Medijsko središče / Sporočila za javnost / POSLOVANJE HSE V PRVI POLOVICI LETA NAD PRIČAKOVANJI

POSLOVANJE HSE V PRVI POLOVICI LETA NAD PRIČAKOVANJI

Včeraj je potekala seja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), na kateri je bila osrednja točka dnevnega reda obravnava šestmesečnih rezultatov poslovanja HSE. Nadzorni svet je ugotovil, da so rezultati dobri oziroma celo nad pričakovanji.

V obdobju januar – junij 2010 so družbe skupine HSE proizvedle 3.984 GWh električne energije oziroma za 6 odstotkov več od načrtovane za to obdobje. Proizvodnja hidroelektrarn je bila v tem obdobju zaradi ugodne hidrologije višja od predvidene za 8 odstotkov, proizvodnja termoelektrarn pa za 5 odstotkov. Skupina HSE je v obdobju januar – junij prodala 7,6 TWh električne energije, kar je 23 odstotkov več kot je bilo načrtovano. Od prodane električne energije je 52 odstotkov proizvedene v družbah skupine HSE. Prodaja na tujih trgih je bila kar 54 odstotkov nad načrtovano. Čisti prihodki iz prodaje skupine so zato višji od načrtovanih za 9 odstotkov.

Vse družbe v skupini HSE, z izjemo TET, so v prvi polovici leta 2010 poslovale z dobičkom in bistveno presegale načrtovane. Družba TET je poslovala z izgubo zaradi še ne realiziranih prihodkov iz naslova prispevka za pokrivanje upravičenih stroškov proizvodnje električne iz domačih primarnih virov. Obvladujoča družba HSE d.o.o. je v obdobju januar – junij 2010 realizirala prihodke v višini 421 mio € in dosegla 41 mio € čistega dobička, kar je več od načrtovanega za vse leto 2010. Stroški vseh družb skupine HSE so se gibali v okviru načrtovanih.

V prvi polovici leta 2010 je bilo v okviru skupine HSE realiziranih 93 mio € investicij. Največ je bilo vloženo v nadomestni blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, nadaljevale pa so se tudi aktivnosti pri izgradnji HE na spodnji Savi, ČHE Avče ter ostalih razvojnih projektih skupine, pri čemer je bila glavnina investicij financirana iz lastnih virov. Na področju investicij je prihajalo tudi do določenih zamud, ki so bile posledica težav pri umeščanju energetskih objektov v prostor (čHE Kozjak, HE na Muri, HE Brežice, HE Mokrice, srednja Sava), vendar ocenjujemo, da je večina projektov še izvedljiva v zastavljenih časovnih okvirih.

Borut Meh, generalni direktor HSE, je ob zaključku seje nadzornega sveta izrazil zadovoljstvo:«Skupina HSE z dobrim poslovanjem ostaja osrednji akter na slovenskem elektroenergetskem trgu in tudi  načrti za prihodnje so zastavljeni ambiciozno. Radi bi postali še uspešnejši igralec v regiji, poleg tega si bomo v prihodnje prizadevali čim prej vstopiti na področje maloprodaje, kjer imamo precej idej, predvsem pa znanja in volje te ideje uresničiti.«

Dodatne informacije:
Služba komuniciranja HSE
T: 01 47 04 10
E: 
[email protected]

floater