Medijsko središče / Sporočila za javnost / V PREMOGOVNIKU VELENJE DOVOLJ ZALOG PREMOGA DO KONCA OBRATOVALNE DOBE BLOKA 6

V PREMOGOVNIKU VELENJE DOVOLJ ZALOG PREMOGA DO KONCA OBRATOVALNE DOBE BLOKA 6

Glede na ponovno zlonamerno oživljanje dezinformacij, ki se nanašajo na zadostnost količin premoga v pridobivalnem območju Premogovnika Velenje in samo v nekaterih medijih zapisane domneve s strani pristojnega ministrstva, da nima jamstev, da bo v Velenju dovolj premoga za vso življenjsko dobo šestega bloka TEŠ (do 2054) dajemo ponovno pojasnilo – kljub temu, da smo to že nekajkrat storili. Da je na voljo dovolj podatkov za določitev količin premoga v zalogah in da so strokovnjaki Premogovnika Velenje visoko strokovno usposobljeni za izračun količin, je v svojem poročilu ocenila tudi strokovna komisija EBRD.

Avgusta 2009 smo komisiji predstavnikov EBRD predstavili stanje zalog iz poročila “Revizija zalog premoga v Premogovniku Velenje na osnovi konceptualnih rešitev do zaključka odkopavanja velenjskega odkopnega polja”, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani, januar 2009. To poročilo je temeljilo na upoštevanju stanja zalog v podanih elaboratu “Elaborat o kategorizaciji, klasifikaciji in izračunu rezerv premoga na območju Premogovnika Velenje”, Premogovnik Velenje, junij 1999, ki je bil potrjen s potrdilom “Potrdilo o zalogah premoga na območju pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje”, s stanjem 31. 12. 1998, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, 10. 12. 1999. Ta elaborat ločeno obravnava velenjsko in šoštanjsko odkopno polje. Pri izdelavi poročila “Revizija zalog premoga v Premogovniku Velenje na osnovi konceptualnih rešitev do zaključka odkopavanja velenjskega odkopnega polja”, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani, januar 2009, pa je bilo upoštevano samo zmanjšano pridobivalno območje velenjskega odkopnega polja.

V letu 2009 smo zaradi natančnejšega izračuna zalog premoga ponovno pristopili k izdelavi elaborata “Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v Premogovniku Velenje s stanjem 31. 12. 2008”, št. el. E/09-IV, Velenje, 2009, ki je bil izdelan skladno s pravilnikom “Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin”, Ur. l. RS št. 36/2006. Ta elaborat obravnava zaloge za območje, za katero ima Premogovnik Velenje koncesijo (pogodba “Koncesijska pogodba številka 354-13-737/01”, Ljubljana, 21. 1. 2002). Elaborat je narejen na osnovi strokovne obdelave rezultatov izvedenih raziskovalnih rudarskih del (700 vrtin s površine v skupni dolžini 215 km, 2450 jamskih vrtin v skupni dolžini 120 km in približno 8 km letno izdelanih jamskih prostorov). Potrjene odkopne zaloge na dan 31. 12. 2008 znašajo 131.670.000 ton premoga, kar potrjuje “Potrdilo o stanju zalog in virov mineralne surovine”, številka 3611-3/2010-2, s stanjem 31. 12. 2008, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Ljubljana, 31. 3. 2010. To zadošča za potrebe bloka 6 do konca njegovega obratovanja. Elaborat je bil izdelan na Premogovniku Velenje, komisija, ki ga je preverila in potrdila, pa je bila sestavljena iz predstavnikov rudarske inšpekcije, neodvisnih zunanjih strokovnjakov, predstavnikov ministrstva za gospodarstvo in predstavnikov geološkega zavoda RS.

Odkopavanje na območju jam Premogovnika Velenje je konceptualno obdelano v rudarskem projektu “Koncept odkopavanja jame Pesje”, RP-325/2007 TK, elaboratu “Odkopavanje Severnega krila jame Preloge”, št. el. TK-002/07 in konceptu “Koncept razvoja jam Premogovnika Velenje”, št. konc. ŠK-001/10. Iz konceptualnih rešitev je razvidna dinamika in lokacije odkopavanja znotraj območja, za katerega ima Premogovnik Velenje koncesijo. Odkopavanje premoga se generalno pomika od V proti Z (odkopavanje v Jami Škale je že zaključeno). Doseganje planirane proizvodnje je predvideno z dvema modernima, visoko produktivnima odkopoma. Do leta 2035 so odkopi z vsemi potrebnimi komunikacijami natančno pozicionirani v premoški sloj. Po tem letu je umestitev odkopov konceptualno znana, vendar pa je trenutno zaradi časovne odmaknjenosti natančno umeščanje odkopov v sloj nesmiselno. Poleg vsega ostalega ne smemo pozabiti dejstva, da je v šoštanjskem odkopnem polju še približno 90 mio ton premoga, od tega bi lahko z obstoječo tehnologijo odkopavanja pridobili 60 mio ton, vendar je to odkopno polje izločeno iz pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje in ni upoštevano v zgoraj omenjenih odkopnih zalogah.

B6 bo v svoji življenjski dobi potreboval približno 92 mio ton premoga – če to količino odštejemo od 127 mio ton s stanjem na dan 31. 12. 2009, jih za bloka 4 in 5 ostane 35 mio ton; od tega bo v bloku 4 do leta 2014, ko preneha z obratovanjem, porabljenih nekaj več kot 9.6 mio ton, v bloku 5, ki bo hladna rezerva, pa do leta 2027 nekaj več kot 20 mio ton. Tako ostane še neizkoriščenih več kot 5 mio ton, iz česar je jasno razvidno, da je premoga za Termoelektrarno Šoštanj, kot smo že večkrat pojasnili in tudi podkrepili z vsemi potrebnimi podatki, vsekakor DOVOLJ do leta 2054.

Presenečeni smo, da nihče od odgovornih, ki, kot je razvidno iz nekaterih medijev, poslušajo različne prišepetovalce, ki menda razlagajo, da premoga ni dovolj, dvomijo v zadostne količine premoga in predvidene stroške proizvodnje premoga, tega vprašanja ne naslovi direktno na Premogovnik Velenje, kjer razpolagamo z obsežno dokumentacijo, s poročili strukturnih vrtin, projektnimi in razvojnimi elaborati ter drugimi uradno verificiranimi dokumenti. V Premogovniku Velenje smo pripravljeni odgovoriti na vsa vprašanja, dati vsa pojasnila in predložiti vso ustrezno dokumentacijo – seveda najbolje na sedežu družbe v Velenju.

Več informacij:
dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi Premogovnika Velenje
051-638-154; 03-899-6-327

floater