Medijsko središče / Sporočila za javnost / V primeru neizdaje državnega poroštva za TEŠ 6 bo prihodnji obstoj in razvoj HSE zelo tvegan

V primeru neizdaje državnega poroštva za TEŠ 6 bo prihodnji obstoj in razvoj HSE zelo tvegan

Nadzorni svet  Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je na današnji 18. redni seji seznanil s tekočim poslovnim izidom družbe in skupine HSE v obdobju januar-maj 2012. Ta zaradi slabih hidroloških razmer v prvih treh mesecih leta sicer zaostaja za načrtovanim, vendar je pozitiven tako v HSE kot tudi v skupini kot celoti in v tem smislu še sledi zastavljenim poslovnim načrtom.

A poudariti velja, da je bil poslovni načrt HSE d.o.o. in skupine HSE za leti 2012 in 2013 pripravljen v dobri veri izpolnitve danih zavez države in organov družbe do EIB in EBRD v zvezi s financiranjem izgradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ, ki so se nanašale tudi na podelitev državnega poroštva. Nadzorni svet HSE obžaluje, da pridobivanje državnega poroštva ne poteka v skladu s časovno dinamiko iz zavez, temveč se vse bolj oddaljuje, z resno grožnjo, da poroštvo sploh ne bo izdano. Ob tem nadzorni svet HSE tudi ugotavlja, da nima na razpolago prav nobenega inštrumenta za zavarovanje tveganja odobritve državnega poroštva, zato ne more prevzemati odgovornosti za nastalo situacijo, ki je izven konteksta prvotnega investicijskega načrta, ki so ga potrdili vsi pristojni državni organi.

V skladu z naštetimi dejstvi Nadzorni svet HSE d.o.o. seznanja javnost, da se bodo brez izdanega državnega poroštva dela na izgradnji nadomestnega bloka 6 TEŠ ustavila, družba HSE d.o.o. pa se bo že sredi poletja zaradi obveznosti iz naslova financiranja del pri izgradnji bloka 6 znašla v likvidnostnih težavah. Konec leta lahko tako v primeru unovčitve starševske garancije primanjkljaj likvidnih sredstev naraste že preko  300 milijonov EUR. Gradnja nadomestnega bloka 6 TEŠ se bo s tem v vsakem primeru podaljšala in podražila za nepredvidljiv znesek.

Osrednja tema današnje seje nadzornikov HSE je bila tako obravnava različnih finančnih in razvojnih scenarijev v primeru, da državno poroštvo kot pogoj za črpanje 440 MIO EUR kredita EIB ne bi bilo izglasovano. V tem primeru namreč obstaja veliko tveganje nelikvidnosti in insolventnosti HSE (posledično pa je tvegan tudi obstoj celotne skupine HSE, predvsem pa njenih družb s področja delovanja TEŠ 6, torej Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje). Nadzorni svet je zato poslovodstvu HSE v skladu z ZFPPIPP ter ZGD že v začetku mandata naložil pripravo scenarijev za preprečitev in obvladovanje teh tveganj.

“Ker razume skrb lastnika pri podelitvi državnega poroštva, je nadzorni svet HSE takoj in izrecno naložil poslovodstvu družbe, da izvede vse postopke za izpolnitev zahtev vlade Republike Slovenije, kot je tudi že v začetku svojega mandata zavezal poslovodstvo HSE, da izvede vse postopke za dodaten transparenten in gospodaren nadzor nad izvajanjem projekta. Vendar pa je dolžan opozoriti na nevarnosti in tveganja neizpolnjevanja danih zavez lastnika HSE, na katera nima nikakršnega vpliva,” dodaja dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE.

Nadzorni svet HSE je na današnji seji v skladu z ustanovitvenim aktom družbe pričel tudi s postopki za izbiro generalnega direktorja družbe. Trenutnemu generalnemu direktorju, mag. Matjažu Janežiču, namreč v kratkem poteče mandat. Poleg tega pa so nadzorniki HSE pripravili tudi predloge ustanovitelju za sprejem sklepov iz njegove pristojnosti, ki jih bo v naslednjih dneh posredoval AUKN in se med drugim nanašajo tudi na spremembe Akta o ustanovitvi družbe HSE d.o.o.

Dodatne informacije: predsednik NS HSE, dr. Drago Dolinar: [email protected]

floater