/ ODZIV NA PETICIJO ŠALEŠKEGA EKO GIBANJA: PROJEKT PSE DRUŽMIRJE OHRANJA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN NARAVNEGA OKOLJA

ODZIV NA PETICIJO ŠALEŠKEGA EKO GIBANJA: PROJEKT PSE DRUŽMIRJE OHRANJA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN NARAVNEGA OKOLJA

Slovenija z vrsto načrtovanih projektov zelenega prehoda, mednje sodi tudi plavajoča sončna elektrarna (PSE) Družmirje, zasleduje cilje povečanja deleža električne energije iz obnovljivih virov energije, ki smo jim zavezani kot država. Hkrati prispeva k doseganju trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo, povečanju diverzifikacije virov pri proizvodnji električne energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. PSE Družmirje je tudi eden od pomembnih projektov zelenega prehoda in prestrukturiranja SAŠA regije, ki ne predstavlja bistvenih posegov v okolico jezera in samo Družmirsko jezero. Skrb za okolico družmirskega jezera, samo jezero ter vodni in obvodni živelj je ena ključnih prioritet projekta plavajoče sončne elektrarne Družmirje.

S ciljem predstavitve dejstev se odzivamo na javno objavljeno peticijo Šaleškega ekološkega gibanja. V vsebini peticije je o tem projektu in njegovih domnevnih negativnih vplivih navedena vrsta netočnosti in nedoslednosti, ki neupravičeno kazijo podobo projekta PSE Družmirje in ugled investitorja. Na očitke odgovarjamo po točkah, kot so naslovljeni v peticiji, in sicer glede:

1. Ohranjanja naravnega okolja:

Ne drži domneva, da bi postavitev PSE uničila naravni habitat redkih in zavarovanih vrst sesalcev, ptic, rib, dvoživk in plazilcev ter da PSE pomeni uničevanje narave.  Družmirsko jezero je umetno nastala vodna površina, ki je posledica rudarjenja in velja za degradirano območje. To je najgloblje jezero v Sloveniji, ki se še vedno poglablja oz. spreminja. Plavajoča sončna elektrarna, ki je načrtovana na gladini jezera, bo od obale odmaknjena najmanj 40 metrov, zato ne bo vplivala in posegala v območje, ki je pomembno za razvoj vodnega in obvodnega rastlinskega in živalskega sveta.

V sklopu državnega prostorskega načrtovanja bo za projekt PSE Družmirje izdelano okoljsko poročilo, s katerim se preverijo morebitni okoljski vplivi projekta ter po potrebi tudi določijo ukrepi za preprečevanje poslabšanja stanja ogroženih in redkih zavarovanih vrst.

2. Vplivov na okolje:

Vpliv PSE na stanje voda bo preverjen celostno, v sklopu celovite presoje vplivov na okolje. Glede na izkušnje v tujini lahko pričakujemo, da bistvenega vpliva na kemijsko stanje ne bo, prav tako ne na količinsko stanje voda. Plavajoče sončne elektrarne namreč niso vir kemijskega onesnaženja in ne vplivajo na zmanjševanje količinskega stanja vode. Ravno nasprotno: s postavitvijo PSE se količina izhlapele vode zmanjša.

3. Turističnega potenciala območja:

Navedba, da bi PSE omejila prostor za rekreacijske in športne dejavnosti ter zmanjšala privlačnost območja za obiskovalce, ne drži. PSE Družmirje ne bo spreminjala kakovosti življenja lokalne skupnosti in ne bo omejevala dostopa občanov do jezera, ne bo vplivala na razvoj turizma in obvodnih dejavnosti. Pri pripravi projekta PSE Družmirje smo se namreč urejanja prostora lotili celostno, z DPN pa bomo predvideli območja tudi za ta del prostorskega razvoja. Posebno pozornost bomo namenili prav športno-rekreativnim površinam in ureditvam za omogočanje turizma ter tem namenom tudi prilagajali postavitev elektrarne. V projekt pa od samega začetka vključujemo tudi občino Šoštanj.

PSE se na posameznih območjih (na JZ delu) od obalnega območja odmika za kar 400 metrov, od Z dela obale jezera pa 250 metrov ter tako omogoča nadaljnji razvoj vodnih in obvodnih aktivnosti za športne in turistične namene. To je tudi območje, ki je najbližje mestu Šoštanj in je kot tako prepoznano kot najbolj zanimivo. Na njem lahko občina Šoštanj tudi sama razvija načrtovane dejavnosti in aktivnosti, občani pa kadarkoli podajo svoje predloge za ureditev tega ali celo širšega območja.

