Medijsko središče / Sporočila za javnost / TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE JE PRIDOBILA OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE JE PRIDOBILA OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

Termoelektrarna Trbovlje  (TET) je morala v skladu z Zakonom o varstvu okolja za obratovanje velike kurilne naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju OVD), in sicer po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega oz. po IPPC direktivi. TET je  na MOP – ARSO obsežno vlogo za pridobitev OVD, ki jo je pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar vložil  27. 10. 2006.

Za dosego skladnosti obratovanja s slovensko in evropsko okoljsko zakonodajo je TET izvedla sanacijski program, ki je bil realiziran do leta 2006. S tem programom in s postavitvijo razžvepljevalne naprave so se sanirale emisije žveplovega dioksida v zrak in emisije snovi v tehnološki vodi na centralnem izpustu.  V okviru sanacijskega programa se je monitoring tehnoloških odpadnih vod na centralnem izpustu in tehnoloških hladilnih vod dopolnil s trajnimi meritvami pretoka.

Z začetkom obratovanja razžvepljevalne  naprave, ki deluje po mokrem kalcitnem postopku, so se letne emisije SO2 s 30.000 ton letno zmanjšale pod 2.000 ton letno. Hkrati so se zmanjšale tudi emisijske koncentracije skupnega prahu in posledično težkih kovin. Uvedba razžveplanja dimnih plinov je pripomogla k izboljšanju kakovosti zunanjega zraka v zasavski regiji, ki ga je možno spremljati tudi prek svetovnega spleta na strani http://envirtest.eimv.si/TRBOVLJE.HTM.

TET je  v vlogi za pridobitev OVD podala zahtevek za pridobitev dovoljenja za obratovanje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 588,17 MW in tudi za odlagališče nenevarnih odpadkov Prapretno s skupno zmogljivostjo odlaganja 9.700.000 ton odpadkov. Pri tem je treba omeniti, da so na lokaciji TET naslednje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo, in sicer TET 2 (parni kotel s prigrajeno parno turbino 350 MW) + LOOS (parni kotel 3,92 MW) + dve plinski turbini (2×115 MW) + pet nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (skupaj 4,25 MW). Odlagališče Prapretno pa je naprava, ki je namenjena izključno odlaganju nenevarnih odpadkov, ki nastajajo zaradi kurjenja premoga v TET 2, in sicer pepela, žlindre, kotlovskega prahu, elektrofiltrskega pepela, trdnih ostankov iz NRDP, izcednih voda iz odlagališča in mulja iz čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda iz odlagališča.

V času do 23. 12. 2009, ko je bilo izdano OVD, je bilo treba pripraviti kar 16 dopolnitev vloge, ki so bile v veliki meri odraz tako  kompleksnosti same naprave kot tudi zakonodajnega okvirja, ki se je v tem času izdatno spreminjal in dopolnjeval.
Glede na vsebino OVD in iz njega izhajajoče zakonske obveze bo treba v nadaljevanju obratovanja vseh naprav na lokaciji TET veliko pozornosti posvečati predvsem predpisanim mejnim vrednostim, ki veljajo za emisijo snovi v zrak, emisijo snovi in toplote v vode, elektromagnetno sevanje, emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje, ravnanju z odpadki ter učinkovito rabo vode in energije. Pri tem pa ne gre zanemariti tudi predpisane ukrepe za čim večjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanja tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer.

Med pomembnejšimi obvezami, ki jih ima TET tudi do javnosti, je spremljanje in obveščanje o obratovanju vseh naprav, ki jih zajema OVD. Sam okoljski monitoring na lokaciji TET ni nekaj novega in vsekakor predstavlja enega najdlje delujočih sistemov spremljanja stanja okolja, ki je povezan v Ekološki informacijski sistem TET.
Tudi v prihodnje bomo izvajali:
• trajni (SO2, Nox, CO, prah) in občasni (težke kovine, benzo(a)piren ter PCDD in PCDF) monitoring emisij snovi v zrak,
• trajni in občasni monitoring odpadnih in tehnoloških voda (odvisno od odtoka oz. iztoka),
• občasno ocenjevanje hrupa na napravi, in sicer enkrat v obdobju treh let, poročilo pa v 30 dneh po opravljenih meritvah posredovati na MOP-ARSO.
Obratovalni monitoring za odlagališče nenevarnih odpadkov pa obsega:
• meritve meteoroloških parametrov,
• geotehnični monitoring,
• monitoring podzemnih in površinskih voda,
ki jih bomo izvajali v točno predpisanih časovnih intervalih. Tudi o teh meritvah bomo poročali MOP-ARSO (do 31. marca tekočega leta za preteklo leto). Poleg tega je treba poročati tudi o vseh nastalih odpadkih in ravnanju z njimi ter o letno odloženih odpadkih na odlagališču nenevarnih odpadkih Prapretno.

Poslovanje v letu 2009 
Proizvodnja in obratovanje
Na proizvodnih enotah TET je bilo v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 proizvedeno 642,04 GWh električne energije, kar znaša 12,04 GWh oziroma 1,91 odstotka več, kot je bilo načrtovano. Skoraj vsa električna energija je bila proizvedena na bloku 4, plinska bloka nista obratovala, razen v primerih, ko smo izvajali testne zagone.
Iz naslova prednostnega dispečiranja smo v TET v letu 2009 proizvedli 423,3 GWh, kar je toliko, kot je bilo načrtovano. Ostalih 214,81 GWh je bilo proizvedeno za prosti trg, 6,4 GWh pa z uporabo lesne biomase. Poraba električne energije, ko blok ni obratoval,  je znašala 2,47 GWh.

Poslovni rezultati v letu 2009
Prihodki od prodaje so v letu 2009 znašali 52,3 mio EUR. TET je v letu 2009 vložil v investicije 10,25 mio EUR, od tega  približno 5,4 mio EUR v pretovorno postajo in približno 3,5 mio EUR za zanesljivost obratovanja.

Razvojni programi za leto 2010
Razvojni programi TET za leto 2010 temeljijo na uresničevanju razvojnih energetskih projektov, ki so zapisani v Memorandumu o razvoju energetike v Zasavju, ki so ga  v juniju 2009 sprejeli in podpisali:  Svet zasavske regije, Razvojni svet zasavske regije, Regionalni center za razvoj d.o.o. Zagorje, GZS – Območna zbornica Zasavje, Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o. in Rudnik Trbovlje-Hrastnik.

V memorandumu so opredeljeni cilji in ukrepi za ohranjanje in razvoj energetske dejavnosti, ki je bila ves čas gibalo ohranjanja in razvoja Zasavja. Projekti so:
– plinsko-parna elektrarna,
– prenova bloka 4 z možnostjo uporabe toplotne energije za daljinsko ogrevanje Zasavja.

Za uresničevanje zastavljenih projektov bo TET v letu 2010 nadaljeval z aktivnostmi na regionalni in nacionalni ravni s ciljem, da bodo ti projekti vključeni v Nacionalni energetski program.
V letu 2010 namerava TET izvesti večji remont obstoječega bloka 4 ter dokončati pretovorno postajo za premog.

Dodatne informacije in pojasnila:
mag. Mako Agrež, direktor TET d.o.o., tel. 03 56 51 455.

floater