Medijsko središče / Sporočila za javnost / Strateški svet Pomurskega razvojnega inštituta se je seznanil s programom izdelave strokovnih podlag za študijo trajnostnega razvoja

Strateški svet Pomurskega razvojnega inštituta se je seznanil s programom izdelave strokovnih podlag za študijo trajnostnega razvoja

Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) so na današnji seji strateškega sveta Pomurskega razvojnega inštituta (PRI) njegove èlane seznanili s potekom programa izdelave strokovnih podlag za študijo trajnostnega razvoja. Priprava strokovnih podlag je namreè pomemben del postopka preveritve ekološke sanacije reke Mure ob mo¾ni energetski izrabi reke, saj bo prav na njih slonela omenjena študija trajnostnega razvoja. Gre za dokaj nov pristop k projektu, ki sloni na konceptu preveritve stanja na številnih podroèij ter prepletanja med njimi. Tako bodo izdelovalci strokovnih podlag v sodelovanju z lokalnimi strokovnjaki in predstavniki lokalnih skupnosti pripravljali podlage o stanju na podroèju dru¾benega razvoja, podroèju narave, okolja in prostora, podroèju kmetijstva in gozdarstva ter gospodarstva v regiji. Program predvideva, da bodo prvi preliminarni podatki študije trajnostnega razvoja v zbirni obliki javnosti prviè predstavljeni na avgustovskem sejmu v Gornji Radgoni.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije v delu, ki se nanaša na elektroenergetski sistem in proizvodnjo elektriène energije, nalaga, da se morebitno hidroenergetsko izrabo reke Mure preveri v sklopu celostne rešitve poglabljanja njenega dna, da se rešitve prilagodi morebitnim drugim rabam vode ob hkratnem upoštevanju ohranjanja biotske raznovrstnosti. Spodbujanje proizvodnje elektriène energije iz obnovljivih virov energije (OVE) je zaradi varnosti in raznolikosti preskrbe z energijo, varovanja okolja ter socialne in gospodarske kohezije tudi prednostna naloga EU in Slovenije kot njene èlanice. V dravskih elektrarnah so, kot potencialni investitor morebitne gradnje hidroelektrarn ob predstavitvi še poudarili, da pomeni trajnostni razvoj upoštevanje principa, da je potrebno koncepte hidroelektrarn kot veènamenskih objektov podrediti obèutljivosti in razvojnim ambicijam okolja, varovanje okolja pa se pri naèrtovanju upošteva kot prioriteta v najveèji meri.

Direktor Dravskih elektrarn Maribor, Andrej Tumpej: »Priprave strokovnih podlag niso pomembne le za lokalno skupnost, ki se bo na ta naèin sooèila s stanjem in hkratnimi izzivi na številnih podroèjih. Študija trajnostnega razvoja, ki bo nastala na njihovi podlagi je izjemnega pomena tudi za nas, potencialnega investitorja. Na njeni podlagi se bomo namreè odloèali o tem ali bomo koncesijsko pogodbo, ki prinaša hkrati ¾e obveznosti, podpisali ali ne.«

Direktor Pomurskega razvojnega inštituta, dr. Darko An¾elj: »Predstavljen program priprave študije trajnostnega razvoja pomeni pravo usmeritev za strokovnjake, da strokovno in korektno opravijo svoje delo. Ob tem pozivam lokalna okolja, da v procesu sodelujejo èim bolj intenzivno. Le tako bomo dobili pravo sliko okolja v katerem ¾ivimo in prave usmeritve za odloèitve kako naprej.«

floater