4. Obljub prebivalcem Šaleške doline:

Trditev, da bi PSE lahko oskrbovala 35.000 gospodinjstev, ni zavajajoča, kot trdijo avtorji peticije, ampak temelji na konkretnih izračunih. Ocenjena proizvodnja 140 MWp velike sončne elektrarne na predmetni lokaciji namreč kaže, da bi ta proizvedla okoli 140 GWh električne energije letno. Z upoštevanjem povprečne letne porabe električne energije povprečnega gospodinjstva v Sloveniji, ki znaša okoli 4 MWh, izračun pokaže, da količina zadostuje za oskrbo 35.000 gospodinjstev. Ta številka je namenjena predstavi o velikostnem redu predvidene elektrarne. Stabilnost in zanesljivost električne energije takrat, ko jo ljudje potrebujejo, pa investitor zagotavlja s proizvodnjo električne energije iz drugih virov.

5. Tveganja za nesreče:

PSE Družmirje je načrtovana iz materialov in panelov, ki so odporni na vse atmosferske vplive, vgrajene bo imela tudi protipožarne zaščite. Fotovoltaični paneli, ki se uporabljajo za plavajoče sončne elektrarne, so posebni in kot taki ne vsebujejo težkih kovin ali morebitnih drugih strupenih snovi, ki bi lahko vplivale na kakovost vode.

Pri načrtovanju PSE se upoštevajo visoki standardi varnosti, ki je pogoj za gradnjo tovrstnih objektov. Dodatno pa velja poudariti, da zaradi obratovanja plavajoče sončne elektrarne v Evropi še ni zabeleženega požarnega dogodka, tudi o izrednih dogodkih nenadzorovanih razsežnosti v zvezi s PSE v evropskih državah ne poročajo.

6. Vpliva na druge trajnostne projekte:

Bojazen, da bi postavitev PSE na Družmirskem jezeru onemogočila razvoj turizma in drugih trajnostnih projektov, ki so zapisani v razvojni strategiji občine Šoštanj, je, kot že povedano, neutemeljena. V okviru postopka DPN bodo na Družmirskem jezeru predvidena namenska področja za razvoj turističnih in drugih rekreativnih dejavnosti. Zato so na JZ in Z delu jezera predvideni odmiki PSE od obale tudi do 400 m, kar na tem območju omogoča tudi drugo rabo vodnega in obvodnega pasu – denimo za turistične in športno-rekreativne namene.

7. Vpliva na obstoječe pravice uporabnikov:

Pri načrtovanju PSE Družmirje se že od samega začetka upoštevajo vse obstoječe vodne pravice kot tudi pravice pri upravljanju z vodo Družmirskega jezera. Prav tako se ohranjajo pogoji za ohranitev pravic rastlin in živali, saj jim omogočamo nemoteno rabo priobalnega pasu (zato se PSE Družmirje povsod umika od obale za vsaj 40 m, kjer so pogoji za rastline in živali najbolj ugodne). Iz izkušenj iz tujine pa je celo ugotoviti, da se je stanje za vodne živali po postavitvi PSE izboljšalo.

 8. Komuniciranja in transparentnosti:

O projektu transparentno vodimo dialog z vsemi zainteresiranimi javnostmi. Že pred uradno predstavitvijo je bil projekt dvakrat predstavljen širši javnosti (okrogla miza v Občini Šoštanj dne 7. 3. 2024 ter ponovna okrogla miza 21. 3. 2024), ločeno je bil projekt predstavljen na seji občinskega sveta občine Šoštanj 31. 1. 2024. Sledimo tudi prostorski zakonodaji in upoštevamo seznanjanje javnosti v več stopnjah priprave in sprejemanja prostorskega akta ter Aarhurško konvencijo (3. 6. je MNVP organiziral javno predstavitev pobude za PSE Družmirje). Hkrati smo v upravni stavbi TEŠ vzpostavili mesečno informacijsko točko, kjer lahko ljudje pridobijo vse relevantne podatke v povezavi s projektom, enako tudi na povezavi Plavajoča sončna elektrarna Družmirje | HSE. Za vprašanja in pobude nam lahko pišete tudi na elektronski naslov [email protected].

 

 

 

 

floater