Medijsko središče / Sporočila za javnost / V HSE ob zaključku leta zadovoljni s poslovanjem

V HSE ob zaključku leta zadovoljni s poslovanjem

Ljubljana

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v letu 2005 posloval v skladu z zastavljenimi strateškimi in poslovnimi cilji. Ocenjeni čisti dobiček krovne družbe za leto 2005 znaša 6 milijard SIT, čisti dobiček skupine pa 14 milijard SIT.

Proizvodnja električne energije družb, ki sestavljajo skupino HSE, bo v letu 2005 znašala predvidoma 6.716 GWh, kar je 14% več od planirane in 6,6 % manj kot v letu 2004. Znotraj skupine HSE bodo hidroelektrarne predvidoma proizvedle 3.036 GWh električne energije, kar je dobrih 11% pod planirano proizvodnjo, termoelektrarne pa bodo predvidoma proizvedle 3.680 GWh električne energije, kar je slabih 15% nad planirano proizvodnjo.
Električno energijo v predvidenem obsegu dobrih 14,4 TWh, ki jo HSE v letu 2005 dobavlja svojim kupcem, je v največji meri (46,6%) kupil od družb skupine HSE. Del energije je kupil na domačem trgu (28,7 %), preostali del pa je kupil na tujem trgu (24,7 %).
V letu 2005 je HSE na domačem trgu prodal večino ali 78,4 % od dobrih 14,4 TWh skupaj prodane električne energije. Delež električne energije, prodane distribucijskim podjetjem, je znašal 61,9 %, 16,5 % jo je HSE prodal ostalim neposrednim odjemalcem. Okoli 21,6 % električne energije je izvozil, največji delež v Italijo.

V letu 2005 bo imel  HSE predvidoma dobrih 145,5 milijard tolarjev prihodka od prodaje, kar je 25,7 % več kot v letu 2004, od tega dobrih 25 % od prodaje v tujini. V strukturi prihodkov je s 96,5 % daleč najpomembnejši vir prihodka električna energija, 3,5% prihodkov pa predstavljajo ostali prihodki (prihodki od sistemskih storitev, odstopanj, terminskih pogodb, Modre energije,…).  Ocenjeni čisti dobiček krovne družbe za leto 2005 znaša 6 milijard SIT, čisti dobiček skupine HSE pa 14 milijard SIT.

V letu 2006 bo HSE nadaljeval zastavljeno razvojno pot v močnega igralca na širšem regionalnem energetskem trgu. Veliko napora bo vložil v rast trgovanih količin. Leto 2006 bo zaznamovano tudi s strateško-investicijskimi odločitvami in s povečevanjem prisotnosti na tujih trgih, predvsem na trgih JV Evrope.

Svoj tržni položaj bo HSE poskušal v bodoče še izboljšati z izgradnjo novih proizvodnih zmogljivosti. Trenutno je tik pred zaključkom izgradnja HE Boštanj, s polno paro se nadaljujejo dela s ciljem izgradnje celotne spodnjesavske verige in ČHE Avče, veliko energije pa usmerja tudi v druge potencialne investicije v nove proizvodne enote. Z novimi proizvodnimi zmogljivostmi bo HSE kljub večji potrošnji električne energije ohranjal svojo vlogo pri zagotavljanju varne in zanesljive dobave električne energije slovenskim kupcem.

Čeprav je osnovna dejavnost HSE tesno vpeta v električno energijo, pa načrti družbe vključujejo širši pogled na energetske izzive. Poleg proizvodnje in trgovanja z električno energijo bo HSE razširil svoje delovanje tudi na druge tržne segmente, kjer lahko dosega pozitivne učinke na poslovni rezultat. To so predvsem dejavnosti, ki so povezane s trgom električne energije in energetiko. V naslednjem letu bo tako HSE vstopil na področje trgovanja s plinom in emisijskimi kuponi CO2 ter povečal obseg trgovanja s terminskimi pogodbami za dobavo električne energije.