Medijsko središče / Sporočila za javnost / Podpisan sporazum med elesom in TET o rekonstrukciji 110 kv stikališča Trbovlje

Podpisan sporazum med elesom in TET o rekonstrukciji 110 kv stikališča Trbovlje

Mag. Milan Jevšenak, direktor družbe Elektro-Slovenija d.o.o. (ELES) je danes s Francetom Blaznekom, direktorjem Termoelektrarne Trbovlje d.o.o. (TET) podpisal sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji/rekonstrukciji in financiranju stikališča 110 kV Trbovlje v «s plinom izolirani izvedbi« oz. GIS-izvedbi (Gas Insulated Switchgear). Slednja izvedba bo prinesla še večjo zanesljivost in varnost obratovanja. Ocenjena investicijska vrednost, narejena na podlagi Načrta razvoja prenosnega omrežja v RS od 2010 do 2020, znaša 19, 4 milijona evrov. Začetek gradbenih del je načrtovan v začetku leta 2014.

110 kV stikališče Trbovlje je v lasti Termoelektrarne Trbovlje, po končani rekonstrukciji pa bo na osnovi podpisanega sporazuma lastništvo in s tem upravljanje ter vzdrževanje prevzela družba ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. »Za obnovo in razširitev smo se v družbi ELES odločili zato, ker je 110 kV stikališče Trbovlje že dolgo časa eno največjih prenosnih stikališč (z vključitvijo proizvodnje TET) s pomembnim mestom v slovenskem elektroenergetskem prostoru, žal pa da do sedaj še ni bilo v lasti družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Oprema v stikališču je bila stara, samo stikališče pa je bilo zato potrebno temeljite posodobitve in prenove,« je povedal mag. Milan Jevšenak, direktor družbe ELES.

»TET se bo z podpisom sporazuma rešil velike odgovornosti, ki jo je nosil pri zagotavljanju stabilnega ter zanesljivega delovanja prenosnega elektroenergetskega sistema v tem delu Slovenije pri upravljanju in vzdrževanju s stikališčem. Prav tako se bo ob izgradnji novega sodobnega stikališča povečala zanesljivost obratovanja naših proizvodnih virov. Še naprej pa se bomo v TET trudili, da bomo z znanjem ter kadri, ki jih imamo, soustvarjali in gradili naš skupen sodoben in tehnološko dovršen elektroenergetski sistem,« je ob podpisu dodal France Blaznek, direktor TET.

Dobre Elesove izkušnje z izgradnjo in obratovanjem GIS-stikališč se s projektom 110 kV GIS-stikališča v Trbovljah nadaljujejo. Trenutno obratujejo štiri Elesova stikališča v GIS-izvedbi, dve sta v gradnji, pripravlja pa še gradnja še treh, tako da bo 110 kV GIS-stikališče v Trbovljah najverjetneje že deseto tovrstno Elesovo stikališče. Kovinsko monofazno oklopljeno z izolacijo s plinom SF6 bo GIS-stikališče v Trbovljah zaprto v stavbi. Zavzemalo bo veliko manj prostora, stroški vzdrževanja se bodo zmanjšali, saj so taka stikališča vodena daljinsko. Obenem bo GIS-stikališče zagotavljalo še večjo zanesljivost in varnost obratovanja v primerjavi s klasičnimi stikališči. Posredno pa bo to vplivalo tudi na stabilnejše in zanesljivejše delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema.

Obstoječe 110 kV stikališče Trbovlje, ki je locirano na desnem bregu reke Save, nasproti Termoelektrarne Trbovlje, je bilo zgrajeno leta 1947 v okviru obsežnega programa elektrifikacije Slovenije. Dograjeno in rekonstruirano pa je bilo v letu 1990. Z razvojem slovenskega prenosnega omrežja na 110 kV napetostnem nivoju se je pokazala potreba po vključevanju novih daljnovodov v 110 kV vozlišče Trbovlje. Dandanes se v 110 kV stikališče Trbovlje vključuje kar osem 110 kV daljnovodov, trije generatorji in dva 110/35 kV transformatorja. Prav zato je 110 kV stikališče v Trbovljah prevzelo vlogo prenosnega stikališča, v katerega se vključuje tudi del slovenske proizvodnje električne energije. Vse od leta 1990 je tako stikališče ohranilo obseg in večino tehnologije, ki je dandanes že blizu konca življenjske dobe. Zamenjal se je le del naprav sistema za vodenje in meritve, skladno z zahtevami Elesa kot sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Dodatne informacije: ELES in TET

floater