Medijsko središče / Sporočila za javnost / V HSE stremimo k izpolnjevanju zavez po povečevanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov

V HSE stremimo k izpolnjevanju zavez po povečevanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov

V Holdingu Slovenske elektrarne, največjem proizvajalcu električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, stremimo k izpolnjevanju zavez Evropske unije in Slovenije po povečevanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in znižanju emisij toplogrednih plinov, razogljičenju in prehodu v nizko ogljično družbo, povečanju samooskrbnosti ter zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo po konkurenčnih cenah. Zato so naši investicijski načrti usmerjeni k naložbam v obnovljive vire energije, kar hidroelektrarne na srednji Savi nedvomno so. Hidroelektrarne na srednji Savi bodo s proizvodnjo dodatnih 1.105 GWh letne električne energije, kar zadošča za oskrbo 250.000 povprečnih slovenskih gospodinjstev, pomembno prispevale k navedenim ciljem. Obenem gre za večnamenski projekt, ki združuje interese lokalnih skupnosti in države, in ki bo z urejanjem protipoplavne zaščite vzdolž reke Save, zaščite brežin in dna reke Save pred erozijo, izboljšanjem vodooskrbe ter postopkov čiščenja odpadnih voda, možnostjo ureditve športnih in zelenih površin ter druge prometne in energetske infrastrukture, izboljšal kakovost življenja prebivalcev ob reki Savi in omogočil regionalni razvoj.

Koncesijsko razmerje za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi z medsebojnimi pravicami in obveznosti koncendenta in koncesionarja se je vzpostavilo z Odločbo Vlade RS o določitvi koncesionarja z dne 22. 12.2005, ki je bila izdana na podlagi predhodno sprejete Uredbe Vlade RS o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadol z dne 26. 11. 2004. Po večletnih pogajanjih usklajena koncesijska pogodba, podpisana leta 2020, pravice in obveznosti strank le podrobneje opredeljuje.

floater