Medijsko središče / Sporočila za javnost / Priprave na začetek izgradnje spodnjesavske verige potekajo po načrtu

Priprave na začetek izgradnje spodnjesavske verige potekajo po načrtu

Ljubljana

Aktivnosti, povezane z izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn – nosilec projekta je družba Holding Slovenske elektrarne – potekajo po načrtu. Izgradnja prve v verigi hidroelektrarn, HE Boštanj, se bo, tako kot določa koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, podpisana osmega julija letos, začela sredi novembra.

Projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi obsega gradnjo petih hidroelektrarn in pripadajoče lokalne in državne infrastrukture: HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice. Gre za enega največjih projektov slovenskega elektrogospodarstva v zadnjem stoletju in trenutno največjo energetsko naložbo v Sloveniji. Za gradnjo vsake hidroelektrarne na spodnji Savi je predvidenih 42 mesecev, gradnja vsake naslednje hidroelektrarne pa se začne po preteku 36 mesecev terminskega plana predhodne elektrarne.

Priprave na začetek izgradnje spodnjesavske verige potekajo po načrtu. V začetku septembra so v družbi HSE Invest zaposlili prve delavce, za izvajanje občasnih ali časovno opredeljenih nalog pa bo družba HSE Invest sklepala z družbami skupine HSE posamezne pogodbe o izvajanju posameznih nalog, (varstvo pri delu, nadzor idr.). HSE Invest je v mesecu septembru objavil postopek javnega zbiranja ponudb za izvajanje del prve faze, tj. za izgradnjo gradbene jame HE Boštanj. Konec tega meseca družba HSE Invest načrtuje ponudbeno konferenco za ponudnike ter ogled gradbišča, trenutno pa poteka tudi revizija investicijskega programa za HE Boštanj, ki naj bi ga nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne potrdil konec tega meseca.

Zaradi naraščajočega obsega aktivnosti ter usklajevanja del dveh družb, HSE IIP d.o.o  za  izgradnjo  infrastrukture (sedež v Sevnici) in HSE Invest d.o.o za izgradnjo energetskega dela (sedež v Mariboru), katerih ustanovitelj je Holding Slovenske elektrarne, se je obseg del tako povečal, da jih ni več mogoče izvajati v eni osebi. S ciljem, da se dela na spodnji Savi intenzivirajo ter pričnejo v dogovorjenem roku, tj. novembra letos, je zato včeraj poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne sprejelo prošnjo Ladislava Tomšiča, člana poslovodstva in direktorja za tehnično področje HSE, za razrešitev s položaja direktorja družbe HSE Invest. Ladislav Tomšič je za novega direktorja HSE Invest predlagal Vilija Vindiša iz Dravskih elektrarn Maribor, ene od osmih družb HSE, za dobo največ enega leta, v tem času pa bo opravljen javni razpis za novega direktorja družbe.

»Projekt izgradnje spodnjesavske verige zahteva celega človeka; ker hkrati na HSE opravljam še dve funkciji, se vodenju družbe HSE Invest ne morem v celoti posvetiti, zato sem na mesto direktorja tudi predlagal Vilija Vindiša, sam pa bom prevzel koordiniranje obeh družb« pravi Ladislav Tomšič, ki je v HSE še naprej kot član poslovodstva, zadolžen za izvedbo celotnega projekta.

Vili Vindiš je bil predviden za vodjo enega od treh sektorjev družbe HSE Invest in je od vsega začetka sodeloval v strokovnih komisijah na projektu spodnje Save. Zadnje mesece pa je po doseženem soglasju z Dravskimi elektrarnami Maribor sodeloval v vseh postopkih in pripravljalnih delih investicije v HE Boštanj in je tako  najbolj seznanjen s  problematiko gradnje. Gospod Vindiš je trenutno vodja projekta prenove  II. faze v Dravskih elektrarnah Maribor, ki pa ne zahteva več njegove intenzivnejše vključenosti. Vili Vindiš je bil nekdaj zaposlen tudi v podjetju  Hidromontaža, kjer je vodil vrsto projektov v Libiji, Združenih arabskih emiratih in v Nemčiji.