Medijsko središče / Sporočila za javnost / PODPISANA DRUŽBENA POGODBA O USTANOVITVI DRUŽBE HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI

PODPISANA DRUŽBENA POGODBA O USTANOVITVI DRUŽBE HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI

V torek, 12. februarja 2008, je bila podpisana družbena pogodba o ustanovitvi podjetja Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) d.o.o. Podjetje, ki je nastalo iz dosedanjega projektnega koordinatorja izgradnje HE na spodnji Savi, Skupnega podviga, tvorijo družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Termoelektrarna Brestanica d.o.o. in GEN Energija d.o.o..

Leta 2002 se je s podpisom koncesijske pogodbe o izkoriščanju energetskega potenciala spodnje Save pričela intenzivna izgradnja verige HE na spodnji Savi. HSE, ki je bil nosilec koncesije, je kmalu po pričetku izgradnje pričel iskati možnosti zanesljivega financiranja izgradnje energetskega dela, saj se je zavedal, da gre za največjo hidro-energetsko investicijo desetletja, po takratnih cenah vredno okoli 320 mio EUR, skupaj z infrastrukturo pa skoraj 500 mio EUR. V ta namen je bilo potrebno združiti vse razpoložljive finančne vire, ki jih je skupina HSE premogla, in ustanovljen je bil »Skupni podvig« družb skupine HSE (Holdinga Slovenske elektrarne, Dravskih elektrarn Maribor, Savskih elektrarn Ljubljana, Soških elektrarn Nova Gorica ter Termoelektrarne Brestanica). V času pričetka izgradnje verige so bile cene na trgu električne energije tako nizke, da je bila tudi investicija na spodnjem še sprejemljivem robu donosnosti,  so se pa že kazale tendence višanja cen energentov po svetu. Ocena je bila točna, saj smo zlasti zadnja leta priča povišanju cen energentov povsod po svetu, kar tudi projekt izgradnje verige HE na spodnji Savi uvršča med donosnejše.

Skupni podvig v okviru skupine HSE je uspešno posloval in v roku zgradil prvo HE, HE Boštanj, v roku pričel z izgradnjo HE Blanca in HE Krško. Zaradi transparentnosti vlaganj kakor tudi skladnosti s koncesijsko pogodbo in Zakonom o koncesiji pa so se podvižniki dogovorili, da se Skupni podvig transformira v samostojno pravno osebo, ki bo imela prioritetno nalogo še naprej graditi preostale HE na spodnji Savi, obstajajo pa tudi možnosti nadaljnje izgradnje verige HE na srednji Savi. Kot družbenik v novoustanovljenem podjetju Hidroelektrarne na spodnji Savi je pristopilo tudi podjetje GEN Energija, s čimer se je zanesljivost financiranja verige še povečala in posledično omogočila tudi skrajšanje izgradnje. Direktor novega podjetja bo imenovan s strani nadzornega sveta na njegovi prvi seji.

Projekt izgradnje savske verige še naprej ostaja vseslovenski projekt, ki bo Sloveniji omogočil tudi dovolj visok procent obnovljivih virov električne energije v energetski bilanci, tako da bo Slovenija lažje zadostila ukrepom, predvidenim z najnovejšimi predlogi EU glede vplivov na okolje, po katerih mora Slovenija do leta 2020 zagotoviti vsaj 25% obnovljivih virov. Reka Sava ima zagotovo vse potrebne lastnosti, ki bodo doprinesle k dosegi tega cilja.

Damijan Koletnik, predsednik dosedanjega upravnega odbora Skupnega podviga izgradnje HE na spodnji Savi, je ob podpisu pogodbe o ustanovitvi novega podjetja povedal, da projekt, v katerem združujejo moči najpomembnejši slovenski elektroenergetski partnerji, prinaša nove prepotrebne kapacitete nacionalni energetiki, njegova tehnološka dovršenost pa je zagotovilo za okoljsko sprejemljivost:  »Zahvala za to gre vsem partnerjem v projektu, posebej lokalni skupnosti, ki je bila ves čas izredno zahteven a korekten partner v postopku nenehnih usklajevanj. Še naprej si bomo prizadevali za to, da njeno zaupanje ne bo postavljeno pod vprašaj v nobenem trenutku

Preglednica: terminski načrt izgradnje HE na spodnji Savi

floater