Medijsko središče / Sporočila za javnost / PETA STRATEŠKA KONFERENCA SKUPINE HSE

PETA STRATEŠKA KONFERENCA SKUPINE HSE

V četrtek in petek, 25. in 26. oktobra 2007, je v Lipici potekala peta strateška konferenca skupine HSE. Poleg vodilnih strokovnjakov krovne in hčerinskih družb skupine sta se je tudi tokrat udeležila minister za gospodarstvo Republike Slovenije mag. Andrej Vizjak in direktor direktorata za energijo dr. Igor Šalamun.

Ena izmed glavnih ugotovitev strateške konference je bila, da bodo bistveno spremenjene okoliščine na slovenskem trgu in evropskih trgih električne energije pomembno vplivale na HSE kot glavnega nosilca varne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo. Izpostavljen je bil predvsem spremenjeni trend gibanja ponudbe in povpraševanja po električni energiji ter s tem povezane spremembe cen. Države Balkana, nekdaj znane kot relativno poceni vir električne energije, se soočajo z velikim povpraševanjem ki presega ponudbo, zaradi česar naraščajo cene in se kupoprodajni tokovi obračajo v smer zahoda, kjer je električna energija dražja. Dejstvo je, da bi nadaljevanje takšnih trendov na dolgi rok bistveno povečalo uvozno odvisnost Slovenije. V HSE se tega problema zavedajo. S ciljem nadaljnje varne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo uspešno – v načrtovanih finančnih in časovnih okvirih – izvajajo razvojne projekte v Sloveniji in regiji JV Evrope. Med domačimi projekti so v ospredju gradnja HE na spodnji Savi, gradnja bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj, gradnja dveh črpalnih hidroelektrarn v Avčah in na Kozjaku ter načrtovane hidroelektrarne na Muri in srednji Savi. Tudi v regiji JV Evrope HSE postaja pomemben akter na področju energetike, čemur ustrezno prilagaja politiko investiranja ter pridobivanja finančnih in drugih virov.

Kot poseben izziv se pred Skupino HSE postavljajo smernice Evropske komisije, ki narekujejo do okolja bolj odgovorno poslovanje energetskih podjetij, uporabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. V luči sprejetih zavez Slovenije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in povečevanja deleža obnovljivih virov energije HSE že danes posveča veliko pozornost razvoju projektov, ki prispevajo k doseganju teh ciljev, in sicer z že začetim projektom izgradnje HE na spodnji Savi, pospešenim načrtovanjem izgradnje HE na Muri in srednji Savi ter ostalimi hidro in drugimi projekti (bioplin, solarna energija, vetrna energija idr.), ki bodo prispevali k uravnoteženju strukture proizvodnih virov. Hkrati bo HSE z izboljšanjem tehnologije na termo objektih zmanjševal specifične izpuste toplogrednih plinov na proizvedeno enoto električne energije ter pozornost usmerjal v aktivno spremljanje razvoja tehnologij na področju ZEPP (elektrarne z ničelnim oz. zelo nizkim izpustom toplogrednih plinov) in CSS (zajetje in skladiščenje ogljika). S konkretnimi dejanji na tem področju bo skupina HSE proaktivna, še posebej v luči skorajšnjega predsedovanja Slovenije Evropski uniji.

Na uspešnost poslovanja HSE v prihodnje bodo pomembno vplivali tudi strukturni in organizacijski dejavniki, med katerimi je v ospredju načrtovana priprava na privatizacijo slovenske elektroenergetike in sama privatizacija. V HSE si želijo lastniške strukture, ki bo še naprej zagotavljala ohranjanje položaja HSE kot odgovornega za varno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo, ki bo omogočala nadaljevanje začrtane rasti družbe in skupine v obsegu in s hitrostjo, s kakršno sta se rast in razvoj odvijala doslej, ter doseganje poslovnih rezultatov, ki bodo v korist vseh ključnih javnosti HSE: lastnika, zaposlenih, poslovnih partnerjev in skupnosti, v katero je HSE vpet. S tem se strinja tudi mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo Republike Slovenije, ki je izziv privatizacije HSE izpostavil v uvodnem nagovoru ter zagotovil, da bo ta potekala skladno s potrebami in zastavljenimi strateškimi cilji HSE na eni ter vizijo lastnika HSE – vlade Republike Slovenije – na drugi strani.

Dodatne informacije: mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE, tel. 01 47 04 100, e-pošta: [email protected]

floater