Medijsko središče / Sporočila za javnost / S posodobitvijo kotlovnice in umestivijo soproizvodnje do cenejšega ogrevanja soseke Planina Kranj

S posodobitvijo kotlovnice in umestivijo soproizvodnje do cenejšega ogrevanja soseke Planina Kranj

Na Planini v Kranju je danes potekalo svečano odprtje prenovljene kotlovnice Planina. Z izvedbo vseh treh investicij (modernizacijo toplotnih postaj in optimizacijo vročevodnega omrežja, zamenjavo kotlov in postavitev soproizvodnje toplote in električne energije) je kotlovnica Planina postala sodobna kotlovnica, opremljena z napravami najnovejše tehnologije s stališča optimalne, predvsem pa racionalnejše proizvodnje in distribucije toplote ter njenega vodenja in upravljanja. Projekt celovite prenove kotlovnice Planina predstavlja tudi primer odličnega sodelovanja med investitorji, upravljavcem, civilno iniciativo in Mestno občino Kranj. Stanovalcem soseske Planina v Kranju investicija omogoča nižje stroške ogrevanja, sodoben način pridobivanja energije, Mestni občini Kranj pa občutno zmanjšanje obremenitev v okolje. Vrednost celotne investicije posodobitve je znašala dobrih 5,8 mio  EUR, od tega je bilo 4 mio EUR namenjenih v izgradnjo soproizvodnje.

V sodelovanju s civilno iniciativo Ogrevanje za Planino je upravljavec kotlovnice Planina Domplan, d.d. pristopil k projektu celovite prenove daljinskega ogrevanja soseske Planina. Sam projekt je bil zasnovan na temelju skrbi za varovanje okolja, optimiziranju in povečanju izkoristka energenta plina  ter zmanjševanju stroškov ogrevanja stanovalcev soseske.

Za izvedbo projekta postavitve soproizvodnje toplote in električne energije v kotlarno Planina, ki je predstavljal tako strokovne kot finančne izzive, je bil ustanovljen konzorcij Soenergetika d.o.o., katere družbeniki so: v začetku Elektro Gorenjska, d.d., (kasneje Gorenjske elektrarne d.o.o.), Holding Slovenske elektrarne d. o. o.,  Domplan, d. d. in družba Petrol d. d. Zasnova, priprava in izvedba projekta je potekala ob sodelovanju Mestne občine Kranj ter pobudnika projekta, Civilne iniciative Ogrevanje za Planino. Projekt soproizvodnje bo stanovalcem omogočil občutne finančne prihranke, in sicer preko 2.750.000 EUR do leta 2021. Ti bodo obračunani kot popust pri letnih stroških ogrevanja v višini 250.000 EUR.

Pomembni  pa so tudi okoljski prihranki, saj se bodo ob pomoči prenovljenega sistema in soproizvodnje toplotne in električne energije izpusti ogljikovega dioksida v ozračje manjši kar za 12.000 ton letno.

Da je celovita prenova, modernizacija vročevodnega omrežja, zamenjava kotlov in soproizvodnja toplote in električne energije eden izmed najsodobnejših načinov povečanja energetske učinkovitosti, ki predstavlja zagotovilo uspešnosti projekta, so se strinjali tudi navzoči partnerji, ki so se ob tej priložnosti zahvalili za sodelovanje in odlično medsebojno podporo.

Izjave partnerjev v projektu:

Elektro Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave, mag. Bojan Luskovec

Vesel sem, da je bil Elektro Gorenjska pobudnik za izvedbo tako pomembne investicije na Gorenjskem. Partnerski projekti, usmerjenost v inovativnost in razvoj, spodbujanje učinkovite rabe energije in iskanje novih priložnosti sodelovanja v korist naših odjemalcev ter okolja so zagotovo aktivnosti, katerim v Skupini Elektro Gorenjska predstavljamo ključno pozornost danes in tudi v prihodnje.

Gorenjske elektrarne, d.o.o.
direktor Aleš Ažman

Tehnologija SPTE predstavlja enega najučinkovitejših načinov pretvorbe primarne energije. Soseska Planina Kranj je z njo pridobila eno najmodernejših kotlovnic daljinskega ogrevanja v slovenskem prostoru, saj omogoča dolgoročno veliko zanesljivost obratovanja ob bistveno nižjih stroških in minimalnemu vplivu na okolje. S pomočjo takih projektov  tako Gorenjske elektrarne utrjujejo vodilno vlogo na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov na Gorenjskem, pa tudi na širšem slovenskem prostoru.

Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.
generalni direktor, mag. Matjaž Janežič
Holding Slovenske elektrarne d. o. o.  kot družbeno odgovorno podjetje vlaga veliko sredstev, znanja in energije v obnovljive vire, kar je bil glavni razlog, da smo se pobudi za sodelovanje pri izgradnji SPTE Planina Kranj z veseljem odzvali, saj gre za projekt, ki spodbuja učinkovito rabo energijo. Pomemben dejavnik, zaradi katerega smo se odločili za vstop v projekt je bilo tudi dejstvo, da so partnerji pri projektu priznana slovenska podjetja, z izkušnjami na podobnih projektih. Uspešno zaključen projekt nam potrjuje, da je bila naša odločitev pravilna in nas navdaja z upanjem, da bomo tudi v prihodnje sodelovali pri projektih, ki spodbujajo učinkovito rabo energije z namenom rabe plina kot energenta v napravi z visokim izkoristkom za so-proizvodnjo elektrike in toplote na okolju prijazen način.

Domplan, d.d.
Direktorica Vera Zevnik
Domplan se v predmetnem projektu pojavlja v dveh vlogah in sicer kot družbenik oziroma partner pri investiciji v projekt soproizvodnje ter kot nosilec modernizacije omrežja in prenove kotlovnice kot upravnik kotlovnice Planina v imenu njenih lastnikov. Vsi elementi projekta bodo v naslednjih letih prispevali pomemben delež k zmanjševanju tako emisij v okolje kot tudi stroškov ogrevanja za stanovalce naselja Planina.

Petrol d.d.
Mag. Rok Vodnik
Kakovostna in predvsem okolju prijazna energetska oskrba prebivalstva ter razumna cena te storitve je v trenutnih razmerah izjemnega pomena. V Sloveniji bi se namreč morali zavzemati za zagotovitev energetske samooskrbe, do katere bo verjetno preteklo še veliko časa, a vendar so začetki pomembni, saj dajejo podlago za vse naslednje tovrstne projekte.

Civilna iniciativa Ogrevanje za Planino
Odločitev, da konzorcij Soenergetike d.o.o. vzpostavi soproizvodnjo toplote in električne energije v kotlovnici Planina, zasluži posebno pozornost, saj se je investitor odločil za sodelovanje z nekom, ki ima zelo razpršeno lastništvo, kar je pomenilo tudi določeno tveganje. Z velikimi skupnimi napori, celovito strokovno podporo in zaupanjem v projekt nam je uspelo skoraj nemogoče. Danes smo lahko zelo ponosni, da imamo v kotlovnici Planina vgrajeno najsodobnejšo tehnologijo.

 

floater