Medijsko središče / Sporočila za javnost / STROKOVNJAKI HSE USPEŠNI V PROJEKTU OSMOSE

STROKOVNJAKI HSE USPEŠNI V PROJEKTU OSMOSE

Pet sodelavcev skupine HSE – Miran Kavrečič, Nenad Trkulja, Jernej Otič in Uroš Žibert, vsi HSE, ter Milan Djokić iz družbe HSE Invest so se 24. marca 2022 v Parizu udeležili zaključne konference OSMOSE. Gre za štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija prek programa financiranja Obzorja 2020. V njem sodeluje triintrideset partnerjev iz devetih držav, vrednost projekta pa je ocenjena na 27,2 milijona evrov. Demonstracijska skupina, v katero je bil vključen HSE, je raziskovala trgovanje blizu trenutka dobave. Demonstracija je bila usmerjena v pilotni preizkus trgovanja z električno energijo blizu trenutka dobave med trgoma Italije in Slovenije. Izkušnje, pridobljene s projektom OSMOSE, so se izkazale kot potencialne rešitve za izvajanje energetske kompenzacije nestanovitnih obnovljivih virov, s čimer se lahko zmanjšuje odstopanja v živo.

 

KAJ SMO DELALI?

Najprej osnove: Ime OSMOSE je akronim za Optimal System-Mix Of flexibility Solutions for European Electricity. Projekt je bil prijavljen na razpis LCE-04-2017, ki se je nanašal na demonstracijo sistemske integracije pametnega prenosnega omrežja in tehnologij za shranjevanje električne energije pri povečanem deležu obnovljivih virov energije (angl. Demonstration of system integration with smart transmission grid and storage technologies with increasing share of renewables).

Projekt, s katerim smo se ukvarjali v  Parizu, je bil organiziran v delovne skupine. Te so obravnavale različne scenarije razvoja evropskega električnega omrežja, odstopanja, ki pri napovedih nastanejo, oblike trgov ter regulatorne okvirje, ki bi pripomogli k boljši izrabi in večjemu zagotavljanju prožnosti. Z demonstracijami so se ukvarjale štiri delovne skupine in pri tem premagovale naslednje izzive:

  1. vzpostavljanje in sinhronizacijo omrežja s hibridnimi hranilniki (kako različne vrste hranilnikov uporabiti za vzpostavljanje omrežja);
  2. uporabo različnih hranilnikov in FACTS naprav za koordinirano nudenje sistemskih storitev (regulacije frekvence in napetosti);
  3. nudenje sistemskih storitev s strani velikih odjemalcev, nestanovitnih obnovljivih virov in upravljanje omrežja z naprednim spremljanjem obremenitve linijskih vodnikov in
  4. čezmejno trgovanje blizu trenutka dobave.

Prva dva izziva sta bila tehnično usmerjena, tretji je bil usmerjen v sistemske storitve, četrti pa v nov način trgovanja s prožnostjo blizu trenutka dobave.

 

MED ITALIJO IN SLOVENIJO

HSE je bil vključen v četrto demonstracijsko skupino, ki je raziskovala trgovanje blizu trenutka dobave. Poleg HSE in ELES-a, ki je skupino vodil, so bili v skupini še EKC iz Srbije, RTE iz Francije ter FBK, HDE, ENEL, ENG in Terna iz Italije. V skupini so bili tako trije proizvajalci električne energije s konvencionalnimi elektrarnami (ENEL, HDE in HSE), trije sistemski operaterji prenosnega omrežja (ELES, RTE in Terna) ter tri razvojno-raziskovalno-storitvena podjetja (EKC, ENG in FBK). Demonstracija je bila usmerjena v pilotni preizkus trgovanja z električno energijo blizu trenutka dobave med trgoma Italije in Slovenije. Ta meja je bila izbrana zato, ker je večino časa komercialno zasedena (zamašena).

Delovna skupina je razvila tri platforme: platformo za izdelavo modela omrežja blizu trenutka dobave, ki je zajela podatke iz širše okolice obravnavane meje, platformo za izdelavo in zbiranje ponudb prožnosti in platformo za aktivacijo ponudb prožnosti.

Prva platforma zajema podatke o stanju omrežja, ki so jih posredovali RTE, Swissgrid, Terna in ELES. Iz podatkov je naredila topologijo in izluščila kritične elemente v omrežju. Druga platforma je sestavljena iz več modulov na področju zbiranja ponudb ter izdelave oz. izračuna ponudb.

Tretja platforma, platforma za aktivacijo, pa aktivira zbrane ponudbe na podlagi stanja v omrežju. Izračun se izvaja vsakih pet minut in teče na infrastrukturi sodelujočega operaterja prenosnega sistema. Seznam aktivacij se uvozi v SCADA okolje sistemskih operaterjev, kjer se nato signal aktivacije pošlje k ponudnikom prožnosti.

V začetku marca 2022 je bil uspešno izveden tudi t.i. dokaz koncepta (»Proof of Concept«), kjer so ponudniki prožnosti oddali ponudbe, ki so bile nato uspešno aktivirane. S tem je bil dokazan koncept, da je trgovanje na tak način blizu trenutka dobave možno, kar lahko služi kot podlaga za nadaljnje oblikovanje veleprodajnih trgov v prihodnosti.

 

DRAGOCENE IZKUŠNJE

V HSE je bilo v okviru projekta izdelano orodje za izračun proste prožnosti blizu trenutka dobave, za kar je bilo potrebno obstoječ portfelj najprej dobro dokumentirati in preučiti ter nato opisati s tehnikami linearnega programiranja. Zbrani podatki so bili uporabljeni tudi za projekt Optimizacije proizvodnje, prav tako tudi orodje, s katerim so bili rezultati zunanjih ponudnikov validirani. Za potrebe aktivacije je bilo narejenih nekaj sprememb v centrih vodenja, ki so obsegale spremembe na centru vodenja HSE in centru vodenja DEM. Izkušnje, ki so bile pridobljene za projekt OSMOSE, so se izkazale kot potencialne rešitve za izvajanje energetske kompenzacije nestanovitnih obnovljivih virov, s čimer se lahko zmanjšujejo odstopanja v živo.

Projekta pa še ni konec – čaka nas še izdelava enega od poročil ter nekaj webinarjev v okviru promocije. In končno, neizogibno, tudi revizija.

 

Miran Kavrečič, vodja oddelka splošne analitike HSE in vodja projekta OSMOSE V HSE

 

Več o projektu: OSMOSE | HSE

Galerija
floater