Medijsko središče / Sporočila za javnost / Pozdravljamo strategijo izstopa iz premoga, ki temelji na zanesljivi oskrbi

Pozdravljamo strategijo izstopa iz premoga, ki temelji na zanesljivi oskrbi

Ob objavi osnutka okoljskega poročila za Nacionalno strategijo izstopa iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda v skupini HSE, največjem slovenskem proizvajalcu električne energije pozdravljamo racionalen pristop stroke, ki temelji na zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in hkratnem pozitivnem prispevku k doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050. Mag. Saša Podlogar Žnidaršič, vodja Službe za energetske politike in EU zadeve in predstavnica HSE v delovni skupini Ministrstva RS za infrastrukturo za pripravo ukrepov za prestrukturiranje premogovnih regij je strnila stališče HSE do osnutka poročila:

»V skupini HSE si prizadevamo, da bi se izstop iz premoga izvedel na predvidljiv in pravičen način, ki bi regijam in energetskim družbam omogočil dovolj časa za prilagoditev in izvedbo vseh potrebnih korakov za prestrukturiranje in prehod. Ves čas poudarjamo, da bi prenagle odločitve ali ekonomsko neustrezno pospešen izstop iz premoga ogrozil zanesljivost oskrbe v Sloveniji in konkurenčnost gospodarstva, zato nas veseli strokovna ocena pripravljavcev osnutka okoljskega poročila, da bo vpliv izvedbe vseh scenarijev v obeh premogovnih regijah SAŠA in Zasavje na okoljske cilje nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Osnutek okoljskega poročila za SAŠA regijo ugotavlja, da tudi t. i. fleksibilni scenarij z letnico izstopa 2042 ob uvedbi ustreznih ukrepov omogoča izpolnjevanje kriterija glede dopustnih mejnih količin emisij in ob uvedbi omilitvenih ukrepov povzroča nebistven vpliv na razogljičenje oziroma doseganje neto ničelnih emisij do leta 2050.

V skupini HSE v procesu priprave nacionalne strategije izstopa iz premoga že od začetka tudi opozarjamo, da se mora država čim prej lotili reševanja problema nadomestitve skoraj 30% deleža proizvodnje električne energije, ki jo v tem trenutku zagotavljata TEŠ in PV. To potrjuje tudi osnutek okoljskega poročila – pripravljavec poročila namreč državo zelo jasno opozarja, da bo morala pri pripravi EKS in reviziji NEPN na nacionalni ravni poiskati ustrezne rešitve, ki bodo omogočale doseganje cilja 75% oskrbe z električno energijo iz virov v Sloveniji. Scenarije izstopa iz premoga mora torej spremljati pravočasno usklajena nacionalna energetska politika, ki bo ustvarila pogoje za potrebne velike naložbe v energetski sektor na nacionalni ravni, da se izogne grožnji, da Slovenija postane odvisna od uvoza električne energije. Nujno bo torej izvesti celovit prehod na obnovljive vire ob podpori rabe nizkoogljičnih virov energije v prehodnem obdobju.

Strategija v obeh regijah predvideva ohranitev energetske lokacije – v SAŠA regiji to v okviru vseh treh scenarijev vključuje ambiciozno preureditev energetske lokacije z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij. Pri tem okoljsko poročilo opozarja, da je treba gospodarskim družbam dopustiti, da zmanjšanje emisij oziroma časovno razporeditev koriščenja dopustne mejne količine TGP izvedejo na ekonomsko in časovno najbolj sprejemljiv način.

V skupini HSE smo že večkrat izpostavili tudi, da ne smemo pozabiti na dosedanji doprinos elektroenergetskega sektorja k zniževanju emisij TGP. V obdobju 2005-2018 so se namreč emisije EU-ETS v Sloveniji zmanjšale za 25,8%, emisije iz prometa pa so se v enakem obdobju povečale za 31,9%. Pripravljavci okoljskega poročila zato upravičeno opozarjajo, da bo treba za doseganje neto ničelnih emisij na ravni države poleg razogljičenja ETS naprav vložiti tudi velike napore v zmanjševanje emisij TGP ostalih sektorjev.«