega strateškega cilja skupine HSE: varna in zanesljiva oskrba Slovenije z električno energijo po konkurenčnih cenah.

Vrednost posla temelji na oceni tržne vrednosti družb HSE, TEB in TEŠ, ki jo je izdelal neodvisni cenilec. Za nakup deležev od vseh manjšinskih družbenikov družb TEB in TEŠ (ki so imeli v obeh družbah 20,5 odstotni lastniški delež) bo HSE odštel 11,5 mlrd SIT, od tega 6,9 mlrd SIT za deleže v TEŠ in 4,6 mlrd SIT za deleže v TEB.

Posel bo zaključen v mesecu januarju 2006, ko bo izplačana celotna kupnina.

floater