Medijsko središče / Sporočila za javnost / TEŠ in HSE bosta izpolnila vse zahteve lastnika glede izgradnje TEŠ 6

TEŠ in HSE bosta izpolnila vse zahteve lastnika glede izgradnje TEŠ 6

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Holding Slovenske elektrarne (HSE) sta v zadnjem času z namenom pospešitve postopkov za izdajo poroštva RS za izgradnjo nadomestnega bloka 6 (TEŠ 6) poslala pristojnim ministrstvom več dokumentov, s katerimi sta pojasnila, na kakšen način bodo realizirani sklepi vlade, sprejeti na seji vlade , 23. februarja 2012. Vseh pet sklepov je dokazano izvedljivih in bodo v celoti realizirani, in sicer:

1.      »Investitor mora opraviti pogajanja z vsemi dobavitelji s ciljem znižanja vrednosti iz NIP 4 in jih čim bolj približati vrednostim iz NIP 3, pri čemer morajo biti v končni vrednosti zajeti vsi stroški.«: Že vse letošnje leto tečejo pogajanja z dobavitelji za projekt nadomestnega bloka 6. Z nekaterimi dobavitelji, kot na primer RGP in Rudis, so bila pogajanja že uspešno zaključena in so se pogodbene vrednosti znižale. Ključna so seveda pogajanja z dobaviteljem glavne tehnološke opreme o stroških montaže. Ta pogajanja bodo zaključena v naslednjih tednih. V TEŠ kot podpisniku pogodbe pa pričakujejo, da se bo izpogajana vrednost montažnih del približala tisti, zapisani v NIP 4. Če k temu dodamo še znižanje stroškov financiranja, lahko ugotovimo, da bo ta pogoj izpolnjen.

2.      »Med Premogovnikom Velenje in Termoelektrarno Šoštanj mora biti pred odobritvijo državnega poroštva sklenjena pogodba o dolgoročni dobavi lignita po maksimalni ceni iz NIP 4 (2,25 €/GJ).« Pripravljen in parafiran je aneks k osnovni pogodbi med PV in TEŠ (2009), v katerem je v tretjem členu ta pogoj upoštevan. Osnovne pogodbe pa ni bilo mogoče zastaviti na novo, saj je del dokumentacije za banke, ki financirajo projekt.

3.      »Investitor mora zagotoviti dokončanje projekta po priloženem terminskem načrtu (uporabno dovoljenje do 15.2.2016).« Ta pogoj je izvedljiv v primeru, da bodo 31.7.2012 izpolnjeni vsi pogoji za črpanje kredita EIB (izdano veljavno poroštvo Republike Slovenije) v vrednosti 440 mio €. Če realizacija črpanja kredita EIB ne bo možna, bo to pomenilo suspenz pogodbe z Alstomom in po najoptimalnejšem scenariju šestmesečni zamik pri izvedbi projekta, posledično pa tudi njegovo podražitev.

4.      »Investitor mora zagotoviti vse pogoje za doseganje donosnosti projekta v skladu s Predlogom sektorske politike za področje energetike.« Investitor, torej TEŠ, zagotavlja, da je donosnost na lastniški kapital nad 9 %, kot je to zahtevano v predlogu Sektorske politike za področje energetike. Ta podatek, kot tudi vsi ostali ekonomski kazalci investicije, so bili recenzirani s strani več domačih in tujih strokovnih institucij. Hkrati je potrebno poudariti, da projekt presega zahtevane donosnosti, ki jih predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

5.      »Omejitev izpustov emisij CO2 mora biti skladna z investicijskim programom.« Tudi ta sklep vlade bo s strani investitorja v celoti upoštevan, saj bodo emisije iz bloka 6 v skladu s predpisanimi v Okoljevarstvenemu dovoljenju (pridobljenem 16.2.2011), te pa so bistveno nižje od dovoljenih emisij v veljavni zakonodaji Slovenije in EU. Ob tem je smiselno poudariti, da je nadomestni blok 6 pripravljen tudi na zajemanje in skladiščenje CO2. To pomeni, da bi bile v primeru prigradnje naprave za zajemanje in skladiščenje CO2 emisije iz TEŠ ničelne ali skorajda ničelne.

TEŠ in HSE sta lastniku poslala vso relevantno dokumentacijo, ki izvedljivost sklepov dodatno potrjuje. Verjamemo, da bo to pripomoglo k pozitivni odločitvi pristojnih organov za pospešitev izdaje poroštva. Projekt izgradnje TEŠ 6 se je namreč znašel v veliki časovni stiski. Po podpisanih aneksih s konzorcijem bank, ki jamčijo za prvi del posojila EIB (110 mio €) in z EBRD, ki projekt financira z 200 mio €, bi moralo biti državno poroštvo izdano najkasneje do 31.7.2012. To pomeni, da bi morali v juniju združiti drugo in tretjo obravnavo predloga Zakona o poroštvu in ga še na junijski seji sprejeti. S tem bi lahko Ministrstvo za finance RS zaključilo tudi pogajanja z EIB o pogodbi o poroštvu, pravočasno pa bi se lahko pripravila tudi pogodba o ureditvi razmerij s TEŠ, ki jo v imenu Republike Slovenije podpišeta minister, zadolžen za energetiko, in minister, zadolžen za finance.

Dodatne informacije: [email protected][email protected]

floater