Medijsko središče / Sporočila za javnost / SPREJET RAZVOJNI NAČRT DRUŽBE IN SKUPINE HSE ZA PETLETNO OBDOBJE

SPREJET RAZVOJNI NAČRT DRUŽBE IN SKUPINE HSE ZA PETLETNO OBDOBJE

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. in Slovenski državni holding (SDH) sta prejšnji teden sprejela Razvojni načrt družbe in skupine HSE. Razvojni načrt (RN) predstavlja temeljne srednjeročne razvojne usmeritve skupine HSE za petletno obdobje (2016-2020). V današnjem zahtevnem poslovnem okolju, v katerem so se spremenili ključni parametri poslovanja (zgodovinsko nizke cene električne energije, nizke cene emisijskih kuponov, zahtevno gospodarsko in finančno stan je v Sloveniji in EU itd.), je to predvsem načrt prilagoditve in odzivanja skupine HSE na zaostrene razmere tako na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom kot tudi na finančnih trgih v smislu prestrukturiranja, razdolževanja in optimizacije poslovanja.

Glavni cilji skupine HSE do leta 2020 so:

·        Finančno, poslovno, kadrovsko in organizacijsko prestrukturiranje skupine HSE, racionalizacija poslovanja in razdolževanje z namenom ohranitve dolgoročne rasti in razvoja skupine. Poleg že začete racionalizacije in optimizacije poslovanja bo večja pozornost namenjena iskanju dodatnih sinergij znotraj skupine ter konsolidaciji poslovnih procesov na nivoju skupine. Večja poslovna učinkovitost bo realizirana ob nenehni skrbi za obvladovanje vseh vrst tveganj, sprotni spremljavi novosti na vseh področjih delovanja in prenosu strokovnih znanj med generacijami. Ob vsem bo skupina HSE zagotavljala socialno varnost zaposlenih v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati.

·        Ohranitev položaja največjega proizvajalca električne energije v Sloveniji, pri čemer je zastavljeni cilj v obdobju  2016 – 2020 povečanje proizvedene količine električne energije s 7.887 na 8.221 GWh letno.

·        Ohranitev položaja največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov (OVE) v Sloveniji, pri čemer bo skupina HSE v obdobju 2016 – 2020 proizvodnjo električne energije iz OVE povečala s 3.519 na 3.605 GWh letno, kar predstavlja 45 odstotkov proizvodnje električne energije v skupini HSE ter približno 63 odstotkov proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Posebna pozornost bo namenjena realizaciji ekonomsko upravičenih investicij v nove proizvodne objekte, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov, bistveno zmanjšujejo izpuste CO2 na enoto proizvedene električne energije in hkrati povečujejo dodano vrednost skupine HSE.

·        Ohranitev vodilnega položaja na področju trgovanja z električno energijo v Sloveniji, pri čemer bomo v prihodnjem petletnem obdobju ohranjali trgovalne količine nad 25 TWh. Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da smo v letošnjem letu prešli na sedemdnevno, 24-urno trgovanje znotraj dneva, s čimer so se nam odprle dodatne možnosti izkoriščanja tržnih priložnosti ter optimiranja proizvodnih kapacitet skupine HSE. Že v letošnjem letu bomo tako iztrgovali 28,5 TWh električne energije, kar je približno 13 odstotkov nad planom, in dosegli prihodke v višini 1,3 mrd €.

·        Znižanje emisij CO2 in znižanje specifične rabe energije: blok 6 TEŠ ob uporabi BAT tehnologije na enoto proizvedene električne energije v okolje emitira 30 odstotkov manj emisij CO2 na MWh proizvedene električne energije ob hkratnem zmanjšanju ostalih onesnaževal (SO2, NOx, hrup)

Za HSE je pri realizaciji zastavljenih projektov, tako investicijskih kot projektov prestrukturiranja, ob ustrezno zagotovljenih finančnih virih in razmer na trgu z električno energijo in plinom ter pozitivne organizacijske klime ter ohranitve tržnega položaja skupine HSE, ključno nemoteno obratovanje   nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ), učinkovito obratovanje blokov 4 ali 5, zanesljiva in količinsko ustrezna dobava premoga zanesljivo obratovanje vseh hidroelektrarn skupine HSE ob primernih hidroloških razmerah ter nadaljevanje priprave projektov OVE v okviru ohranitve minimalne dinamike postopkov umeščanja proizvodnih objektov v prostor (predvsem HE), kot tudi zagon novih storitev na osnovi kompetenc in znanja, akumuliranega v skupini HSE. Vse investicije in naložbe, predvidene v RN, se bodo sprotno spremljale in vrednotile tako s stroškovnega, časovnega in konkurenčnega vidika ter temu ustrezno usklajevale s tržnimi  razmerami in finančno močjo skupine HSE. Ob Razvojnem načrtu družbe in skupine HSE 2016-2020 pa so bili izdelani tudi akcijski načrti za prestrukturiranje skupine HSE z opredeljenimi aktivnostmi, nosilci, roki in predvidenimi finančnimi učinki.

Dodatne informacije: Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE, 01 47 04 100, petja.rijavec@hse.si;majna.silih@hse.si