Medijsko središče / Sporočila za javnost / SKUPŠČINA PREMOGOVNIKA VELENJE

SKUPŠČINA PREMOGOVNIKA VELENJE

18. Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v sredo, 31. avgusta 2011, se je udeležilo 81,6 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so se na Skupščini najprej seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki direktorja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2010 ne izkazuje bilančnega dobička.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu družbe podelila razrešnico za poslovno leto 2010. Na podlagi odstopne izjave mag. Simona Tota je sprejela sklep o njegovem odpoklicu z mesta predsednika nadzornega sveta družbe. Za novega člana nadzornega sveta je za mandatno obdobje štirih let imenovala predstavnika kapitala, mag. Matjaža Janežiča.

Za potrebe revizije poslovanja Premogovnika Velenje je bila za leti 2011 in 2012 imenovana revizorska družba Deloitte Revizija, d. o. o.

Na predlog večinskega delničarja, družbe Holding Slovenske elektrarne, so bile sprejete spremembe in dopolnitve Statuta Premogovnika Velenje, d. d., v predlagani vsebini iz nasprotnega predloga, ki ga je na sami seji skupščine vložil Holding Slovenske elektrarne, in sicer so najpomembnejše spremembe razširitev enočlanske uprave ne v petčlansko kot je prvotno predlagal HSE, temveč v tričlansko upravo ter tričlanskega nadzornega sveta v šestčlanskega. Sprejet je bil še nasprotni predlog, da mora imeti predsednik uprave ob izpolnjevanju ostalih pogojev tudi opravljen strokovni izpit za vodenje metanske jame.

Vsi sklepi, ki so bili predlagani s prvotnim sklicem skupščine, so bili sprejeti. Nadalje so bile sprejete tudi spremembe in dopolnitve Statuta, ki jih je v razširitvi dnevnega reda oziroma z nasprotnim predlogom na sami skupščini delničarjev predlagal delničar Holding Slovenske elektrarne.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi Premogovnika Velenje
051-638-154; 03-899-6-327