Medijsko središče / Sporočila za javnost / SKUPINA HSE V LETU 2016: POSLOVANJE Z DOBIČKOM OB MANJŠI ZADOLŽENOSTI IN NIŽJIH STROŠKIH

SKUPINA HSE V LETU 2016: POSLOVANJE Z DOBIČKOM OB MANJŠI ZADOLŽENOSTI IN NIŽJIH STROŠKIH

Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji proizvajalec in trgovec na slovenskem trgu električne energije na debelo ter največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, je danes na svoji spletni strani objavil letno poročilo skupine in družbe HSE za leto 2016. Ocenjujejo ga kot uspešno, saj so poslovali z dobičkom in zmanjšali zadolženost, kar je v primerjavi z letom 2015 velik preobrat. Proizvodnja električne energije elektrarn v skupini HSE je bila glede na leto poprej višja za 15 odstotkov in je skupaj znašala 7,8 TWh. Skupina je v letu 2016 ustvarila 1,2 milijarde EUR prihodkov in 21,7 milijona EUR čistega dobička. Poleg tega so učinke začeli kazati tudi ukrepi na področju racionalizacije in optimizacije poslovanja, saj so se stroški poslovanja znižali na večini ključnih področij.

Nizke cene električne energije na evropskih trgih so kot že nekaj let poprej zaznamovale tudi leto 2016. Kljub neugodnim razmeram je skupina HSE z uspešnimi prodajno-trgovalnimi aktivnostmi in z doslednim izvajanjem ukrepov poslovnega prestrukturiranja in racionalizacije poslovanja poslovala uspešno. Po dveh zaporednih letih poslovanja z izgubo je ustvarila čisti dobiček v višini 21,7 milijona EUR ter 156,5 milijona evrov EBITDA, kar je za 29 odstotkov več glede na leto prej. V primerjavi z letom 2015 so bili stroški storitev nižji za 14 odstotkov, stroški dela pa za 4 odstotke. Celotne finančne obveznosti skupine HSE so na dan 31. december 2016 znašale 899,6 milijona EUR in so se v primerjavi z letom 2015 znižale za 11 odstotkov. Družba HSE pa si je z refinanciranjem kratkoročnih posojil zagotovila dolgoročne vire sredstev v višini 180 milijonov EUR ter dodatnih 50 milijonov EUR dolgoročnega okvirnega posojila. Z izvedbo finančnega prestrukturiranja sta se tako v letu 2016 pomembno izboljšala finančni in likvidnostni položaj skupine HSE.

Rezultat trgovanja z električno energijo v letu 2016 kljub nižjim cenam ostaja na primerljivem nivoju z letom 2015. »To je predvsem posledica uspešnega izvajanja prodaje lastne proizvodnje in boljšega rezultata iz naslova prodaje sistemskih storitev. V strukturi prodaje se povečuje delež prodaje na tujih trgih, kjer je skupina HSE že od ustanovitve dalje uveljavljen poslovni partner. Prisotni smo namreč v več kot dvajsetih evropskih državah, tako kot člani borz z električno energijo kot preko podrejenih družb v neposredni lasti HSE in predstavništev v tujini,« poudarja Stojan Nikolić, finančni direktor HSE. Količinska prodaja skupine HSE je znašala 28,3 TWh, kar je 4 odstotke več kot v preteklem letu, proizvodnja pa je bila v letu 2016 za 15 odstotkov višja glede na leto 2015.

Težišče strateških usmeritev v prihodnje bo na prestrukturiranju in razdolževanju skupine HSE za povečanje dodane vrednosti. »Poudarek bo na trajnostni proizvodnji električne energije ter prenovi in smotrni gradnji okoljsko sprejemljivih objektov. Intenzivno bomo koristili potencial  trgovanja z električno energijo in razvijali ter uporabili znanje več kot tri tisoč zaposlenih v skupini HSE,« poudarja Matjaž Marovt, generalni direktor HSE, in dodaja: »Še naprej si bomo prizadevali za poslovno krepitev skupine HSE preko konsolidacije lastništva in korporativnega upravljanja, ob hkratnem vzdrževanju stabilnih, dolgoročnih poslovnih odnosov in vzpostavljanju novih strateških partnerstev v regiji kot tudi v Sloveniji.«

floater