Medijsko središče / Sporočila za javnost / SKLEP O ODPOKLICU DR. UROŠA ROTNIKA Z MESTA DIREKTORJA TEŠ JE ZAKONIT

SKLEP O ODPOKLICU DR. UROŠA ROTNIKA Z MESTA DIREKTORJA TEŠ JE ZAKONIT

12. 11. 2010

V zvezi z včerajšnjo izredno sejo nadzornega sveta TEŠ (NS TEŠ) se v javnosti pojavljajo številne dezinformacije, na osnovi katerih sindikat TEŠ snuje celo stavko oziroma zmanjšano dobavo električne energije celotni Sloveniji. Svojo grožnjo utemeljujejo na domnevno nezakonitemu in nelegitimnemu odpoklicu direktorja TEŠ dr. Uroša Rotnika z mesta direktorja družbe, na kar se odzivam v interesu celotne skupine HSE kot tudi naložbe v blok 6 TEŠ.

Skladno z določili 4. odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah, kot tudi na podlagi določil 13. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Šoštanj, je nadzorni organ družbe pooblaščen za imenovanje in odpoklic direktorja družbe. Direktor družbe je lahko skladno s 3. odstavkom 515. člena Zakona o gospodarskih družbah odpoklican kadarkoli, ne glede na to, ali je imenovan za določen ali nedoločen čas. Nadalje isti člen določa, da se sicer lahko v družbeni pogodbi (t.j. v enoosebni družbi Akt o ustanovitvi) določi, da pristojni organ (v TEŠ je to nadzorni svet) odpokliče poslovodjo samo iz razlogov, določenih z družbeno pogodbo. Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Šoštanj pa takih razlogov nima navedenih, zato se za odpoklic in imenovanje poslovodje v tej družbi uporabljajo neposredno določila Zakona o gospodarskih družbah, torej možnost odpoklica kadarkoli.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da ni nikakršnih razlogov za nezakonitost in nelegitimnost sklepa nadzornega sveta te družbe.

Sindikat TEŠ tudi navaja, da je bil z odpoklicem direktorja TEŠ kršen poslovnik o delu nadzornega sveta družbe, kar ravno tako ne drži. Poslovnik o delu NS TEŠ določa, da se lahko seja skliče (zaradi interesa družbe) tudi preko telefona in takoj, brez vnaprejšnjega dnevnega reda. Tako je v poslovnikih vseh nadzornih svetov odvisnih družb skupine HSE, tudi v poslovniku o delu NS HSE d.o.o. Ravno tako je pri izredni seji po trenutno veljavnem poslovniku NS TEŠ lahko seja sklicana tudi brez dnevnega reda. V konkretnem primeru je bil sklic izredne seje izveden pisno, z dnevnim redom, vezanim na razpravo o garanciji za izvedbo projekta TEŠ 6, naknadno pa je predsednik NS TEŠ, skladno z določili poslovnika in z obrazložitvijo razlogov, predlagal spremenjeni dnevni red. NS TEŠ torej ni z ničemer kršil niti določil svojega poslovnika.

Skladno z zgoraj napisanim je torej dejstvo, da je bil odpoklic dr. Uroša Rotnika skladen z zakonom (ZGD-1), aktom družbe in poslovnikom o delu NS TEŠ. Ravno tako imenovanje novega direktorja družbe v ničemer ne ogroža dela in socialnega položaja zaposlenih v TEŠ.

mag. Djordje Žebeljan
predsednik NS TEŠ

floater