Medijsko središče / Sporočila za javnost / Rast in razvoj sta nujna predpogoja uspešnega poslovanja skupine HSE

Rast in razvoj sta nujna predpogoja uspešnega poslovanja skupine HSE

V četrtek in petek, 28. in 29. septembra 2006, je potekala četrta redna strateška konferenca skupine HSE, ki so se je udeležili vodilni ter ključni vodstveni in strokovni kadri krovne in hčerinskih družb v skupini. Ena temeljnih ugotovitev strateške konference je, da bo uspešnost poslovanja skupine HSE v prihodnje pomembno odvisna od vlaganja v rast in razvoj, v zvezi s čimer so bili v letu dni, ki je minilo od tretje strateške konference, že storjeni pomembni koraki.
Sklepnega dela konference se je udeležil tudi minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, ki se je seznanil z aktualno problematiko posameznih družb skupine HSE in z zaključki konference.

Uspešno poslovanje skupine HSE dokazuje, da je bila odločitev o sodelovanju proizvodnih družb v okviru skupine pravilna. Vsi ključni cilji, zastavljeni ob začetku usklajenega poslovanja prej samostojnih družb, so bili doseženi ali pa so v fazi uresničevanja. Seveda pa v skupini HSE stalno preverjajo ustreznost zastavljenih ciljev in jih sproti nadgrajujejo – upoštevajoč številne spremembe, ki so se zgodile in se še dogajajo v elektroenergetiki tako na globalni ravni, pri konkurentih, kot tudi na strani lastništva in ki zahtevajo redefiniranje vloge skupine HSE, njenega poslanstva ter strateških ciljev in poti do njih.

HSE v svojem razvojnem načrtu predvideva, da se bodo skupne trgovalne količine električne energije z realiziranih 14 TWh v letu 2005 in predvidenih 16,5 TWh v letu 2006 v naslednjih desetih letih podvojile. S tem HSE postaja pomemben akter v regiji JV Evrope z možnostjo aktivnega in enakopravnega sodelovanja pri oblikovanju teh trgov. Na tem področju so v HSE že naredili pomembne korake, potrebne za uspešen prodor in s tem prevzemanje aktivnejše vloge v tujini, zlasti na področju JV Evrope. Skrbno so bile preučene številne možnosti potencialnih naložb v tujini, na osnovi česar je HSE pripravil ožji nabor projektov, za katere strokovne analize kažejo tehnično in ekonomsko upravičenost in ki zagotavljajo ustrezen donos na vložena sredstva. Hkrati z aktivnostmi, usmerjenimi v tujino, pa v HSE uspešno realizirajo tudi zastavljene razvojne projekte v Sloveniji (veriga HE na spodnji Savi, ČHE Avče, prenova HE Zlatoličje, prigradnja plinske turbine na bloku 5 v TEŠ, gradnja bloka 6 TEŠ, ČHE Kozjak, veriga HE na srednji Savi itd.), hkrati pa skrbno preučujejo možnosti še dodatnih projektov, ki bi ob izvedljivosti in ekonomski upravičenosti pripomogli k večji stopnji samooskrbe Slovenije z električno energijo, ki se s stalno rastjo porabe zmanjšuje. Vzporedno s temi aktivnostmi pa bo skupina HSE tudi v prihodnje veliko truda vlagala v varovanje okolja in širitev okoljske zavesti ne le med proizvajalci, temveč tudi v širši slovenski javnosti. Spodbujanje izkoriščanja obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije ter alternativnih virov energije so le del teh aktivnosti.
Ena ključnih prelomnic v slovenskem elektroenergetskem sektorju v prihodnjih letih bo oblikovanje t.i. drugega stebra, ki je s sprejetjem strategije privatizacije slovenskega elektroenergetskega sektorja postal realnost, zato ga HSE upošteva tudi v projekcijah prihodnjega poslovanja. Hkrati bo seveda potrebno dokončati tudi kapitalsko konsolidacijo skupine HSE ter pospešiti realizacijo predvidene vertikalne integracije z distribucijskimi podjetji.

V skupini HSE se zavedajo, da brez razvoja ni obstoja, oboje pa je odvisno od tega, kako uspešno in ugledno je podjetje. Pri tem edina pot ostaja držanje koraka z evropsko konkurenco, ki so ji že in ji bodo še bolj izpostavljeni, ob sočasni skrbi za kvalitetna in produktivna delovna mesta, pri čemer se mora skupina HSE ustrezno notranje reorganizirati, da bo sposobna zagotoviti lastne kadre za realizacijo načrtovanega prodora na trge JV Evrope.

Generalni direktor HSE dr. Jože Zagožen je na strateški konferenci poudaril, da bodo v HSE spoštovali smernice vlade RS v zvezi s privatizacijo slovenskega elektrogospodarstva. Strateško konferenco pa zaključil z ugotovitvijo, da so izzivi pred skupino HSE in celotnim slovenskim elektrogospodarstvom resni, “vendar smo prepričani, da jim bomo z jasno vizijo, podporo tako zaposlenih kot lastnikov in še zlasti Ministrstva za gospodarstvo, predvsem pa z jasno razdelitvijo nalog, vendarle kos. Pri tem redne strateške konference skupine HSE postajajo nujnost, saj njihovi zaključki konkretizirajo sprejete strategije in dajejo podlage za pripravo in ažuriranje strateških in poslovnih načrtov tako skupine kot vsake posamezne družbe. Izvedene in zastavljene aktivnosti pa dokazujejo, da se bomo s preudarnim izkoriščanjem lastnih energetskih virov in uporabo strokovnega znanja razvili v  uglednega in pomembnega akterja na globalnem energetskem trgu.”

floater