Medijsko središče / Sporočila za javnost / Skupščina Premogovnika Velenje – januar 2013

Skupščina Premogovnika Velenje – januar 2013

V upravni stavbi Premogovnika Velenje je v nedeljo, 27. januarja 2013, s pričetkom ob 4. uri zjutraj, potekala seja Skupščine Premogovnika Velenje, d. d., na kateri je prišlo do neljubega zapleta. Na omenjeni izredni seji Skupščine Premogovnika Velenje se je med drugim glasovalo tudi o nasprotnem predlogu Holdinga Slovenske elektrarne, da se »za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe PREMOGOVNIK VELENJE, d. d., za obdobje 2010-2012, imenuje družba Ernst & Young. Predlog HSE je bil na omenjeni skupščini tudi potrjen, zato se o predlogu dela malih delničarjev (družbe MP NALOŽBE, d. d., TOWRA, s. a., INTERTRADE ITC d. o. o. – v likvidaciji – omenjene družbe predstavljajo 9,36-odstotni delež), v katerem so predlagali družbo AUDIT & CO, d. o. o., ni glasovalo. To je pri nekaterih predstavnikih malih delničarjev sprožilo precejšno nejevoljo, ki se kljub večkratnim opozorilom predsedujočega na skupščini, odvetnika Mirana Kosa, ni polegla, zato je bil primoran pozvati varnostnike, ki so tri zastopnike manjšinskih delničarjev pospremili izven upravne stavbe premogovnika. Skupščina je po omenjenem dogodku nadaljevala sejo, saj je bila kljub izključitvi nekaterih pooblaščencev manjšinskih delničarjev (ostali predstavniki malih delničarjev so bili na seji prisotni do konca) sklepčna in je zaključila glasovanje o vseh točkah dnevnega reda.

Tako je bil sprejet tudi sklep o odpoklicu in imenovanju članov NS Premogovnika Velenje, d. d., ki ga je predlagal HSE, in sicer, da se iz Nadzornega sveta PV odpokliče predstavnika delničarjev mag. Matjaža Janežiča in Marka Štrigla. Funkcija člana NS odpoklicanima predstavnikoma delničarjev je prenehala z dnem sprejema tega sklepa. V Nadzorni svet PV sta bila zaradi odpoklica omenjenih članov NS imenovana nova člana NS PV mag. Marjan Ravnikar in Marko Bregar. Mandat imenovanima članoma NS PV je začel teči z dnem sprejema tega sklepa. Sklep, da se odpokliče vse člane NS PV, ki ga je predlagal del malih delničarjev, ni bil sprejet.

Sprejet je bil tudi sklep, da posebno revizijo, s katero se preveri, ali je v zvezi ali zaradi Zakona o poroštvu RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila Termoelektrarne Šoštanj, d. o. o., pri Evropski investicijski banki družba Premogovnik Velenje, d. d., prevzela dodatne obveznosti ter ali se je zavezala prevzeti dodatne obveznosti, opravi družba Ernst & Young.

Naj spomnimo, da je bila Skupščina družbe na svoji 19. seji, ki je potekala 29. 8. 2012, seznanjena s Poročilom posebne revizije revizijske družbe Audit & co, ki se nanaša na preverjanje ustreznosti cene premoga za obdobje petih let (2005–2009). Zoper vse sklepe, sprejete na omenjeni skupščini, je pooblaščenec manjšinskih delničarjev Premogovnika Velenje Vladimir Bilić vložil izpodbojne tožbe. Zoper te je Premogovnik Velenje vložil pritožbe, vendar postopek še teče. Prav tako teče postopek glede prej navedenega Poročila posebne revizije, zato družba oz. Uprava družbe na predlog pooblaščenca Bilića ni sklicala skupščine. Pooblaščenec dela malih delničarjev je na osnovi zakona pridobil sklep in pooblastilo sodišča, da lahko mali delničarji sami skličejo izredno skupščino, kar so tudi storili.

Tako predsedniku Uprave Premogovnika Velenje dr. Milanu Medvedu kot celotni Upravi družbe je žal, da je na seji Skupščine Premogovnika Velenje, d. d., prišlo do omenjenega zapleta, vendar Uprava ne more prevzeti odgovornosti za vodenje in potek skupščine. To je odgovornost predsedujočega, torej odvetnika Mirana Kosa. Uprava mora zgolj zagotoviti pogoje za izvedbo skupščine, kar je tudi storila, ne glede na nenavaden datum in uro sklicane skupščine (nedelja ob 4h zjutraj). Očitna nesoglasja, ki obstajajo med večinskim in nekaterimi manjšinskimi lastniki Premogovnika Velenje, se kot breme po nepotrebnem prenašajo na družbo in vplivajo na njeno dobro ime.

Zaradi razhajanj v strateških pogledih Holdinga Slovenske elektrarne, ki je večinski lastnik Premogovnika Velenje, in nekaterih manjšinskih lastnikov je Uprava Premogovnika Velenje postavljena v nemogoč položaj. Uprava Premogovnika Velenje ima namreč skupaj z zaposlenimi zahtevno nalogo izpeljave projekta optimiziranja proizvodne cene premoga, ki mora v letu 2015 znašati 2,25 EUR/GJ, kar pa je v nasprotju z zahtevami manjšinskih lastnikov, ki zahtevajo višjo ceno premoga.

V Premogovniku Velenje so vsi napori usmerjeni k zagotavljanju cene 2,25 EUR/GJ, saj bodo le z zagotovitvijo te cene dani pogoji za konkurenčno delovanja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj v naslednjih 40 letih, s čimer bo zagotovljena tudi dolgoročna prihodnost Premogovnika Velenje.

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje