Medijsko središče / Sporočila za javnost / POVEČANJE STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI SKUPINE HSE JE NUJNI POGOJ ZA NJEN OBSTANEK

POVEČANJE STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI SKUPINE HSE JE NUJNI POGOJ ZA NJEN OBSTANEK

Skupina HSE, največja slovenska skupina s področja proizvodnje in trženja električne energije, je v intenzivnem investicijskem ciklu, v središču katerega je gradnja nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), ter pred tržno in poslovno zahtevnim obdobjem, ki ga zaznamujejo zaostrene razmere na trgih električne energije v Evropi. Rezultati primerjalne analize stroškovne učinkovitosti, ki jo je za skupino HSE izvedla revizijska hiša Price Waterhouse Coopers (PWC), kažejo, da je v skupini HSE velik potencial za znižanje stroškov poslovanja. Takšno znižanje je predpogoj za izvedbo načrtovanih projektov na področju proizvodnje električne energije, za uspešno poslovanje skupine HSE ter nenazadnje za nemoteno delovanje slovenske energetike kot celote.

Nizke cene električne energije in s tem posledično nižji prihodki od dejstvu, da je HSE v zadnjih nekaj letih pričel obsežen investicijski cikel, postavljajo skupino HSE v položaj, ko mora za nemoteno poslovanje, ohranjanje finančne stabilnosti in doseganje zastavljenih ciljev izvesti obsežne ukrepe s ciljem racionalizacije poslovanja, povečanja dobičkonosnosti in predvsem izboljšanja likvidnostne situacije. Projekcije gibanj cen električne energije namreč kažejo, da v kratkoročnem obdobju, še posebej pa v letih od 2014 do vključno 2016, cene električne energije in posledično prihodki ne bodo dosegali ravni, ki so predvideni  v zavezah TEŠ d.o.o. v kreditnih pogodbah, sklenjenih z EIB in EBRD.  Glede na simulacije bodočega poslovanja skupine HSE za zagotavljanje likvidnosti bo potrebno v obdobju 2014 do 2016 definirati in izvesti številne ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo nemoteno poslovanje skupine HSE. Med njimi so tudi koreniti rezi v stroške poslovanja vsake posamezne družbe v skupini.

Skladno s tem je bil na osmi strateški konferenci skupine HSE aprila letos sprejet tudi dogovor o izvedbi primerjalne analize stroškov po posameznih družbah skupine HSE. Izvedla jo je družba PWC, ki je bila izbrana na osnovi zbiranja ponudb. Primerjalna analiza je primerjala število zaposlenih in stroške družb v skupini HSE s primerljivimi družbami v tujini, ki jih je izbrala iz široke baze podatkov. Trije glavni nameni analize so bili: prvič, prepoznati vrzeli v uspešnosti izvajanja procesov s pomočjo najboljših praks v industriji in ob upoštevanju posebnosti posameznih dejavnosti skupine HSE; drugič, razumeti vrzeli pri izvajanju procesov za vsako posamezno dejavnost in odvisno družbo skupine HSE; tretjič, opredeliti pobude za zapolnitev vrzeli.

Izsledki raziskave so pokazali, da je HSE med 300 globalnimi energetskimi podjetji v zadnjem desetletju sicer nadpovprečno uspešen v rasti celotnih prihodkov, vendar pa je bila njegova dobičkonosnost nižja od mediane vzorca, vzetega v raziskavi. Med glavnimi razlogi za nizko dobičkonosnost HSE je slabša produktivnost zaposlenih, merjena s številnimi primerjalnimi analizami (celotni prihodki na zaposlenega, proizvedena električna energija na zaposlenega, inštalirana moč na zaposlenega, ter primerjalne analize stroškovne učinkovitosti).

Analiza je pokazala, da je skupni potencial prihranka družb skupine HSE na leto skoraj 50 milijonov evrov, upoštevajoč potencialne prihranke v podpornih storitvah na eni ter v proizvodnji in inženiringu na drugi strani.

»Rezultati primerjalne analize so celotni skupini HSE nastavili ogledalo in nam pokazali, da smo stroškovno premalo učinkoviti. Če želimo prestati konsolidacijo energetske industrije, ki je značilna za celotno Evropo, je potrebno že danes začeti korenito spreminjati pristop k delovanju in poslovanju. Znižanje stroškov je ključnega pomena – a to, kako bo to znižanje izvedeno, še ni določeno. Primerjalna analiza je bila zgolj posnetek stanja; nadaljnji koraki bodo predmet konkretnih razgovorov s predstavniki zaposlenih in vodstev družb skupine HSE v prihodnjih tednih,« je poudaril Blaž Košorok,  generalni direktor HSE.

Dodatne informacije: Petja  Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE, tel 01 47 04 101, petja.rijavec@hse.si