Medijsko središče / Sporočila za javnost / TEŠ V JULIJU DOSEGEL NAJVEČJO MESEČNO PROIZVODNJO V SVOJI ZGODOVINI

TEŠ V JULIJU DOSEGEL NAJVEČJO MESEČNO PROIZVODNJO V SVOJI ZGODOVINI

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), družba skupine HSE, je v prvih sedmih mesecih proizvedla 2.040 GWh električne energije. V zadnjem obdobju, ko je bila potreba po električni energiji zaradi vročine še večja, se je proizvodnja iz termoelektrarn povečala za 30 odstotkov – v juliju, sta obratovala blok 4 in blok 6 TEŠ, večino časa s polno močjo, proizvedla pa kar 443 GWh električne energije – kar je največja mesečna proizvodnja v zgodovini družbe, s čimer so načrtovano letno proizvodnjo električne energije dosegli v 99,6 odstotkih. Sušno obdobje je ponovno pokazalo, kako pomembno je, da ima Slovenija različne vire domače energije.

Kljub izjemni proizvodnji, pa je Termoelektrarna Šoštanj v prvih mesecih letošnjega leta, kot je bilo tudi predvideno v Poslovnem načrtu, poslovala z izgubo, ki pa je bila nekoliko manjša od načrtovane. Negativne poslovne rezultate TEŠ pričakuje tudi ob zaključku leta in, ob sedanjih cenah električne energije na evropskih borzah, še nekaj prihodnjih let. Likvidnostne razmere v družbi so, predvsem zaradi investicije v blok 6, zaostrene, a obvladane, k čemur je v mesecu juniju z dokapitalizacijo v višini 248 milijonov EUR pripomogla tudi matična družba HSE. Ob tem pa ne gre zanemariti niti učinkov, ki so posledica začete optimizacije poslovanja – zmanjšanje stroškov na osnovi reorganizacije in nove sistemizacije del, prekinitev nekaterih pogodb z zunanjimi izvajalci ter prenos na notranje resurse in odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja.

V Termoelektrarni Šoštanj so zelo zadovoljni tudi z dosedanjim obratovanjem bloka 6 in pripadajočih objektov (blok je 27. maja, po uspešno končanem tehničnem pregledu prejel odločbo upravnega organa, s katerim je slednji odredil enoletno poskusno obratovanje) saj je dobra dva meseca deloval nemoteno in brez napak, ki bi terjale zaustavitev. »Z uporabo najsodobnejših tehnologij in materialov pri novem bloku 6 nam je uspelo zvišati neto izkoristek elektrarne s prejšnjih 32 odstotkov s katerimi sta obratovala bloka 4 in 5 na 43 odstotkov s katerimi obratuje blok 6.« pravi Miha Pečovnik, direktor projekta izgradnje nadomestnega bloka 6. Ob tem še dodaja, da so se z uporabo sodobnih čistilnih naprav bistveno zmanjšali tudi izpusti škodljivih snovi v ozračje, pri čemer so preliminarni rezultati celo boljši od načrtovanih.

Kljub razlogom za nasmeh na obrazu, pa še vedno ni razlogov za pravo veselje in brezskrbnost. Finančna izpostavljenost TEŠ bo tudi v prihodnje velika. Čeprav je po besedah dr. Matjaža Eberlinca, direktorja TEŠ, v celoti zaprta finančna konstrukcija glede poplačila bloka 6 (v letošnjem letu mora TEŠ samo za stroške financiranja odplačati 32,8 milijona EUR, v prihodnjem pa 48,6 milijona EUR).

Ob budnem spremljanju finančnega stanja in neprestanem nadzoru delovanja proizvodnih procesov, ureditev postopkov, skladnih z veljavno zakonodajo, čakajo TEŠ v letu 2016 predvsem vlaganja v posodobitev bloka 5, kjer so predvideni večji posegi – (i) predelava kotla za zmanjšanje emisij dušikov-oksidov, ki bi morala biti, poznavajoč zakonodajo in tehnično postrojenje v TEŠ, izvedena že v času prejšnjih vodstev TEŠ ter (ii) nakup in vgraditev novega transformatorja, s katerim bodo blok 5 priključili na 220 kV omrežje in (iii) remont, s katerim bi zagotovili nadaljnjo zanesljivost obratovanja bloka 5. Ob tem pa TEŠ čaka na morebitno implementacijo direktive IED v slovenski pravni red, ki bi družbi dovoljevala uveljaviti izjemo pri emisijah iz zastarelih energetskih objektov in s tem brez dodatnih vložkov prihodnje obratovanje bloka 4.

»Ključne kratkoročne aktivnosti pa bodo usmerjene v optimizacijo poslovanja družbe. Med pomembnejšimi aktivnostmi bo vsekakor uskladitev pogodbe o prodaji toplotne energije Komunalnemu podjetju Velenje. Kot dober gospodar, glede na trenutne razmere na trgih z električno energijo in tehnične zmožnosti blokov v TEŠ – slednje je bilo v preteklosti poznano vsem relevantnim odločevalcem – smo v fazi ureditve pogodbenega razmerja. Prizadevali si bomo, da zagotavljamo nemoteno dobavo toplotne energije tudi v prihodnje.« poudarja dr. Matjaž Eberlinc, direktor TEŠ, in ob tem pojasnjuje, »da je TEŠ že pod prejšnjim vodstvom v lanskem letu Komunalnemu podjetju Velenje poslal predlog nove pogodbe z višjo ceno na MWh, ki ga je svet KPV, zavrnil. Z novim Aktom o metodologiji določanja cen, ki ga je sprejel svet Agencije za energijo, se je namreč spremenilo določanje izhodiščne cene toplotne energije in pridobivanje soglasij za proizvodnjo. Čeprav se je cena toplotne energije za končne odjemalce dvigovala, cena v letu 2014 je znašala 33,73 EUR/MWh, je KPV Termoelektrarni Šoštanj zadnjih šest let plačevalo nespremenjeno ceno, ki je znašala zgolj tretjino cene končnemu odjemalcu.«

Naj ob koncu poudarimo, da smo v vsej svoji zgodovini delovali družbeno odgovorno, čemur v prid govorijo tudi številni zgrajeni objekti, izpeljani dogodki in izvedene aktivnosti – samo v lanskem letu smo občinam in krajevnim skupnostim plačali za dobrih 3,4 milijone EUR odškodnin. Po najboljših močeh se trudimo, da takšni, upoštevajoč situacijo v kateri se nahajamo, ostanemo tudi v prihodnje.

Dodatne informacije: Natalija Grebenšek, 03 899 3200, [email protected]

floater