Medijsko središče / Sporočila za javnost / Skupščina delničarjev PV zamenjala dva člana nadzornega sveta družbe

Skupščina delničarjev PV zamenjala dva člana nadzornega sveta družbe

Velenje

Danes je bila v Premogovniku Velenje 9. redna seja skupščine delničarjev. Ti so se seznanili z letnim in konsolidiranim poročilom družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta v preveritvi letnega poročila. Skupščina je potrdila in odobrila delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 ter jima potrdila razrešnico za poslovno leto 2004. V Premogovniku Velenje so v letu 2004 pridobili 4,197 milijona ton premoga, kar je bilo 0,6 odstotka manj kot v letu 2003. Celotni prihodek družbe je bil 28.201,1 milijona SIT, kar je 3,2 odstotka manj kot v letu 2003. Celotni odhodki so znašali 29.477,2 milijona tolarjev ali 0,9 odstotka več kot leto prej. Sprememba vrednosti zalog v višini 1.310 milijonov SIT pa je vplivala na pozitivni poslovni izid, tako da je Premogovnik Velenje poslovanje v letu 2004 sklenil z dobičkom 33,9 milijona SIT. Po sklepu skupščine je bil razporejen v druge rezerve iz dobička.

Za premog za proizvodnjo električne energije je Premogovnik v letu 2004 dosegel ceno 603,56 tolarja na giga joul, stroškovna cena pa je bila 593,70 SIT/GJ. Najpomembnejši dogodek leta 2004 za Premogovnik Velenje je bil podpis dolgoročne pogodbe o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije med njim, TEŠ in HSE.

Skupščina je razrešila člana nadzornega sveta Ladislava Tomšiča in Gabrijelo Boerc Smolič ter za nova člana, predstavnika delničarjev, imenovala dr. Milana Medveda in Vido Lorber. Skupščina je za pooblaščeno reizijsko družbo za leto 2005 imenovala KPMG Slovenija, d.o.o. Vsi sklepi skupščine so bili sprejeti soglasno.
Sicer pa se uspešno poslovanje Premogovnika Velenje nadaljuje tudi v prvi polovici leta 2005. Odkop premoga poteka skladno z načrti, so pa letno načrtovano količino z dodatno prodajo najprej povečali za 100.000 ton, do konca leta pa naj bi odkopali še dodatnih 50.000 ton premoga. V letu 2005 naj bi tako Premogovnik Velenje pridobil 42,8 milijona GJ energije, proizvodnja v tonah pa bo odvisna od kalorične vrednosti nakopanega premoga. »Ugotavljamo, da je kakovost premoga v prvi polovici leta zelo dobra, višja od pričakovane,« je povedal direktor dr. Evgen Dervarič.

floater