Medijsko središče / Sporočila za javnost / Skupina HSE si bo prizadevala za vzpostavitev zdrave konkurenčnosti in popolne liberalizacije energetskega trga

Skupina HSE si bo prizadevala za vzpostavitev zdrave konkurenčnosti in popolne liberalizacije energetskega trga

Ljubljana

29. in 30. septembra 2005 je potekala tretja strateška konferenca skupine HSE, ki so se je udeležili vodilni in vodstveni kadri družb v skupini. Na njej je bilo največ pozornosti namenjene osvetlitvi stanja slovenskega trga z električno energijo, pregledu že izvedenih naložb v nove proizvodne zmogljivosti družb skupine HSE ter predstavitvi možnih novih projektov za varno, zanesljivo in okolju prijazno oskrbo Slovenije z električno energijo, h kateri so naravnani razvojni načrti vseh družb v skupini.

Pregled realizacije projektov izgradnje novih proizvodnih zmogljivosti v slovenskem elektrogospodarstvu kaže, da skupina HSE svojo razvojno funkcijo opravlja uspešno: HE Boštanj kot prva v verigi HE na spodnji Savi začne obratovati leta 2006, v začrtanem roku in znotraj predvidene vrednosti; začela se je izgradnja prve slovenske črpalne hidroelektrarne, ČHE Avče, ki bo pripomogla k pokrivanju konic slovenske porabe električne energije; zaključuje se obnova HE Medvode; na Dravi se obnavlja HE Zlatoličje; v Termoelektrarni Šoštanj potekajo priprave na modernizacijo bloka 5. Ob tem se ustrezna skrb posveča tudi racionalnemu vzdrževanju vseh obstoječih objektov, saj na njihovi brezhibnosti temelji današnja in jutrišnja zanesljiva oskrba Slovenije z električno energijo.

Skupino HSE čakajo pomembne spremembe na področju organiziranosti slovenskega elektrogospodarstva in prilagajanje zahtevam EU glede liberalizacije trga z električno energijo, ki ne dopuščajo izkoriščanja monopolnih položajev. Pri tem bo potrebno zagotoviti, da delitev in drobljenje zmogljivosti ne bosta onemogočala dosedanjega izkoriščanja sinergijskih učinkov in izvajanja razvojne funkcije v celotnem elektroenergetskem sistemu. Zahteva po vzpostavitvi konkurenčnosti pomeni za HSE dokazovanje uspešnosti tudi v pogojih ostre gospodarske tekme. To od družb skupine HSE terja še večjo skrb za racionalizacijo poslovanja, zniževanje vseh tistih stroškov, ki ne ogrožajo varnosti in zanesljivosti proizvodnje, obvladovanje vseh vrst tveganj in realizacijo razvojnih projektov.

Sprejeti sklepi tretje strateške konference skupine HSE dokazujejo, da se je od svoje ustanovitve dalje uveljavila kot zanesljiv poslovni partner na domačem in tujih trgih električne energije. Poleg realizacije sinergijskih učinkov, ki jih dosega z optimalnim izkoriščanjem različnih proizvodnih virov in z ustreznim trženjem, zagotavlja tudi varno, zanesljivo, konkurenčno in okolju prijazno oskrbo svojih porabnikov, hkrati pa pomembno prispeva k bruto domačemu proizvodu ter tako ugodno vpliva na celotno slovensko gospodarsko in družbeno življenje.