Medijsko središče / Sporočila za javnost / POSLOVODSTVO IN NADZORNI SVET HSE PREJELA RAZREŠNICO ZA LETO 2010

POSLOVODSTVO IN NADZORNI SVET HSE PREJELA RAZREŠNICO ZA LETO 2010

29. avgusta 2011 je potekala skupščina Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE). Na njej je predstavnik lastnika, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN), sprejel vrsto sklepov, pri čemer sta najpomembnejša gotovo dva: da sta poslovodstvo in nadzorni svet družbe prejela razrešnici za leto 2010 ter sklep o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2010. Družba HSE je leto 2010 zaključila z 80 mio € čistega dobička; od tega je 40 mio € poslovodstvo HSE s soglasjem nadzornega sveta že pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2010 razporedilo med druge rezerve iz dobička, drugo polovico, torej preostalih 40 mio €, pa je tudi AUKN razporedila med druge rezerve iz dobička.

Slednje je posebej pomembno v luči dejstva, da je pred celotno skupino HSE velik naložbeni cikel. Ta vključuje tako gradnjo novih kot obnovo obstoječih energetskih objektov, s poudarkom na izgradnji nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, dokončanjem verige HE na spodnji Savi ter začetku gradnje HE na srednji Savi. Slednje bo seveda odvisno tudi od odzivnosti pristojnih institucij in podpisa koncesijske pogodbe, na katerega HSE kot koncesionar čaka že vrsto let. Znaten del sredstev pa bo namenjen tudi vlaganju v znanje in razvoj na področju energetike, predvsem na področju obnovljivih virov energije, kjer je HSE danes vodilni slovenski proizvajalec.

»Veseli me, da je lastnik potrdil uspešnost vodenja in poslovanja HSE za minulo leto, kar je dobra popotnica za prihodnje aktivnosti, hkrati pa dodatna zaveza, da bomo z izzivi, ki smo jih sprejeli, še izboljševali poslovanje skupine HSE, « je povedal mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE (razrešnico sta  prejela tudi Borut Meh in mag. Viljem Pozeb, ki sta družbo vodila pred imenovanjem Janežiča na mesto generalnega direktorja HSE novembra 2010). »Pred nami so namreč pomembna vlaganja, pa ne le v obstoječe in nove energetske objekte; še naprej bomo namreč krepili aktivnosti na področju trgovanja  v evropskem prostoru, kjer smo se uveljavili kot kakovosten in zanesljiv poslovni partner,« dodaja mag. Matjaž Janežič.

HSE je danes prisoten na vseh večjih evropskih borzah z električno energijo, trgovalne aktivnosti pa izvaja in koordinira tako iz Slovenije kot iz podjetij, podružnic in predstavništev, ki jih ima v večini držav nekdanje Jugoslavije ter na Češkem, Madžarskem, v Bolgariji, Romuniji in na Slovaškem. Celotni prihodki skupine HSE so v letu 2010 znašali 909 mio €, od tega na tujih trgih 427 mio €, kar je podatek, ki HSE uvršča med pomembne evropske trgovce z električno energijo.

V skupini HSE je bilo v letu 2010 proizvedene 8,4 TWh električne energije, od tega 47 % iz obnovljivih virov, kar predstavlja približno 80 % v Sloveniji proizvedene električne energije iz obnovljivih virov. Trgovanje z električno energijo je doseglo 16 TWh kar je 23 % več kot v letu 2009.

Med ostalimi sklepi skupščine HSE velja omeniti tudi spremembo akta o ustanovitvi družbe, s katero se določa uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja.

Dodatne informacije: Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE, [email protected]

Vira:
– www.auknrs.si
– https://www.hse.si/files/default/o%20podjetju/letna_porocila/HSE-letno_porocilo_2010-slo.pdf

floater