Medijsko središče / Sporočila za javnost / PODPISANI DVE POMEMBNI POGODBI ZA IZGRADNJO HE BLANCA

PODPISANI DVE POMEMBNI POGODBI ZA IZGRADNJO HE BLANCA

Za HE Blanca, drugo  v verigi petih novih spodnjesavskih hidroelektrarn, ki jih v skladu s koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, podpisano 8. julija 2002, gradi HSE d.o.o., vodno, državno in lokalno infrastrukturo pa Javno podjetje Infra d.o.o., je bila v sredo, 29. avgusta 2007, podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Blanca – 1. razpisni sklop.  Podpisala sta jo Ana Gračner, direktorica Javnega podjetja Infra d.o.o.,  in Bogdan Barbič, direktor projekta Skupni podvig v imenu naročnika, z izvajalcem del, konzorcijem NIVO, gradnje in ekologija d.d. Celje in CGP, cestno in gradbeno podjetje d.d. Novo mesto. V imenu izvajalca je pogodbo podpisal direktor družbe NIVO, gradnje in ekologija Celje, Danilo Senič.  Pogodbena vrednost del je 18.955.651,90 EUR brez DDV.

Hkrati je bila podpisana tudi pogodba za izgradnjo mostu čez jezovno zgradbo HE Blanca, ki sta jo podpisala Bogdan Barbič, direktor projekta Skupni podvig v imenu naročnika, in generalni direktor družbe Primorje d.d. družbe za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve iz Ajdovščine, mag. Dušan Črnigoj. Pogodbena vrednost del znaša 1.191.308,47 EUR brez DDV.

Gradbeno dovoljenje za izvedbo akumulacijskega bazena HE Blanca je bilo pridobljeno avgusta 2007, dela pa se bodo pričela v začetku septembra 2007. Akumulacijski bazen je največji zalogaj vsake hidroelektrarne, dela na tem projektu pa bodo še posebej zahtevna. Njegova površina je namreč 130 ha in prostornina 9,95 milijonov m3, od katere je ob zajezitvi na koti 174,20 m n.m. in najvišji dovoljeni denivelaciji 1 m koristnega volumna za 1,30 milijonov m3 . Bazen zavzema del savske struge, med pregrado HE Blanca in pregrado HE Boštanj, v dolžini cca 9 km na razmeroma urbaniziranem področju med Sevnico in Blanco. Skupna dolžina zaščitnih nasipov je 3.147 m. Zaradi izgradnje akumulacijskega bazena bo potrebno izvesti vodnogospodarske ureditve, prestavitev komunalne infrastrukture ter urediti urbano in ruralno pokrajino ob bazenu. Posebna pozornost pri gradnji naj bi v skladu s celotnim programom gradnje spodnjesavskih hidroelektrarn namenjena skrbi za najmanjšo možno mero poseganja v dele, območja in objekte naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Na objektu HE Blanca je potrebno skladno z zahtevami koncesijske pogodbe zgraditi most čez Savo preko jezovne zgradbe, namenjen za potrebe povezovanja ceste G1-5/0335 Impoljca-Brestanica na desnem bregu ter lokalne ceste R3 na levem bregu reke Save, kot tudi premoščanju kabelske instalacije za potrebe HE Blanca. Celotna dolžina objekta do konca kril znaša 169 m, širina pa 9,22 m.

Župan Občine Sevnica Kristijan Janc je izrazil zadovoljstvo, da je zdaj prišlo od besed k dejanjem, kajti po dolgotrajnih pogajanjih z državo bo Občina Sevnica v  sklopu izgradnje HE Blanca končno pridobila dolgo pričakovano ureditev infrastrukture, s katero se bo izboljšala poplavna varnost, urejeni bodo vodotoki, boljša bo prometna povezava, vse to pa bo posledično vplivalo na razvoj občine Sevnica. Posebej je izrazil zadovoljstvo, da bo občinski projekt gradnje centralne čistilne naprave Sevnica časovno sovpadal z izgradnjo infrastrukture ob HE Blanca.

Janez Podobnik, minister za okolje in prostor, je ob podpisu pogodb podprl projekt in izrazil prepričanje,  da bodo Ministrstvo za okolje in prostor ter ostala ministrstva, JP Infra in koncesionar HSE ter izvajalci del z učinkovitim vodenjem in nadziranjem po zastavljenih načrtih pripeljali še en zahteven projekt v verigi spodnjesavskih elektrarn do začrtanega cilja.

Bogdan Barbič, direktor projekta Skupni podvig pa je poudaril, da izgradnja novih hidroelektrarn v današnjem času, prostoru in okolju presega nekdanjo togo usmerjenost v zgolj energetsko izrabo vodnega potenciala, saj je potrebno prostor racionalno izkoristiti tudi na področju cestne infrastrukture, upravljanja z vodami,  kmetijstva in turizma ter tako omogočiti pozitivne učinke razvoja pokrajine, kjer se veriga gradi. HSE Skupni podvig se te odgovornosti zaveda, zato bo tudi v bodoče skupaj z Ministrstvi, ki sodelujejo na projektu in lokalnimi skupnostmi skrbno planiral nadaljnje posege v prostor v smislu skupnih pozitivnih razvojnih učinkov.

floater