Medijsko središče / Sporočila za javnost / Odziv TEŠ na novinarsko konferenco koalicije ustavimo TEŠ 6

Odziv TEŠ na novinarsko konferenco koalicije ustavimo TEŠ 6

Danes je v Ljubljani potekala še ena novinarska konferenca, katere namen je vplivati na odločevalce, da ti ne bi sprejeli odločitve za izdajo poroštva za kredit EIB v višini 440 mio € za projekt TEŠ 6. V TEŠ smo že večkrat pojasnili dejstva, povezana s projektom, ter na spletnih straneh javno objavili vse relevantne dokumente, v katerih lahko vsaka državljanka in državljan dobi natančno pripravljene, analizirane in recenzirane informacije s prve roke. A glede na številne neresnice, izrečene na današnji novinarski konferenci, smo dolžni osnovna dejstva pojasniti še enkrat.

Ne drži, kot je v video izjavi povedal evropski poslanec Lojze Peterle, da projekt TEŠ 6 ne upošteva evropskih okoljskih stališč. Nasprotno z okoljskega stališča bo obratovanje blokov 4 in 5 po 1. januarju leta 2016 v neskladju z zahtevami Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja), saj se bodo znižale predpisane mejne vrednosti za dušikove in žveplove okside. Zato bi bilo potrebno zagotoviti dodatne čistilne sisteme za blok 4 in 5, ki bi zagotovili zakonsko skladno obratovanje že zastarelih blokov. Ob dejstvu, da bi po investiciji imela obravnavana bloka tudi nižje izkoristke, kot je predviden za blok 6, bi prigradnja DeNOx na blok 4 in 5 pomenila nesmotrno investicijsko vzdrževanje zastarele tehnologije. S tega stališča je blok 6, kot nadomestni proizvodni objekt najboljših tehnologij, tako z okoljskega kot ekonomskega vidika optimalen: emisije CO2 bodo za približno 35 odstotkov nižje kot v primeru obratovanja starih blokov 4 in 5, emisije ostalih pulutantov SO2 in NOx pa se bodo znižale do 40 odstotkov. Blok 6 bo za enako količino proizvedene električne energije porabil okoli 30 odstotkov manj premoga, zato bodo tudi skupne emisije škodljivih snovi v okolje nižje. Izpusti SO2 se bodo tako zmanjšali iz 400 na 100 mg/Nm3, izpusti NOx pa se bodo zmanjšali od 500 na 150 mg/Nm3, znižali se bosta tudi ravni prahu in hrupa.

Izgradnja bloka 6 ne pomeni dodatnega obremenjevanja okolja, saj bo to nadomestni blok, ki bo v celoti nadomestil proizvodnjo iz obstoječih starih premogovnih blokov!

Pri projektu TEŠ 6 ne gre za davkoplačevalski denar, kot nasprotniki projekta nenehno poudarjajo in zavajajo. Blok 6 je investicija TEŠ in HSE, ki se v celoti financira z lastnimi sredstvi in posojili mednarodnih bank: EIB 550 mio €, EBRD 200 mio €. Kredite bo odplačeval TEŠ. Ne HSE ne TEŠ nista javni družbi in se ne financirata iz proračuna Republike Slovenije, torej za gradnjo bloka 6 ne bo namenjen niti cent davkoplačevalskega denarja. Povedano drugače: davkoplačevalci za TEŠ 6 in poroštvo ne bodo plačali ničesar. Nasprotno, Republika Slovenija bo z izdajo poroštva pridobila v letih, ko se vrača posojilo EIB, poleg neposrednega donosa na vloženi kapital, še davke na predvidene dobičke, plačilo taks za izpuščanje toplogrednih plinov CO2, zagotovljenih pa bo več tisoč delovnih mest. Poleg tega pa bo deležna tudi prihodkov iz naslova stroškov poroštva za kredit EIB, ki v času trajanja kredita dosežejo cca 55 mio EUR.

Finančna konstrukcija nadomestnega bloka 6 z vključenim državnim poroštvom za kredit EIB je bila določena že ob začetku investicije ter večkrat potrjena s strani pristojnih ministrstev. Iskanje alternativnih virov financiranja bi v tem trenutku ustavilo gradnjo za najmanj leto dni, saj bi sprememba finančne konstrukcije projekta pomenila izstop vseh bank, ki so v tem trenutku vključene v financiranje projekta. Stroški financiranja za obstoječe kredite za blok 6 pa so v primerjavi s trenutno tržno ceno posojil popolnoma neprimerljivi. Spreminjanje finančne konstrukcije projekta bi bistveno podražilo in zavleklo izgradnjo bloka 6. Sprememba virov financiranja je v primeru, da želimo projekt izpeljati pravočasno in ekonomično, praktično nemogoča.

Zavedamo se, da je razvoj obnovljivih virov energije (OVE) nujen in pomemben. A če bi želeli za letno proizvodnjo 3.500 GWh električne energije, kolikor jo bo proizvedel nadomestni blok 6, nadomestiti z alternativnimi viri, bi morali investirati približno 8,6 mrd € v sončne elektrarne na stavbah, 1,9 mrd € v električno energijo iz biomase, 2 mrd € v vetrne elektrarne in 1,7 mrd € v male hidroelektrarne, skupaj približno 15 mrd €. Dalje je treba vedeti, da je elektrika iz solarne elektrarne približno osemkrat dražja od te, ki jo trenutno plačujemo. Če vemo, da je povprečen račun gospodinjstva sedaj približno 40 € na mesec, bi po enostavnem izračunu, račun na osnovi sončne energije znašal približno 320 €. Kljub temu v skupini HSE aktivno podpiramo razvoj OVE. Zaradi gradnje bloka 6 ni ogrožen noben od naših preostalih projektov s področja OVE! Potreben pa je postopen prehod na OVE, saj so obnovljivi viri, razen vodnih, trenutno zelo dragi ter za nacionalno energetsko oskrbo nezadostni in nezanesljivi. To lahko v vsakem trenutku potrdijo strokovnjaki s področja energetike, strojništva in ekonomije.

Dodatne informacije: [email protected]

floater