Medijsko središče / Sporočila za javnost / Uspešno poslovanje HSE v letu 2004

Uspešno poslovanje HSE v letu 2004

Ljubljana

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v letu 2004 dosegel zastavljene poslovne cilje in ohranil vodilni položaj proizvajalca in trgovca z električno energijo v Sloveniji.

Proizvodnja družb, ki sestavljajo skupino HSE (Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarna Brestanica, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje), bo do izteka leta 2004 znašala predvidoma 7.208 GWh, kar je dobrih 10 % več od planirane in 16 % več kot v letu 2003. Znotraj skupine HSE bodo hidroelektrarne predvidoma proizvedle 3.601 GWh električne energije, termoelektrarne pa bodo predvidoma proizvedle 3.607 GWh električne energije.  Na domačem trgu je HSE prodal večino ali 79,4 % od dobrih 11 TWh tako zagotovljene električne energije (v letu 2003 77 %). Okoli 20,6 % električne energije je izvozil, predvsem v Italijo, v manjšem obsegu pa tudi na Hrvaško in v Avstrijo.

V letu 2004 bo imel  HSE predvidoma 115 milijard tolarjev prihodka od prodaje (27 % več kot v letu 2003), od tega dobrih 22 % od prodaje v tujini. V strukturi prihodkov je s 94,6 % daleč najpomembnejši vir prihodka  električna energija, prihodek od sistemskih storitev je 4,6 %,  0,8 odstotka pa je HSE ustvaril s toplotno energijo.  Ocenjeni čisti dobiček krovne družbe za leto 2004 znaša 10 milijard SIT, čisti dobiček skupine HSE pa 18 milijard SIT.

Cilj HSE je tudi v letu 2005 ostati vodilni proizvajalec in ponudnik električne energije na slovenskem trgu, in sicer z zagotavljanjem varne in zanesljive dobave električne energije slovenskim kupcem. S tem je tesno povezana izgradnja novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije. HSE je že ob svoji ustanovitvi, intenzivneje pa v letu 2003, po zaključku prve strateške konference, pristopil k pripravi nabora možnih projektov in lokacij za izgradnjo novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije, ki so se začeli realizirati v letu 2004 (gradnja črpalne HE Avče, obnova HE Zlatoličje, dograditev dveh plinskih turbin k bloku 5 Termoelektrarne Šoštanj in začetek načrtovanje gradnje 800 MW plinsko-parne elektrarne v Kidričevem). Že od leta 2002 pa poteka gradnja HE na spodnji Savi, trenutno največji slovenski energetski projekt. Dela na gradbišču dokazujejo, da se izpolnjujejo zastavljeni načrti in bo izgradnja glede na trenutno situacijo predvidoma zaključena v roku; HE Boštanj, prva v verigi, bo začela obratovati aprila 2006.

HSE načrtuje nadaljnjo rast družbe predvsem na področju trgovanja z električno energijo na tujih trgih, najbolj na področju JV Evrope; pričakuje, da bo prav na tem področju v naslednjih letih dosegal najhitrejšo rast. Poleg tega se je v letu 2004 HSE uveljavil kot enakovreden igralec tudi na trgih kontinentalne Evrope, kjer ima ustanovljene lastne bilančne skupine, ki mu omogočajo samostojno trgovanje. Tako je med aktivnejšimi trgovci na najpomembnejši evropski borzi električne energije EEX, aktivno trguje tudi na slovenski in avstrijski borzi z električno energijo, njegov najpomembnejši tuji prodajni trg pa ostaja Italija.

HSE se aktivno vključuje tudi v globalna prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Tako trži trgovalne produkte, ki izhajajo iz različnih mehanizmov vzpodbujanja okolju prijazne proizvodnje. Po vzpostavitvi strukture RECS v Sloveniji, pri kateri je HSE aktivno sodeloval, je v letu 2004 v tujino prodal prve certifikate, ki izvirajo iz okolju prijazne proizvodnje njegovih hidroelektrarn. Z letom 2005 bo HSE v sodelovanju z njegovimi partnerji končnim porabnikom na domačem trgu nudil tudi energijo iz obnovljivih virov, ki jo trži pod imenom Modra energija (www.modra-energija.si). In končno, s 1. januarjem prične delovati evropska trgovalna shema z emisijskimi pravicami CO2, katere cilj je čim bolj ekonomsko učinkovito doseganje ciljev kjotskega protokola. HSE se bo v trgovanje z emisijskimi dovolilnicami aktivno vključil.

floater