Medijsko središče / Sporočila za javnost / PRISPEVEK SKUPINE HSE K PRENOVI EVROPSKE ENERGETSKO PODNEBNE ZAKONODAJE

PRISPEVEK SKUPINE HSE K PRENOVI EVROPSKE ENERGETSKO PODNEBNE ZAKONODAJE

V skupini HSE v celoti podpiramo cilje evropskega Zelenega dogovora in s tem ambicioznejše zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030, vendar ob upoštevanju nacionalnih specifik in naravnih danosti, pa tudi ovir ter načel solidarnosti.

Hkrati opozarjamo na dejstvo, da se Zimski sveženj šele prenaša v nacionalno zakonodajo, na EU ravni pa že poteka njegova prenova. Predvidljiv regulatorni okvir je namreč ključen za izvedbo dolgoročnih investicij v elektroenergetskem sektorju. Prenovljena zakonodaja EU mora vsekakor podpirati stroškovno učinkovit in pravičen prehod v podnebno nevtralno družbo do leta 2050.

V okviru javnih posvetovanj Evropske komisije glede prenove ključne energetsko-podnebne zakonodaje (sistema za trgovanje z emisijami EU ETS, Direktive o obnovljivih virih energije ter Direktive o energetski učinkovitosti) v luči novih ambicioznejših ciljev zmanjšanja emisij, v skupini HSE izpostavljamo nekatere bistvene elemente:

Pri prenovi zakonodaje je treba upoštevati, da je sektor proizvodnje električne energije do sedaj že veliko prispeval k zniževanju emisij, saj jih je v zadnji treh desetletjih skoraj prepolovil. Zvišanje cilja za sektor EU ETS, katerega del je energetika, mora zato temeljiti na bolj pravični porazdelitvi prispevkov med sektorji, predvsem tistimi, ki trenutno v sistem EU ETS niso vključeni, kot npr. promet. V tem okviru v skupini HSE podpiramo tudi razširitev sistema EU ETS na druge sektorje.

Za zagotovitev pravičnega, vključujočega, družbeno sprejemljivega in ekonomsko izvedljivega postopnega prehoda na podnebno nevtralnost bo treba zagotoviti zadostna namenska javna finančna sredstva. V skupini HSE na podlagi specifik nacionalnega elektroenergetskega sistema, kot je zagotavljanje tretjine celotne proizvodnje električne energije iz enega vira, predlagamo vključitev Slovenije kot upravičenke do sredstev Modernizacijskega sklada, ki je v EU namenjen za podporo naložbam v posodobitev energetskega sektorja ter ukrepom pravične tranzicije v premogovnih regijah. Preučitev možnosti vključitve Slovenije v Modernizacijski sklad je predvidena tudi v Nacionalnem energetsko podnebnem načrtu.

Za načrtovane projekte skupine HSE, zlasti na področju OVE, pa so bistvenega pomena učinkoviti in hitri postopki pridobivanja dovoljenj za umeščanje v prostor. Zato je ključno dosledno spoštovanje določb evropske zakonodaje, ki države članice zavezujejo k spoštovanju časovnega okvira dveh let, v katerem morajo biti za projekte OVE zaključeni vsi postopki pridobivanja dovoljenj. To bo omogočilo hitrejše prostorsko načrtovanje in pospešen razvoj OVE po vsej EU. Predlagamo pa, da prenovljena zakonodaja s področja OVE zagotovi strožje smernice državam članicam v izogib izkoriščanju določb o možnem podaljšanju teh rokov.

Nadalje menimo, da mora imeti vsaka država članica možnost, da čim bolj izkoristi svoj potencial OVE na najbolj stroškovno učinkovit in okolju sprejemljiv način. Odprtje shem za podpore OVE za čezmejno sodelovanje mora zato ostati prostovoljna odločitev države članice. Prav tako naj se država članica sama odloči, kako bo zapolnila vrzel, ki nastane zaradi nedoseganja njenih ciljnih deležev OVE zaradi neustreznih politik. Opozarjamo, da naj ti administrativni ukrepi ne posegajo v sredstva iz naslova prodaje emisijskih kuponov, ki so v Sloveniji del sredstev Sklada za podnebne spremembe. Le-ti naj se na nacionalni ravni v čim večji meri uporabijo za ukrepe pravičnega prehoda in prestrukturiranja premogovnih regij.

Celotno stališče skupine HSE do prenove EU zakonodaje si lahko preberete tukaj: https://www.hse.si/sl/aktualno/stalisca-in-pogledi/

mag. Saša Podlogar Žnidaršič, vodja Službe za energetske politike in EU zadeve HSE

 

 

floater