Medijsko središče / Sporočila za javnost / SKUPINA HSE PODALA PREDLOGE GLEDE OSNUTKA NOVEGA ZAKONA O OSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

SKUPINA HSE PODALA PREDLOGE GLEDE OSNUTKA NOVEGA ZAKONA O OSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

V skupini HSE pozdravljamo predlog novega Zakona o oskrbi z električno energijo, saj se z njim prenašajo nekateri ključni akti evropske energetske zakonodaje iz zimskega svežnja. Gre za enega od več novih tematskih zakonov, ki naj bi nadomestili obstoječi Energetski zakon (EZ-1).

Ker gre za temeljni zakon, ki bo pomembno vplival na delovanje skupine HSE v bodoče, smo za pripravljavce zakona pripravili več predlogov, ki bi določbe zakona še bolj približale njegovemu namenu: zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo.

Izpostavljamo nekatere od njih:

  1. Načela pravičnega prehoda po mnenju skupine HSE predstavljajo ključni element, ki ga je treba upoštevati tudi pri oskrbi z električno energijo in predstavlja temelj za družbeno, ekološko in ekonomsko sprejemljiv prehod v brezogljično družbo. Zaradi priprave Nacionalne strategije opuščanja premoga po načelih pravičnega prehoda, ki je tudi zaveza Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, je nujno, da postane to načelo tudi del Zakona o oskrbi z električno energijo.

 

  1. V skupini HSE se zavzemamo za dolgoročno stabilnost ter predvidljivost poslovnega okolja. Ureditev izvzetja glede plačevanja omrežnine za hranilnike za prevzeto električno energijo, namenjeno shranjevanju, je trenutno urejeno na podzakonski ravni v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki se vsake tri leta spreminja in posodablja s strani Agencije za energijo. Ker bo imelo shranjevanje energije v elektroenergetskem sistemu Slovenije, podobno kot v drugih EU državah, vedno večji pomen pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti delovanja elektroenergetskega sistema, morajo biti pogoji za delovanje hranilnikov, vključno s črpalnimi hidroelektrarnami, predvidljivi in jasni za daljše časovno obdobje in ne podvrženi potencialnim spremembam vsaka tri leta. Status hranilnikov glede neplačevanja omrežnine za prevzeto električno energijo, namenjeno shranjevanju energije in kasnejši pretvorbi te energije v električno energijo, je zato treba urediti na bolj trajen način, v Zakonu o oskrbi z električno energijo, ki bo predstavljal hierarhično najvišji področni predpis.

 

  1. Predlagamo, da se v primeru podelitve koncesije za rabo obnovljivega vira v Zakonu odpravi zahteva po pridobitvi energetskega dovoljenja, saj gre za dodatni administrativni ukrep, ki ni v skladu z usmeritvami EU glede odprave administrativnih ovir in pospešitvi postopkov pridobivanja dovoljenj za OVE projekte.

 

  1. Predlagamo, da se agregiranje lahko izvaja tudi na nivoju več končnih proizvajalcev in/ali ponudnikov prožnosti oz. storitev izravnave, ne le odjemalcev, saj pripravljalec v predlogu Zakona te možnosti ni upošteval.

 

 

 

 

floater