Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV SKUPINE HSE NA RAZPRAVO MESTNEGA SVETA MO MARIBOR

ODZIV SKUPINE HSE NA RAZPRAVO MESTNEGA SVETA MO MARIBOR

Glede na razpravo mestnega sveta MO Maribor na seji dne, 28.6.2010, HSE objavlja pojasnilo.
Skupina HSE, katere obvladujoča družba je HSE d.o.o., si že od vsega začetka prizadeva za lastniško konsolidacijo, ki pomeni tudi bolj učinkovito in pregledno upravljanje skupine. Na učinkovito in pregledno upravljanje je opozoril OECD ter nas k temu zavezala Vlada RS s svojim sklepom.

Že pred leti so se pričele zagotavljati sinergije – v ta namen je bil že realiziran odkup delnic oziroma deležev posameznih družb skupine, med njimi tudi DEM d.o.o.. V skupini so bila zato uporabljena znatna sredstva, največ ravno za lastniško konsolidacijo DEM, s čemer se je omogočilo nemoteno izvajanje investicijskih projektov.

Pričakovali bi, da bi nas, o razlogih za oddelitev in pripojitev poslovnega deleža v HESS d.o.o, prej povprašali oziroma povabili na sejo mestnega sveta predstavnike DEM d.o.o..  Temeljni motiv transakcije je bil konsolidirati lastništvo HSE d.o.o. v družbi HESS d.o.o., kjer imajo deleže tri družbe skupine HSE. Z oddelitvijo poslovnega deleža smo družbo DEM tako razbremenili obveze vplačil za potrebe izvajanja investicij na spodnji Savi. Samo letos predstavlja ta obveza za družbe skupine HSE blizu 14 mio €, od tega odpade na DEM d.o.o. 4,5 mio €. Ta sredstva so poleg dobička, ki je v celoti ostal v DEM d.o.o., namenjena za realizacijo njihovega razvojnega načrta. V skupini HSE so z  razvojnim načrtom od 2010 do 2020 določene prednostne investicije v obnovljive vire. V razvojni načrt so tako vključene tudi vse predvidene investicije DEM d.o.o.. V skupini  HSE velja pravilo, da se investicije financirajo z najmanj 40 odstotki lastnih virov družb skupine. V kolikor družba ne bi razpolagala z dovolj finančnimi sredstvi, bo dokapitalizirana s strani HSE d.o.o.. Likvidna sredstva v skupini HSE zagotavljamo na podlagi sprejete politike upravljanja z denarnimi sredstvi.

Očitno je, da mestni svet MO Maribor ni imel na voljo vseh informacij zakaj je oddelitev poslovnega deleža smiselna in kako prispeva k investicijskemu potencialu DEM d.o.o.. Naš cilj ni in ne bo slabitev katere  koli od družb znotraj skupine HSE, prej nasprotno. Želimo izgraditi močno poslovno skupino, ki bo regionalno vpeta, ob tem pa sposobna konkurirati v pogojih odprtega trga tujcem. Očitki, da to pomeni siromašenje mariborske energetske lokacije prav gotovo ne zdržijo kritične presoje. V okviru skupine HSE smo se odločili za jačanje naše inženirske družbe HSE Invest, s sedežem v Mariboru, ki je znana kot specialist za inženiring storitve na področju hidro energetskih projektov. Danes ima ta družba tudi izjemno pomembno vlogo pri realizaciji izgradnje nadomestnega bloka 6, kar ji omogoča pridobitev referenc tudi na področju izgradnje termo objektov. To je tudi družba, ki  še vedno zaposluje ljudi, kljub splošnemu trendu zniževanja števila zaposlenih in prav gotovo ni nikogar, ki bi lahko ugovarjal potrebnemu strokovnemu nivoju in dodani vrednosti v tej dejavnosti.

Slovenija ima sistemsko izoblikovana dva energetska stebra, ki nista ločena po vrstah pridobivanja električne energije. Prepričani smo, da še večje drobljenje ne bi prineslo pozitivnih rezultatov za učinkovito energetsko oskrbo Slovenije, ampak bi le še bolj oslabilo konkurenčnost na odprtem trgu.
V HSE d.o.o. bomo brez dvoma razpravo mestnega sveta razumeli tudi kot pobudo za tesnejše sodelovanje z MO Maribor in bomo v naslednjih dneh poslali vabilo za sestanek županu MO Maribor, gospodu Francu Kanglerju.

Dodatne informacije:
Služba komuniciranja HSE
T: 01 47 04 100